Yrkestrafik

Betänkande 2013/14:TU14

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 april 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Riksdagen gav sex uppdrag till regeringen om yrkestrafik (TU14)

Riksdagen gjorde sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik:

 • Regeringen bör beakta behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt se över behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
 • Regeringen bör beakta behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt hindra fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.
 • Regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler.
 • Ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Regeringen bör även se till att det tas fram ett beräkningsunderlag som visar vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.
 • Regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av så kallade falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
 • Regeringen bör skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik.

Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande till regeringen om behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Tillkännagivande till regeringen om att det utöver behovet av mer kännbara böter och sanktioner bör införas en effektivare möjlighet för polisen att hålla fordon i kvarstad, bl.a. genom klampning, och att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag som möjliggör detta. Tillkännagivande om att regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell revidering av gällande EU-regler om cabotagetransporter samt att regeringen bör begära om ett tillfälligt uppehåll för sådanan transporter om den inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av cabotagetransportbestämmelserna. Tillkännagivande om att regeringen bör skärpa beställaransvaret och att det bör tas fram ett beräkningsunderlag för vägtransporter som utförs enligt gällande regler och avtal. Tillkännagivande om att regeringen bör vidta åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av s.k. falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag. Tillkännagivande till regeringen om att arbetet för att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken behöver påskyndas. Bifall och delvis till motioner kopplade till ovan nämnda tillkännagivanden samt avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 52

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-25
Justering: 2014-04-01
Justering: 2014-04-01
Trycklov till Gotab och webb: 2014-04-07
Trycklov: 2014-04-07
Trycklov: 2014-04-07
Trycklov: 2014-04-08
Reservationer: 7
Betänkande 2013/14:TU14

Alla beredningar i utskottet

2014-03-13, 2014-03-25

Trafikutskottet föreslår sex uppdrag till regeringen om yrkestrafik (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik:

 • Regeringen bör beakta behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt se över behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
 • Regeringen bör beakta behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt hindra fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.
 • Regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler.
 • Ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Regeringen bör även se till att det tas fram ett beräkningsunderlag som visar vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.
 • Regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av så kallade falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
 • Regeringen bör skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-04-15
Debatt i kammaren: 2014-04-16
Debatt i kammaren: 2014-04-16
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:TU14, Yrkestrafik

Debatt om förslag 2013/14:TU14

Webb-tv: Yrkestrafik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-04-16
Beslut: 2014-04-16
Förslagspunkter: 9, Acklamationer: 7, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillsyn och kontroller

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
  2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 26,
  2013/14:T306 av Johan Andersson och Sven-Erik Bucht (båda S),
  2013/14:T312 av Sven-Erik Bucht (S),
  2013/14:T316 av Per-Ingvar Johnsson (C),
  2013/14:T421 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S) yrkande 1,
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 3 och 5 samt
  2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del,
  bifaller delvis motionerna
  2013/14:T448 av Emil Källström (C) och
  2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) i denna del och
  avslår motion
  2013/14:T398 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M).
  • Reservation 1 (M, FP, C, KD)
 2. Kustbevakningens tillsyns- och kontrollverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:T290 av Anders Hansson (M) och
  2013/14:T291 av Anders Hansson (M).
 3. Böter och sanktioner samt hindrande av fortsatt färd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det utöver behovet av mer kännbara böter och sanktioner bör införas en effektivare möjlighet för polisen att hålla fordon i kvarstad, bl.a. genom klampning, och att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör detta.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
  2013/14:T272 av Thomas Strand (S),
  2013/14:T276 av Louise Malmström (S),
  2013/14:T288 av Lena Asplund (M),
  2013/14:T310 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
  2013/14:T327 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP),
  2013/14:T383 av Anna Wallén (S),
  2013/14:T428 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S),
  2013/14:T436 av Andreas Carlson (KD),
  2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) i denna del,
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 9 och 10,
  2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del och
  2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 37.
  • Reservation 2 (M, FP, C, KD)
 4. Ändringar av cabotagereglerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell revidering av gällande EU-regler om cabotagetransporter samt att regeringen bör begära ett tillfälligt uppehåll för sådana transporter om den inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av cabotagetransportbestämmelserna.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
  avslår motion
  2013/14:T390 av Tony Wiklander och Anna Hagwall (båda SD) yrkande 1.
  • Reservation 3 (M, FP, C, KD)
 5. Beställaransvar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att beställaransvaret bör skärpas och att det bör tas fram ett beräkningsunderlag för vägtransporter som utförs enligt gällande regler och avtal.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
  2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 25,
  2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) i denna del och
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 6 och 7.
  • Reservation 4 (M, FP, C, KD)
 6. Villkoren inom yrkestrafiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av s.k. falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
  2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 27 och 28,
  2013/14:T250 av Billy Gustafsson (S),
  2013/14:T364 av Pia Nilsson m.fl. (S) yrkande 1,
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 4 och
  2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del och
  bifaller delvis motion
  2013/14:T390 av Tony Wiklander och Anna Hagwall (båda SD) yrkande 3.
  • Reservation 5 (M, FP, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (M, FP, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950017
  M192014
  MP21004
  FP11706
  C01706
  SD19001
  KD01702
  V13006
  Totalt150143056
  Ledamöternas röster
 7. Undantag från Transportstyrelsens avgifter för tillsyn av kör- och vilotider

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:T402 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M).
 8. Säkra uppställningsplatser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken behöver påskyndas.
  Därmed bifaller riksdagen motion
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 11 och 12 samt
  bifaller delvis motion
  2013/14:T390 av Tony Wiklander och Anna Hagwall (båda SD) yrkande 2.
  • Reservation 6 (M, FP, C, KD)
 9. Åtgärder mot chaufförsbrist

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8.
  • Reservation 7 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S095017
  M930014
  MP02104
  FP18006
  C17006
  SD19001
  KD17002
  V01306
  Totalt164129056
  Ledamöternas röster