Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Betänkande 2017/18:CU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 maj 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Bygglov får genomföras fyra veckor efter dagen för beslutet (CU13)

Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet har offentliggjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den här ändringen görs i plan- och bygglagen eftersom det införs nya regler i förvaltningslagen om att den här typen av beslut inte får genomföras innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga att överklagandetiden har gått ut. Regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen kommer att gälla i stället för det som står i förvaltningslagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-24
Reservationer: 1
Betänkande 2017/18:CU13

Alla beredningar i utskottet

2018-05-15

Bygglov får genomföras fyra veckor efter dagen för beslutet (CU13)

Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet har offentliggjorts. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den här ändringen görs i plan- och bygglagen eftersom det införs nya regler i förvaltningslagen om att den här typen av beslut inte får genomföras innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga att överklagandetiden har gått ut. Regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen kommer att gälla i stället för det som står i förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 65 Mats Green (M)

Fru talman! Denna debatt handlar i grund och botten om ett rent tekniskt beslut som måste fattas med anledning av den nya förvaltningslagens ikraftträdande.

Som framgår av propositionen finns det i dag inga bestämmelser om när bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas. Det innebär att ett sådant beslut, enligt de regler som har gällt hittills, kan verkställas innan det har fått laga kraft. Om beslutet upphävs efter en överprövning måste åtgärderna återställas. Det är en kostnad och en risk som i sådana fall tas av den som sökt lovet.

I samband med att de nya bestämmelserna om verkställbarhet i förvaltningslagen börjar gälla kommer, om inte någon särreglering införs i plan- och bygglagen, rättsläget för lovbeslut att ändras så att de behöver få laga kraft innan de kan verkställas. Det skulle leda till en onödig tidsutdräkt i byggprocessen, fru talman. Vi håller därför med regeringen om att det behövs en justering i PBL för att komma till rätta med detta.

Däremot kan vi inte ställa oss bakom den slutsats som regeringen har landat i, nämligen att en tidsfrist om fyra veckor för verkställbarhet ska införas i lagen. I propositionen framkommer det nämligen att byggprocessen kommer att fördröjas genom ett sådant beslut, marginellt - men ändå.

Att regeringen lägger fram förslag som de facto kommer att fördröja byggprocessen är helt oacceptabelt. Det enda argumentet vi har fått höra från regeringens sida för att sätta en tidsfrist till fyra veckor faller dessutom ganska platt eftersom byggaktörerna i de allra flesta fall själva väljer att invänta en lagakraftvunnen detaljplan. Det gör de eftersom det finns reella risker med att starta en byggnation, rivning eller markarbete innan hela den juridiska processen är klar. Det är givetvis kopplat till kostnader för återställande.

Fru talman! I en tid som denna då vi har en omfattande bostadsbrist är det angeläget att alla former av bostadspolitiska beslut syftar till att förenkla för ett snabbt och hållbart bostadsbyggande. Lovbesluten ska därför, enligt vår uppfattning, få verkställas omedelbart. Det innebär i praktiken att lagstiftningen fortsätter att fungera på denna punkt så som den gör i dag. Vi anser att det därmed inte finns någon anledning att införa en tidsfrist för verkställbarhet.

Fru talman! Mot bakgrund av dagens dysfunktionella bostadsmarknad och den enorma bostadsbrist som råder är det ohållbart att regeringen lägger fram beslut som innebär att byggprocessen förlängs. Man kan tycka att enstaka veckor inte gör någon större skillnad i det stora hela, men då menar jag att man inte riktigt har förstått problematiken.

Moderaterna hade varit emot ett lagförslag även om det innebar att processen skulle förlängas med en enda minut. Det som behövs är ett helhetsgrepp om bostadspolitiken, inte ett fortsatt filande på marginalerna. Då handlar det om att förkorta processen, inte bara med några veckor eller månader utan med hela år. Vi kommer därför aldrig att ställa oss bakom ett förslag som uttryckligen innebär att byggprocessen fördröjs.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Med det vill jag yrka bifall till Moderaternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma reservation.

(Applåder)


Anf. 66 ClasGöran Carlsson (S)

Fru talman! Civilutskottets betänkande 13 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov handlar i all sin knastertorrhet om möjligheten att få verkställa dessa beviljade lov fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, även om det inte har vunnit laga kraft. Syftet med förslaget är att balansera möjligheten för start av åtgärder mot möjligheten att överklaga och begära inhibition innan åtgärden har verkställts.

Det är en i mina ögon fullt rimlig avvägning mellan behovet av att snabba på byggprocessen och den enskildes rättigheter i en rättsstat. Vi talar som sagt om ett fönster på fyra - jag säger fyra - veckor.

Remissinstanser såsom Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har framfört att en ordning med omedelbar verkställbarhet kan medföra oåterkalleliga skador på natur- och kulturvärden och att en överklagandeprocess i vissa fall kan bli meningslös. En i andra sammanhang åberopad instans, nämligen Lagrådet, konstaterade för sin del att den föreslagna fyraveckorsfristen innebär en förstärkning av den enskildes rättigheter.

Fru talman! Vi är alla - tror jag i alla fall - besjälade av att kapa ledtiderna i de många gånger alltför långa byggprocesserna. Inte minst samhällets handläggning är en väsentlig del av dessa långa processer. Men den ambitionen kan inte ges företräde på bekostnad av vare sig den enskildes rättigheter eller omistliga natur- och kulturvärden.

Om en överklagande i ett senare skede vinner en process kommer det i de flesta fall att innebära att den vinsten ställs mot ett fait accompli, det vill säga ett fullbordat faktum som inte går att backa från på ett rimligt och fullständigt sätt.

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 18.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-05-30
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:240.
 2. Verkställbarhet av beslut om lov

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C).
  • Reservation 1 (M, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S990014
  M071012
  SD34008
  MP21004
  C02002
  V18003
  L15004
  KD01402
  -3104
  Totalt190106053
  Ledamöternas röster