Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

Betänkande 2019/20:NU6

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 oktober 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Jämställdheten i Almis låneverksamhet har granskats (NU6)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att Almi ger en mer detaljerad redovisning av hur verksamheten når kvinnor. Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten och har bland annat som mål att främja kvinnors företagande.

Riksdagen ser i övrigt positivt på de åtgärder som regeringen planerar att genomföra. Bland annat planeras en översyn av Almis uppdragsmål med hänsyn till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet.

Förslaget om tillkännagivande kom i en motion i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om jämställdheten i Almis låneverksamhet. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till två motionsyrkanden om Almis redovisning av hur låneverksamheten når kvinnor. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-17
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:NU6

Alla beredningar i utskottet

2019-09-26, 2019-10-10

Jämställdheten i Almis låneverksamhet har granskats (NU6)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att Almi ger en mer detaljerad redovisning av hur verksamheten når kvinnor. Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten och har bland annat som mål att främja kvinnors företagande.

Utskottet ser i övrigt positivt på de åtgärder som regeringen planerar att genomföra. Bland annat planeras en översyn av Almis uppdragsmål med hänsyn till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet.

Förslaget om tillkännagivande kom i en motion i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om jämställdheten i Almis låneverksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 98 Lorena Delgado Varas (V)

Fru talman! Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det krävs ett mångfasetterat arbete som inte bara handlar om siffror, representation och värderingar utan om allt det och lite till. De patriarkala strukturerna genomsyrar vårt samhälle och påverkar var och en av oss. Det är människor som jobbar, som leder och driver företag och myndigheter. Inga företag eller organisationer existerar i ett vakuum, och ingen är opåverkad av de patriarkala strukturerna.

När Tillväxtverket analyserar och presenterar statistik över kvinnors företagande i Sverige ser vi en stor skillnad både generellt och i olika branscher. I vissa branscher är bara 5 procent av företagarna kvinnor. Totalt är ungefär 30 procent kvinnor. Det är siffror som har stått stilla i 30 år.

Vi har i vår motion valt att höja ribban lite, utefter Riksrevisionens rapport där tydlighet efterfrågas och utefter organisationers beskrivningar av situationen och möjligheterna för kvinnliga företagare. Vi föreslår att regeringen uppdrar åt Almi att skapa en jämställdhetsplan med tydliga mål och måluppföljningar som ska harmoniseras i hela organisationen. Vi föreslår också att regeringen bör omformulera Almis uppdragsmål så att de jämställdhetspolitiska målen avspeglas bättre.

Nu har vår regering valt att kalla sig en feministisk regering. Det innebär att man måste ta ett tydligt ansvar i frågan.

Statistiken har som sagt varit oförändrad under många år. Det innebär att inte heller statistiken över kvinnor som går till banken och ansöker om lån för att starta upp ett företag har förändrats. Det påverkar deras självförtroende, frihet och möjlighet att skapa bättre förutsättningar för sig själva. Det påverkar också vårt samhälle.

Det behövs såklart fler åtgärder än dem vi föreslår i vår motion. Det här är långt ifrån tillräckligt för att kunna vända trenden. Men genom att skapa en jämställdhetsplan med tydliga mål och måluppföljningar kan vi i alla fall börja vända siffrorna i låneverksamheten och se till att kvinnor får ta del av den. Vi vill att regeringen visar en tydlig väg i detta. Om regeringen gör det tror vi att andra kommer att följa efter.

Vi har också avvisat den neddragning regeringen gör i sin budget kring Almi och har därför lagt till för att täcka ett sådant arbete.


Anf. 99 Mathias Tegnér (S)

Fru talman! Denna debatt handlar alltså om Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet.

Till att börja med vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkande NU6 och avslag på motionerna.

Jag vill också inleda med att påpeka att vi är eniga om målet om jämställdhet, som Lorena Delgado Varas också nämnde. Det är synen på hur vi ska komma dit som skiljer oss åt.

Frågan om jämställdhet i Almis låneverksamhet kan för vissa verka vara liten och av mindre vikt. Samtidigt är det, i alla fall för mig, en djupt ideologisk fråga. Som jag ser det är socialdemokratin som rörelse den enda sanna frihetsrörelsen i svensk politik. I grunden handlar det om en vilja att alla individer, oavsett bakgrund, ska få chansen att välja sin egen väg i livet. Hjalmar Branting uttryckte det en gång som att alla måste få chansen att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Då behövs ett jämlikt samhälle, och då behövs socialdemokratisk politik.

En viktig del i visionen om alla människors lika värde och därigenom idén om att alla ska kunna förverkliga sig själva och sina egna drömmar är just jämställdhet. Vårt samhälle är i grunden präglat av en ordning där män som grupp är överordnade kvinnor. Det tar sig uttryck genom att män tjänar mer pengar och tar mindre ansvar i hemmet. Det tar sig också uttryck genom mäns våld mot kvinnor. Det tar sig uttryck genom hedersförtryck. Och det tar sig uttryck genom diskriminering.

Denna norm är ett samhällsproblem som begränsar kvinnor. Därför är det för alla frihetstörstande människor omöjligt att eftersträva frihet utan feminism.

Vad har då detta med Almis företagsutlåning att göra? Jo, för många människor är eget företagande ett sätt att förverkliga sig själva. Företagande är för vissa att likställa med frihet. Med den utgångspunkten är det oerhört viktigt att män och kvinnor har samma möjlighet att bedriva företagande. Detta är faktiskt ett av de jämställdhetspolitiska delmål som vi i Sverige har. Därför är, fru talman, frågan om jämställdhet i Almis utlåningsverksamhet oerhört viktig för oss socialdemokrater.

Kvinnligt företagande ligger oss nämligen väldigt varmt om hjärtat. Det är därför av yttersta vikt att vi lever upp till det jämställdhetspolitiska delmålet, som jag nämnde, om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag.

Ibland, fru talman, framför andra partiet att vi socialdemokrater inte värnar kvinnligt företagande. Argumentationslinjen brukar vara att eftersom vi är för begränsningar av vinstuttag i välfärdsföretag och inte tycker att lyx-RUT i form av privata kockar är prioriterat är vi emot kvinnligt företagande. I grunden är det en märklig tankegång. Det innebär ju att man tänker att de enda sektorer där kvinnor ska vara företagare är inom hushållsnära tjänster och vårdtjänster.

Sanningen är att vi socialdemokrater älskar kvinnligt företagande. Men vi vet samtidigt att det fortfarande är för få kvinnor som är företagare. Därför är det glädjande att en av slutsatserna i Riksrevisionens rapport är att Almi strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt, även om Riksrevisionen också påpekar att det råder otydligheter i återrapporteringen till regeringen.

Fru talman! Arbetet för jämställt företagande måste naturligtvis fortsätta. Almi är en viktig spelare i detta. Men när Riksrevisionen bland annat gör iakttagelsen att det finns brister i Almis återrapportering vet vi samtidigt att ett sätt att följa upp uppdragsmålen är genom löpande ägardialoger mellan regeringsföreträdare och bolagets styrelseordförande och vd. Vi vet att en sådan ägardialog fungerar väl i dag. Samtidigt har vi socialdemokrater valt att biträda ett yrkande om att regeringen ändå måste säkra återrapportering från Almi.

Dessutom påpekar Riksrevisionen att det inte är angivet i ägaranvisningen hur uppdraget om kvinnors företagande ska utföras. Detta är egentligen en fundamental fråga när det gäller den statliga ägarstyrningen, det vill säga hur statliga bolag i allmänhet och Almi i synnerhet bäst styrs för att leva upp till uppsatta mål.

Jag tror inte att Almi ska hanteras annorlunda än andra statliga bolag. Jag tror inte heller att detaljreglering av våra statliga företag leder till någonting gott. En rimlig styrning är i stället att målen är tydliga, kvantifierbara och styrande. De statliga bolagen ska ledas av kompetenta och jämställda styrelser och vd:ar. På detta område har regeringen arbetat mycket aktivt ända sedan 2014.

Jag är övertygad om att en tydlig uppdelning av ansvar ligger i linje med hur bolag med statligt ägande bäst ska styras. Bolag med statligt ägande liksom privatägda bolag ska styras med aktiebolagslagen som ramverk, med bolagsstämman som högsta beslutande organ och med staten som aktiv ägare som dock inte ägnar sig åt överdriven detaljreglering.

Slutligen förhåller det sig så att regeringen löpande ser över de statliga bolagens mål, och regeringen kommer att se till att Almis mål uppdateras inom det kommande året.

Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag trycka på vikten av kvinnligt företagande. Som jag sa tidigare är jag glad över att Riksrevisionen konstaterar att "Almi strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt". Det är en självklarhet för oss socialdemokrater att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att starta och driva företag. Så är det inte i dag, och vi kommer inte att vila förrän det jämställdhetspolitiska delmålet är uppfyllt. Men det uppnås inte genom detaljreglering av Almi.

(Applåder)


Anf. 100 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fru talman! Detta ärende är ett betänkande med anledning av den rapport som kommit från Riksrevisionen. Riksrevisionen har granskat om regeringens och Almi Företagspartner AB:s arbete med Almis uppdrag om kvinnors företagande bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Almi.

Riksrevisionen skriver att det råder otydlighet i regeringens styrning och även i Almis återrapportering till regeringen. De anser att formuleringen av uppdraget i Almis ägaranvisning är i linje med näringsutskottets uttalande om att Almi ska främja kvinnors företagande. Riksrevisionen menar att det är oklart om uppdragsbeskrivning och tillhörande nyckeltal i tillräcklig omfattning beaktar de jämställdhetspolitiska målen.

Riksrevisionens rapport om jäm-ställdhet i Almis låneverksamhet

Riksrevisionen har i granskningen funnit att redovisningen av kön för låneansökningar är otydlig och inkonsekvent. En sådan redovisning gör dessutom att det som skrivs blir mer fördelaktigt än vad det är i verkligheten.

Fru talman! Regeringen har delmålet om att öka möjligheter för kvinnor att starta och driva företag och anser att det bör beaktas i Almis uppdragsmål. Därför är det ytterst märkligt att det statliga bolaget har redovisat statistik där man inte följer redovisningen av kön. För mig ska statistik tveklöst gå att lita på och att Almi för tillförlitlig statistik. Det är denna statistik, hur den än ser ut i verkligheten, som vi ska kunna använda för att fatta politiska beslut och vidta eventuella åtgärder. Därför är arbetet och uppföljningen A och O för politiska beslut och för dem i Sverige som vidare använder statistiken som underlag.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 101 Lorena Delgado Varas (V)

Fru talman! Jag glömde säga att jag yrkar bifall till vår reservation.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 17.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-10-23
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skrivelsen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:123 till handlingarna.
 2. Almis uppdrag om kvinnors företagande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Almis redovisning av hur låneverksamheten når kvinnor och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD) och

  2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. (M) samt

  avslår motion

  2019/20:29 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M62008
  SD60002
  C27004
  V02304
  KD18004
  L16003
  MP13003
  -1100
  Totalt28524040
  Ledamöternas röster