Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

Betänkande 2021/22:JuU46

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Starkare sekretess i domstolar för kontaktuppgifter till privatpersoner (JuU46)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. De uppgifter som ska skyddas av sekretess är

 • bostadsadress eller andra jämförbara uppgifter som kan visa var en person bor
 • telefonnummer, e-postadress eller andra jämförbara uppgifter som kan användas för att komma i kontakt med en person
 • personnummer.

Sekretessen ska inte gälla för den som är åtalad eller som det ställs krav mot i en rättegång.

Riksdagen sa ja till huvuddelen av regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2023.

Riksdagen beslutade också om en övergångsbestämmelse som innebär att lagändringarna inte ska gälla retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden.

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en bedömning av hur mycket kostnaderna ökar som en följd av lagändringarna.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkande med tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett förslag om en utförlig bedömning av hur stora de ökade kostnaderna med anledning av de föreslagna ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen förväntas bli.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-09
Justering: 2022-06-16
Trycklov: 2022-06-16
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:JuU46

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-31, 2022-06-02, 2022-06-09

Starkare sekretess i domstolar för kontaktuppgifter till privatpersoner (JuU46)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. De uppgifter som ska skyddas av sekretess är

 • bostadsadress eller andra jämförbara uppgifter som kan visa var en person bor
 • telefonnummer, e-postadress eller andra jämförbara uppgifter som kan användas för att komma i kontakt med en person
 • personnummer.

Sekretessen ska inte gälla för den som är åtalad eller som det ställs krav mot i en rättegång.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till huvuddelen av regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2023.

Utskottet föreslår också en övergångsbestämmelse som innebär att lagändringarna inte ska gälla retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden.

Justitieutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med en bedömning av hur mycket kostnaderna ökar som en följd av lagändringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-21
Debatt i kammaren: 2022-06-22

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-22
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:JuU46, Beslut

Beslut 2021/22:JuU46

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i de delar det avser 35 kap. 7 och 12 a §§ samt rubriken närmast före 35 kap. 12 a § med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:186 punkt 3.2.
 2. Kostnader med anledning av ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en bedömning av kostnaderna med anledning av ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 1 (S, V)