Till innehåll på sidan

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Betänkande 2020/21:SkU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 maj 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Samordningsnumren ska bli säkrare och folkbokföringen mer korrekt (SkU11)

Samordningsnumren, en typ av identifikation, ska bli säkrare och uppgifterna i folkbokföringen ska bli mer korrekta. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det har blivit vanligare att personer vistas kortare eller längre tid i Sverige även om de inte är folkbokförda i landet. Behovet av ett samordningsnummer har ökat men med nuvarande regler kan det vara svårt att få ett sådant. Enligt beslutet ska det bli möjligt för enskilda personer att själva ansöka om ett samordningsnummer i stället för att en myndighet gör det. Den sökande ska kunna bevisa sin anknytning till Sverige och även besöka Skatteverket för att styrka sin identitet. För att minska risken för missbruk av samordningsnummer ska de inaktiveras efter fem år om inte en ansökan om förnyelse kommer in.

Folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjeförhållanden så att bland annat myndigheter får ett korrekt underlag för olika beslut. Med de nya reglerna ska i princip alla myndigheter bli skyldiga att rapportera oriktiga eller ofullständiga uppgifter om en person till Skatteverket. Rapporteringskravet gäller också fler uppgifter än tidigare.

Förslaget börjar gälla den 18 juni 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-04
Trycklov: 2021-05-12
Reservationer: 7
Betänkande 2020/21:SkU11

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22

Samordningsnumren ska bli säkrare och folkbokföringen mer korrekt (SkU11)

Samordningsnumren, en typ av identifikation, ska bli säkrare och uppgifterna i folkbokföringen ska bli mer korrekta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det har blivit vanligare att personer vistas kortare eller längre tid i Sverige även om de inte är folkbokförda i landet. Behovet av ett samordningsnummer har ökat men med nuvarande regler kan det vara svårt att få ett sådant. Enligt förslaget ska det bli möjligt för enskilda personer att själva ansöka om ett samordningsnummer i stället för att en myndighet gör det. Den sökande ska kunna bevisa sin anknytning till Sverige och även besöka Skatteverket för att styrka sin identitet. För att minska risken för missbruk av samordningsnummer ska de inaktiveras efter fem år om inte en ansökan om förnyelse kommer in.

Folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjeförhållanden så att bland annat myndigheter får ett korrekt underlag för olika beslut. Med de nya reglerna ska i princip alla myndigheter bli skyldiga att rapportera oriktiga eller ofullständiga uppgifter om en person till Skatteverket. Rapporteringskravet gäller också fler uppgifter än tidigare.

Förslaget ska börja gälla den 18 juni 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 37 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Vi i Moderaterna står bakom samtliga våra reservationer i detta betänkande. Jag yrkar dock bifall endast till reservation 2.

"Något håller på att gå sönder i Sverige." Det var Socialdemokraternas paroll när de försökte vinna valet. Man vann valet, och sedan gick något faktiskt sönder i Sverige. Det är många som vittnar om en känsla av att tillit, förtroende och funktionalitet i det svenska samhället inte längre är vad det en gång var - och att det definitivt inte är vad vi gemensamt borde kunna begära att det ska vara. Sverige fungerar inte längre på det sätt som vi kan ställa krav på att ett välfungerande land ska göra.

Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Fru talman! Detta behöver vi i den här kammaren göra någonting åt. Sverige ska återigen bli ett av de länder i världen som fungerar bäst och som erbjuder sina medborgare de bästa livschanserna och de bästa möjligheterna i hela världen. För att göra det behöver vi ta tag i en lång rad svåra samhällsproblem. Det handlar om att ta tag i en brottslighet som tär på vår frihet och trygghet. Det handlar om att ta tag i ett utanförskap som göder kriminalitet och otrygghet runt om i hela vårt land. Det handlar om att ta tag i den stora spricka som har uppstått mellan storstad och landsbygd. Då måste också vi som sitter i den här kammaren göra vårt bästa och ägna vår kraft och förmåga åt att lösa de problem som Sverige har.

Fru talman! Jag är nog inte ensam om känslan att politiken har skaffat sig fel fokus. Det har varit mycket kring detaljregleringar och synpunkter på enskilda människor och deras sätt att leva men allt mindre fokus på det som är statens riktiga kärnuppgift, nämligen att skapa ordning och reda, tilltro och tillit runt om i hela vårt land. Politiken har varit fullt upptagen med att komma med fler och längre pekpinnar men allt mindre engagerad i att pressa tillbaka kriminaliteten, skapa trovärdighet bland våra myndigheter och se till att svenskar får korrekt information - liksom att människor kan leva sina liv i frihet och trygghet. Politiken behöver kort och gott vridas tillbaka till att göra sitt jobb i stället för att försöka leva människors liv åt dem, fru talman.

Ett tydligt exempel är det vi diskuterar här i dag när det gäller att ha ordning och reda i Sverige, nämligen att vi ska ha ett fungerande system för samordningsnummer - och ordning och reda i folkbokföringen, fru talman. Det är ett kärnuppdrag för staten att ha den typen av koll och kontroll, så att vi kan ha ordning och reda i vårt land. Politiken har dock glidit bort från detta och i stället ägnat sig åt andra saker.

Det har utfärdats nästan 1 miljon, eller åtminstone 900 000, samordningsnummer. Det är mycket oklart ifall en enskild person har flera eller vem som egentligen har vilket av dessa nummer. Det uppskattas att ungefär 200 000 personer är folkbokförda på fel adress. I vardagen upplever många människor ett mycket stort obehag när de helt plötsligt upptäcker att någon annan är folkbokförd på deras adress och inte kan göra någonting åt det. Detta skapar stor oreda i samhället. Det skapar stor otrygghet för människor och omöjliggör för en rad olika myndigheter, alltifrån polis till socialtjänst, att göra sitt arbete på ett effektivt sätt i medborgarnas tjänst.

Fru talman! Moderaterna har gång på gång föreslagit att Sverige ska ta tag i dessa problem och tagit initiativ till det. Det har röstats ned av majoriteten, gång på gång. Nu är vi glada att det åtminstone ligger ett förslag på riksdagens bord som tar steg i rätt riktning, men tyvärr är det mer kosmetik än politik. Det löser inte de problem Sverige har; åtminstone löser det inte problemen fullt ut. Våra reservationer i det här betänkandet handlar om att man ska göra de åtgärder som är nödvändiga för att Sverige återigen ska bli ett tryggt land med fria medborgare där vi gemensamt kan skapa en bättre framtid. Då räcker det inte med små förändringar i system som har slutat fungera, fru talman.

Vi föreslår därför sådant som biometriska data kring samordningsnummer, så att en person inte kan ha flera nummer och så att myndigheter med säkerhet vet vilken person som har vilket nummer.

Vi har föreslagit saker som personlig inställelse för att kunna förnya sitt samordningsnummer så att man kan råda bot på de mycket stora felaktigheter som vi vet föreligger i detta.

När det gäller folkbokföringen har vi föreslagit och avsatt medel för en regelrätt folkräkning, så att man kan återupprätta ordningen i registren och så att man vet vem som bor var.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Fru talman! Detta och många andra förslag har Moderaterna upprepat lagt på riksdagens bord, och vi gör det nu igen. Det finns alltid människor som säger att man inte löser problemen genom att få ordning i registren. Det är helt sant, fru talman - det gör man inte. Men detta är en förutsättning för att lösa en lång rad andra problem.

De brister som finns med samordningsnummer och i folkbokföringen leder sammantaget till att Sverige fungerar sämre och till att vi får sämre tillit och lägre trygghet. De leder också till att vi utsätts för en mycket obehaglig brottslighet; människor tillskansar sig bidrag och fördelar från välfärdssystemen som de inte är berättigade till.

Det handlar kanske inte bara om att man skaffar sig saker som eventuellt faktiskt hjälper den som får dem, utan det handlar också om organiserad grov kriminalitet som dränerar och tömmer våra välfärdssystem på pengar. Man tar pengar från de personer som skulle behöva hjälpen och berikar i stället sin egen kriminella verksamhet.

Det handlar om organiserade brottslingar som håller sig undan och gömmer sig undan det offentliga. Det handlar också om socialtjänsten, som inte kan få tag på föräldrar till barn därför att de helt enkelt inte är folkbokförda där de ska vara. Det finns vittnesmål om bostadsområden där det kanske bor tio gånger fler människor än vad folkbokföringen säger, vilket givetvis skapar ohållbara problem för dessa områden och för den samhällsservice som ska finnas där.

Fru talman! Detta behöver Sverige ta tag i, för Sverige ska återigen bli ett av världens bästa länder att leva i. Det är det inte när staten har förlorat kontrollen över sina kärnuppdrag.

Genom bifall till våra reservationer här skulle Sverige ta ett stort kliv mot att återigen bli ett av världens bästa och mest välfungerande länder. Om våra reservationer avslås är risken stor att den utveckling som vi nu har fortsätter.


Anf. 38 David Lång (SD)

Fru talman! Propositionens titel är Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. Att det behövs bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen torde stå utom allt tvivel. Riksrevisionen publicerade år 2017 en granskningsrapport där man konstaterade att ett av problemen med folkbokföringen är minskat incitament att rapportera in korrekta uppgifter till Skatteverket, bland annat på grund av problem på bostadsmarknaden. Andra skäl till felaktigheter i folkbokföringen är flyttningar till respektive från Sverige.

Riksrevisionen konstaterade också att det saknas kunskap om folkbokföringsfelens omfattning, trots att regeringen begärt att Skatteverket ska göra en bedömning av kvaliteten i folkbokföringen. Riksrevisionens slutsats var att Skatteverkets kvalitetsarbete inte bedrivs på ett effektivt sätt.

Skatteverket har uppskattat att cirka 200 000 personer är felaktigt folkbokförda i Sverige, men man medger också att det verkliga antalet kan vara mycket större än så. Ingen vet säkert. Detta är något som bland annat jag själv redan har sagt i en interpellationsdebatt med finansministern, men det förtjänar att upprepas.

Vi har haft systemet med samordningsnummer i drygt 20 år, vid sidan om det vanliga systemet med personnummer. Ett enormt stort antal individer har kommit till Sverige och tilldelats samordningsnummer i syfte att de ska kunna fungera i samhället. Detta är ytterligare ett exempel på att massmigration inte är något enkelt för det mottagande landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

När det visar sig att systemet med samordningsnummer bär på stora brister och att systemet har missbrukats i stor skala blir ju ärendet än mer akut. Det handlar om välfärdsbrottslighet och bedrägerier mot de svenska socialförsäkringssystemen. Det har också växt fram en ny sorts brottslighet där folkbokföringsadresser säljs illegalt i syfte att begå andra brott.

Det är därmed uppenbart att en mindre justering, som regeringen föreslår, inte kommer att räcka för att komma till rätta med de problem som nuvarande regering och tidigare regeringar har skapat.

Fru talman! Propositionen och betänkandet som nu debatteras är ett litet steg i rätt riktning, men det skulle behövas en stor och övergripande reform på området. Vi behöver flera saker samtidigt.

Vi behöver en kraftigt begränsad invandring till Sverige. Vi skulle behöva ett nettominus under överskådlig tid för att få ordning på de problem som vi har sett växa under många år.

Vi skulle behöva en riktig folkräkning med tillämpning av biometriska data för att säkerställa exakt vilka som faktiskt bor här.

Systemet med samordningsnummer skulle behöva skrotas eller åtminstone kraftigt göras om - annars kommer vi aldrig att komma till rätta med de problem som har konstaterats beträffande folkbokföringen och det otillbörliga nyttjandet av våra välfärdssystem.

Sammantaget skulle vi med dessa förändringar ha något bättre förutsättningar att lösa problemen och förbättra förutsättningarna för korrekta uppgifter i folkbokföringen.

Fru talman! Regeringens proposition bär på en del svagheter. Den har lagts fram med en ganska bristfällig konsekvensanalys av dess följder; det finns olika exempel på detta. Bland annat förväntas regeringens proposition spä på arbetsbördan för domstolar och andra delar av rättsväsendet. Detta är naturligtvis olyckligt i det läge som vi befinner oss i, med en kriminalitet som växer i takt med det ökande antalet utanförskapsområden.

Med förslaget tillkommer en ny arbetsuppgift för flera myndigheter; det handlar om den så kallade underrättelseskyldigheten. Detta förväntas bidra till en ökad arbetsbörda för domstolarna, vilket i sin tur kommer att ta resurser från den dömande verksamheten. Inom befintliga ekonomiska ramar bedöms myndigheterna inte kunna hantera de administrativa moment som tillkommer med detta förslag.

Manuell hantering av underrättelser anser de dessutom inte att de kommer att klara av, varför ett automatiserat förfarande ställer krav på att myndigheterna utvecklar it-system som möjliggör digitala underrättelser till Skatteverket. Det verkar dock högst osannolikt att myndigheternas it-system är tekniskt konstruerade på ett sådant sätt att de lättvindigt kan anpassas till den nya ordningen före det föreslagna ikraftträdandet utan större kostnader. I den senaste budgetpropositionen valde regeringen dessutom att ignorera bland annat Skatteverkets begäran om resurser för att uppgradera sina it-system.

De konkreta förslag som Sverigedemokraterna redan har lagt fram i form av en följdmotion på denna proposition innebär att det ska krävas personlig inställelse vid beviljande och förnyande av samordningsnummer. Vi föreslår också att biometriska data ska registreras. Dessa förslag är vi naturligtvis inte ensamma om - både Moderaterna och Kristdemokraterna har liknande yrkanden, och i betänkandet har vi två gemensamma reservationer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Beträffande biometriska data vill utskottsmajoriteten invänta utredningen om folkbokföring och samordningsnummer. Utredningen lämnar sitt betänkande den 1 juli, och frågan om biometriska data kommer förhoppningsvis att beaktas.

När det gäller personlig inställelse menar man i stället att man förutsätter att regeringen återkommer i frågan. Det är förvisso bra att utskottets majoritet både hoppas och förutsätter detta, men det hade inte skadat med ett tillkännagivande på dessa punkter.

Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.


Anf. 39 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! I dag debatterar vi folkbokföring och samordningsnummer. Både folkbokföringen och samordningsnumren är mycket viktiga saker, men tyvärr präglas systemen av många frågetecken och rena felaktigheter.

Det här är ett stort problem, eftersom folkbokföringen ligger till grund både för fastställandet av skatter och för utbetalningen av bidrag och andra ersättningar. Att det finns fel i folkbokföringen kan alltså innebära både felaktig beskattning och felaktiga utbetalningar av bidrag. Regeringens egna utredningar beräknar att värdet av de felaktiga utbetalningarna uppgår till 18 miljarder kronor varje år, och en betydande del av detta betalas ut på grund av oriktiga uppgifter i folkbokföringen. Det här är alltså ett mycket stort problem.

När det gäller samordningsnumren bedömer Skatteverket att över 400 000 nummer har getts till personer som inte styrkt sin identitet. Det handlar alltså om 400 000 möjliga fel av totalt cirka 870 000 samordningsnummer. Hur många faktiska fel det finns av de 400 000 numren vet vi inte, och även det är förstås ett stort problem i sig.

Problemen drabbar inte bara samhället i stort, utan de drabbar också de många enskilda människor som faktiskt behöver använda sig av samordningsnummer. Förtroendet för samordningsnumren är lågt bland både privata och offentliga aktörer, och det beror på att identitetskontrollerna som gjorts är av varierande kvalitet. Detta drabbar inte minst EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som kan tilldelas ett samordningsnummer och sedan upplever att det inte fungerar som det var tänkt. Allt detta innebär att det är helt nödvändigt att skapa ordning och reda i systemet.

Fru talman! Regeringen har nu lagt fram förslag som ska bidra till att komma till rätta med dessa problem. Det handlar bland annat om att skyldigheten för myndigheter att anmäla misstänkta fel i folkbokföringen till Skatteverket ska utvidgas. Det handlar om att samordningsnummer ska kunna förklaras som vilande och att enskilda med samordningsnummer får en skyldighet att anmäla ändrade kontaktuppgifter till Skatteverket. Flera av de förslag som regeringen har lagt fram är bra i sig, men de är knappast tillräckliga. Det behövs fler och kraftfullare åtgärder.

Vi kristdemokrater välkomnar att underrättelseskyldigheten mellan myndigheter nu ska utvidgas. Det kommer att leda till att felen i folkbokföringen minskar. Men vi kan redan nu konstatera att denna underrättelseskyldighet måste utvidgas ytterligare, så att fler myndigheter omfattas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Också sekretessbrytande regler behöver omfatta fler myndigheter och myndighetsavdelningar för att säkerställa tillgången till relevant information för alla myndigheter som behöver den. Till exempel bedömer Pensionsmyndigheten att deras arbete skulle bli mer effektivt om de fick bättre tillgång till Skatteverkets information.

Vi kristdemokrater vill också att den utvidgade underrättelseskyldigheten ska gälla uppgifter om personer som har samordningsnummer och inte bara inom folkbokföringen, som nu föreslås.

Förslagen som regeringen har lagt fram innebär alltså att vi tar steg i rätt riktning, men det kommer tyvärr att finnas behov av att återkomma med fler förändringar.

Fru talman! För att komma till rätta med problemen med samordningsnumren krävs det i grund och botten två saker. Dels behöver de nuvarande felen rättas till, dels behöver systemet förbättras i grunden så att dessa problem inte kan uppstå igen.

För att rätta till de nuvarande problemen med samordningsnumren, alltså att det finns 400 000 nummer som getts till personer som inte styrkt sin identitet, kräver vi kristdemokrater att hela systemet ska startas om. Alla samordningsnummer behöver därför vilandeförklaras så länge inte personerna bakom numren kan komma till Skatteverket och styrka sin identitet med en id-handling.

För att förbättra systemet i grunden krävs det bättre identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Regeringen föreslår i propositionen att det ska göras en identitetskontroll vid tilldelning av samordningsnummer. Det är utan tvekan ett steg i rätt riktning, men detta måste vara ett absolut minimikrav. Vi anser att det dels ska krävas personlig inställelse hos Skatteverket eller en annan lämplig myndighet, dels att Skatteverket ska samla in biometriska data, till exempel fingeravtryck, vid förnyelse eller tilldelning av samordningsnummer. Det skulle vara ett effektivt sätt att motverka att en och samma person kan ha flera olika identiteter.

Tillsammans skulle dessa åtgärder kunna leda till att problemen rättas till och att samordningsnumren kan fylla den viktiga funktion som de är tänkta att göra, inte minst för EU-medborgare som vistas här. När vi har kommit till rätta med dessa problem och fått på plats nya regler för biometrisk identifiering av enskilda personer som tilldelas samordningsnummer finns det också möjlighet att göra förändringar av systemet som syftar till att förenkla för enskilda personer, till exempel att den enskilde själv ska kunna ansöka om samordningsnummer.

Utöver detta behöver den folkräkning som Kristdemokraterna och flera andra partier har krävt genomföras. Skatteverket har uppskattat att det finns ungefär 200 000 personer som är skrivna på felaktiga adresser, och det är ett allvarligt problem. Det är nödvändigt att komma till rätta med felen i folkbokföringen för att motverka en brottslighet som årligen kostar staten flera miljarder kronor.

Fru talman! Vi har flera olika reservationer i dagens ärende. Jag står givetvis bakom allihop, men jag yrkar bifall endast till reservation 1.


Anf. 40 Anna Vikström (S)

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Det ska gå att lita på att informationen i våra register är aktuell och korrekt. Den här propositionen syftar till att skapa bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen och är ett led i att stärka systemet med samordningsnummer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

En viktig pusselbit för att stoppa fusk och bedrägerier med välfärdssystemen är att folkbokföringen är korrekt. Ett utökat informationsutbyte är en central åtgärd för att uppnå det målet.

I denna proposition ingår en omfattande utvidgning av myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen. I praktiken innebär det att nästan alla myndigheter kommer att bli skyldiga att meddela Skatteverket om de misstänker fel i folkbokföringen. Det är en stor och viktig förändring.

Underrättelseskyldigheten kommer att gälla fler uppgifter än i dag. Eftersom uppgifterna i folkbokföringen används i stora delar av myndighetssfären och dessutom antas vara korrekta får fel i dessa uppgifter betydande spridningseffekter. Det gäller inte minst i förhållande till de ersättningssystem som har sin grund i bosättning.

När det gäller samordningsnummer ska det kunna förklaras vilande efter fem år från det att numret har tilldelats. Samordningsnummer infördes den 1 januari 2000 och delas ut i dag på uppdrag av en myndighet till personer som inte ska folkbokföras och är här kortare tid än ett år. Om folkbokföring sker senare kopplas samordningsnumret till personnumret i folkbokföringsdatabasen.

Vid årsskiftet beräknas omkring 76 000 av alla samordningsnummer vara äldre än fem år och blir med detta förslag vilande, om inte en myndighet eller den enskilde har kommit in med en ansökan om förnyelse av numret. En enskild som ska förnya sitt samordningsnummer kommer på nytt att behöva uppfylla kraven för att tilldelas ett samordningsnummer. Det innebär bland annat att personen måste inställa sig hos Skatteverket och styrka sin identitet.

Skatteverket kommer också att kunna förklara ett samordningsnummer vilande om det finns andra skäl för det, till exempel att Skatteverket fått kunskap om att numret har tilldelats på felaktiga grunder.

I det här förslaget skapas även en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar ansöka om samordningsnummer. EU-kommissionen har under en lång tid tagit emot klagomål från bland andra unionsmedborgare som när de utnyttjat den fria rörligheten upplever problem i det svenska samhället då de inte har svenska personnummer. Detta är även ett prioriterat gränshinder i Nordiska rådets gränshinderråd.

En utredning om utbetalningar från välfärdssystemen har även utrett utbetalningar till personer med samordningsnummer, och det är inte där de stora bedrägerierna mot välfärdssystemen i Sverige sker utan på helt andra vägar. Enligt samma utredning beräknas de felaktiga utbetalningarna till personer med samordningsnummer uppgå till cirka 10 miljoner eller inom ett spann på 4-19 miljoner kronor. De flesta av de bidrag som vi har i Sverige är bosättningsbaserade och kräver att man har en folkbokföringsadress och därmed också ett personnummer.

Fru talman! Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra folkbokföringen. Bland annat har Skatteverket fått en möjlighet att göra besök för att kontrollera bosättning, och det är också verkställt ett återinförande av folkbokföringsbrott.

Regeringen har också infört en sekretessbrytande bestämmelse mellan folkbokföringen och skatteenheten inom Skatteverket och gett Skatteverket i uppdrag att i samarbete med ett antal frivilliga kommuner inrätta pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring. Projektet ska också utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Regeringen har också tillfört och fortsätter att tillföra budgetmedel för att stärka folkbokföringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Många åtgärder är vidtagna i snabb takt, men mer behöver göras.

Regeringen har ju också tillsatt en folkbokföringsutredning som är klar i juli i år. Den ska bland annat föreslå åtgärder som gör att folkbokföringen i största möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter och förhindrar att en person blir folkbokförd där denne inte är bosatt. Utredningen ska även föreslå åtgärder när det gäller samordningsnummer.

När det gäller förslag som motionärerna från andra partier tagit upp kommer Folkbokföringsutredningen med stor sannolikhet att behandla en del av frågeställningarna. Skatteverket har dock inte själva föreslagit någon traditionell nationell folkräkning. De säger i stället att en sådan folkräkning inte skulle bidra till att fler uppgifter i folkbokföringen blev korrekta.

Som jag nämnde pågår det redan ett projekt tillsammans med flera kommuner för att utarbeta mer riktade metoder för kontroll och åtgärder av folkbokföringen.

Att återkalla alla samordningsnummer som föreslagits skulle förmodligen skapa stor oordning. Myndigheter skulle troligtvis tvingas börja med egna nummerserier för de individer som de behöver hålla reda på. Som framförts i debatter tidigare vill inte alla individer som har samordningsnummer själva ha det, till exempel då polisen anser att det behövs. Att förklara alla dessa samordningsnummer vilande innebär risker.

Avslutningsvis är det viktigt att systemöverskridande uppgifter i folkbokföringen är korrekta, och förslagen i denna proposition är viktiga steg på vägen.


Anf. 41 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Fake news är ett stort problem i vårt samhälle, och jag undrar på vad ledamoten Anna Vikström baserar sitt uttalande i talarstolen att myndigheter som har behov av samordningsnummer inte ska kunna få behålla dessa?


Anf. 42 Anna Vikström (S)

Fru talman! Nej, det måste vara ett missförstånd. Jag pratade om att de myndigheter som inte vill att samordningsnummer ska vara vilande kan begära att de inte ska vara vilande. De har alltså en möjlighet att begära att de ska vara kvar.

Jag kan inte tänka mig att jag har sagt det som ledamoten sa.


Anf. 43 Niklas Wykman (M)

Fru talman! I sådana fall undrar jag varför Anna Vikström är emot vårt förslag. Om Anna Vikström förstår att en myndighet som anser att ett samordningsnummer ska finnas kvar självklart ska kunna behålla detta samordningsnummer, vad är det då Anna Vikström menar skapar stor oordning med vårt förslag?

Vårt förslag är alltså att en individ som har ett samordningsnummer och som vill behålla detta samordningsnummer behöver dyka upp på myndigheten, eller på annat sätt verifiera sig, och säga: Här är jag. Det här är mitt nummer. Individen behöver också, som till exempel när man har ett pass, lämna något slags biometriska data ifrån sig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Detta menar Anna Vikström, med en mycket märklig politisk retorik, skulle skapa oordning. Kan Anna Vikström förklara för svenska folket vad det är som är oordning med att en individ som vill ha ett samordningsnummer behöver dyka upp, verifiera sin identitet och lämna ifrån sig någon form av verifierbara biometriska data?

Anna Vikström står i talarstolen och anklagar oppositionen för att vilja skapa oordning. Men det är precis tvärtom. Det är det system Anna Vikström och regeringen har som skapar oordning, med 900 000 utfärdade samordningsnummer som man inte vet vem som står bakom. Det är oordning.

Anna Vikström får en chans till att reda ut vad det är som blir oordning av att den person som vill ha ett nummer behöver verifiera sin identitet och lämna ifrån sig biometriska data så att man kan säkerställa att en person har ett nummer.

Det finns dessutom inget förslag som säger det Anna Vikström hävdade, att de nummer som myndigheterna behöver ska kancelleras. Det är ett rent påhitt.


Anf. 44 Anna Vikström (S)

Fru talman! Individer som vill förnya sina samordningsnummer ska givetvis få dem förnyade om de kan styrka sin identitet och om förutsättningarna för att tilldelas samordningsnummer är uppfyllda. Detta ingår i förslaget, vilket jag nämnde, och det är helt rätt.

Vad gäller biometriska data hänvisar jag till Folkbokföringsutredningen. Det är en stor förändring att införa biometriska data, och precis som Moderaterna har föreslagit krävs det en ordentlig utredning. Om denna utredning föreslås av Folkbokföringsutredningen eller på annat sätt kan jag inte svara på.

Det är på detta sätt man ska ta sig an frågan om biometriska data. Det ställs höga krav på säkerhet, och det handlar om helt nya processer i hanteringen av alla identiteter i Sverige. Det är jätteviktigt. Därför beviljar vi inte detta nu, utan det bör komma i Folkbokföringsutredningen.

När jag talar om oordning är det möjligen inte Moderaternas förslag jag syftar på utan Kristdemokraternas, som innebär ett återkallande av alla samordningsnummer. Jag argumenterade mot deras förslag att återkalla utan möjlighet för myndigheterna att begära att de inte ska återkallas. Detta är vad jag har läst mig till. Men det kan ju vara ett missförstånd, och i så fall är det ju ganska likt det förslag som redan föreligger.

Jag tror dock att det som har framförts många gånger om att återkalla och avaktivera alla samordningsnummer, även de som begärts av polisen, skulle skapa oordning, för de behövs och finns av en anledning.


Anf. 45 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Den svenska folkbokföringen har under årtionden diskuterats, stötts och blötts. Men vi kan nog trots allt säga att Sverige i ett internationellt perspektiv har en ganska hög standard på folkbokföringen.

Vi kan också konstatera att det finns brister, vilket också har diskuterats i årtionden. Ändringar i regler kring bland annat uppgiftsskyldighet har genomförts vid ett flertal tillfällen. Precis som reservanterna i betänkandet ser Centerpartiet att det finns uppenbara brister i systemen med samordningsnummer och folkbokföring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Fru talman! Det är självklart centralt med en fungerande folkbokföring. Och vi har stor förväntan på den särskilda utredare som ska lämna sitt betänkande redan den 1 juli 2021. Där ska förslag på åtgärder för att säkra rätt bostadsadress och att rätt personer är folkbokförda på adressen lämnas. Likaså ska utredaren föreslå åtgärder för att komma till rätta med fel i användandet av samordningsnummer.

Redan 2017 identifierade utredningen om välfärdsbrott ett antal riskfaktorer kopplade till att uppgifter som är registrerade i folkbokföringsdatabasen inte återspeglar verkliga förhållanden. Man kan undra varför dessa förslag till förändringar från regeringen kommer först nu, när regeringens egen myndighet Skatteverket dessutom har kommit med en hemställan om förändringar. Att det landar på riksdagens bord just nu, två månader innan nästa utredningsbetänkande kommer, kan vi säkert tillskriva tryck och press från oppositionen på olika sätt, via utskottsinitiativ och diskussioner.

Eftersom uppgifter i folkbokföringen förväntas vara korrekta och bland annat används som grund för myndigheters olika utbetalningar av ersättningar leder fel i folkbokföringen till stora spridningseffekter och kostsamma felutbetalningar.

Fru talman! Det står alltså utom allt tvivel att det i Sverige förekommer och länge har förekommit fusk i bidragssystemen. En del av detta kan spåras till fusk med folkbokföring. Likaså förekommer fusk med de samordningsnummer som ges till individer som inte är folkbokförda i Sverige.

När det gäller samordningsnummer tror jag kanske inte att gemene man har någon större uppfattning om hur dessa faktiskt används. Många tror säkert att det bara är en nyanländ som får detta i stället för ett personnummer, men så är det inte riktigt.

Låt mig ta några exempel på perspektiv som vi missar om vi inte ser till helheten.

För EU- och EES-medborgare är det inte nödvändigt att ha fått uppehållstillstånd innan man startar ett eget företag. Däremot krävs antingen ett personnummer eller ett samordningsnummer. Jag ser gärna att så många EU-medborgare som möjligt väljer att starta företag i just Sverige.

Alla utlandssvenskar som har samordningsnummer skulle av förklarliga skäl ha vissa svårigheter att infinna sig fysiskt på ett skattekontor för identifiering, om så skulle krävas.

Gränspendlare som betalar inkomstskatt i Sverige har samordningsnummer, liksom de sjömän som jobbar på svenska fartyg.

De tiotusentals utländska stugägarna i Sverige har ett samordningsnummer.

Åtgärder för en enskild grupp kan vara försvarbara, men ser man till helheten skulle åtgärden att komma till ett skattekontor för identifiering för alla som i dag har ett samordningsnummer kanske vara både för mycket och inte särskilt träffsäkert.

Fru talman! För mig och Centerpartiet är det viktigt att vi stegvis kan genomföra åtgärder som ger effekt samtidigt som vi också tar hänsyn till hur samordningsnummer faktiskt används. Detta är en så pass viktig fråga ur många perspektiv att jag tycker den behöver en ordentlig analys. Vi vill alla komma till rätta med problemen kring samordningsnummer. Debatten är inte kring målen utan kring medlen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

När det gäller medlen lyfts ganska ofta frågan om ny folkräkning upp i debatten. Det är givetvis bra, men vi ser en del problem med det sätt på vilket forna tiders folkräkning skedde, genom att fysiskt kontrollera vilka som bor på en adress. En person som är felaktigt folkbokförd kanske inte ens skulle öppna dörren. Att gå runt och knacka dörr är en högst tveksam åtgärd som troligen skulle kosta enorma summor utan ett godtagbart resultat.

Även andra sätt att genomföra kontroller har sina givna problem. Skulle personer som lurar till sig sjukpenning glatt uppge ärliga svar på en enkät? Vi ser inte detta som särskilt troligt. Dock är det av största vikt att vi kommer fram till vika metoder som kan användas för att komma till rätta med de problem som finns med välfärdsfusk och felaktig folkbokföring.

Därför är det positivt att det i budgeten för 2021, som förhandlats fram av Centerparet tillsammans med Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, finns medel avsatta för ett pilotprojekt i vissa utsatta områden, där Skatteverket ska genomföra åtgärder för förbättrad folkbokföring. Vi instämmer i åsikterna i det särskilda yttrande som Liberalerna har lämnat.

Fru talman! I dag är det heller inte olagligt att vara hemlös i Sverige. Socialstyrelsen bedömer att cirka 33 000 individer är hemlösa. Och Skatteverket har tidigare gjort kartläggningar som visar att uppemot 90 000 studenter är felaktigt folkbokförda. Det går inte att under rådande lagstiftning kräva att få komma in och se vilka som befinner sig i bostaden för att genomföra en folkräkning. Mycket skulle kanske gå att åtgärda med ny lagstiftning, om man är beredd att sänka kraven på integritet för den enskilde medborgaren. Men där är vi inte riktigt ännu.

Fru talman! Det är bra att vi nu tar mått och steg för mer korrekthet när det gäller samordningsnummer. Vi måste naturligtvis återkomma med fler förslag för att komma till rätta med de 18 miljarder kronor som försvinner i fusk. Med all sannolikhet behöver vi göra det redan under hösten.


Anf. 46 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Helena Vilhelmsson för erkännandet att propositionen inte hade legat på riksdagens bord om det inte hade varit för Moderaterna med flera partiers frenetiska arbete för att försöka återskapa någon form av ordning och reda i systemen. Där tror jag att Helena Vilhelmsson har helt rätt.

Motståndet från framför allt Socialdemokraterna har varit kompakt i dessa frågor. Det spekuleras mycket om vad det beror på. Många gör bedömningen att det beror på att man har väldigt stora problem i sina socialdemokratiska skyltfönsterskommuner, såsom Borlänge och Malmö, där det har varit en enorm slapphet med försörjningsstöd och så vidare. Man vill inte att detta kommer upp till ytan och synliggörs.

Tyvärr har Helena Vilhelmsson och Centerpartiet också motverkat att olika typer av åtgärder ska komma på plats. Precis som i min föregående frågeställning måste man börja invända mot de olika påståenden eller myter som sprids för att man inte vill ta tag i problemet.

Först och främst tror jag, när det gäller att utländska sommarstugeägare behöver verifiera sin identitet, att det nog är värt det för att komma till rätta med de stora problem som Sverige har. Jag lider inte nämnvärt med de tyska familjer som behöver dyka upp hos en myndighet och verifiera vilka de är för att vi ska kunna stoppa den mycket grova kriminalitet som vi har.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Helena Vilhelmsson talar om enkätsvar, knacka dörr och sådana saker, varför hon nu tror att exakt de metoderna skulle användas. Varför skulle man nöja sig med det? Har Helena Vilhelmsson en föreställning om att det är så Skatteverket jobbar när de gör tillsyn på till exempel företag - att de knackar på och frågar "hej, har ni fuskat med skatten?" och sedan går därifrån om de får ett nej? Varför sprider Helena Vilhelmsson en sådan bild? Det är ju inte så vi arbetar för att komma till rätta med problem.


Anf. 47 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Tack, ledamoten Wykman, för frågan eller begäran om förtydligande!

När det gäller debatten om välfärdsbrott och folkbokföring har det varit en het fråga, och det har förekommit debattartiklar och diskussioner. Moderaterna med flera partier hävdar, ibland med emfas, att en ny folkräkning är vad vi behöver. Ja, Centerpartiet håller med om det, men frågan är på vilket sätt man gör den.

Det som jag menade i mitt anförande var att det sätt som man gjorde det på tidigare, för länge sedan, kanske inte funkar i dag. Den senaste tiden har man, såvitt jag förstår, jobbat på det sättet att man gör nedslag i register, samkör dem, kollar om det stämmer och så vidare. Det är också därför jag gissar att vi under åren har gett Skattemyndigheten bättre mandat att faktiskt kontrollera vad man kommer fram till och att göra hembesök, för där det visar sig att det finns brister ska åtgärder kunna genomföras.

Som det framstår ibland i debatten, att man ska göra en folkräkning och knacka på alla dörrar, tror vi inte på. Jag hänvisar återigen till det pilotprojekt jag nämnde. Där tror jag att man kan göra en mix av detta: göra registernedslag och knacka på, genom att man talar om att man ska komma. Jag hörde att ledamoten sa att jag tror att det är så det kommer att ske. Återigen: De som inte har rent mjöl i påsen kan se till att vara borta den dagen. Men låt oss göra testet på en geografiskt avgränsad plats och dra erfarenheter för att sedan skala upp det. Detta förväntar jag mig att pilotprojektet ska utmynna i.


Anf. 48 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Moderaternas förslag är tydligt när det gäller att Skatteverket tillsammans med Migrationsverket, polisen och andra berörda myndigheter ska kunna arbeta effektivt, synkroniserat, vetenskapligt och så vidare. Jag tycker inte att det är en bra attityd som Helena Vilhelmsson har när hon står och beskriver det som att man skulle knacka på eller skicka ut en enkät och om personer då inte är hemma eller bara inte svarar skulle myndigheterna inte göra mer. Men det kanske säger någonting om Helena Vilhelmssons förväntningar på de socialdemokratiskt styrda myndigheter som vi nu har fått i landet.

Det är inte alls så det fungerar. Människor är också ohyggligt trötta på politisk retorik av det slag som låter ungefär som att Moderaternas förslag skulle bygga på att vi ska skicka ut en enkät, och ifall folk då svarar fel på den gör man ingenting, och om folk inte är hemma när man knackar på slutar det där. Det är inte så vi arbetar. Hela det politiska samtalet blir så infantilt när man tillskriver sina politiska motståndare den typen av uppfattningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Det står tydligt i våra förslag att vi uppmanar myndigheter att arbeta till exempel utifrån en riskbedömning i detta, precis som man gör vid övrig skattetillsyn. Det här kan våra myndigheter givetvis. Skatteverket har själva skrivit ett långt förslag på Dagens Nyheters debattsida om hur man skulle kunna göra den typen av arbete.

Det här handlar om att vi föreslår att man ska göra ett sådant arbete. Helena Vilhelmsson har varit emot det. Vi har avsatt en halv miljard i budgeten för att myndigheten ska ha pengar för att göra det. Helena Vilhelmsson har inte velat rösta för en budget som ger myndigheterna de pengarna.

Det här kokar ned till riktiga saker. Vi har allvarliga problem i Sverige. Låt oss inte göra diskussionen alltför dum.


Anf. 49 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag måste korrigera ledamoten Wykmans påstående om att vi har varit emot det här arbetet. Det stämmer inte. Jag sa i mitt anförande att det inte är målen utan medlen vi är oeniga om.

Om det är på det sättet att ledamoten uppfattar det som infantil attityd - jag vet inte hur ledamoten uttryckte det - ber jag om ursäkt för det. Men det rör sig också om hur bland annat Moderaterna har fört debatten tidigare. Det handlar om varför det är viktigt att och på vilket sätt man ska göra en folkräkning.

Jag hävdar återigen att vi har landat i ett bra sätt. Det är inte så att vi har varit emot förslagen per se. Vi har jobbat på ett annat sätt i budgeten. Återigen, vi har sett till att det kommer att genomföras ett pilotprojekt. Det som blir bra i det kommer vi att skala upp. Det hoppas jag att vi kan göra på bästa sätt, tillsammans med bland andra Moderaterna.


Anf. 50 Lorena Delgado Varas (V)

Fru talman! Vi debatterar betänkande SkU11 om säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. Jag vill börja med att säga att vi ställer oss bakom utskottets förslag.

Jag vill bara förtydliga vad samordningsnummer är. Det är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer tilldelas i dag när en myndighet begär det från Skatteverket. Det begärs när myndigheten behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.

I betänkandet finns det förslag på en rad förändringar för att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter. Till exempel införs en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Det handlar om att minska risken för fusk och brott.

I fråga om samordningsnummer föreslår man bland annat att tillstyrka att samordningsnumret är en identitetsbeteckning, för att höja samordningsnumrets status så att personer som har behov av det inte möter onödiga hinder vid kontakt med till exempel vården.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Ett problem som vi från Vänsterpartiet har lyft fram genom att föreslå ett utskottsinitiativ är den förändring som infördes när folkbokföringslagen skrevs om 2018. Regeringen menade då att förändringen skulle leda till att man skulle komma åt den organiserade brottsligheten, handeln med svartkontrakt och människor som fuskar med bidrag. Det skulle ske genom att kriminalisera dem som folkbokfört sig på fel adress. Det är ett brott som kan leda till upp till två års fängelse.

Men lagen har visat sig vara ineffektiv. Den drabbar inte den organiserade brottsligheten eller bidragsfuskarna, och den får ingen effekt när det gäller svartkontrakten. Den grupp som däremot drabbas är de hemlösa, redan utsatta personer. De har nu gjorts till kriminella och riskerar att få sina liv förstörda till följd av detta. Av de hittills 127 åtal som väckts sedan lagändringen trädde i kraft är 50 mot hemlösa. Endast 11 är mot bidragsfuskare. För resten fanns det koppling till antingen en hotbild mot personen i fråga, till en separation eller till en skilsmässa. I några fall var det knutet till andra typer av brottslighet. I stället för att underlätta för personer som behöver stöd för att komma på fötter leder detta alltså till att de straffas.

Dessutom väntar ett oerhört ojämlikt rättssystem. Jag vet inte om ni har haft möjlighet att läsa Hem & Hyras granskning av folkbokföringsbrotten. Det är egentligen absurt. I en av artiklarna följer man två rättsfall. Det ena gäller fastighetsmiljardären från Balder och fastighetskoncernens vice vd, som skrev sina barn och sig själva på Balders huvudkontor, trots att det aldrig var tänkt att de skulle bo där.

Det andra fallet handlar om industriarbetaren Emelie och hennes ex, Erik. Emelie skulle studera utomlands, och för att exet skulle få underhållsbidraget under tiden måste barnen skrivas hos honom. Men i de här tiderna, då folk saknar boende och måste hyra rum, hyra i andra hand och så vidare, händer det ganska ofta att man inte får skriva sig på adressen där man bor. Barnen fick alltså skrivas på fejkadresser.

Ni kanske kan gissa i vilket av fallen man hade tillgång till jurister och i vilket man inte hade rätt till offentlig försvarare. Ni kan säkert också gissa vilka som gick fria och vilka som dömdes. Ja, det var industriarbetaren och hennes ex. De fick tillsammans betala böter på 24 500 kronor.

För att få rimlighet i detta krävde Vänsterpartiet att regeringen skulle komma med en lösning så att hemlösa och personer som inte har ägnat sig åt bidragsbrott inte ska åtalas. Endast Kristdemokraterna ställde sig bakom.

Fru talman! Jag sitter egentligen i näringsutskottet och hoppar i dag in i skatteutskottets debatt. I går ställde vi oss tillsammans med alla de andra partierna bakom ett utskottsinitiativ angående statligt stöd till företag. En del i förslaget handlar om proportionalitet, det vill säga att företag som kanske har lämnat in en mindre, felaktig uppgift eller kanske har lämnat in information en dag för sent inte ska straffas genom att hela det statliga stödet dras in, även när en del av det redan har betalats ut. Man menar att en sådan ordning framstår som mer långtgående än vad som behövs och att den inte står i rimligt förhållande till det avsedda resultatet och de olägenheter som kan antas uppstå för företagen som redan är i en ekonomiskt utsatt situation i pandemin.

Varför tar jag upp det här, fru talman? Jo, för att jag önskar att rimligheten också fanns i fråga om redan utsatta grupper såsom hemlösa.


Anf. 51 Gulan Avci (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Fru talman! Jag vill börja i en annan ände i den här debatten. Det är nämligen så att jag i grunden är banktjänsteman men för närvarande är tjänstledig från mitt jobb på banken för att kunna utföra mitt riksdagsuppdrag. Jag har ganska mycket erfarenhet av att hantera samordningsnummer och inte minst LMA-kort från de olika bankrelaterade ärenden jag behövt handha genom åren.

Problemen med samordningsnummer fanns långt före den stora flyktingvågen till Sverige 2015. Det är väldigt viktigt att understryka detta. Systemet har haft väldigt många avigsidor under väldigt många år. Det här har givetvis bidragit till byråkratisk komplexitet för företag, myndigheter och så vidare, men också till en ganska stor rättsotrygghet för individen. Det har bidragit till att exempelvis återvändande utlandssvenskar haft svårt att utföra olika ärenden. När man inte haft kontroll över systemet har det också givetvis kunnat bana väg för olika typer av välfärdsbrott. Det är självklart att det är en ohållbar situation som behöver hanteras.

Fru talman! Jag tror att vi ändå måste klara av att ha två tankar i huvudet samtidigt när vi debatterar detta betänkande, eftersom det finns ett antal olika perspektiv att utgå från. Det ena handlar om det som jag nyss nämnde: de byråkratiska problem och hinder som finns inbyggda i systemet. Det andra handlar givetvis om de utlandssvenskar som möter problem, men också om gästarbetare som kommer till Sverige. De får inte öppna bankkonton alla gånger. Det innebär att de inte får sina löner utbetalda och att arbetsgivare håller inne lönerna. Det här skapar ett enormt lidande för de arbetstagare som kommer till Sverige, och det perspektivet tycker jag att vi måste ha i huvudet när vi diskuterar detta ärende.

Systemen med personnummer och samordningsnummer har mycket stark förankring i det svenska samhället. De är direkt kopplade till vårt existensberättigande som individer och är en förutsättning för att vi ska kunna använda många av de tjänster som finns men också ha tillgång till hela välfärdssystemet. Självklart är det en styrka för det moderna samhället att vi har kunnat gå före i den tekniska utvecklingen och att vi har rättssäkra system. Men det finns givetvis avigsidor. Det skapar sårbarhet och öppnar för välfärdsbrott och identitetskapningar. Av den anledningen är det viktigt att vi stärker rättssäkerheten kring systemet med identitetshandlingar.

Lite beroende på vilken ingång man har i debatten öppnar detta betänkande givetvis upp för olika ingångar. För oss liberaler handlar det återigen om kampen mot utanförskapet och kampen mot de parallellsamhällen som har skapats i socialt utsatta områden. Av den anledningen har vi drivit igenom ett flertal förslag för att förbättra integrationen.

Det handlar om språktest och samhällstest för medborgarskap och om obligatorisk språkförskola. Det handlar om att vi har stärkt skolan med viktiga resurser. Det handlar om kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det handlar om att stötta organisationer som arbetar för en bättre integration och inte minst de organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter i våra utsatta områden. Vi vet att jämställdheten i dag inte fullt ut når många av de områden där kvinnor hamnar bakom majoritetssamhällets paraplyskynken och tvingas leva med ofrihet på grund av att vi inte klarat av att fullt ut säkerställa att rättssäkerheten finns även i de här områdena.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

I propositionen föreslås vissa åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen ska innehålla korrekta uppgifter samt åtgärda brister i systemet för samordningsnummer. Det är ett nödvändigt steg för att rätta till de brister som föreligger i myndigheters kontroll av vilka som får vistas i Sverige, vilka som har legal rätt att bo här och var människor faktiskt bor.

Detta problem illustreras kanske som tydligast av att Skatteverket i dag uppskattar att 200 000 personer är inskrivna på felaktiga adresser, vilket också andra talare före mig har påtalat, och att cirka 400 000 av de drygt 870 000 samordningsnummer som utdelats getts till personer som inte kunnat styrka sin identitet. I regeringens egna beräkningar har man kommit fram till att cirka 18 miljarder årligen betalas ut på grundval av inkorrekta uppgifter i folkbokföringen.

Det här skapar problem för samhället på flera sätt och utnyttjas till allt från felaktiga välfärdsutbetalningar till otillåten handel med hyreskontrakt och handel med adressuppgifter. Detta är allvarlig brottslighet som vi måste ta itu med. Det är ett ansvar som alla vi partier i det här huset har att hantera. Inget av det som nu händer i samhällsutvecklingen kommer att minska det utanförskap som i dag finns i hela landet i socialt utsatta områden.

Det är mot denna bakgrund som Liberalerna i budgetpropositionen för 2021 säkerställt att det finns förutsättningar för en förbättrad folkbokföring i utsatta områden. Vi vill att detta lägger grunden för en folkräkning i utsatta områden, och vi välkomnar att fler partier har anslutit sig till detta. Vi ser också på sikt nödvändigheten av att vi får till en nationell folkräkning, eftersom en sådan senast gjordes för 30 år sedan. Men våra förslag är ett viktigt steg i rätt riktning.

Nu vill vi invänta - jag tycker att det är viktigt att betona det - den utredning som just nu ser över hela systemet med samordningsnummer och ska lämna sina förslag den 1 juli. Man bör invänta den utredningen, för det kommer sannolikt att komma ett antal fler förslag som inte minst kan tänkas gå i oppositionens riktning.

Att vi antar den här propositionen i dag innebär inte att alla problem kommer att lösas. Men det är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag tycker också att det är viktigt att avvakta och se på det pilotprojekt som Skatteverket nu driver vad gäller folkbokföringen. Vi alla har all anledning att så småningom återkomma till hur vi ytterligare kan stärka systemet med samordningsnummer för att säkerställa både rättssäkerhet och att samordningsnummer inte hamnar i fel händer.

Vi i Liberalerna har lämnat ett särskilt yttrande. Jag är glad att även Centerpartiet tycker att det yttrandet är bra.

Säkrare samordnings-nummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Det här är viktiga steg. Vi stöder detta från Liberalernas sida, men mer behöver göras. Vi kommer att återkomma. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 52 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Korrekt folkbokföring är av största vikt, liksom systemet med personnummer och samordningsnummer. De flesta kanske inte tänker på de här frågorna dagligdags, men att detta fungerar har väldigt stor betydelse i vardagen. Att kunna identifiera sig är en förutsättning för att klara av många enkla vardagsbestyr. För svenska medborgare är personnumret något väsentligt som framgår av id-handlingar som pass och körkort.

Samordningsnummer finns för människor som inte är folkbokförda i Sverige. Det kan vara unionsmedborgare eller personer från tredjeland. Det kan exempelvis vara personer som har sommarboende i Sverige. De behöver då samordningsnummer om de är i Sverige med en viss regelbundenhet eller under någon längre period.

Det behöver dock finnas en säkerhet och kontroll över systemet. De förändringar som föreslås i propositionen i dag gör att vi får en bättre kontroll. Bland annat blir alla myndigheter skyldiga att rapportera in felaktigheter till Skatteverket. Nummer som är äldre än fem år gamla blir vilande om inte den enskilde eller en myndighet ansöker om förlängning. Det blir också en möjlighet att ansöka om samordningsnummer för den enskilde. Man måste också styrka sin identitet hos Skatteverket för att kunna få ett samordningsnummer.

Fru talman! Parallellt med det som vi beslutar i dag jobbar en utredning. Den har suttit ett tag och kommer snart att bli klar att lämna förslag för att förbättra systemet ytterligare. Sannolikt kommer kammaren framöver, fru talman, att få ta ställning till fler förändringar.

Detta kommer att bli en nystart för systemet. Sammantaget kommer det att göra att systemet med samordningsnummer blir mer användbart och dessutom säkrare. Det blir helt enkelt bättre. Med detta yrkar jag bifall till propositionen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 20.)

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-05-19
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 3, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
  2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.
  3. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:160 punkterna 1-3.
 2. Biometriska data

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4,

  2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 1 i denna del och

  2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt31240294
  Ledamöternas röster
 3. Personlig inställelse vid tilldelning av samordningsnummer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 1 i denna del och

  2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2.
  • Reservation 2 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt31240294
  Ledamöternas röster
 4. Ytterligare ändringar när det gäller uppgiftsskyldighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

  2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 3 (M)
  • Reservation 4 (KD)
 5. Ytterligare ändringar när det gäller samordningsnummer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 3 och 5-9,

  2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 5 (M)
  • Reservation 6 (SD)
  • Reservation 7 (KD)