Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Säkerhet i vägtunnlar, del 2

Departementsserien 2005:18

5Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Förslag: Lagen skall träda i kraft den 30 april 2006 med bemyndigande för regeringen att bestämma övergångsbestämmelser för de tunnlar som ingår i TEN-vägnätet som vid ikraftträdandet antingen är under byggande eller i drift.

I förordningen tas in de närmare bestämmelser som behövs med utgångspunkt i direktivets reglering.

Skälen för förslaget: Enligt artikel 18 i direktivet skall medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 30 april 2006.

Direktivet har en retroaktiv verkan på så sätt att kraven gäller alla aktuella vägtunnlar som ingår i TEN-vägnätet, oberoende av om de är i drift, under byggande eller på projekteringsstadiet. Detta beaktas genom särskilda bestämmelser, dels i artikel 3.2 beträffande säkerhetskraven, dels i artikel 10 och 11 beträffande särskilda förfaranden.

Artikel 3.2 utgår från den situationen att tunneln – redan färdigbyggd eller i vart fall fastställd i utformning och dimensionering – i princip inte kan uppfylla de byggnadstekniska kraven. I ett sådant fall får alternativa åtgärder godtas efter en riskanalys.

Artikel 10 avser tunnlar vars utformning och dimensionering har godkänts men som inte har öppnats för allmän trafik den 30 april 20066. Det förfarande som därvid krävs skiljer sig egentligen

6 I den svenska versionen av direktivet har datumet i artikel 10.1 fallit bort. I den engelska versionen anges den 1 maj 2006.

101

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Ds 2005:18

inte från huvudregeln, dvs. tunnelmyndigheten skall med utgångspunkt i säkerhetsdokumentationen bedöma om tunneln uppfyller kraven och i förekommande fall meddela tunnelhållaren, och säkerhetssamordnaren, vilka förbättringar som behövs. Därefter skall tunneln tas i drift i enlighet med det förfarande som beskrivs i avsnitt 4.9.

Artikel 11 avser tunnlar som är öppna för allmän trafik den 30 april 2006. Det förfarande som sägs i artikeln bygger på en initial kontroll av tunnelmyndigheten – senast den 30 oktober 2006 – , förslag från tunnelhållaren om nödvändiga åtgärder med en plan för detta samt ett beslut av tunnelmyndigheten i den frågan7. Eventuella ombyggnader skall vara avslutade senast den 30 april 2014. Om det är fråga om betydande ändringar skall tunneln tas i drift på nytt i enlighet med det förfarande som beskrivs i avsnitt 4.9. I artikel 15.2 finns också krav på att medlemsstaterna skall upprätta en tidsplan för gradvis tillämpning av bestämmelserna i direktivet på tunnlar som är i drift.

Vad nu har sagts blir tillämpligt endast på tunnlar som ingår i TEN-vägnätet eftersom förslaget för övriga tunnlar som är längre än 500 meter inte har någon retroaktiv verkan. I Sverige rör frågan konkret Götatunneln och Norra Länken (se avsnitt 3.2). Huruvida Götatunneln kommer att ha öppnats för trafik före ikraftträdandet är oklart men det mesta talar för att så inte blir fallet.

Med beaktande av nämnda projekt behövs bestämmelser i den nationella lagstiftningen som motsvarar artiklarna 3.2 och 10 men sannolikt inte artikel 11. Å andra sidan möter det inget hinder att för säkerhets skull reglera även den situationen.

Den föreslagna lagen utgår från att de materiella säkerhetskraven, så som de regleras i bilaga I i direktivet, i allt väsentligt överlämnas till regeringen – eller den myndighet regeringen bestämmer – att meddela föreskrifter om. Det är därför mest ändamålsenligt att bemyndiga regeringen att föreskriva om de

7 I den svenska versionen av direktivet anges datumen i artikel 11.1 i omvänd ordning i jämförelse med den engelska versionen.

102

Ds 2005:18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

övergångsbestämmelser som behövs med utgångspunkt i de nämnda artiklarna i direktivet.

Direktivets benämning tunnlar i drift behöver inte någon närmare förklaring. Avgränsningen i artikel 10 till tunnlar vars utformning och dimensionering har godkänts skulle kunna anpassas till det nationella regelverket i övrigt. Exempelvis skulle man med utgångspunkt i PBL och väglagen kunna säga att en tunnel som byggs som allmän väg får sin utformning och dimensionering godkänd genom en fastställd arbetsplan – eventuellt i samband med bygglovet – medan en tunnel som inte är allmän väg kan anses godkänd i detta avseende genom en antagen detaljplan eller, om sådan plan saknas, genom bygglovet. Direktivet utgår dock i övrigt från tre stadier – projektering, byggande och drift. Även om den indelningen är schematisk ger den stadga åt regleringen. För att undvika problem kan därför brytpunkten mellan vad som regleras i artikel 9 och 10 i direktivet hänföras till om tunneln är under byggande eller inte. Därvid får begreppet byggande hänföras till det schematiska stadium då projekteringen är avslutad och tunnelns utformning och dimensionering också är fastlagd.

103

6 Konsekvenser

6.1Tunnelmyndigheten

Myndighetens uppgifter kommer att bestå dels av löpande kontroll, dels av de punktinsatser som följer av kraven på förhandsgranskning och godkännande av en tunnel för idrifttagande, dels av sammanställning och utvärdering av rapporter om tunnelbränder och olyckor i enlighet med artikel 15.1 i direktivet. Dessutom skall tunnelmyndigheten godkänna säkerhetssamordnaren och organ som ansöker om att vara kontrollenhet.

Det bereder betydande problem att bedöma de resurser som behövs i dessa avseenden. Klart är att antalet tillsynsobjekt är mycket begränsat och det finns inget som talar för någon väsentlig ökning av antalet vägtunnlar som är längre än 500 meter. Det skall dock inte uteslutas att det för Stockholmsregionen kan uppstå en situation där ett flertal tunnlar byggs.

Det kan förutsättas att kontroll-, gransknings- och godkännandeförfarandet i allt väsentligt kommer att utgå från den säkerhetsdokumentation som tunnelhållaren svarar för och som, tillsammans med säkerhetssamordnarens yttrande, skall överlämnas till tunnelmyndigheten. Även om dokumentationen är väl genomförd och inte föranleder behov av kompletteringar, kan antas att materialet såväl i omfattning som innehåll kräver en inte oväsentlig arbetsinsats för genomgång och bedömning.

Arbetet med att godkänna en tunnel för idrifttagande kan exempelvis jämföras med den prövning som sker i samband med

105

Konsekvenser Ds 2005:18

att Vägverket skall fastställa en arbetsplan enligt väglagen. En genomsnittlig arbetsplan, av inte alltför enkel karaktär, kräver enligt uppgift en arbetsinsats som motsvarar 4-6 manveckor. Det är ett rimligt antagande att godkännandeförfarandet kräver minst en resursinsats av den storleken. Till detta bör också läggas ytterligare viss tid med tanke på att godkännande av tunnlar blir ovanliga ärenden med åtföljande svårigheter att upprätthålla beredskap och kontinuitet för uppgiften. Bedömningen är att ett godkännandeförfarande, inklusive förhandsgranskningen, kan kräva resurser som motsvarar 8–12 manveckor.

När det gäller den löpande kontrollen torde den – för varje tunnel – kräva begränsade resurser rent arbetsmässigt. Vad som kommer att krävas är i vart fall en bedömning av de tunnelkontroller som skall göras minst vart sjätte år samt den rapportering till kommissionen vartannat år rörande tunnelbränder och olyckor. Därutöver måste myndigheten ha beredskap och rutiner för att kunna hantera såväl akuta situationer som förekomsten av brister i säkerheten. Svårigheten kan antas vara att för dessa – på goda grunder förväntade – lågfrekventa ärenden, avdela resurser och upprätthålla erforderlig kunskap. Det kan dock antas att resursåtgången blir märkbar först om myndigheten ansvarar för kontrollen av flera tunnlar.

I fråga om rapportering skall varje tunnelmyndighet vartannat år sammanställa rapporter om tunnelbränder och olyckor med utvärderingar. Underlaget skall tas fram av tunnelhållaren och i vissa fall bör det finnas material från den kommunala räddningstjänstens utvärderingar som kan användas för att fullgöra uppgiften. Vissa resurser kommer naturligtvis att krävas men av relativt liten omfattning.

En samlad bedömning är att det initialt krävs en inte obetydlig arbetsinsats för kompletterande kunskapsuppbyggnad och utarbetande av rutiner men att verksamheten därefter, sedd över tiden, kan hanteras med relativt små resurser, dock med beredskap för kraftsamling vid oförutsedda händelser.

106

Ds 2005:18 Konsekvenser

6.2Tunnelhållaren

Tunnelhållarens grundläggande uppgift är att ansvara för driften av tunneln, såväl under projekterings- och byggandestadiet som efter öppnandet av tunneln för trafik. Därvid skall tunnelhållaren sammanställa den säkerhetsdokumentation som utgör grunden för ett godkännande av tunneln. Dokumentation skall också fortlöpande uppdateras, bl.a. med rapporter och analyser av tillbud och olyckor av större betydelse och en förteckning över genomförda räddningsövningar.

Med undantag av den fortlöpande uppdateringen, är de krav som direktivet ställer i fråga om säkerhetsdokumentationen materiellt sett inte nya i förhållande till Vägverkets interna regler för byggande av tunnlar. Vidare gäller för aktuella tunnlar, som sägs i avsnitt 3.4.3, krav på en skriftlig redogörelse av brandskyddet enligt LSO. Direktivet medför därför i detta avseende inte mer än marginella merkostnader för tunnelhållaren och det finns också möjligheter att samordna säkerhetsdokumentationen med redogörelsen av brandskyddet.

En nyhet är godkännandeförfarandet samt kraven på regelbundna övningar och kontroller. Det förra bör liksom säkerhetsdokumentationen kunna hänföras till marginella merkostnader medan övningarna, som skall genomföras årligen och i full skala vart fjärde år, och kontrollerna i vart fall måste beaktas i driftskostnaderna. Redan i dag förekommer dock gemensamma övningar mellan Vägverket, den kommunala organisationen för räddningstjänst och polisen.

När det gäller säkerhetssamordnarens arbete, som kostnadsmässigt kommer att belasta tunnelhållaren, skall omfattningen av detta inte underskattas. Det gäller särskilt deltagandet i utarbetandet av säkerhetsplaner och specifikationer för stomme, utrustning och drift. I fråga om större projekt kan det komma att krävas att säkerhetssamordnaren åtminstone under projekteringsskedet arbetar på heltid.

Sammantaget görs bedömningen att direktivets krav enligt bilaga II inte nämnvärt påverkar kostnaden för projektering och byggande men att driftskostnaden blir något högre än i dag.

107

Konsekvenser Ds 2005:18

6.3Säkerhetssamordnaren

Säkerhetssamordnaren skall fullgöra en lång rad uppgifter vars yttersta syften är att garantera säkerheten i tunneln. Redan i dag förekommer en hel del av detta slags samordning mellan väghållaren (tunnelhållaren) och den kommunala organisationen för räddningstjänst, men inte i den strukturerade form som sägs i direktivet. Kostnaderna för säkerhetssamordnaren kommer således att belasta tunnelhållaren men uppgifterna torde också innebära en viss ökad tidsåtgång för den kommunala organisationen för räddningstjänst. Den senare bedöms dock som marginell.

6.4Kontrollenheter

En kontrollenhet är organisatoriskt obestämd i direktivet men enheten skall vara funktionellt oberoende av tunnelhållaren. Avgörande är att enheten har tillräckligt hög kompetens för att kunna utföra kontroller, utvärderingar och provningar.

I första hand påkallas en kontrollenhet för att genomföra de regelbundna kontrollerna av tunnlar. Det ankommer på tunnelhållaren att se till att sådana kontroller genomförs genom att anlita ett organ som har de kvaliteter som krävs. Kostnaden belastar därmed tunnelhållaren.

6.5Säkerhetskraven på tunnlar

Direktivets säkerhetskrav kan i avgörande delar anses beaktade redan i dagens tillämpning, närmast genom Vägverkets interna dokument Tunnel 2004, se avsnitt 3.5. De materiella delarna av direktivet förutses därför inte innebära någon påtaglig ökning av kostnaderna för att bygga vägtunnlar.

108

Ds 2005:18 Konsekvenser

6.6Boverket

Boverket föreslås bemyndigas att föreskriva dels de säkerhetskrav som en tunnel skall uppfylla enligt bilaga I i direktivet, dels de verkställighetsföreskrifter som kan behövas i anslutning till lagen och förordningen.

Säkerhetskraven är innehållsmässigt till stora delar givna genom vad som sägs i bilaga I vilket underlättar föreskriftsarbetet även om regelmassans omfattning inte är obetydlig. Förutom det egentliga arbetet med att omsätta direktivets krav till föreskrifter, måste arbetet planeras, samråd ske med Räddningsverket och Vägverket, förslag remitteras och bearbetas samt det slutliga beslutet kungöras i Boverkets författningssamling. Sammantaget bedöms arbetet behöva löpa över 4–6 månader och – preliminärt uppskattat – kräva en arbetsinsats som motsvarar 3–6 manveckor. Till detta skall läggas en viss arbetsinsats i frågan om eventuella verkställighetsföreskrifter. Arbetet måste planeras så att föreskrifter kan träda i kraft senast den 30 april 2006.

6.7Den kommunala organisationen för räddningstjänst

Den kommunala organisationen för räddningstjänst kommer att beröras dels i samband med de uppgifter som ankommer på säkerhetssamordnaren – se avsnitt 6.3 –, dels genom kravet på medverkan i de årliga övningarna.

Med utgångspunkt i att varje deltagande myndighet/organ skall svara för sina egna kostnader, är det ofrånkomligt att berörda kommuner får vidkännas vissa kostnader i samband med övningarna. De vanligaste övningarna, som kan vara partiella och ske genom simuleringar, bör inte kräva annat än marginella insatser från kommunens sida. Övningarna i full skala vart fjärde år kan däremot antas kräva insatser av personal och fordon – samt för efterföljande utvärdering – som resursmässigt inte kan

109

Konsekvenser Ds 2005:18

bortses från och i vart fall kräver framförhållning och planering i genomförandet. Samtidigt skall beaktas att antalet tunnlar som kommer att beröras är mycket begränsat och koncentrerade till – såvitt nu kan bedömas – Stockholms- och Göteborgsområdet. Sammantaget görs bedömningen att de resurskrav som ställs på kommunerna är som helhet, och sedda över tiden, begränsade.

6.8Polisen

Polismyndigheterna berörs av kravet på medverkan i de årliga övningarna, särskilt de som vart fjärde år skall genomföras i full skala och under så realistiska förhållanden som möjligt. Vad som sägs om kommunernas insatser i avsnitt 6.7 kan antas gälla även för berörda polismyndigheter. Sammantaget görs bedömningen att de resurskrav som ställs på polismyndigheterna är som helhet, och sedda över tiden, begränsade.

6.9De allmänna förvaltningsdomstolarna

Länsstyrelsens beslut föreslås kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och således tillförs domstolarna en ny målgrupp som kommer att omfatta godkännande av säkerhetssamordnare (7 § i lagen), godkännande av idrifttagande av tunnel (9 § i lagen), beslut inom ramen för tillsynen (12 § i lagen), godkännande av kontrollenhet (7 § i förordningen), undantag (19 § i förordningen) och beslut som sägs i övergångsbestämmelserna till förordningen.

Det kan vid en första anblick framstå som en betydande målgrupp – och onekligen kan frågorna rymma en hel del svåra avgöranden – men som framgår av avsnitt 3.2 och 4.3 är det fråga om ett mycket begränsat antal tunnlar, sannolikt belägna endast inom storstadsregionerna, som kommer att omfattas av den föreslagna lagen. Bedömningen är därför, med beaktande av att redan länsstyrelsernas beslut kommer att bli få till antalet, att

110

Ds 2005:18 Konsekvenser

målgruppen hos berörda förvaltningsdomstolar blir så liten att den ryms inom domstolsväsendets befintliga ekonomiska ramar.

6.10Små företag

Bestämmelserna berör i väsentliga delar tunnelhållaren som närmast uteslutande torde vara staten – genom Vägverket – eller en kommun. Små företag är således inte berörda i detta avseende. Däremot skulle, i vart fall teoretiskt, ett mindre företag kunna uppträda som kontrollenhet och även anlitas för riskanalyser. De krav som ställs i förslaget skulle därför kunna bidra till en ny marknad för små företag även om det bedöms som mindre sannolikt att så blir fallet. När det gäller kontrollenheter är förslaget att en sådan skall godkännas av en tunnelmyndighet vilket i sig innebär en viss, men rimligen ganska marginell, administrativ kostnad för företaget.

Sammantaget görs bedömningen att den föreslagna regleringen inte kommer att ha någon betydelse för små företag.

111

7 Författningskommentar

7.1Förslaget till lag om säkerhet i vägtunnlar

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller säkerhet för trafikanter i vägtunnlar som är längre än 500 meter.

För vägtunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet gäller lagen alla tunnlar som är under projektering, byggande eller i drift. För andra vägtunnlar gäller lagen tunnlar som projekteras efter utgången av april 2006.

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde och behandlas i avsnitt 4.3.

I första stycket klargörs dels att lagen gäller säkerhet för trafikanter i vägtunnlar, dels att endast tunnlar som är längre än 500 meter omfattas. Genom begränsningen till trafikanter utesluts de säkerhetsfrågor som aktualiseras, i första hand under byggskedet, i förhållande till arbetsmiljön. De frågorna regleras således uteslutande i arbetsmiljölagstiftningen.

I andra stycket görs ytterligare avgränsningar. Med utgångspunkt i direktivets krav i artikel 2 – vägtunnlar som ingår i TEN- vägnätet – skall lagen gälla oavsett om tunneln är under projektering, håller på att byggas eller är i drift. Lagen har för dessa

113

Författningskommentar Ds 2005:18

tunnlar en retroaktiv verkan. Med utgångspunkt i övervägandena i avsnitt 4.3 skall lagen också gälla tunnlar oberoende av vägnät men då utan retroaktiv verkan. Detta bestäms genom att lagen utanför TEN-vägnätet skall gälla endast sådana tunnlar som projekteras efter ikraftträdande.

Med projektering avses, vad gäller allmänna vägar, det skede när planeringen är slutförd och arbetet med en arbetsplan påbörjas (se avsnitt 3.5), dvs. när tunnelns huvudsakliga utformning och dimensionering arbetas fram. I fråga om en väg som inte är allmän blir motsvarande tidpunkt när arbetet med en detaljplan påbörjas. Om en tunnel byggs utan att vara allmän väg och det inte heller finns någon detaljplan, får det överlämnas till rättstillämpningen att avgöra när projekteringsstadiet inträder.

2 § I denna lag och i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen avses med

det transeuropeiska vägnätet: det vägnät som regeringen föreskriver om med utgångspunkt i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

tunnelns längd: det längsta körfältets längd, med beaktande av den helt inneslutna delen,

väg: en sådan väg, gata eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon.

I paragrafen definieras det transeuropeiska vägnätet (TEN-väg- nätet) med utgångspunkt i vad som sägs i artikel 2.1 i direktivet, dock med den skillnaden att regeringen ges bemyndigande att föreskriva om vägnätet. Genom en sådan lösning behöver inte lagen ändras för varje ändring som sker i det grundläggande beslutet, 1692/96/EG, om TEN-vägnätet. Detta kan i stället göras i förordningen.

Begreppet tunnelns längd är hämtat från artikel 2.3 i direktivet. Lagen omfattar endast vägtunnlar. I direktivet anges inte vad som avses med väg men det följer å andra sidan rent faktiskt av

114

Ds 2005:18 Författningskommentar

kopplingen till TEN-vägnätet. Eftersom lagen blir tillämplig även för andra vägtunnlar än de som ingår i TEN-vägnätet, görs genom definitionen av väg en avgränsning till tunnlar som allmänt används för trafik med motorfordon. Därmed utesluts för tydlighets skull eventuellt förekommande tunnlar av annat slag, exempelvis i industrianläggningar eller i samband med gruvdrift, även om det förekommer motorfordonstrafik. I det fallet kan trafiken således inte anses allmän.

Det anmärks att direktivets definition av räddningsstyrka inte har tagits med, dels därför att begreppet använts tidigare i svensk lagstiftning och av det skälet inte bör införas på nytt, dels därför att det inte bedömts nödvändigt.

Säkerhetskrav

3 § En tunnel skall uppfylla föreskrivna säkerhetskrav i fråga om

1.antal tunnelrör och körfält,

2.tunnelgeometri,

3.utrymningsvägar och nödutgångar,

4.tillträde för räddningspersonal,

5.nödfickor,

6.dränering,

7.brandmotstånd,

8.belysning,

9.ventilation,

10.räddningsstationer,

11.vattenförsörjning,

12.vägmärken, skyltar och information,

13.övervakningssystem,

14.utrustning för stängning av tunneln,

15.kommunikationssystem,

16.strömförsörjning och elkretsar,

17.brandsäker utrustning,

18.trafiken i tunneln.

115

Författningskommentar Ds 2005:18

Enligt artikel 3.1 i direktivet skall medlemsstaterna se till att de tunnlar som omfattas, uppfyller de minimikrav för säkerhet som anges i bilaga I i direktivet. I punkten 1.1.2 i bilagan anges de parametrar som skall beaktas och som har betydelse för tunnelsystemets samtliga aspekter; infrastruktur, drift, trafikanter och fordon. Dessa övergripande aspekter bryts sedan ned i en detaljreglering i bilagan.

I paragrafen anges, med utgångspunkt i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga I i direktivet, de förhållanden för vilka närmare säkerhetskrav skall föreskrivas. Genom bemyndigandet i 15 § får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela de närmare kraven. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.6.

Tunnelmyndighet

4 § För varje tunnel skall det finnas en tunnelmyndighet som bestäms av regeringen. Tunnelmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Paragrafen utgår från artikel 4.1 i direktivet och innebär att tunnelmyndigheten genom tillsyn skall ha – som det sägs i direktivet

– ansvaret för att alla aspekter på säkerheten i en tunnel respekteras.

I artikel 4.2 i direktivet anges att tunnelmyndigheten kan vara nationell, regional eller lokal. I paragrafen överlämnas till regeringen att bestämma vilken eller vilka myndigheter som skall vara tunnelmyndighet.

Övervägandena om tunnelmyndighet finns i avsnitt 4.4.

Tunnelhållare och säkerhetssamordnare

5 § För varje tunnel som är under projektering, byggande eller i drift skall det finnas en tunnelhållare som ansvarar för driften av tunneln under det berörda stadiet.

116

Ds 2005:18 Författningskommentar

Tunnelhållare är i fråga om allmän väg den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen och i fråga om gata den som enligt plan- och bygglagen (1987:10) ansvarar för gatuhållningen. I fråga om annan väg skall tunnelmyndigheten utse en tunnelhållare.

Paragrafen utgår från artikel 5.1 i direktivet.

I första stycket klargörs att det för varje tunnel skall finnas en tunnelhållare och att detta gäller under såväl projekteringen som byggandet och därefter under driftsskedet. Bestämmelsen utesluter inte att det är olika tunnelhållare under respektive skede. Vad som sägs i andra stycket innebär dock att den situationen inte uppstår för allmänna vägar eller gator.

I andra stycket klargörs att uppgiften som tunnelhållare följer med det ansvar för väghållningen som sägs i väglagen (1971:948) för allmänna vägar respektive gatuhållningen enligt plan- och bygglagen (1987:10) för gator. Tunnelmyndigheten skall i dessa fall inte utse någon tunnelhållare utan den uppgiften följer direkt av författningen. Om det däremot är fråga om en annan väg skall tunnelmyndigheten utse en tunnelhållare. Frågor om tunnelhållare behandlas i avsnitt 4.7.

6 § Tunnelhållaren skall

1.sammanställa en säkerhetsdokumentation för tunneln och hålla den fortlöpande uppdaterad,

2.upprätta planer för driften av tunneln,

3.fastställa förfaranden för stängning av tunneln i en nödsituation, och

4.upprätta rapporter över olyckor, bränder samt allvarliga tillbud till olyckor i tunneln.

I paragrafen anges tunnelhållarens grundläggande uppgifter med anknytning till bilaga II i direktivet (säkerhetsdokumentationen), artikel 4.6 (planer för driften och förfaranden för stängning) och artikel 5.3 (olycksrapporter).

117

Författningskommentar Ds 2005:18

När det gäller andra och tredje punkten ställer direktivet krav på tunnelmyndigheten att se till att uppgifterna utförs. I paragrafen klargörs att det är tunnelhållaren som skall utföra dessa uppgifter. Om tunnelhållaren brister i detta avseende kan tunnelmyndigheten inom ramen för sin tillsynsuppgift vidta åtgärder för att skyldigheten skall uppfyllas. Begreppet fastställa i tredje punkten är hämtat från direktivet. Med fastställa skall här förstås ett krav på att de åtgärder som behövs för att stänga tunneln skall vara så bestämda av tunnelhållaren att de i en nödsituation kan vidtas direkt och utan att osäkerhet uppkommer i utförandet. Med olycka i fjärde punkten förstås varje händelse som har betydelse för säkerheten i tunneln och omfattar såväl trafikolyckor som olyckor knutna till driften av tunneln.

Frågor om tunnelhållare behandlas i avsnitt 4.7.

7 § Tunnelhållaren skall efter godkännande av tunnelmyndigheten utse en säkerhetssamordnare. Säkerhetssamordnaren skall självständigt medverka i frågor som rör tunnelsäkerheten.

Paragrafen utgår från artikel 6.1 i direktivet och anger dels att det är tunnelhållarens uppgift att utse en säkerhetssamordnare, dels att denne måste godkännas av tunnelmyndigheten. Vidare klargörs att säkerhetssamordnaren skall ha en självständig ställning. Detta innebär inte med nödvändighet att säkerhetssamordnaren är organisatoriskt fristående från tunnelhållaren men hon eller han skall kunna agera oberoende av sin arbets- eller uppdragsgivare. Frågor om säkerhetssamordnare behandlas i avsnitt 4.8.

Förhandsgranskning samt godkännande av en tunnel

8 § Innan arbetet med att bygga en tunnel påbörjas, skall tunnelmyndigheten efter anmälan av tunnelhållaren göra en förhandsgranskning av säkerhetsdokumentationen och bedöma om tunneln kommer att uppfylla kraven i 3 §. Tunnelhållaren

118

Ds 2005:18 Författningskommentar

och säkerhetssamordnaren skall underrättas om bedömningen.

Paragrafen anknyter till punkten 1.2 i bilaga II i direktivet och innebär att en förhandsgranskning av projektet måste göras innan något byggnadsarbete med tunneln påbörjas. Däremot skall granskningen inte mynna ut i något godkännande eller underkännande utan endast säkerställa att tunnelhållaren får besked om tunnelmyndighetens bedömning av om säkerhetskraven – så långt dessa framgår av säkerhetsdokumentationen på det stadiet

– kommer att uppfyllas eller inte. Frågan behandlas i avsnitt 4.9.

9 § En tunnel får tas i bruk för allmän trafik för första gången endast om den uppfyller kraven i 3 § och efter godkännande av tunnelmyndigheten. Detsamma gäller om tunneln skall tas i bruk på nytt för allmän trafik efter betydande byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar.

Paragrafen utgår från artikel 4.4 samt punkten 3 i bilaga II i direktivet. Till skillnad mot förhandsgranskningen enligt 8 § måste tunnelmyndigheten i detta fall, när tunneln skall öppnas för allmän trafik första gången, ta ställning till om säkerhetskraven är uppfyllda genom att antingen godkänna eller underkänna tunneln för trafik. Med stöd av 12 § kan tunnelmyndigheten förena ett godkännande med villkor. Enligt andra meningen krävs också ett godkännande om en tunnel som tidigare tagits i drift har stängts av på grund av betydande byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar och därefter skall öppnas för trafik på nytt. Frågan behandlas i avsnitt 4.9.

Regelbundna kontroller och övningar

10 § Tunnelhållaren skall se till att det genomförs regelbundna kontroller av en tunnel som är i drift. Kontroller skall ske minst vart sjätte år och omfatta samtliga säkerhetskrav.

119

Författningskommentar Ds 2005:18

Paragrafen utgår från artikel 4.6 och 12.1 i direktivet. I paragrafen klargörs att det är tunnelhållaren som skall se till att kontroller genomförs och att kravet endast omfattar tunnlar som är i drift. Om tunnelhållaren brister i detta avseende kan tunnelmyndigheten inom ramen för sin tillsynsuppgift vidta åtgärder för att skyldigheten skall uppfyllas. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.10.

11 § Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst och polismyndigheten skall årligen, i samarbete med säkerhetssamordnaren, genomföra gemensamma räddningsövningar i en tunnel som är i drift.

Paragrafen utgår från punkten 5 i bilaga II i direktivet och behandlas i avsnitt 4.10. På motsvarande sätt som anges i 10 § gäller kravet endast tunnlar som är i drift.

Med räddningsövningar menas övningar som anknyter dels till räddningsinsatser enligt 1 kap. 2 § LSO, dels till insatser som tunnelhållaren själv gör – med utgångspunkt i enskildas skyldigheter enligt 2 kap. LSO –, dels till polisens medverkan inom ramen för det nära samarbete som finns mellan den kommunala organisationen för räddningstjänst och polisen. Bestämmelsen betonar just att övningarna skall genomföras gemensamt med samtliga inblandade parter.

Tillsyn

12 § En tunnelmyndighet har för tillsynen rätt att få tillträde till en tunnel och rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

En tunnelmyndighet får meddela de förelägganden, förbud och villkor som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

120

Ds 2005:18 Författningskommentar

Paragrafen ger tunnelmyndigheten möjlighet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att kraven efterlevs. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.5.

Överklagande

13 § En tunnelmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat följer av andra föreskrifter. Besluten får, utom i frågor som gäller kontrollenheter, överklagas endast av tunnelhållaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.15. Endast tunnelhållaren har rätt att överklaga ett beslut av en tunnelmyndighet om beslutet avser annat än frågor som gäller kontrollenheter. Beträffande kontrollenheter gäller den allmänna bestämmelsen i 22 § förvaltningslagen, dvs. beslutet får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot.

Verkställighet

14 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

I paragrafen klargörs att ett beslut som meddelas enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart. I det enskilda fallet kan dock bestämmas annat.

121

Författningskommentar Ds 2005:18

Bemyndiganden

15 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.säkerhetskraven på vägtunnlar,

2.tunnelmyndighetens, tunnelhållarens och säkerhetssamordnarens verksamhet och uppgifter,

3.upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumenta-

tionen,

4.kontrollenheter,

5.riskanalyser,

6.förfarandet vid förhandsgranskning och godkännande av tunnlar, samt

7.regelbundna kontroller och övningar.

I paragrafen klargörs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som går utöver rena verkställighetsföreskrifter eller föreskrifter inom ramen för restkompetensen enligt 8 kap. 13 § regeringsformen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.17.

Med stöd av första punkten får de säkerhetskrav som behövs i anslutning till 3 § – och med huvudsaklig utgångspunkt i bilaga I i direktivet – föreskrivas.

I lagen regleras övergripande de uppgifter och den verksamhet som ankommer på en tunnelmyndighet, tunnelhållare och säkerhetssamordnare. Med stöd av andra punkten får föreskrivas ytterligare bestämmelser i detta avseende.

Säkerhetsdokumentationen, som tunnelhållaren skall sammanställa enligt 6 § 1, regleras innehållsmässigt inte i lagen. Med stöd av tredje punkten får föreskrifter meddelas om upprättandet av och innehållet i den dokumentationen. I direktivet finns dessa krav i huvudsak i bilaga II.

Kontrollenheter och riskanalyser återfinns i första hand i artikel 7 respektive 13 i direktivet men regleras inte i lagen. Med stöd av fjärde och femte punkten får meddelas de föreskrifter som

122

Ds 2005:18 Författningskommentar

behövs för att införliva direktivets krav i den nationella lagstiftningen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 30 april 2006.

Regeringen får meddela övergångsbestämmelser i fråga om vägtunnlar i det transeuropeiska vägnätet som vid ikraftträdandet antingen är under byggande eller i drift.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.

123

Författningskommentar Ds 2005:18

7.2Förslag till förordning om säkerhet i vägtunnlar

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar.

I paragrafen anges förordningens tillämpningsområde.

2 § Med det transeuropeiska vägnätet avses det vägnät i Sverige som definieras i bilaga I, avsnitt 2, till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, senast ändrat genom beslut nr 884/2004/EG, och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga II till beslutet.

Med riskanalys avses en analys av de risker som är förknippade med en viss tunnel. Analysen skall göras med beaktande av alla faktorer som rör utformningen, dimensioneringen och de trafikförhållanden som påverkar säkerheten, särskilt trafikens karaktär och förväntat antal tunga lastfordon per dag. En riskanalys får inte göras av tunnelhållaren eller av någon vars oberoende till tunnelhållaren kan ifrågasättas.

Första stycket i paragrafen anknyter till 2 § i den föreslagna lagen och möjliggör för regeringen att i förordningen införa de ändringar som behövs i takt med att TEN-vägnätet förändras.

Andra stycket utgår från artikel 13.1 i direktivet. Genom sista meningen utesluts att tunnelhållaren själv gör en riskanalys liksom att någon i tunnelhållarens krets tar på sig en sådan uppgift. Avgörande för bedömningen är att riskanalysen skall kunna göras utan påverkan från tunnelhållaren; jfr 7 §.

Frågor om riskanalyser behandlas i avsnitt 4.12.

124

Ds 2005:18 Författningskommentar

Säkerhetskrav

3 § En tunnel skall uppfylla de säkerhetskrav som Boverket efter samråd med Statens räddningsverk och Vägverket föreskriver om.

I paragrafen ges Boverket bemyndigande att genom myndighetsföreskrifter säkerställa att direktivets krav i detta avseende – i huvudsak vad som sägs i bilaga I i direktivet – införs i den nationella lagstiftningen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.17.

Tunnelmyndighet

4 § Tunnelmyndighet är länsstyrelsen i det län där tunneln huvudsakligen är belägen, eller enligt säkerhetsdokumentationen kommer att vara belägen.

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. Säkerhetsdokumentationens innehåll regleras i 8–11 §§.

Säkerhetssamordnare

5 § Säkerhetssamordnaren skall i frågor som rör säkerheten i en vägtunnel ha en sådan självständig ställning att hon eller han kan handha uppgiften oberoende av såväl tunnelhållaren som arbets- eller uppdragsgivare i övrigt.

En säkerhetssamordnare får utses att handa uppgiften för flera tunnlar.

Paragrafen utgår från artikel 6.1 i direktivet och anknyter till 7 § i den föreslagna lagen. I andra stycket klargörs att en och samma säkerhetssamordnare kan utses för flera tunnlar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.8.

125

Författningskommentar Ds 2005:18

6 § Säkerhetssamordnaren skall

1.medverka i tunnelhållarens verksamhet beträffande specifikationer för stomme och utrustning, driftplanering samt räddningsinsatser, och

2.på begäran av tunnelhållaren yttra sig över säkerhetsdokumentationen och sådana förändringar som avses

i15 §.

Säkerhetssamordnaren skall i övrigt bistå den kommunala organisationen för räddningstjänst i samband med planeringen, genomförandet och utvärderingen av räddningsinsatser.

Paragrafen utgår från artikel 6.2 i direktivet och anknyter till 7 § i den föreslagna lagen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.8.

Säkerhetssamordnaren har enligt första stycket andra punkten en skyldighet att yttra sig över säkerhetsdokumentationen och sådana förändringar som avses i 15 § när tunnelhållaren begär det. Detta krav anknyter till 13–15 §§ och skall säkerställa att tunnelhållaren kan ge in det underlag till tunnelmyndigheten som krävs enligt de bestämmelserna.

Andra stycket anknyter till artikel 6.2 i direktivet.

Kontrollenhet

7 § Med kontrollenhet avses ett organ som har godkänts av en tunnelmyndighet för att utföra kontroller, utvärderingar eller provningar. En tunnelmyndighet får själv handha uppgiften som kontrollenhet.

Tunnelhållaren eller någon vars oberoende till tunnelhållaren kan ifrågasättas får inte godkännas som kontrollenhet.

Ett godkännande som kontrollenhet får förenas med särskilda villkor.

Paragrafen utgår från artikel 7 i direktivet. Kravet på att kontroller, utvärderingar och provningar skall utföras av en kontrollenhet framgår av författningen; se 9 § 5, 17, 20, 22 §§ och

126

Ds 2005:18 Författningskommentar

övergångsbestämmelserna punkten 4. För att anses som en sådan kontrollenhet skall organet vara godkänt för uppgiften av en tunnelmyndighet. Godkännandet kan begränsas till det aktuella området, exempelvis att utföra sådana tunnelkontroller som sägs i 10 § i den föreslagna lagen (jfr. 17 § i denna förordning).

I bestämmelsen ställs inte upp några specifika krav för ett godkännande som kontrollenhet. I direktivet anges att en kontrollenhet skall ha hög kompetens och använda ett högkvalitativt förfarande. Detta får också vara vägledande för tunnelmyndighetens prövning.

I första stycket klargörs att tunnelmyndigheten själv får utföra en sådan uppgift som ankommer på en kontrollenhet.

I andra stycket finns en begränsning som motsvarar den som gäller för riskanalyser (se 2 §) och som utesluter att tunnelhållaren själv är kontrollenhet liksom att någon i tunnelhållarens krets godkänns för en sådan uppgift. Avgörande för bedömningen är att kontrollenheten skall kunna uppträda utan påverkan från tunnelhållaren.

Tredje stycket ger myndigheten rätt att förena ett godkännande med särskilda villkor. Inom ramen för sådana villkor kan godkännandet exempelvis begränsas i tiden, till ett särskilt objekt eller förenas med krav på uppdatering för fortsatt giltighet.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.11.

Säkerhetsdokumentation

8 § Säkerhetsdokumentationen skall innehålla en beskrivning av de förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder som behövs för att garantera trafikanternas säkerhet med beaktande av personer med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga och med hänsyn till hur tunneln är uppbyggd i stort, tunnelns omgivning, vägens och trafikens karaktär samt omfattningen av räddningsinsatserna.

Tunnelhållaren skall fortlöpande överlämna en kopia av säkerhetsdokumentationen till säkerhetssamordnaren.

127

Författningskommentar Ds 2005:18

9 § Under projekteringen skall säkerhetsdokumentationen innehålla

1.en allmän beskrivning av den planerade tunneln och infarterna till den,

2.ritningar som visar hur tunneln är uppbyggd och de driftsanordningar som planeras,

3.en trafikprognos med en riskanalys i fråga om trafik med farligt gods,

4.en undersökning som beskriver olycksriskerna och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna och följderna vid en olycka, och

5.ett yttrande om säkerheten från en kontrollenhet eller annan med särskild sakkunskap på området.

10 § När en tunnel är färdig att tas i drift skall säkerhetsdokumentationen, utöver vad som sägs i 9 §, innehålla

1.en beskrivning av organisationen och hur tunnelns drift och underhåll skall tryggas,

2.en plan för räddningsinsatser, med beaktande särskilt av de behov som personer med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga har, och

3.en beskrivning av hur olycks- och tillbudsrapporteringen enligt 12 § skall utföras.

11 § För en tunnel som är i drift skall säkerhets– dokumentationen, utöver vad som sägs i 9 och 10 §§, innehålla en beskrivning med analys av de tillbud och olyckor av större betydelse som har inträffat i tunneln, och en förteckning med analys över de övningar som har genomförts.

8–11 §§ utgår från bilaga II i direktivet och är i allt väsentligt en återgivning av kraven i punkterna 2.2–2.5. Vad som sägs i punkten 2.1 regleras dels i 6 § 1 i den föreslagna lagen, dels i 8 § andra stycket i denna förordning.

128

Ds 2005:18 Författningskommentar

Olycks- och tillbudsrapportering

12 § Tunnelhållaren skall upprätta en rapport över varje olycka i tunneln och över varje allvarligt tillbud till en olycka. Detsamma gäller om det uppstått brand i tunneln, oavsett om branden haft samband med trafiken eller driften i övrigt av tunneln.

Rapporten skall, utan att inblandade personers identitet röjs genom namn, fordons registreringsnummer eller motsvarande, innehålla en beskrivning av händelsen och en analys av omständigheterna kring tillbudet, olyckan eller branden.

Rapporten skall skickas till tunnelmyndigheten, säkerhetssamordnaren och den kommunala organisationen för räddningstjänst.

Paragrafen utgår från artikel 5.3 och 5.4 i direktivet och anknyter till 6 § 4 i den föreslagna lagen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.13. Se även kommentaren till 6 § i lagen.

I andra stycket klargörs att rapporten inte enbart skall innehålla en beskrivning av det faktiska händelseförloppet utan även en analys av omständigheterna. En sådan analys skall skiljas från den utvärdering som sägs i 22 § och som tunnelmyndigheten ansvarar för att den utförs. Med analys avses här den förklaring till händelsen som tunnelhållaren kan ge utifrån den kunskap om de faktiska förhållandena som då föreligger. Kravet på tunnelhållaren skall i detta avseende inte ställas alltför högt.

Rapporten skall vara avidentifierad, se vidare avsnitt 4.13 och 4.16.

Förhandsgranskning samt godkännande av en tunnel

13 § Tunnelhållarens anmälan om förhandsgranskning enligt 8 § lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar skall avse den säkerhetsdokumentation som anges i 9 § denna förordning och innehålla ett yttrande från säkerhetssamordnaren.

129

Författningskommentar Ds 2005:18

Paragrafen utgår från punkten 1.2 i bilaga II i direktivet och behandlas i avsnitt 4.9.

14 § Tunnelhållarens begäran om godkännande enligt 9 § lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar skall innehålla den säkerhetsdokumentation som anges i 10 § denna förordning och ett yttrande från säkerhetssamordnaren.

Paragrafen utgår från punkten 3.4 i bilaga II i direktivet och behandlas i avsnitt 4.9.

Byggnadstekniska förändringar m.m. av tunnlar i drift

15 § Tunnelhållaren skall underrätta säkerhetssamordnaren om förändringar i tunnelns byggnadstekniska utförande eller i planerna för driften. Om tunneln skall genomgå ombyggnadsåtgärder skall tunnelhållaren innan arbetet påbörjas överlämna en beskrivning av åtgärderna till säkerhetssamordnaren.

Sedan säkerhetssamordnaren yttrat sig över förändringarna skall tunnelhållaren underrätta tunnelmyndigheten och den kommunala organisationen för räddningstjänst om förändringarna och om säkerhetssamordnarens synpunkter.

Paragrafen utgår från punkten 4 i bilaga II i direktivet.

I första stycket klargörs att tunnelhållarens skyldighet att underrätta säkerhetssamordnaren omfattar varje förändring av byggnadsteknisk karaktär eller i de planer för driften som tunnelhållaren skall upprätta enligt 6 § i den föreslagna lagen.

Genom andra stycket säkerställs att tunnelmyndigheten och räddningstjänsten får kännedom om förändringarna och säkerhetssamordnarens synpunkter.

16 § En tunnel skall anses ha genomgått sådana byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar som anges i 9 § lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar, om förändringarna in-

130

Ds 2005:18 Författningskommentar

nebär att någon punkt i säkerhetsdokumentationen måste ändras i betydande omfattning.

Paragrafen utgår från punkterna 3.2 och 4.1 i bilaga II i direktivet och anknyter till 9 § i den föreslagna lagen.

Innebörden är att ett nytt godkännandebeslut av tunnelmyndigheten krävs om tunneln förändras så att det också nödvändiggör att någon punkt i säkerhetsdokumentationen måste ändras i betydande omfattning. En ytterligare förutsättning är, som sägs i 9 § i lagen, att tunneln – efter förändringen – skall tas i bruk på nytt för allmän trafik. Det förutsätts med andra ord att tunneln varit helt avstängd för trafik till följd av förändringen. Direktivet är på denna punkt något oklart men förutsättningarna klargörs genom vad som sägs i 9 § i lagen och denna bestämmelse. Be- stämmelsen redogörs för i avsnitt 4.9.

Regelbundna kontroller och övningar

17 § En kontroll enligt 10 § lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar skall utföras av en kontrollenhet. Kontrollen skall dokumenteras i en rapport som överlämnas till tunnelmyndigheten.

Paragrafen utgår från artikel 12 i direktivet. Frågan om regelbundna kontroller redogörs för i avsnitt 4.10.

18 § Övningar enligt 11 § lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar skall genomföras i syfte att uppnå tydliga utvärderingsresultat av räddningsinsatserna. Övningarna får helt eller delvis ske genom simulering men skall vart fjärde år genomföras i full skala och under så verkliga förhållanden som möjligt.

Säkerhetssamordnaren skall i samarbete med den kommunala organisationen för räddningstjänst och polismyndigheten upprätta en rapport över övningen. Rapporten skall innehålla en utvärdering med förslag till de förbättringar av

131

Författningskommentar Ds 2005:18

säkerheten som behövs. Säkerhetssamordnaren skall överlämna rapporten till tunnelmyndigheten och tunnelhållaren.

Paragrafen utgår från punkten 5 i bilaga II i direktivet. Frågan om övningar redogörs för i avsnitt 4.10.

Undantag från säkerhetskraven

19 § Tunnelmyndigheten får på begäran av en tunnelhållare, och under förutsättning att Europeiska kommissionen inte motsätter sig det, medge undantag från säkerhetskraven

1.om det är motiverat av ny teknik och säkerhetsnivån i tunneln inte blir lägre, eller

2.om det finns tvingande skäl och alternativa riskbegränsande åtgärder säkerställer att säkerhetsnivån i tunneln inte blir lägre.

Undantag enligt första stycket 2 får dock inte medges beträffande utformningen av de säkerhetsanordningar som avser räddningsstationer, skyltar, nödfickor, nödutgångar eller radiosändningar.

Paragrafen utgår från artikel 14 och punkten 1.2 i bilaga I i direktivet.

Det som sägs i första stycket innebär för det första att frågan om undantag alltid måste underställas kommissionens prövning och att kommissionen har en vetorätt, och för det andra att säkerhetsnivån inte får bli lägre genom ett undantag.

I andra stycket klargörs att möjligheten till undantag på grund av tvingande skäl inte gäller fullt ut. I direktivet benämns detta ”säkerhetsanordningar som står till tunneltrafikanternas förfogande”.

Frågor om undantag behandlas i avsnitt 4.14.

20 § Till en ansökan om undantag enligt 19 § som avser ny teknik skall bifogas ett yttrande av en kontrollenhet och till

132

Ds 2005:18 Författningskommentar

en ansökan som avser tvingande skäl skall bifogas en bedömning av riskerna.

Om tunnelmyndigheten finner att undantag bör medges, skall myndigheten inhämta kommissionens yttrande. I annat fall skall ansökningen avslås.

Tunnelmyndighetens beslut får inte överklagas om det grundas på ett yttrande från kommissionen.

Paragrafen anknyter till vad som sägs i 19 § och ställer i första stycket vissa krav på underlaget för prövningen. Kravet på att en ansökan om undantag med hänvisning till tvingande skäl skall innehålla en bedömning av riskerna, innebär inte att en sådan riskanalys som avses i 2 § andra stycket måste göras. Riskbedömningen måste däremot kvalitetsmässigt vara sådan att den visar på att säkerhetsnivån i tunneln inte blir lägre genom de alternativa åtgärderna.

En ansökan om undantag skall underställas kommissionens prövning men endast om tunnelmyndigheten bedömer att det över huvud taget finns skäl att medge undantag. Detta klargörs i andra stycket.

I tredje stycket har möjligheten att överklaga tagits bort för de fall tunnelmyndighetens beslut enbart följer kommissionens yttrande. Däremot skall tunnelhållaren kunna överklaga ett avslagsbeslut som tunnelmyndigheten meddelat utan att höra kommissionen.

Utmärkning i tunnlar

21 § Varje infart till en tunnel skall utmärkas med vägmärke i enlighet med bestämmelserna i vägmärkesförordningen (1978:1001), i förekommande fall kompletterat med vägmärke som utvisar radiostation för vägtrafikinformation. Även nödfickor, nödutgångar, utrymningsvägar och räddningsstationer i en tunnel skall utmärkas i enlighet med bestämmelserna i vägmärkesförordningen.

133

Författningskommentar Ds 2005:18

Om tunneln är längre än 1 000 meter skall körfältssignaler enligt vägmärkesförordningen sättas upp vid varje infart till tunneln.

Paragrafen utgår från punkten 2.12 i bilaga I och från bilaga III i direktivet. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.6.

Rapportering till kommissionen

22 § Tunnelmyndigheten skall vartannat år sammanställa rapporter om tunnelbränder och olyckor i tunnlar som klart inverkat på trafikanternas säkerhet. Sammanställningen skall för varje brand och olycka innehålla en utvärdering och en belysning av säkerhetsutrustningens och säkerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen skall göras av en kontrollenhet.

Länsstyrelsen i Stockholms län skall gemensamt för alla tunnelmyndigheter överlämna rapporterna till Europeiska kommissionen före utgången av september månad året efter rapporteringsperioden. För detta ändamål skall varje tunnelmyndighet överlämna sammanställningen enligt första stycket till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen utgår från artikel 15 i direktivet och behandlas i avsnitt 4.13.

Bemyndigande

23 § Boverket får efter samråd med Statens räddningsverk och Vägverket meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar och denna förordning.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.17.

134

Ds 2005:18 Författningskommentar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2. Om ett byggnadstekniskt krav för en tunnel som är i drift eller under byggande den 30 april 2006 är tekniskt omöjligt att uppfylla, eller om det skulle medföra oproportionerligt höga kostnader att uppfylla kravet, får tunnelmyndigheten på tunnelhållarens begäran medge att alternativa åtgärder vidtas. En sådan åtgärd får dock inte innebära en lägre säkerhetsnivå och åtgärdernas effektivitet skall visas genom en riskanalys.

Tunnelmyndigheten skall informera Europeiska kommissionen om de alternativa åtgärder som medgivits och skälen för detta.

Paragrafen utgår från artikel 3.2 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.

3. För en tunnel som är under byggande den 30 april 2006 gäller 8 § lagen (0000:000) om säkerhet i vägtunnlar i tillämpliga delar. Tunneln får tas i bruk efter godkännande som sägs i 9 § samma lag.

Paragrafen utgår från artikel 10 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.

4. För en tunnel som är i drift den 30 april 2006 skall tunnelmyndigheten senast den 30 oktober 2006 bedöma om säkerhetskraven är uppfyllda. Till grund för bedömningen skall finnas en säkerhetsdokumentation enligt 11 § och resultatet av en kontroll som är utförd av en kontrollenhet.

Om tunneln inte uppfyller kraven skall tunnelmyndigheten besluta om de åtgärder som behövs för att anpassa tunneln till säkerhetskraven och den tid, dock senast den 30 april 2014, inom vilket detta skall ske.

Paragrafen utgår från artikel 11 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.

135

Författningskommentar Ds 2005:18

5. För tunnlar som är i drift den 30 april 2006 skall Länsstyrelsen i Stockholms län i samråd med berörda tunnelmyndigheter

a)upprätta en plan för en gradvis tillämpning av säkerhetskraven och senast den 30 oktober 2006 underrätta Europeiska kommissionen om planen, och

b)senast den 30 april 2007 underrätta Europeiska kommissionen om hur säkerhetskraven avses att uppfyllas och vilka åtgärder som planeras.

Paragrafen utgår från medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 11.5 (rapportering till kommissionen beträffande åtgärder för tunnlar i drift) och artikel 15.2 (plan för anpassning av tunnlar i drift).

136

Ds 2005:18 Författningskommentar

7.3Förslag till lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

7 § Ändringen är föranledd av direktivets krav på TV-övervak- ning i tunnlar i vissa fall och innebär att tillstånd inte krävs för allmän kameraövervakning vid trafikövervakning som utförs av den som är tunnelhållare i en vägtunnel som avses i den föreslagna lagen om säkerhet i vägtunnlar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.6.

137

Bilaga 1

139

Bilaga 1 Ds 2005:18

140

Ds 2005:18 Bilaga 1

141

Bilaga 1 Ds 2005:18

142

Ds 2005:18 Bilaga 1

143

Bilaga 1 Ds 2005:18

144

Ds 2005:18 Bilaga 1

145

Bilaga 1 Ds 2005:18

146

Ds 2005:18 Bilaga 1

147

Bilaga 1 Ds 2005:18

148

Ds 2005:18 Bilaga 1

149

Bilaga 1 Ds 2005:18

150

Ds 2005:18 Bilaga 1

151

Bilaga 1 Ds 2005:18

152

Ds 2005:18 Bilaga 1

153

Bilaga 1 Ds 2005:18

154

Ds 2005:18 Bilaga 1

155

Bilaga 1 Ds 2005:18

156

Ds 2005:18 Bilaga 1

157

Bilaga 1 Ds 2005:18

158

Ds 2005:18 Bilaga 1

159

Bilaga 2

Jämförelsetabell

Direktivet Förslag i denna promemoria
(artikel) (Lagen om säkerhet i vägtunnlar
  betecknas LST och förordningen FST)
1.1 1 § LST (delvis)
     
1.2 1 § LST
     
2.1 2 § LST, 2 § FST
   
2.2 Ingen motsvarighet
     
2.3 2 § LST
     
3.1 3 § LST, 3 § FST
   
3.2 Övergångsbest. punkt 2 FST
   
3.3 Ingen motsvarighet
   
4.1 4 och 12 §§ LST, 4 § FST
   
4.2 Ingen direkt motsvarighet, jfr 4.1
     
4.3 4 § FST (delvis)
     
4.4 9 § LST, 14 § FST
   
4.5 12 § LST
   
4.6 Följer av 4, 6 och 10 §§ LST
   
4.7 Ingen motsvarighet
     
5.1 5 § LST
   
5.2 Ingen motsvarighet
     

161

Bilaga 2 Ds 2005:18
5.3 6 § LST, 12 § FST
   
5.4 12 § FST
     
6.1 7 § LST, 5 § FST
     
6.2 6 § FST
     
7 7 § FST
   
8 Ingen motsvarighet
     
9.1 1 § LST jfr med övergångsbest. FST
     
9.2 1 § LST jfr med övergångsbest. FST
   
10.1 Övergångsbest. punkt 3 FST
   
10.2 Övergångsbest. punkt 3 FST
   
10.3 Övergångsbest. punkt 3 FST
   
11.1 Övergångsbest. punkt 4 FST
   
11.2 Övergångsbest. punkt 4 FST
   
11.3 Övergångsbest. punkt 4 FST
   
11.4 Övergångsbest. punkt 4 FST
   
11.5 Övergångsbest. punkt 5 FST
   
11.6 Övergångsbest. punkt 4 FST
   
11.7 Ingen motsvarighet
   
12.1 10 § (jfr med 4 §) LST, 17 § FST
   
12.2 10 § LST
   
12.3 4 och 12 §§ LST, 17 § FST
     
12.4 9 § LST, 16 § FST
     
13.1 2 § FST
     
162    
Ds 2005:18   Bilaga 2
     
13.2 Ingen motsvarighet (se avsnitt 4.12)  
     
13.3 Ingen motsvarighet  
     
14.1 19 § FST  
     
14.2 20 § FST  
     
14.3 Ingen motsvarighet  
     
14.4 Följer av 19 § FST  
     
14.5 Följer av 20 § FST  
     
14.6 Ingen motsvarighet  
     
14.7 Ingen motsvarighet  
     
15.1 22 § FST  
     
15.2 Övergångsbest. punkt 5 FST  
     
16 Ingen motsvarighet  
     
17 Ingen motsvarighet  
     
18.1 Ikraftträdandebestämmelser  
     
18.2 Ingen motsvarighet  
     
19 Ingen motsvarighet  
     
20 Ingen motsvarighet  
     
     
Direktivet 3 § LST beträffande de övergripande  
(bilaga I) förhållanden som säkerhetskraven  
  skall avse. Det närmare innehållet  
  regleras i föreskrifter enligt bemyndi-  
  gande i 3 § FST, dock med särskild  
  reglering av följande punkter.  
1.2.1 19 och 20 §§ FST  
     
  163
Bilaga 2 Ds 2005:18
2.12 21 § FST
     
2.15.1 21 § FST
   
3.7 Trafikförordningen (1998:1276)
   
3.8 Trafikförordningen (1998:1276)
       
       
Direktivet      
(bilaga II)      
1 8 § LST, 13 § FST
     
2 6 § LST, 8-11 §§ FST
     
3 9 § LST, 14 § FST
     
4 9 § LST, 15–16 §§ FST
     
5 11 § LST, 18 § FST
   
   
Direktivet Se avsnitt 4.6
(bilaga III)      

164

Departementsserien 2005

Kronologisk förteckning

1.Finansiella konglomerat. Fi.

2.Kungörande i PoIT. Redovisning av uppdrag om elektroniskt kungörande. Ju.

3.Svensk rätt i integrationspolitisk belysning. Ju.

4.Avräkning av utländsk skatt. Fi.

5.Angrepp mot informationssystem. Ju.

6.Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll. Ju.

7.Iakttagelser om landsting. Fi.

8.Inriktning på filmpolitiken från 2006. U.

9.En moderniserad rättsprövning, m.m. Ju.

10.Arbetstagarinflytande i europakooperativ. N.

11.Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordningar. Ju.

12.Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige. Ju.

13.Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler. Ju.

14.Olovlig befattning med narkotikaprekursorer. EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel. Ju.

15.Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. N.

16.Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamhet. U.

17.Internationell insolvens. Ju.

18.Säkerhet i vägtunnlar. N.

Departementsserien 2005

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Kungörande i PoIT. Redovisning av uppdrag om elektroniskt kungörande. [2]

Svensk rätt i integrationspolitisk belysning. [3] Angrepp mot informationssystem. [5]

Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll. [6]

En moderniserad rättsprövning, m.m. [9] Den europeiska exekutionstiteln

för obestridda fordningar. [11]

Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige. [12]

Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler. [13]

Olovlig befattning med narkotikaprekursorer. EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel. [14]

Internationell insolvens. [17]

Finansdepartementet

Finansiella konglomerat. [1]

Avräkning av utländsk skatt. [4]

Iakttagelser om landsting. [7]

Utbildnings- och kulturdepartementet

Inriktning på filmpolitiken från 2006. [8] Att fånga kunnandet om lärande och undervisning. Om villkoren för skolledare och lärare att ta del av systematiskt framtagen kunskap om utbildningsverksamhet. [16]

Näringsdepartementet

Arbetstagarinflytande i europakooperativ. [10] Förstärkning och förenkling – ändringar i

anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen. [15]

Säkerhet i vägtunnlar. [18]

Tillbaka till dokumentetTill toppen