Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

Betänkande 2016/17:JuU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 november 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Domstolar får hjälpas åt när migrationsmålen blir fler (JuU7)

Antalet migrationsmål i domstolarna väntas öka kraftigt de närmaste åren. För att migrationsdomstolarna ska kunna hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål sa riksdagen ja till ett förslag från regeringen om en tillfällig lösning under tre år. Det innebär att en migrationsdomstol ska kunna lämna över migrationsmål, och även andra mål, till andra förvaltningsdomstolar. Även den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter. Ett mål kan bara lämnas över till en domstol som redan har hand om samma typ av mål. Ytterligare en förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

De tillfälliga bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Därefter ska möjligheterna att lämna över mål bara gälla migrationsmål som under samma förutsättningar som ovan ska få lämnas över mellan de olika migrationsdomstolarna.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-11-17
Trycklov: 2016-11-18
Reservationer: 1
Betänkande 2016/17:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2016-11-10

Domstolar får hjälpas åt när migrationsmålen blir fler (JuU7)

Antalet migrationsmål i domstolarna väntas öka kraftigt de närmaste åren. För att migrationsdomstolarna ska kunna hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå i migrationsmål föreslår regeringen en tillfällig lösning under tre år. Det innebär att en migrationsdomstol ska kunna lämna över migrationsmål, och även andra mål, till andra förvaltningsdomstolar. Även den kammarrätt som är Migrationsöverdomstol ska få lämna över andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter. Ett mål kan bara lämnas över till en domstol som redan har hand om samma typ av mål. Ytterligare en förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

De tillfälliga bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. Därefter ska möjligheterna att lämna över mål bara gälla migrationsmål som under samma förutsättningar som ovan ska få lämnas över mellan de olika migrationsdomstolarna.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-11-22
Debatt i kammaren: 2016-11-23

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 125 Fredrik Malm (L)

Fru ålderspresident! Vi ska nu hantera justitieutskottets betänkande 7 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål.

Som företrädare för Liberalerna, som är det enda parti som har en reservation i betänkandet, vill jag kort klargöra vår uppfattning i frågan. Vi gör i grunden ingen annan bedömning än regeringen. Vi säger inte nej till de förslag som läggs fram. Vi anser däremot att man borde kunna gå betydligt längre.

Väldigt många människor har kommit till Sverige de senaste åren. Det leder till stor belastning på Migrationsverkets mottagningsapparat och asylprocess men också på det som specifikt behandlas i detta betänkande, nämligen migrationsdomstolarna. Vi har fyra migrationsdomstolar, förvaltningsrätter, och en migrationsöverdomstol. Det är kammarrätten i Stockholm.

All erfarenhet visar att långa väntetider i asylsystemet innebär problem för människors integration längre fram. Sveriges riksdag, även regeringen och våra myndigheter, har ett oerhört viktigt uppdrag när det gäller att se till att korta handläggningstiderna, så att människor kan få besked snabbare. Man får antingen beskedet att man får stanna eller att man måste lämna Sverige. Det är viktigt att människor kan få snabbare besked.

Vi menar att förslagen i propositionen och utskottsmajoritetens förslag i betänkandet är otillräckliga. Av propositionen framgår att olika remissinstanser pekar på vikten av att överväga ytterligare åtgärder, utöver de lagändringar som nu föreslås. Vi delar remissinstansernas bedömning.

Vi vill egentligen två saker. Möjligheterna till prövning för överklagande måste minskas när man vet med säkerhet att det kommer att bli avslag. För att få prövning för överklagande ska det ha begåtts något specifikt fel vid Migrationsverkets bedömning. Och när det gäller fall där i stort sett alla får bifall, till exempel asylsökande från Syrien, måste processen kunna snabbas på. När personen har tydliga identitetshandlingar och när det inte finns några säkerhetsinvändningar bör Sverige kunna ge tillfälliga uppehållstillstånd betydligt snabbare, även genom skriftligt förfarande.

Det är vår uppfattning att man snabbare ska kunna avslå och snabbare kunna bifalla i de ärenden där det är tydligt vilket beslutet blir.

Jag vill understryka att detta inte innebär att vi på något sätt vill inskränka rätten att begära prövning. Effekten av den förändring som vi föreslår är att klara avslagsfall inte ska få prövningstillstånd och därmed inte prövas i sak en andra gång. Vi gör det också enklare för människor från Syrien som kan styrka sin identitet och att de har flytt därifrån eller från något annat krigsområde. Om det inte finns några säkerhetsinvändningar mot dessa personer kommer de snabbare att få besked och snabbare att integreras i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade möjligheter för migrationsdomsto-lar att överlämna mål

Med detta, fru ålderspresident, vill jag yrka bifall till reservation 1 från Liberalerna.


Anf. 126 Susanne Eberstein (S)

Fru ålderspresident! Det här betänkandet handlar om utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål.

Vilken domstol som är behörig att pröva ett mål styrs av forumbestämmelser. Den domstol som enligt forumbestämmelserna i dag är behörig att pröva ett mål har begränsade möjligheter att lämna över målet till en annan domstol.

I förarbetena har det uttalats att den generella möjlighet som finns i dag att överlämna mål mellan domstolarna om det finns särskilda skäl för det är avsedd för enskilda fall. Det kan inte komma i fråga att tillämpa regeln systematiskt.

Alltsedan inrättandet av migrationsdomstolarna har det visat sig vara svårt att få till en jämn och förutsebar måltillströmning, både över tid och mellan domstolarna.

Vidare är migrationsmålen många till antalet och kan dessutom förutses öka markant under de kommande åren med anledning av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015.

En stor måltillströmning i kombination med en ojämn målfördelning kan leda till tillfälligt stora balanser och därmed långa handläggningstider hos en domstol samtidigt som det kan finnas outnyttjad kapacitet hos en annan domstol.

I betänkandet föreslås att möjligheten att överlämna migrationsmål utökas. I lagen om allmänna förvaltningsdomstolar införs bestämmelser om att en migrationsdomstol får lämna över ett eller flera mål till en annan migrationsdomstol som handlägger sådana mål, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

Regeringen bedömer att de mer generösa bestämmelserna om överlämnande omfattar alla de mål som domstolen handlägger i egenskap av migrationsdomstol. Överlämnade bör få göras om det kan antas att målet eller målen inte kan avgöras av den behöriga migrationsdomstolen inom rimlig tid och en annan migrationsdomstol har möjlighet att snabbare avgöra målet i fråga.

Prognoserna talar för att samtliga migrationsdomstolar kommer att ha en stor tillströmning av migrationsmål under de närmaste åren. Det finns därmed en risk för att utrymmet för en enskild migrationsdomstol att ta emot migrationsmål från en annan domstol är begränsat. Sannolikt utgör den utökade möjligheten att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna som föreslås inte en tillräcklig åtgärd för att hålla handläggningstiderna i migrationsmål på en fortsatt rimlig nivå vid den kraftiga måltillströmning som nu förväntas. Ytterligare åtgärder krävs därför.

Ett mindre ingripande alternativ är att de förvaltningsdomstolar som är migrationsdomstolar får lämna över även andra mål än migrationsmål i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. Regeringen påpekar att flera av de stora måltyperna, till exempel socialförsäkringsmål och mål enligt socialtjänstlagen, handläggs vid samtliga förvaltningsrätter, vilket gör att en sådan ordning kan få ett stort genomslag.

Regeringen förslår därför att en förvaltningsrätt som är migrationsdomstol får lämna över ett eller flera mål till en annan domstol som handlägger sådana mål, om det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade möjligheter för migrationsdomsto-lar att överlämna mål

Vidare föreslås att den kammarrätt som är migrationsöverdomstol får lämna över mål till andra kammarrätter. Det här är en bra ordning som införs, och ett enigt utskott säger ja till regeringens proposition.

Angående reservationen - nu finns ju reservanten inte kvar här längre - vill jag till protokollet säga att jag självklart har förståelse för önskemålet om förkortade handläggningstider i migrationsmål. I likhet med motionärerna anser utskottet att förutsättningarna för en lyckad integration förbättras av att frågor om uppehållstillstånd prövas så snabbt som möjligt.

Samtidigt vill jag betona vikten av att målen handläggs på ett rättssäkert sätt med bibehållen kvalitet. Det är också viktigt att var och en som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat utifrån de individuella förutsättningarna i det enskilda fallet.

När det gäller asylsökande från Syrien kan det konstateras att den absoluta majoriteten beviljas uppehållstillstånd redan vid Migrationsverkets prövning. Det är alltså hos Migrationsverket som dessa ärenden har genererat stora balanser.

Utskottet noterar att regeringen följer frågan och att man har vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma en så snabb handläggningstid som möjligt.

Som framgår följer också justitie- och migrationsministern noga de åtgärder som Migrationsverket vidtar och att de har en positiv inverkan på handläggningstiderna.

Jag förutsätter att regeringen även fortsättningsvis agerar proaktivt och fortlöpande överväger åtgärder för att minska handläggningstiderna hos Migrationsverket.

Mot denna bakgrund anser jag att det inte finns anledning för riksdagen att i dag vidta någon åtgärd i frågan.

Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.

(Applåder)


Anf. 127 Annika Hirvonen Falk (MP)

Fru ålderspresident! Man kan tro att dagens betänkande Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål är ren byråkrati. Då har man både rätt och fel. Det handlar om att förvaltningsrätterna och de fyra förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar ska få en jämnare ärendehantering samtidigt som handläggningstiderna ska kortas. Men i grunden är detta ett led i att förbättra integrationen av asylsökande som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det är också någonting som är av betydelse för den psykiska ohälsan.

Förra året kom Socialstyrelsen med en rapport som visade att 20-30 procent av landets asylsökande lider av någon form av psykisk ohälsa. Det är inte orimligt att anta att en del av orsaken till detta är de långa handläggningstiderna som tyvärr ser ut att bli allt längre.

Inom forskningen har man på senare tid studerat just det som kallas för postmigrationsstress. Den handlar om hur den första tiden i landet påverkar individen. Här har bland annat forskare uttalat sig om att det är sannolikt att det finns ett samband mellan långa handläggningstider och asylsökandes psykiska välmående, och att sårbarheten ökar ju längre väntetiderna blir.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade möjligheter för migrationsdomsto-lar att överlämna mål

Det psykiska måendet spelar i sin tur en stor roll för möjligheterna att lära sig svenska, utbilda sig eller skaffa arbete och så småningom etablera sig i det svenska samhället. Dessutom leder det naturligtvis till ett mänskligt lidande i sig.

Att handläggningstiderna har ökat, bland annat hos Migrationsverket, är ju en följd av att Sverige har tagit emot ett stort antal asylsökande inte minst under hösten 2015. Även om Migrationsverket nu lyckas att bli effektivare kommer de genomsnittliga handläggningstiderna tyvärr kanske fortsatt att öka innan de sjunker igen.

Därför, fru ålderspresident, välkomnar jag regeringens ansträngningar. Det gäller Migrationsverket - som det har redogjorts för i dag och som det här ärendet egentligen inte handlar om - och nästa led, migrationsdomstolarna.

Regeringens förslag innebär de facto att de fyra migrationsdomstolarna permanent får möjlighet att jämna ut mängden ärenden mellan sig. Under tre års tid ska de fyra domstolarna ha möjlighet att lämna över mål, till exempel socialförsäkringsmål eller skattemål, till andra förvaltningsrätter i landet. På detta sätt kommer outnyttjad kapacitet, som kanske tillfälligt finns i vissa domstolar, att kunna användas samtidigt som arbetsbelastningen i migrationsdomstolarna blir rimligare.

Det är naturligtvis inte alltid självklart en bra idé att skicka mål fram och tillbaka. Anledningen till att vi inte har denna ordning i dag är att det i grunden är bra att målen handläggs av en domstol som man kan förutsäga och som ligger nära, inte minst ifall muntlig förhandling behövs. Därför välkomnar jag att regeringen tydligt har skrivit in i förslaget att överlämnande bara får ske om det inte medför en avsevärd olägenhet för någon part.

Fru ålderspresident! Vi bråkar och käbblar om mycket här i kammaren, men om det finns något som de flesta av oss är eniga om är det att vi måste förbättra etableringen för nyanlända. Vi måste se till att de som flyr till Sverige och får en fristad välkomnas in i samhället och ges bästa möjliga förutsättningar att bli en del av samhället.

Även om det låter byråkratiskt är utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål ett steg och ett led i detta viktiga arbete. Jag vill därför yrka bifall till förslaget i justitieutskottets betänkande och propositionen.

Låt mig avsluta med några ord om Liberalernas motionsyrkanden, fru ålderspresident. Liberalerna vill inte längre att myndighetsbeslut från Migrationsverket ska kunna få en ny prövning, förutom i vissa fall. Min bedömning är att detta riskerar att strida mot artikel 6.1 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, något som även utskottet är inne på. Konventionen försäkrar varje person att vid en prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter vara berättigad till en rättvis offentlig förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol. Då krävs också, enligt min uppfattning, att beslut från Migrationsverket ska få överklagas.

Det är dessutom viktigt i de fall där det inte är uppenbart obehövligt att muntlig förhandling kan hållas och att det finns en insyn i dömandet i form av nämndemän. Av detta skäl yrkar jag avslag på motionen och reservationen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade möjligheter för migrationsdomsto-lar att överlämna mål

(Applåder)


Anf. 128 Pål Jonson (M)

Fru ålderspresident! Dagens debatt om utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål är ytterst ett resultat av stora omvärldsförändringar i Europas södra grannskap. Kriser, konflikter och spänningar där borta påverkar oss här hemma och skapar ett förändringstryck. Det har lett till rekordstora flyktingströmmar på internationell nivå och även att 163 000 människor sökte asyl i Sverige under förra året.

Alla prognoser pekar nu på att trycket på migrationsdomstolarna kommer att öka. Man beräknar att ungefär 25 000 mål kommer att behöva avgöras av migrationsdomstolarna under 2017. Det är en tredubbling sedan 2015.

Dagens debatt handlar dock inte bara om globala omvärldsförändringar utan också om en statlig utredning som den förra regeringen tillsatte. Den presenterade sitt slutbetänkande i november 2014. Utredningen syftar till att modernisera och effektivisera den svenska förvaltningsprocessen genom att öppna för möjligheterna för olika domstolar att överföra mål mellan varandra.

Det finns starka skäl att yrka bifall till propositionen: Den är väl underbyggd eftersom den speglar vårt ökade migrationstryck, och den har en statlig utredning i ryggen som ger den trovärdighet. Ytterst handlar det naturligtvis om att vi måste få ned handläggningstiderna för ärendena till rimliga nivåer. Lyckas vi inte med detta kommer det att leda till ett ökat lidande och en större osäkerhet för de människor som inte får besked. Precis som tidigare talare har sagt skapar det även utmaningar för den framtida integrationen.

Det är positivt att förslaget bidrar till ett effektivare resursutnyttjande av Sveriges domstolars samlade kapacitet eftersom arbetet blir mer flexibelt. Man kan jämna ut bördorna mellan de olika domstolarna och skapa en bättre balans i handläggningstiderna.

I sak och form innebär det att en migrationsdomstol ska kunna lämna över migrationsärenden eller andra ärenden till förvaltningsrätten. Det innebär också att Migrationsöverdomstolen får lämna över andra mål än migrationsärenden till övriga kammarrätter. Förslaget är tidsbegränsat till tre år, vilket är viktigt att ta fasta på. Förslaget innebär en möjlighet för migrationsdomstolarna - ingen migrationsdomstol är dock tvungen att göra detta, utan det avgör varje migrationsdomstol själv baserat på hur man prioriterar att överlämna olika mål.

Rättssäkerheten måste vara central i dessa frågor. Det fastslås därför att överlämnandet bara kan ske under förutsättning att det kan göras utan att - som det heter - skapa avsevärd olägenhet för någon part. Det är upp till migrationsdomstolen att avgöra detta. Om det exempelvis handlar om muntliga förhandlingar kan det finnas skäl att inte överföra ett ärende. Samtidigt vet vi att frågan om var människor bor inte är lika central vid migrationsärenden eftersom personerna i fråga inte har en permanent hemvist.

Avslutningsvis vill jag säga att prognoserna, som jag inledde med, om den globala utmaningen med ökat migrationstryck, effektiviteten och flexibiliteten i våra förvaltningsdomstolar och framför allt målsättningen att få ned handläggningstiderna i migrationsärendena talar för att vi ska yrka bifall till propositionen.

Utökade möjligheter för migrationsdomsto-lar att överlämna mål

Fru ålderspresident! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på motionen.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-11-23
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-domstolar.
  2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-domstolar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:27 punkterna 1 och 2.
 2. Ytterligare åtgärder för kortare handläggningstider i migrationsmål

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:3520 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1-3.
  • Reservation 1 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1030010
  M78006
  SD44004
  MP21004
  C18004
  V18003
  L01207
  KD15001
  -0001
  Totalt29712040
  Ledamöternas röster