Till innehåll på sidan

Studiestöd

Betänkande 2019/20:UbU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 januari 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om studiestöd (UbU9)

Riksdagen sa nej till 30 förslag i motioner om studiestöd från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet samt återbetalning och avskrivning av studieskulder.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat de bestämmelser som gäller på området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 27

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-17
Reservationer: 2
Betänkande 2019/20:UbU9

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-12-10

Nej till motioner om studiestöd (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 30 förslag i motioner om studiestöd från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om villkoren för studiemedel, fribeloppet samt återbetalning och avskrivning av studieskulder.

Anledningen till att utskottet säger nej till motionerna är bland annat de bestämmelser som gäller på området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:UbU9, Studiestöd

Debatt om förslag 2019/20:UbU9

Webb-tv: Studiestöd

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 41 Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fru talman! Sedan vi senast hade en debatt om studiestöd - det var strax före jul - har det skett en stor förändring i mitt liv: Jag är inte längre bigamist. Jag har avslutat mitt förhållande med CSN. Jag hade två lån - det ena var 30 år gammalt, och det andra var 25 år gammalt. Nu har jag bara det andra lånet kvar. Det känns väldigt skönt.

Tack vare lånet har jag kunnat studera på högskola och universitet. Jag har varit väldigt nöjd med det. Det är också något som väldigt många har möjlighet att göra. Dock måste vi se till att det också anpassas efter den arbetsform som finns i samhället och de studieregler som gäller nu. Vi måste alltså förändra studiestödssystemet.

Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation 1.

I Moderaternas kommittémotion föreslår vi att studiemedelssystemet ska utredas så att det blir både mer flexibelt och mer rättvist. Det handlar också om regler om att man måste delta i undervisning för att kunna få studiemedel eller studiestöd. Det är viktigt att man deltar i utbildningen för att kunna ta till sig den. Detta vill vi få utrett.

Efter den här debatten kommer jag att ha ett seminarium om kompetensväxling i fordonsindustrin. Det är 40 000 människor som kommer att behöva kompetensväxla. Inom fordonsindustrin handlar det om autonoma bilar, elektrifiering och AI. Det är alltså 40 000 människor som måste ha hjälp med studiestöd eller få hjälp med att sköta detta via företag eller det offentliga. Vi ser många andra verksamheter där det finns en liknande situation. Det är många som kommer att behöva studera.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, kom ut med en rapport i går. Där berättar man att andelen över 40 år som studerar ökar. År 2014 var det ungefär 100 000 som var över 40 år och läste på högskolan. Nu är det uppe i 128 000. De flesta läser på högskola, komvux, yrkesskola eller folkhögskola. De flesta läser på deltid, men ungefär 36 000 har studiemedel. De har tillfrågats om hur det skulle vara om de inte hade haft hjälp med studiestöd. Två tredjedelar säger att de inte hade kunnat läsa om de inte hade kunnat få hjälp med studiestöd.

De flesta över 40 som studerar är kvinnor, 71 procent. De flesta kvinnor läser ganska kontinuerligt eller faktiskt av intresse, men de flesta män berättar att de läser för att inte bli arbetslösa. Det är alltså viktigt att vi ser till att det finns omställningspaket. Det är många personer i många verksamheter som kommer att behöva studera, och vi måste se till att det fungerar för dem.

Från Moderaterna föreslår vi ett omställningspaket, som den S-ledda regeringen tyvärr har sagt nej till. Jag vet att man tittar på detta, och nu hoppas jag att man tar till sig våra synpunkter, så att det kommer att förbättras, så att man har möjlighet att studera även när man är äldre.

Fru talman! Moderaterna satsar 159 miljoner i ett omställningspaket. Det är fyra förändringar som vi vill införa. Till att börja med vill vi höja fribeloppet till 200 000 kronor per kalenderår för att stärka möjligheten att arbeta samtidigt som man studerar. Vi vill också ha fler extra studieveckor för dem som har fyllt 40 år. Vi vill öka antalet från 40 veckor till 60 veckor. Det är en ganska stor skillnad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Studiestöd

Vi vill att åldersgränsen, som nu är på 56 år, höjs till 60 år. Det är också viktigt. Man läser senare och det är högre pensionsålder, så man kommer att läsa mycket längre i framtiden.

Vi vill till sist att tilläggslån till dem som är över 25 år och som har barn höjs från 3 800 kronor till 5 000 kronor per månad.

Detta är ett stort omställningspaket, som vi satsar 159 miljoner kronor på. Vi ser att det är ganska bråttom. Många verksamheter säger att kompetensen behöver förnyas inom de närmaste fem åren för att de ska kunna behålla den arbetskraft som finns, kunna följa med i samhället och kunna följa med i utvecklingen som sker över världen. Det handlar om att Sverige ska vara konkurrenskraftigt.


Anf. 42 Pia Nilsson (S)

Fru talman! Under en lång tid av år har hundratusentals medarbetare - kanske fler än så - arbetat 25 eller 30 år för samma arbetsgivare och fått den ärofyllda guldklockan eller kristallvasen som det yttersta beviset för lång och trogen tjänst. Frågan är hur länge till dessa trotjänare kommer att finnas. Hur många klockor och kristallvaser kommer att delas ut i framtiden?

Ja, om utvecklingen fortsätter i den takt den gör nu kommer varannan person att ha bytt arbetsplats inom en femårsperiod. Vi byter jobb som aldrig förr. Och det är inte nog med det. För varje dygn vi lever ökar vår medellivslängd med fyra timmar. Och när medellivslängden ökar knakar pensionssystemet i fogarna, vilket tvingar fram höjd pensionsålder.

När medellivslängden ökar och pensionsåldrarna höjs fyller utbildning och möjlighet att kompetensutveckla sig under livets gång en enormt viktig funktion för såväl individer som samhället i stort. Då krävs även ett mer flexibelt studiestöd.

Dessutom försvinner gamla jobb och ersätts med nya som ofta kräver mer kunskap och kanske helt andra erfarenheter än tidigare. De senaste åren, fru talman, har företagen fått allt svårare att rekrytera. Nästan var fjärde rekrytering misslyckas på grund av brist på kompetens.

Fru talman! Jag skulle först vilja göra ett förtydligande i en annan fråga i det här betänkandet, och jag gör det eftersom felaktiga påståenden cirkulerar.

Socialdemokraterna Elin Lundgren och Patrik Lundqvist har motionerat om möjligheten att skjuta upp återbetalning av CSN-lån för värnpliktiga under tiden de gör sin grundutbildning.

Enligt uppgift från CSN:s rättsavdelning är svaret att en låntagare som genomför en grundutbildning längre än 60 dagar enligt lagen om totalförsvarsplikt alternativt deltar i utbildning till reserv- eller yrkesofficer har rätt att, efter ansökan, slippa betala av på sitt annuitetslån. Årsbeloppet sätts då ned helt under utbildningsperioden. Möjlighet till uppskov finns alltså redan i dag.

Med detta sagt, fru talman, kommer mitt fortsatta fokus härmed att riktas mot ett generösare studiemedelssystem kopplat till det livslånga lärandet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Studiestöd

För oss socialdemokrater är kampen för allas rätt till god utbildning en viktig del av jämlikhetspolitiken. Vi vill riva kunskapsbarriärer och frigöra människors krafter så att de kan förverkliga sina drömmar, inte bara en gång utan genom livets hela resa.

Vi är stolta över att vi under den förra mandatperioden gav alla rätt till komvux och byggde ut Kunskapslyftet, som gav tusentals unga och vuxna en chans till utbildning och omställning. Vi måste kunna växa och växla under hela livet. För att det ska vara möjligt krävs att studiemedelssystemet är så generöst att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig.

Vi får aldrig glömma att studiestödet är en viktig del av utbildningspolitiken och ska verka rekryterande för både kvinnor och män och utjämnande mellan individer och grupper i befolkningen och på så sätt bidra till ökad social rättvisa.

Vår S-ledda regering har infört en rad förbättringar på området:

Bidragsdelen i studiemedlet har höjts med 300 kronor i månaden. Ett rekryterande studiestartsstöd för arbetslösa med stort utbildningsbehov har införts. Studiebidragsdelen för akademiker som läser till lärare har ökat. Ett CSN-lån för B-körkort har införts för arbetslösa som uppfyller vissa villkor.

Nu, fru talman, är det dags att ta nästa viktiga steg och utveckla studiemedelssystemet ytterligare.

När vi lever längre och förhoppningsvis stannar längre i ett friskare arbetsliv ska vi i högre ålder än i dag ges förutsättningar att studera med studiestöd. Det är utgångspunkten för regeringspartierna och våra samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna.

I fjol fick en utredare uppdraget att bistå Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder, och nu är utredningen klar. Eftersom promemorian är ute på remiss vore det oklokt av mig att här och nu torgföra några precisa löften, men jag vill ta tillfället i akt att lite kort nämna några av de intressanta förändringar som lyfts fram i utredningen.

Här, fru talman, föreslås att åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från nuvarande 56 år till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna ska börja vid 51 års ålder och sluta vid 60.

CSN märker nu att allt fler äldre använder studiemedel och att fler äldre även tar tilläggslån, och det tyder på att studiestödet i större utsträckning används för omställning på arbetsmarknaden.

Vidare föreslår utredaren att man redan nästa år ska ge personer över 40 år möjlighet till studiemedel under längre tid än vad dagens veckogränser medger om det finns antingen arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för det.

I dag är det svårt för studerande som redan har förbrukat sina studiemedelsveckor att få ytterligare veckor för att ställa om eller vidareutbilda sig.

Någon ny deltidsnivå för studiemedel som understiger en studietakt på 50 procent föreslås inte, med förklaringen att behovet och rekryteringen anses som mycket osäkra.

Andra överväganden som lyfts fram i promemorian gäller bland annat höjda studiemedelsbelopp, högre fribelopp och undantag av vissa inkomster från inkomstprövningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Studiestöd

Höjda studiemedelsbelopp anses inte behövas mot bakgrund av att det redan finns en högre bidragsnivå och ett tilläggslån.

Ett högre fribelopp behövs heller inte, menar utredaren, eftersom det redan är väl tilltaget och det skulle riskera att sänka de studerandes prestationer om det skulle höjas ytterligare. Fribeloppet vid heltidsstudier är i dag drygt 90 000 kronor per termin.

Att undanta inkomster från inkomstprövningen bedöms inte heller lämpligt. Rätten till studiemedel bör bestämmas efter en objektiv bedömning av studenternas inkomster i förhållande till fribeloppet, menar utredaren Carl-Johan Stolt.

Fru talman! Nu ser vi med spänning fram emot remissvaren och den fortsatta processen.

Ett livslångt lärande, ett längre arbetsliv och en högre pensionsålder ställer krav även på ett väl fungerande studiestöd för personer högre upp i åren. En sak är säker: Framtiden kommer allt mindre att handla om guldklockor, kristallvaser och livslånga anställningar. Den kommer i stället alltmer att handla om anpassning, flexibilitet och det livslånga lärandet.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 43 Mats Berglund (MP)

Fru talman! Jag måste börja med att gratulera Marie-Louise Hänel Sandström till att ha gjort slut med CSN och ha betalat tillbaka studiemedlen. Själv ser jag varje månad fram emot att få betala tillbaka ganska många tusenlappar till CSN. Det känns trots allt ganska fint att få göra det, även om det är tråkigt just i betalningsögonblicket.

I Sverige har vi ett brett och generöst utbildningssystem och ett brett och generöst studiemedelssystem. Ingen ska behöva avstå från studier för att de inte har råd. Alla ska ha en reell möjlighet att studera på högskolor, universitet eller yrkeshögskolor men också på komvux, folkhögskolor och på gymnasienivå för dem som behöver det.

Det är viktigt att studiemedelssystemet är enkelt att förstå. Det ska vara likvärdigt men också flexibelt. Likvärdigheten är viktig. Vi bör inte använda studiemedelssystemet för att rikta studenter mot olika utbildningar.

Flexibiliteten är viktig för att möta studenter med olika behov. Det gäller både utbetalningen och återbetalningen. Studenter med barn kan till exempel få tilläggsbidrag, och har man särskilda skäl kan man få återbetalningen helt eller delvis uppskjuten under en viss tid. Det är också viktigt att inte försätta studenterna i onödigt höga skuldsituationer. Den ansvariga myndigheten CSN har en viktig uppgift att följa studenternas ekonomiska situation.

Myndigheten ska också följa den sociala situationen hos de studerande. Nu får CSN ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet att från årsskiftet, i den här uppgiften, särskilt fokusera på studenternas psykiska hälsa. Vi vet att den psykiska ohälsan i dag är orimligt hög bland studerande. Detta uppdrag kommer samtidigt som regeringen har startat en utredning kring studenthälsans likvärdighet på de olika lärosätena. Regeringen prioriterar studenternas hälsa, särskilt den psykiska hälsan, och det är väldigt bra.

I regleringsbrevet får CSN också i uppdrag att sprida kunskap om studiestödet för att nå grupper som annars inte hade valt att studera. Vi behöver utbildning i hela landet, och vi behöver arbeta för en breddad rekrytering - om inte annat för att klara kompetensförsörjningen för framtiden i hela landet. Självklart handlar det också om att vi ska ha ett demokratiskt utbildningssystem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Studiestöd

Fru talman! Att arbeta vid sidan av heltidsstudier kan vara ett sätt att dryga ut inkomsterna eller kanske inleda ett tidigt sparande. Det är bra. Det leder också till att studenterna redan tidigt får en koppling till arbetsmarknaden. Men vi vet också genom utredningar, och jag ser det själv som universitetslärare, att arbete vid sidan av studierna många gånger riskerar att distrahera de studerande från huvuduppgiften, alltså studierna. Därmed sänks resultaten och genomströmningen på utbildningarna, och kanske sänks också kvaliteten.

Vi bör därför inte ta bort fribeloppsgränsen, vilket föreslås i någon motion. Tvärtom finns det skäl att arbeta vidare med att utveckla fribeloppet. I studiemedelsutredningen från 2018 - Studiemedel för effektiva studier - finns ett intressant förslag om ett åldersdifferentierat fribelopp, som syftar till att snabba upp studietakten med lägre fribelopp för yngre studenter och möjliggöra fortbildning och omställning med högre fribelopp för äldre studenter.

Det blir alltså en avvägning mellan att öka genomströmningen å ena sidan och att främja arbetslivskontakter och studier högre upp i åldrarna å andra sidan. På så vis främjar vi också det livslånga lärandet, som är så viktigt.

Regeringen har fler åtgärder för att främja det viktiga livslånga lärandet, och jag ska nämna två.

För det första har regeringen nyligen utrett ett förslag om höjd ålder för studiemedel. Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår vi en generell höjning med fyra år. Rätten till studiemedel höjs från 56 till 60 år, och nedtrappningen i lånedelen och återbetalningen följer efter med motsvarande åldersgränser.

För det andra har vi i budgeten för 2020 beslutat om ett särskilt stöd för personer mitt i arbetslivet att fortbilda sig. Det är ett stöd som möter kraven från en snabbt föränderlig arbetsmarknad där exempelvis digitalisering, automatisering, maskininlärning och artificiell intelligens kommer in. Behoven av att vidareutbilda sig för nya eller mer kvalificerade uppgifter kommer helt klart att öka på arbetsmarknaden.

Vi kallar det här särskilda studiestödet för utvecklingstid. Detaljerna håller just nu på att utarbetas på ansvarigt departement, men stödet är tänkt att riktas till dem som har varit ute på arbetsmarknaden under många år, kanske med en utbildning som har blivit obsolet efter ett antal år. Det riktas också till dem som inte ser att de skulle ha ekonomisk möjlighet att mitt i arbetslivet studera eller kompetensutveckla sig med CSN-stöd.

Ett bra exempel på en sådan här fortbildning för personer mitt i arbetslivet är yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan har ett väldigt bra track record från tidigare elever och studenter, som i mycket hög utsträckning går vidare till en ny arbetsgivare och mer kvalificerade uppgifter. De lämnar ett arbete som kan bli ett nytt jobb för någon annan och fyller själva en plats i ett bristyrke.

Studiestöd

Enligt yrkeshögskolan höjer eleverna sin lön med i genomsnitt runt 10 000 kronor i månaden efter en sådan här utbildning. Men enligt yrkeshögskolan finns också problem, bland annat just det att många inte anser sig ha ekonomisk möjlighet att lämna förvärvsarbetet för studier med vanligt studiemedel. Därför passar utvecklingstiden så bra för exempelvis den här gruppen och yrkeshögskolan.

Nu har den samlade oppositionen - Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna - tyvärr lagt ett förslag i finansutskottet som slår undan benen för dessa personer. Jag måste säga att jag tycker att det är helt obegripligt. Jag beklagar det, och jag hoppas att vi hittar en lösning så att budgetbeslutet kvarstår och att utvecklingstiden kan starta som planerat redan i höst så att de som behöver den här fortbildningen kan få den.

Fru talman! Miljöpartiet står upp för det livslånga lärandet och möjligheten att kontinuerligt anpassa sig till en förändrad arbetsmarknad. Med detta vill jag yrka avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-01-29
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 6, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Studiemedel för vidareutbildning och omställning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) och

  2019/20:2329 av Sara Heikkinen Breitholtz (S).
  2. Fribeloppet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:1628 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).
  3. Indragen studiehjälp m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3095 av Noria Manouchi (M) och

  2019/20:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 1 (M)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S900010
  M06208
  SD59003
  C29002
  V23004
  KD20002
  L17002
  MP16000
  -1001
  Totalt25562032
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
  Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
  Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
  Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Alm, Ann-SofieMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
  Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
  Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
  Anstrell, AlexandraMNejsakfråganStockholms län
  Antoni, HelenaMNejsakfråganHallands län
  Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
  Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
  Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
  Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
  Axén Olin, KristinaMNejsakfråganStockholms kommun
  Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
  Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
  Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
  Berglund, JörgenMNejsakfråganVästernorrlands län
  Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
  Bieler, PaulaSDJasakfråganUppsala län
  Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMNejsakfråganVästerbottens län
  Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
  Blom, JunoLFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Bohlin, Carl-OskarMNejsakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
  Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
  Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
  Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
  Brännström, KatarinaMNejsakfråganKronobergs län
  Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
  Busch Thor, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson Löfdahl, Emma-JasakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
  Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Coenraads, ÅsaMNejsakfråganVästmanlands län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
  Damsgaard, MikaelMNejsakfråganVästmanlands län
  Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
  Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
  Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Engström, CeciliaKDJasakfråganSkåne läns västra
  Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
  Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Esbati, AliVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
  Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
  Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
  Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
  Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms län
  Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
  Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Gille, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
  Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
  Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
  Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
  Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejsakfråganSkåne läns västra
  Hammarberg, ThomasSJasakfråganStockholms kommun
  Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMNejsakfråganSkåne läns södra
  Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
  Heie, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
  Heindorff, UlrikaMNejsakfråganSkåne läns västra
  Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Hermansson, EbbaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Hirvonen Falk, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hänel Sandström, Marie-LouiseMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Ingeson, MattiasKDJasakfråganJönköpings län
  Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, KjellMNejsakfråganStockholms län
  Jilmstad, LarsMNejsakfråganStockholms kommun
  Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
  Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Jonsson, MarcusKDJasakfråganStockholms län
  Josefsson, DavidMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
  Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Jörgensen, UlrikaMNejsakfråganHallands län
  Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
  Karapet, ArinMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Karlsson, MattiasMNejsakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
  Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
  Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
  Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
  Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
  Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
  Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
  Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
  Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
  Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lennkvist Manriquez, AndreasVJasakfråganStockholms kommun
  Lifvenhage, Ann-SofieMNejsakfråganSödermanlands län
  Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
  Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
  Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lund Kopparklint, MarléneMNejsakfråganVärmlands län
  Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Malmqvist, JosefinMNejsakfråganStockholms län
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Manouchi, NoriaMNejsakfråganMalmö kommun
  Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
  Meijer, LouiseMNejsakfråganSkåne läns södra
  Mizimovic, NerminaSJasakfråganKalmar län
  Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
  Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
  Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
  Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
  Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
  Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
  Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
  Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
  Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
  Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
  Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
  Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
  Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Richthoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
  Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
  Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
  Schröder, MagdalenaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
  Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
  Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
  Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
  Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Staxäng, Lars-ArneMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
  Stenberg, FredrikSJasakfråganVästerbottens län
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
  Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
  Strandhäll, AnnikaSJasakfråganStockholms kommun
  Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
  Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
  Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
  Tenfjord Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
  Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
  Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
  Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
  Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
  Weinerhall, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
  Westergren, SofiaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
  Westerlund Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
  Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
  Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Widegren, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
  Wärnick, ViktorMNejsakfråganGävleborgs län
  Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
  Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
  Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  4. Återbetalning av studieskulder
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:1379 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S) och

  2019/20:2615 av Johan Löfstrand m.fl. (S).
  5. Studiemedelsberättigade utbildningar
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3171 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3.
  6. Studielån till körkortsutbildning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:2428 av Jan Ericson (M) och

  2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 64.
  • Reservation 2 (KD)
  7. Motioner som bereds förenklat
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.