Säkerhet i vägtunnlar, del 2

Departementsserien 2005:18

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.

5

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Förslag:
Lagen skall träda i kraft den 30 april 2006 med bemyndigande för regeringen att bestämma övergångsbestämmelser för de tunnlar som ingår i
TEN-vägnätet
som vid ikraftträdandet antingen är under byggande eller i drift.
I förordningen tas in de närmare bestämmelser som behövs med utgångspunkt i direktivets reglering.

Skälen för förslaget:
Enligt artikel 18 i direktivet skall medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 30 april 2006.
Direktivet har en retroaktiv verkan på så sätt att kraven gäller alla aktuella vägtunnlar som ingår i
TEN-vägnätet,
oberoende av om de är i drift, under byggande eller på projekteringsstadiet. Detta

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.