Fler tillval för hyresgäster

Betänkande 2018/19:CU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 juni 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Det ska bli lättare för en hyresgäst att påverka lägenhetens standard (CU18 )

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ge hyresgäster större möjlighet att komma överens med hyresvärden om att anpassa den egna lägenhetens standard. Förslaget innebär att hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om antingen en prishöjning för att höja lägenhetens standard, eller en lägre hyra för att sänka den. Överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd ska gälla i tio år, och därefter ska samma regler för prissättning gälla som för hyran i övrigt.

De nya reglerna börjar gälla den 2 oktober 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-07
Reservationer: 2
Betänkande 2018/19:CU18

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16

Det bör bli lättare för en hyresgäst att påverka lägenhetens standard (CU18 )

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ge hyresgäster större möjlighet att komma överens med hyresvärden om att anpassa den egna lägenhetens standard. Förslaget innebär att hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om antingen en prishöjning för att höja lägenhetens standard, eller en lägre hyra för att sänka den. Överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd ska gälla i tio år, och därefter ska samma regler för prissättning gälla som för hyran i övrigt.

De nya reglerna föreslås gälla från den 2 oktober 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:CU18, Fler tillval för hyresgäster

Debatt om förslag 2018/19:CU18

Webb-tv: Fler tillval för hyresgäster

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 127 Lars Beckman (M)

Fler tillval för hyresgäster

Fru talman! Denna proposition handlar om fler tillval för hyresgäster. Regeringen föreslår en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar, som innebär att det ges större frihet för dem att komma överens om ersättning för att hyresvärdens ansvar för lägenhetens standard utökas eller minskas, så kallade tillval eller frånval.

Fru talman! Det har vi moderater naturligtvis ingenting emot - tvärtom. Som vi har sagt tidigare i denna talarstol: Varje gång regeringen lyckas klämma ur sig något konkret förslag för att göra det bättre på bostadsmarknaden står vi moderater bakom det.

Det som är lite speciellt med just denna proposition är att det egentligen är bara två partier här i kammaren som fullt ut står bakom den, utan att ha reserverat sig eller gjort några särskilda yttranden, och det är faktiskt Liberalerna och Sverigedemokraterna. Alla andra partier, inklusive regeringspartierna, har gjort särskilda yttranden eller reserverat sig.

Jag yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation 1. Vi tycker inte att det är lämpligt att ge en förhandlingsskyldighet till hyresgästorganisationerna.

Fru talman! Jag vet inte om det är ödets ironi att Aftonbladet har gjort en stor granskning av just den ledande hyresgästorganisationen i Sverige. Vi har i Aftonbladet kunnat läsa om att Hyresgästföreningens rekryterare får miljonlöner, lyxresor, whiskyprovning och massage. Det är väl ett utmärkt exempel på det korporativa Sverige, där Socialdemokraterna har blandat ihop sina intresseorganisationer med makten genom att ge förmåner till sina egna organisationer. I Aftonbladets granskning, som har följts upp av bland andra tidningen Hem & Hyra, har vi kunnat se detta exempel på ett omfattande missbruk, skulle jag nog kalla det, där man åker på resor för nästan 3 miljoner kronor. Varför kan man då göra detta? Jo, det är för att lagstiftaren helt enkelt har gett makt till Hyresgästföreningen. Det är precis det som vi moderater tillsammans med Kristdemokraterna vänder oss mot. Vi tycker att tillval och frånval ska ske genom att hyresgästen och hyresvärden kommer överens om det. Det är det enkla, raka och sunda systemet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 1.


Anf. 128 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! I propositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, föreslås en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Utgångspunkten är att parterna ska ha större frihet att komma överens om ersättning för att hyresvärdens ansvar för lägenhetens standard utökas eller minskas, så kallade tillval eller frånval. Förslaget ska enligt regeringen bidra till att hyresgäster får en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden.

Jag ser visserligen positivt på att hyresgäster får större inflytande över sitt boende. Hyresgästernas möjligheter att påverka lägenhetens kvalitet, utrustning och förbrukningskostnader behöver stärkas.

I likhet med Hyresgästföreningen ser jag dock att det finns en risk för flera problem med regeringens lagförslag. Det finns en stor risk att hyresgästen får betala dubbelt för de tillval som görs, vilket kan urholka såväl bruksvärdessystemet som konsumentskyddet. Eftersom tillvalen höjer lägenhetens bruksvärde kan hyresvärden efter tio år med den nya regleringen gå till hyresnämnden och begära att standardhöjningen ska räknas in i hyran, trots att hyresgästen sannolikt redan har betalat av hyresvärdens kostnader för att införskaffa och installera tillvalen. Detta innebär att hyresgästen genom en hyreshöjning får fortsätta betala för något som kanske redan är avbetalat. Det är enligt min mening inte rimligt. Det måste finnas en rimlig avbetalning för de tillval som görs. Hyresgäster ska inte behöva betala två gånger för tillval som de kommer överens med hyresvärden om.

I dag finns det inte heller någon enhetlighet om vilka priser som ska gälla för olika tillval. Det förekommer att hyresvärdar och Hyresgästföreningen träffar överenskommelser om rekommenderat pris för olika tillval, så kallade prislistor. Sättet att ta betalt för tillval varierar dock mellan olika hyresvärdar och har förändrats över tid. Bristen på enhetlighet och systematik vad gäller prislistor för tillval kan bidra till stora prisskillnader, vilket drabbar hyresgästerna.

Fru talman! Jag ska ta ett exempel. Någon går till Elgiganten och köper en tv-apparat eller en diskmaskin på avbetalning under fem eller tio år, och skriver kontrakt på det. När man i enlighet med kontraktet har betalat för tv-apparaten eller diskmaskinen ringer Elgiganten och säger: Tyvärr, du måste fortsätta att betala trots att du redan har avbetalat hela summan.

Fru talman! Jag tror inte att någon av oss i denna kammare skulle gå med på det. Varför ska då hyresgästerna gå med på detta? Om de väljer till exempel en diskmaskin och betalar av den under tio år anser hyresvärden ändå att de ska fortsätta betala för samma diskmaskin. Det måste finnas en rimlig gräns. Detta kan inte vara acceptabelt och rimligt på något sätt. Jag vet att ingen av oss i denna kammare skulle acceptera det.

Sammanfattningsvis riskerar regeringens förslag att urholka såväl bruksvärdessystemet som konsumentskyddet, i synnerhet på orter med bostadsbrist. Mot bakgrund av att en majoritet av landets kommuner uppger att de har brist på bostäder kan detta problem bli omfattande.

Fru talman! För att säkerställa att hyresgäster aldrig tvingas betala två gånger för de tillval som görs, och därigenom motverka en urholkning av såväl bruksvärdessystemet som konsumentskyddet, skulle det behöva införas ett nytt fjärde stycke i 55 b § hyreslagen med följande lydelse: "Har hyresgästen genom tillägg för en period om tio år från avtalets ingående helt svarat för hyresvärdens kostnader för ett tillval enligt andra stycket får vid prövningen av hyran för lägenheten hyresvärden inte tillgodoräkna sig förbättringen."

Detta är rimligt. Hyresvärden kan inte tillgodoräkna sig den summan. Hyresgästen har redan betalat för tillvalet. Varför ska hyresgästen behöva betala för det en gång till? Varför ska det vara en del av lägenhetens värde? Det är inte rimligt.

Propositionen innehåller dock inte någon sådan bestämmelse eller något annat förslag som säkerställer att bruksvärdessystemet och konsumentskyddet upprätthålls.

Även om jag välkomnar en större valfrihet över boendet för hyresgäster anser jag att nämnda brister i förslaget är så allvarliga att riksdagen bör avslå propositionen. Därför bör även motionen i betänkandet avslås.

Jag hoppas verkligen att man ska ta sitt förnuft till fånga och inse att det finns en brist i den här lagstiftningen. Det finns en brist i systemet. Jag tror att vi alla är överens om det, och någonting måste göras för att åtgärda bristen. Det kan nämligen inte vara rättvist att man fortsätter att betala för en vara som man redan har betalat enligt avtal. Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation 2.


Anf. 129 Larry Söder (KD)

Fru talman! En del förslag från regeringen blir man riktigt irriterad över, men ibland finns det guldkorn som man i grunden tycker är bra. Det förslag vi diskuterar nu, att ge hyresgästen och fastighetsägaren större möjlighet att göra överenskommelser kring höjning eller sänkning av hyran beroende på frånval eller tillval, är i grunden ett guldkorn. Det ökar hyresgästens möjligheter och frihet, vilket vi anser är bra i längden såväl för hyresgästen och fastighetsägaren som för marknaden.

Det är dock märkligt att man i en frihetsreform, vilket jag ändå känner att detta i någon mån är, tar till hängslen. I stället för att lita på och prova det nya system man vill skapa vill man minimera riskerna för fel, vilket gör att det bara blir en halv reform. Detta åstadkoms genom att man inte ger hyresgäst och hyresvärd hela ansvaret utan kräver att frågan ska förhandlas med en hyresgästorganisation.

Jag förstår inte varför man ska behöva förhandla med en hyresgästorganisation om hyresvärd och hyresgäst är överens. Det borde vara tillräckligt. Om man som hyresgäst känner att man vill ha hjälp och stöd av en hyresgästorganisation är det givetvis upp till den enskilda hyresgästen att ta emot det, men att skapa ett system som bygger på skyldighet att förhandla verkar för mig vara att ta ett steg tillbaka i frihetsreformen, i stället för ett steg framåt.

Kristdemokraterna och Moderaterna har en gemensam motion där vårt förslag är att denna skyldighet ska tas bort. Det ska i stället vara upp till den enskilde att besluta. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.


Anf. 130 Emma Hult (MP)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i dess helhet och därmed avslag på motionen.

Vi kan konstatera att en majoritet av utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Förslaget, som innebär ändringar i bland annat jordabalken, ska bidra till att hyresgäster får större valfrihet i fråga om utformning av den egna bostaden.

Utgångspunkten är enligt förslaget att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Efter tio år ska den överenskomna ersättningen behandlas på samma sätt som hyran för lägenheten i övrigt och då ingå i hyresnämndens prövning av vad som är en skälig hyra för lägenheten. Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjlighet att anpassa lägenheten efter behov och smak.

I ärendet föreslås också att skyddet för hyresgäster vid ombildning till bostadsrätt ska stärkas genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset om förvärvet.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en del av januariavtalet.

En ny modell för tillval och frånval bör enligt utskottets mening vara utformad på ett sådant sätt att risken för negativa konsekvenser minimeras. Utskottet har fått synpunkter både från Hyresgästföreningen och från enskilda fastighetsägare, och de åsikterna går isär. Därför har Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna ett särskilt yttrande i detta betänkande, fru talman.

Vi är för en systematisk hyressättning och verkar för att hyresgästens värderingar av bland annat standard och läge ska avspegla sig i hyressättningen. Det nu aktuella lagförslaget om en modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar är ett verktyg i detta arbete. Vi kan konstatera att de utredningar som ligger till grund för de nya regleringarna har en del år på nacken, samtidigt som bostadsmarknaden står i ständig utveckling.

Efter tio år ska tillval och frånval ingå i underlaget för bruksvärdesprövning, och det är viktigt att denna övergång följs noga för att en god balans mellan parterna ska kunna säkerställas. Vid eventuella signaler om att regleringarna medför nackdelar för endera parten bör systemet för tillval och frånval ses över.

För att säkerställa att konsumentskyddet inte försämras kommer vi att noggrant följa utvecklingen på det här området över tid och vid behov ta nödvändiga initiativ i frågan. Vi har dock gjort bedömningen att det är bättre att vi gör någonting nu än att vi inte gör någonting alls i den här frågan.


Anf. 131 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande hur orättvis den här ordningen kan vara för många människor. Därför vill jag ställa samma fråga som jag tidigare ställde i talarstolen.

Om Emma Hult köper en vitvara, till exempel en diskmaskin, och betalar den under tio år - skulle hon då vilja fortsätta betala för samma vitvara efter att hon betalat den färdigt, om lagen nu kräver det? Tycker Emma Hult att det är en rimlig ordning att man ska fortsätta betala för en vara som man i enlighet med avtalet redan har betalat färdigt?


Anf. 132 Emma Hult (MP)

Fru talman! Jag är glad om vitvaran håller i tio år, och efter femton år behöver den troligtvis bytas ut. Det är ju det som är utmaningen i detta.

Det behöver inte bli orättvist, och jag hoppas att vi kommer att kunna se och kartlägga vilka delar som behöver justeras framöver. Men som jag sa: Vi gör bedömningen att det är bättre att vi går fram med den här propositionen och får till stånd de här förändringarna för att ge både hyresgäster och hyresvärdar de verktyg som behövs. Också vi kan se att det finns "faror" i sådant som kan uppstå framåt, men vi gör ändå den här bedömningen och ställer oss bakom denna proposition i nuläget.


Anf. 133 Momodou Malcolm Jallow (V)

Fru talman! Det vi talar om här är en fråga som egentligen inte är särskilt komplicerad. Hyresgästföreningen har varit väldigt tydlig med att detta är djupt problematiskt vad gäller dubbelbetalningen. Det är också problematiskt just för att det kan urholka bruksvärdessystemet, och det är även en konsumentskyddsfråga.

Det finns väldigt tydliga argument, som jag nämnde. Vi som vanliga ledamöter och medborgare skulle aldrig acceptera detta, och därför tycker jag inte att det är rimligt att vi lägger det på andra människor - i det här fallet hyresgäster. I det Sverige vi lever i handlar det ofta om låginkomsttagare, och många tycker att hyrorna är väldigt höga. Ska vi då göra en justering som gör det möjligt för hyresvärdar att lägga till en summa till lägenhetens eller bostadens värde som egentligen inte ska vara där? Tycker Emma Hult att det är rätt väg att gå och det korrekta sättet att agera? Kan man inte ändra just detta, som Hyresgästföreningen har påpekat är djupt problematiskt?


Anf. 134 Emma Hult (MP)

Fru talman! Jag hade önskat att Hyresgästföreningen hade kommit in i ett något tidigare skede med sina synpunkter. Då hade det också varit lättare att ta in dem i hanteringen av ärendet.

Jag kan dock konstatera att jag tror att flera av oss ledamöter bor i hyresrätt och att också vi kommer att "drabbas" av de här sakerna. Jag vill även passa på att poängtera att hyresrätten för mig inte är vikt åt vissa inkomstgrupper i samhället; för mig är hyresrätten en bostadsform som vem som helst ska kunna bo i. Vi behöver hyresrätter för alla grupper.

Jag sa också följande i mitt anförande: "För att säkerställa att konsumentskyddet inte försämras kommer vi att noggrant följa utvecklingen på det här området över tid och vid behov ta nödvändiga initiativ i frågan." Det är det vi står bakom.


Anf. 135 Lars Beckman (M)

Fru talman! Normalt sett när regeringen lägger fram en proposition brukar kanske inte regeringspartierna göra särskilda yttranden och markera mot regeringen. Det kan faktiskt vara ett tecken på att den här lagstiftningen möjligtvis är lite slafsig och hafsig, men vi får väl följa utvecklingen.

Min fråga till Miljöpartiet handlar naturligtvis om precis det som min kollega Larry Söder och jag tog upp i våra anföranden. Varför tycker Miljöpartiet att det är viktigt att ge Hyresgästföreningen det förhandlingsmandatet i stället för att göra detta rakt och enkelt, det vill säga låta det vara en överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen?


Anf. 136 Emma Hult (MP)

Fru talman! Jag tror att man i det här fallet ska se det särskilda yttrandet som en röstförklaring: Vi tycker i grunden att det här är ett bra förslag, men vi vill också vara väldigt tydliga med att vi kommer att följa detta väldigt noga.

Utredningen har ett antal år på nacken. Det var den tidigare alliansregeringen som lade fram den, och vi tycker att initiativet är gott. Vi behöver dock följa utvecklingen noggrant.

När det gäller Hyresgästföreningen tittar vi just på hur vi ska implementera fri hyressättning i nyproduktion. Då kommer vi att få en annan ordning på hyresmarknaden, men i den ordning vi har i dag är Hyresgästföreningen en part. Jag vet att det finns partier som inte önskar detta, men i den ordning vi har i dag är Hyresgästföreningen en part som vi anser ska ingå i det befintliga systemet för hyresrätter.


Anf. 137 Lars Beckman (M)

Fru talman! Ser inte ledamoten Emma Hult en oro för det omfattande missbruk som kan förekomma i det här systemet? Vi har Aftonbladets granskning i veckan, och vi har Hem & Hyra, där chefredaktören till och med har skrivit en arg ledare: "Nu får det vara nog!"

Det här betyder alltså att lagstiftaren med ena handen ger förmåner till en organisation som står nära Socialdemokraterna, och det utnyttjar man fullt ut.

Det vi lagstiftare skulle kunna göra är att vara öppna och transparenta och inte ge det korporativa Sverige de fördelar som kan finnas för S närstående organisationer i lagstiftningen. Miljöpartiet är ju inte en del av den arbetarrörelsen, så ni kan ju mycket väl vara fria.

Det är ett av argumenten. Vårt främsta argument är naturligtvis att det ska vara enkelt och redigt i det nya systemet. Hyresvärd och hyresgäst kan få göra upp det här själva. Varför krångla till det i onödan och därmed fördyra systemet?


Anf. 138 Emma Hult (MP)

Fru talman! Jag uppfattade inte att Lars Beckman ställde några frågor i sitt inlägg, men jag kan konstatera att vi kommer att följa detta arbete. Det här kan vara en av de saker som vi behöver ta upp. Det kommer säkert att ha en inverkan den dagen vi har fri hyressättning i nyproduktion. Då behöver vi anpassa regelverket.


Anf. 139 Ola Möller (S)

Fru talman! Först och främst vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Precis som Robert Hannah väldigt klokt sa tidigare i dag här i kammaren älskar man inte alla delar i januariavtalet. Det politiska syftet med avtalet är dock högre än att vi ska springa runt och tycka att varenda punkt är den bästa vi har.

Det här är väl en sådan punkt som vi socialdemokrater i grund och botten förhåller oss ganska ljumma till. Det finns ju ett skäl till att den här lagstiftningen inte genomfördes under den förra mandatperioden. Men eftersom det finns partier i januariavtalet som tycker att det här är viktigt har vi inte hållit emot.

I grund och botten kan man se det positivt. Det här kan vara ett stöd där den systematiska hyressättningen inte fungerar. Då kan det vara bra att ha detta i grunden. Det kan säkerligen också utveckla hyresrätten som boendeform på något sätt.

Det negativa är precis de risker som har lyfts fram här. Vad händer när tioårsperioden går ut? Emma Hult har förtjänstfullt redogjort för vår syn i den frågan. Vi ser risken, och därför har vi också lagt ett särskilt yttrande.

Ingen av oss här inne är framtidsspanare eller profet som kan se vad som händer om tio år. Vi ser en risk. Men det är inte av högre makt givet att det blir så som befarat, och därför är det viktigt att vi följer detta.

Det händer också väldigt mycket på det här området. Ola Johansson brukar lyfta upp allting som står i januariavtalet, och det är ett område i transformation. Då får vi se. Om tio år kan vi befinna oss i en helt annan situation där den här lagstiftningen är kraftigt obsolet, och därför är det inte läge att oroa sig alltför mycket för det nu.

Vi visar genom vårt särskilda yttrande att vi ser problemet och farorna. Det är vi väldigt nöjda med.


Anf. 140 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det är inte första gången i dag som vi hör ett av JÖK-partierna, alltså januariöverenskommelsens partier, säga: Egentligen står vi inte bakom den här politiken, men .

Jag börjar bli allvarligt oroad för konsekvenserna för demokratin i Sverige. Det verkar som om inget av partierna vill genomföra januariöverenskommelsen, vare sig det gäller värnskatten, förändrad arbetsrätt, friare hyressättning eller, som i det här fallet, fria tillval för hyresgästerna.

Jag tycker att det är bekymmersamt ur demokratisk synpunkt. Det handlar om respekten för oss som förtroendevalda och som politiker. Det börjar nästan bli pinsamt.

Jag skulle vilja ställa en konkret fråga. Jag förutsätter att även ledamoten Ola Möller har läst Aftonbladets och Hem & Hyras uppseendeväckande granskning av Hyresgästföreningen. Varför är det så viktigt för Socialdemokraterna att ge just Hyresgästföreningen den makt som det innebär i lagstiftning när de uppenbarligen inte klarar av att förvalta det förtroende som de har fått av lagstiftaren?


Anf. 141 Ola Möller (S)

Fru talman! Det är så att vi har föreningsfrihet här i landet - frihet att organisera oss. Det finns inte bara individuella friheter utan även andra rättigheter. Människor som bor i hyresrätt har valt att organisera sig tillsammans. Det tycker vi socialdemokrater är ett oerhört viktigt demokratiskt fundament.

Det innebär också att medlemmarna äger sin organisation. Är de inte nöjda med sin ledning, och jag kan förstå att man kan fundera över det, är det upp till dem om de vill ha kvar denna ledning och vad de vill göra med sin organisation. Det tänker inte jag som lagstiftare stå här och lägga mig i.

På samma sätt har vi inte valt ut Hyresgästföreningen som den specifika parten. Skulle det komma en annan organisation och göra anspråk på att förhandla och de är större och har den möjligheten är det ju det som sker. Det finns faktiskt platser i landet där sådana initiativ sker.

Att därför försöka påstå att det är antidemokratiskt när människor frivilligt organiserar sig är ju riktigt farligt. Då är Lars Beckman på samma linje som vi har hört i tidigare debatter här, nämligen att vi ska införa ordningar som inte hör hemma i en demokrati.

Jag är oerhört stolt över många delar i januariavtalet. Jag är stolt över välfärdsmiljarderna. Jag är stolt över investeringsstödet. Jag är stolt över fria arbetskläder till dem som arbetar i äldreomsorgen. Jag är stolt över att vi satsar på en grön skatteväxling. Jag är stolt över de historiskt stora satsningar på tågtrafiken som har skett här i landet.

Det finns mer som jag är stolt över. Jag är stolt över att vi sett till att Lars Beckman och hans partikamrater inte kom till makten här i landet. Då hade det blivit åka av både i hyresfrågan och när det gäller våra skatter. Värnskatten hade bleknat i jämförelse med vad Moderaterna skulle vilja göra med skatterna.


Anf. 142 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det finns väl en grupp som möjligtvis hade varit väldigt besviken om vi moderater hade kommit till makten: Sveriges rikaste, som förmodligen inte hade fått värnskatten borttagen. Det är väl era nya kärnväljare.

Fru talman! Det är ingen som ifrågasätter föreningsfriheten. Det är väl jättebra med Villaägarnas Riksförbund, Hyresgästföreningen, kennelklubbar och Coop. Det vi moderater och kristdemokrater vänder oss emot i vår reservation är naturligtvis att lagstiftaren i det här fallet ger makten till Hyresgästföreningen.

Jag är dock fullt införstådd med att Socialdemokraterna inte ser några problem med att gynna sina egna organisationer. Ni har gjort det sedan ni bildades. Det är en god korporativ tradition ni har.

Jag är mer förvånad över att de andra partierna i januariöverenskommelsen ställer upp på det. Jag är förvånad över att Miljöpartiet tycker att det är viktigt att gynna S närstående organisationer. Men vi får väl möjlighet att lyssna på Ola Johansson så småningom och höra hur han motiverar det.

Som sagt var: Det är jättebra med föreningsfrihet. Hyresgästföreningen och medlemmarna får organisera sig bäst de vill. Jag har stor förståelse för att Hyresgästföreningens medlemmar är urförbannade nu när de har läst Aftonbladets och Hem & Hyras granskning, och jag skulle önska att lagstiftaren - majoriteten i den här församlingen - också såg riskerna med att i och med detta förslag ge makt till en organisation som uppenbarligen inte klarar av förtroendet. Jag beklagar det.


Anf. 143 Ola Möller (S)

Fru talman! Den svenska modellen bygger på fria parter som förhandlar med varandra. Där lägger vi socialdemokrater oss inte i vilken part det är. Återigen, skulle det komma en annan part och göra anspråk på förhandlingsmandatet på hyresmarknaden skulle de givetvis få ta den förhandlingen. Men nu är det så att människor i fria val har valt att organisera sig i Hyresgästföreningen, kanske Sveriges största folkrörelse, och de säger: Vi står upp för vår rätt tillsammans i ett fritt val. Det kan jag aldrig ha några synpunkter på.

Sedan är det intressant detta med att gynna sina egna, med tanke på att Moderaterna under sitt innehav av makten för ett tag sedan införde obegränsade vinstuttag i välfärden, ISK-konto, så att de som kan spara väldigt mycket av sitt eget kapital i aktier får schablonnedsättningar av sina kapitalskatter, och skatteflykt är något som bara gynnar era kompisar. Då är det lite magstarkt att stå och anklaga oss för att gynna våra egna.

Med tanke på tidigare diskussioner om svarta hyreskontrakt och Östermalmstanter som betalar 2 ½ miljon för ett hyreskontrakt, som ni tycker är lite klandervärt men att vi inte ska straffa dem, är frågan om man ska ha så hög svansföring som ledamoten Lars Beckman har.


Anf. 144 Larry Söder (KD)

Fru talman! Jag ska försöka återföra diskussionen till det som den gäller.

Jag tycker att det i grunden är ett bra förslag. Jag tycker att det i grunden är bra att man ger hyresgästen mer frihet att bestämma hur man vill bo och möjlighet för hyresgäst och hyresvärd att komma överens.

Mitt problem med detta är att man då sätter på en överrock. Man är helt enkelt skyldig att ha en hyresgästorganisation som är med och förhandlar om detta. Jag tycker att det skulle vara tillräckligt att hyresgästen och hyresvärden är överens. Om hyresgästen vill ha hjälp av en hyresgästorganisation, fine, givetvis ska man få det om man önskar. Men om båda dessa parter är överens i ett förhandlingsläge tycker jag att det skulle räcka. Jag tror att betänkandet skulle gynnas av en sådan utveckling.

Vad är Socialdemokraternas argument för att ha den här överrocken, det vill säga skyldigheten att förhandla?


Anf. 145 Ola Möller (S)

Fru talman! Tack, Larry Söder! Jag är övertygad om att den svenska modellen har tjänat Sverige väl. Den fungerar. Därför är det viktigt att det är fritt att organisera sig, och hyresgästerna gör ju det. Det är inte någon överrock.

Om de som bor i husen väljer att gå med i en förening och säger att de vill förhandla kollektivt tycker vi att det är bättre än att vi sätter en helt annan maktbalans på hyresmarknaden. Maktbalansen skulle rubbas om inte hyresgästerna tillsammans kunde hjälpas åt att stärka sin makt gentemot en part, som i detta fall har i princip all makt. Som ensam hyresgäst blir man oerhört utsatt om man inte har någon bakom ryggen.

Det är inte en överrock, som det beskrivs, utan det är för att hyresgästerna själva vill förhandla. De har tagit det beslutet, och det finns ju möjlighet att sätta egna hyror i dag. Man behöver inte ha hyresgästföreningen med, och det vet Larry Söder mycket väl. Men eftersom hyresgästerna inser sitt underläge - man är chanslös som enskild individ om man inte är väldigt kapitalstark - har de utnyttjat föreningsfriheten, gått med i Hyresgästföreningen och sagt: Det här är vår företrädare. På det sättet har de möjlighet att ha någon form av makt i relationen till fastighetsägare och hyresvärdar.


Anf. 146 Larry Söder (KD)

Fru talman! När det gäller hyror generellt sett har jag inget problem med att det finns en stark motpart till Fastighetsägarna, som också är en organisation. De är jämbördiga.

En enskild hyresgäst som vill göra tillval eller frånval ska kunna välja att förhandla med hyresvärden och komma överens om vad det ska vara för något och om priset. Vad betänkandet säger är egentligen att den förhandlingen inte är helt okej. Man måste i stället ha en hyresgästorganisation som är med och diskuterar. Trots att hyresgästerna är överens med hyresvärden och kanske till och med är nöjda och glada över resultatet, är det någon annan som ska förhandla för dem.

Jag är helt okej med att hyresgäster som självmant väljer att ta hjälp av en hyresgästorganisation ska få göra det. Men detta innebär egentligen att man fråntar makten från hyresgästen. Det man ger hyresgästen möjlighet att göra är att göra till- och frånvalen. Men resultatet av förhandlingen är det någon annan som beslutar. Det är däri problemet ligger för mig. Svenska modellen i sig annars - inga problem, fine - men ge frihet och möjlighet för den enskilde hyresgästen att besluta över sin hyreslägenhet om den har möjlighet till det. Men vill inte hyresgästen göra det, fine, låt då en hyresgästorganisation göra det. Men låt hyresgästerna bestämma det. Det är det som är friheten i den här reformen, som jag tycker är bra men som ni tar bort. Ni går framåt ett steg och tillbaka ett steg.

Jag hade önskat att man hade tagit bort den här delen. Då hade den här reformen varit jättebra.

(Applåder)


Anf. 147 Ola Möller (S)

Fler tillval för hyresgäster

Fru talman! Jag delar inte den uppfattningen. Vi tycker inte att detta är ett problem, för vi tycker att det är viktigt med maktbalans.

Om man bor helt ensam som hyresgäst i en lägenhet någonstans och kommer överens med hyresvärden utan annan inblandning om en hyreshöjning är det inte någon som kommer att lagföra en för det. Det funkar, man kan göra på det viset i dag.

Den här lagstiftningen ger ett stöd där det inte fungerar, och där det inte fungerar är det oerhört viktigt att vi får in parter som kan förhandla med varandra för att skydda maktbalansen mellan hyresgäst och hyresvärd.

I grund och botten tycker jag inte att det här är ett problem, men där skiljer vi oss åt i åsikt. Det som jag tycker är beklagligt, Larry Söder, är att du i din sakliga argumentation här, som jag ändå uppskattar och det vet du, lierar dig med en moderat argumentation som inte är speciellt rumsren. Från moderat håll vill man ju hota föreningsfriheten och säger att det inte är okej att sluta sig samman i frivilligorganisationer och ställa krav gemensamt.

Det är tråkigt, Larry Söder, för du har en bättre ingång i det här än dina kompisar, som jag är lite orolig för i vilken riktning de är på väg.

(Applåder)

(forts. § 11)


Anf. 148 Roger Hedlund (SD)

Herr talman! Denna proposition handlar om att ge hyresgäster och hyresvärdar större frihet att komma överens om tillval avseende lägenhetsstandard. Det kan till exempel gälla utrustning och underhåll av lägenheten.

Sverigedemokraterna välkomnar denna proposition fullt ut eftersom den ger större frihet att påverka utformningen. Ingen här ser egentligen något negativt med detta, vilket gläder mig.

Dessa tillval kan medföra stora kostnader för såväl den innevarande hyresgästen som kommande hyresgäster, varför vi tycker att det är bra att det finns en motpart till hyresvärden när kostnaderna för tillvalen ska förhandlas. Sverigedemokraterna stöder därför detta förslag från regeringen.

Hyresvärdar och hyresgästorganisationer kan härmed också komma överens om ett rekommenderat pris för olika tillval, så kallade prislistor. Om hyresvärden och hyresgästen håller sig inom ramen för denna prislista behöver hyresvärden inte förhandla särskilt om tilläggen, vilket givetvis är positivt för att möjliggöra ett bra system för detta förslag.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 149 Lars Beckman (M)

Herr talman! Jag noterar att det är andra gången sverigedemokraterna i civilutskottet ansluter sig till den gemensamma C-L-MP-S-politiken. Denna gång gäller det lagstiftning om skyldighet att förhandla med hyresgästorganisationerna.

Fler tillval för hyresgäster

Varför tycker Sverigedemokraterna att det är så viktigt att ge det korporativa Sverige denna möjlighet via lagstiftning? I ett replikskifte hörde vi min kollega Larry Söder beskriva väldigt väl varför det vore bra med en friare ordning där hyresgäst och hyresvärd själva får komma överens. Kommer de inte överens ska det givetvis finnas möjlighet för hyresgästen att kontakta sin organisation.

Varför tycker Sverigedemokraterna att det är så viktigt att ge denna makt till Hyresgästföreningen?


Anf. 150 Roger Hedlund (SD)

Herr talman! Jag tackar Lars Beckman för frågan avseende mitt inlägg och propositionen.

Sverigedemokraterna ser ingen nackdel med att stärka hyresgästernas ställning i förhandlingar om sådana här extrakostnader. Inte minst när det gäller framtida hyresgäster är det bra att ha denna ordning. Det kan knappast vara en nackdel att ha en stark part bakom sig i en sådan förhandling.

Vi kan givetvis ha åsikter om organisationer till höger och vänster. Men om vi ska hålla på att markera mot Hyresgästföreningen eller andra organisationer måste vi markera politiskt mot väldigt många, och det känns inte som att det är det systemet vi ska bygga upp i den lagstiftande församlingen.

Jag skulle vilja jämföra det med den svenska modellen. Det är ingen större skillnad mellan modellen vi har för avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, det vill säga arbetsmarknadens parter, och denna modell.

Utifrån denna motivering ser jag inga problem med detta system.

Herr talman! Jag kommenterar gärna Lars Beckmans uttalande om att vi stöder regeringen för andra gången i en fråga. Det är väl inte så konstigt. Moderaterna har ju stött regeringen i många frågor, så jag förstår inte problemet med att Sverigedemokraterna stöder regeringen i en fråga där vi tycker likadant.

Vi kan ta migrationsöverenskommelsen och anvisningslagen, som innebär att kommunerna ger nyanlända flyktingar förtur. Vi kan ta tidsbegränsade bygglov, vilket skapar fler utanförskapsområden. Vi kan ta de tvingande kommunala bostadsköpen. Allt detta stödde Moderaterna regeringen i. Det här är frågor som jag tycker är mer anmärkningsvärda än den fråga vi i dag diskuterar, och i dessa verkar ni ha en väldigt stor samsyn.


Anf. 151 Lars Beckman (M)

Herr talman! Moderaterna är för föreningsfrihet. Moderaterna är för att villaägare organiserar sig. Jag är själv med i Villaägarnas Riksförbund. När jag bodde i lägenhet i Boden var jag faktiskt med i Hyresgästföreningen.

I grund och botten är det ett bra förslag att det ska bli enklare med till- och frånval. Men det är lättare om det görs upp mellan hyresgäst och hyresvärd utan att man ska behöva förhandla med en organisation som har fått makt via lagstiftning.

Självklart vore det bra om man ger möjlighet att förhandla om det inte går att komma överens, men det är inte så den här propositionen är utformad. Det är det som är djupt olyckligt. Vi noterar att det finns särskilda yttranden från JÖK-partier där det står att man egentligen är emot det här men kommer att stödja det i alla fall - just av anledningen att det blir regelkrångel i stället för regelförenkling.

Vad ser Sverigedemokraterna för fördel med att man har det systemet i stället för att enkelt göra upp om tillval och frånval med sin hyresvärd och sedan, om man inte kommer överens, kalla in den förening som man eventuellt är medlem i?


Anf. 152 Roger Hedlund (SD)

Herr talman! Tack, Lars Beckman, för frågan!

Att någonting är enklare är inte alltid bra. Det är klart att man alltid vill ha enkla regler för saker och ting. Vi har sett, till exempel från Moderaternas sida, att man vill förenkla mycket när det gäller byggandet, men samtidigt försvårar man i längden om man inte tänker efter fullt ut när det gäller vilka konsekvenser för framtiden som saker och ting får.

Samma sak gäller här. Det är kanske enklare att ha det förslag som Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram, men samtidigt tror jag att det i det här läget är mycket viktigare att värna hyresgästerna och se till att det inte blir för höga hyror och att det finns en part som kan vara med och förhandla fram bra hyror kring den här tillvalsfunktionen som förmodligen också kommer att beröra hyresgäster framöver eftersom tidigare hyresgäster förhandlade till sig olika tillval. Därför tycker jag att det här är ett bra system. Jag tror att det är viktigt för kostnaderna.

Det är väl huvudorsaken till att vi har hamnat där vi har gjort och stöder den här propositionen fullt ut från Sverigedemokraternas sida.


Anf. 153 Ola Johansson (C)

Herr talman! Det här är den andra propositionen som vi debatterar i dag som rör januariavtalet och genomförandet av det. Det är förhållandevis snabbt efter det att januariavtalet träffades. Av naturliga skäl har det varit mycket utredningsarbete kring propositionen långt innan det ens var aktuellt att gå till ett val.

Som framgår av Centerpartiets yttrande utreddes och bereddes mycket av det som ingår i propositionen under alliansregeringens tid, när Stefan Attefall var vår bostadsminister. Jag kan egentligen inte se några påtagliga skillnader i den proposition som här läggs på riksdagens bord och det beredningsarbete som den regeringen genomförde.

I den tidigare debatten för lite drygt tre timmar sedan redogjorde vi för, som Ola Möller också påpekade, vilka andra reformer som ingår januariavtalet. I punkt 44 berörs utöver det som debatteras nu fri hyressättning i nyproduktion, åtgärder för att ge lägesfaktorn ett genomslag också i befintliga hyresrätter med bruksvärdeshyror, ett oberoende skiljeförfarande vid tvister i hyresförhandlingar och, som vi debatterade tidigare, åtgärder mot handel med hyreskontrakt.

Centerpartiets utgångspunkt är att hyror hädanefter ska kunna sättas fritt i nyproduktion och att denna friare hyressättning ska vara huvudalternativet för de flesta som producerar nya hyresrätter i Sverige. Vi förväntar oss att den kommission som ska kartlägga lägesfaktorns betydelse vid hyressättning inom bruksvärdessystemet föreslår åtgärder och kommer till resultat som innebär att vi får en variation i hyressättningen som inte bara beror på lägenhetens standard och utrustning utan också på hur attraktiv lägenheten är utifrån var den är belägen och efterfrågan på den. Det som avgör om en lägenhet är eftertraktad är inte i första hand hur den är utrustad - med vilken tvättmaskin eller huruvida badrummet är kaklat eller inte - utan var den finns och hur populärt det är att bo i den.

Centerpartiet tycker att det är glädjande med Moderaternas och Kristdemokraternas samsyn kring behovet av att reformera hyressättningssystemet. Det är en glädjande omsvängning, främst från Kristdemokraternas sida i den här diskussionen. I andra sammanhang brukar man påpeka att just detta med hyresrätten har fått för stor uppmärksamhet i januariavtalet. Jag litar på att de båda partierna längre fram välkomnar och ställer sig bakom andra reformer som syftar just till att skapa en bättre hyresmarknad.

De förändringar som nu föreslås borde kunna ske fritt och utan en förhandling, men så länge vi har ett system där parterna kommer överens om hyror genom förhandlingar måste man se det som positivt att det ger utrymme för att prissätta olika standarder i liknande lägenheter inom ramen för det nuvarande förhandlingssystemet.

Vi hänvisar till det särskilda yttrandet, herr talman. Samtidigt vill jag till protokollet notera att det finns en motsägelsefull formulering i Centerpartiets särskilda yttrande. Centerpartiet ser positivt på att det inom bruksvärdessystemet öppnas upp för variationer i hyresnivåerna som hyresgästen och hyresvärden kan komma överens om men att den huvudsakliga inriktningen alltid måste vara att det görs vid sidan av en förhandlingsordning där Hyresgästföreningen involveras.


Anf. 154 Robert Hannah (L)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Miljontals svenskar bor och trivs i sin hyresrätt, men köerna växer och alldeles för få nya hyresrätter byggs eftersom hyresmarknaden inte fungerar. Vi liberaler tror inte att dyra och ineffektiva subventioner är lösningen. I stället vill vi öppna upp hyresmarknaden så att den fungerar bättre. Men förändringarna ska ske på ett ansvarsfullt och tryggt sätt.

Propositionen som vi diskuterar i dag om från- och tillval är en del av januariavtalet som Liberalerna har slutit tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. I detta avtal har Liberalerna vunnit många liberala segrar som kommer att göra den svenska bostadsmarknaden bättre i dess helhet.

Några av de sakerna är fri hyressättning i nyproduktion och att lägesfaktorn ska beaktas mer vid hyressättningen. Ytterligare exempel är en förändring i EBO-lagstiftningen, det vill säga att en asylsökande som kommer till Sverige kan välja eget boende, så att det i särskilt utsatta områden ska finnas ett undantag så att utvecklingen där kan vändas. Vi kommer att ta bort flyttskatten så att fler personer har råd att flytta till något bättre. Vi kommer också att ha ett skiljedomsförfarande vid tvister mellan parterna. Målsättningen är att hyresgäster aldrig ska drabbas av retroaktiva hyreshöjningar.

Januariavtalet ger inte svar på alla frågor. Mycket mer kommer att behöva göras, särskilt inom det sociala området för dem som står längst bort från bostadsmarknaden och för att lyfta utsatta utanförskapsområden.

Den proposition som vi diskuterar i dag, herr talman, om fler till- och frånval för hyresgäster är också en liberal förhandlingsseger. Liberalerna är kanske det parti i Sveriges riksdag som har kämpat för denna lagändring allra längst. För oss liberaler är det självklart att hyresgäster ska ha mer att säga till om när det gäller standard och utrustning i sina hyresrätter och att valen också ska synas på hyresavin. Vill man ha en diskmaskin i sin lägenhet kanske det också kommer att kosta mer, men vill man inte ha den och i stället själv vill köpa en ska man kunna göra det.

Liberalerna anser att hyresgästen ska kunna göra tillval och frånval som motsvaras av ett hyrestillägg eller hyresavdrag under en viss tid, i det här fallet tio år. Då får den enskilde hyresgästen mer makt att påverka sin egen hyra. Därför säger vi helhjärtat ja till lagstiftningen. Självklart behöver den följas upp efter ett antal år, och självklart kommer denna lag inte att gälla vid nyproduktion efter att Liberalerna får igenom fri hyressättning i nyproduktion. Den kommer alltså endast att röra det befintliga beståndet inom ramen för bruksvärdessystemet.

Herr talman! Vi kommer att behöva vänja oss vid att Liberalernas företrädare står här i kammaren och skryter om att Liberalerna har fått igenom fler liberala reformer inom bostadsmarknaden. Dessa reformer kommer att göra Sverige bättre och att fler har chans att få en bostad.


Anf. 155 Momodou Malcolm Jallow (V)

Herr talman! Det vi diskuterar här handlar om frånval och tillval. För min och Vänsterpartiets del är det viktigt att lyfta just konsumentskyddsdelen som kommer att beröras väldigt mycket på ett negativt sätt.

Om en hyresgäst vill ha en standardhöjning och kommer överens med hyresvärden om att göra den och sätta in en vitvara, till exempel en diskmaskin - varför ska man fortsätta att betala för diskmaskinen när man har betalat färdigt för den?

Jag kan inte förstå det. Därför vill jag gärna ha ett svar från Robert Hannah. Varför stöder man ett förslag när man vet att det utan tvekan finns en djup problematik som kommer att påverka just konsumenten, och det på ett sätt som vi själva aldrig skulle acceptera?


Anf. 156 Robert Hannah (L)

Herr talman! Det är en befogad fråga att ställa. Men jag delar inte din åsikt om att det är en dålig lagstiftning, Momodou Malcolm Jallow.

Till att börja med handlar det om valfrihet. Hyresgästen får nu en möjlighet. Man får rätt att välja till eller välja från vissa saker i sin lägenhet så att man själv kan styra hyran. Det betyder att en person som hellre vill lägga pengar på att till exempel käka ute kan välja att inte göra tillvalen utan kan göra frånval. Det är en ganska stark frihetsreform. Jag förstår att Vänsterpartiet har svårt att förstå att man ska få välja själv.

Liberalerna är tydliga med att vi tycker att hyresgästen själv ska få bestämma utformandet av sin lägenhet, så långt det är möjligt. Vi vill ge konsumenterna den möjlighet som de själva efterfrågar. Nästan varenda kompis jag har som bor i hyresrätt vill själv bestämma färgen man ska ha i ett rum eller om man vill ha en diskmaskin eller inte. Genom den här lagstiftningen ger vi dem den möjligheten.

Lagstiftningen innehåller dessutom en tioårsgräns. När tio år är förbi är det den vanliga bruksvärdesprincipen och det vanliga systemet som gäller för bedömningen av hyran för lägenheten. Då hoppas jag att Hyresgästföreningen och andra hyresgäster själva ser till att inte blir en dålig affär när de förhandlar med hyresvärden. Det finns därför skäl att också ha med Hyresgästföreningen i förhandlingarna, så att det inte blir oskäliga hyror.


Anf. 157 Momodou Malcolm Jallow (V)

Herr talman! Hyresgästföreningen säger motsatsen till det som Robert Hannah säger. Det är klart att man vill ha möjlighet att välja.

Jag konstaterar att Robert Hannah inte svarar på min fråga. Om man väljer en standardhöjning och vill ha en diskmaskin finns det en summa som man måste betala även efter tio år, när man har betalat av den. Är det rimligt att man efter tio år ska fortsätta betala för diskmaskinen?

Enligt det här förslaget kan hyresvärden "gå till hyresnämnden och begära att standardhöjningen ska räknas in i hyran - trots att hyresgästen sannolikt redan har betalat av". Är det rimligt?


Anf. 158 Robert Hannah (L)

Herr talman! Det är intressant att det ifrågasätts om det är rimligt att man ska betala för de här sakerna. Om det är något parti i Sveriges riksdag som försvarar det nuvarande systemet är det nämligen Vänsterpartiet, Momodou Malcolm Jallow. Ni vill ha ett hyressystem som bygger på bruksvärdesprincipen. Enligt den är det innehållet i lägenheten, inte hur populär den är, läget eller något annat förutom det som finns i lägenheten, som ska styra hyran. Det är ni själva som är ansvariga för att försvara ett hyressystem där det är handdukstorken som avgör hyran, inte om lägenheten ligger i ett tryggt område, om skolresultaten där är bra eller om de som bor där tycker att det är fint och säkert.

Liberalerna vill gå över till en annan typ av hyressystem där läget ska vara en mycket starkare faktor vid hyressättningen. Jag kan ge ett litet råd. Om du vill ha ett hyressystem i Sverige som innebär att man inte efter tio år får fortsätta betala för saker i lägenheten ska du rösta på oss. Då får du gärna rösta på den reform som vi nu har fått igenom i och med januariavtalet. Den innebär att lägesfaktorn ska betyda mycket mer när man sätter hyran. Den innebär fri hyressättning i nyproduktion.

Det är egentligen det du efterfrågar. Du påpekar själv det som är orättvist i bruksvärdessystemet. Det gäller inte bara den här reformen. Det gäller systemet i stort.

Jag har kompisar som fortfarande bor där jag är uppvuxen, i Tynnered. Där är hyran högre än den är i Haga, i centrala Göteborg. Det beror bara på att det finns handdukstork, diskmaskin och något annat i lägenheten. Men om du går in på boplats.se och letar på ködagar för lägenheterna i de områdena kan jag garantera att du ser att det tar ett antal år att få en lägenhet i Tynnered medan det tar 15-20 år att få en i Haga. Det är inte rättvist.

Jag håller med om att det är orättvist. Men jag håller inte med om vem som är ansvarig för det. De ansvariga är de partier som försvarar bruksvärdessystemet. Och Vänsterpartiet är det parti som försvarar det allra mest.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-06-18
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i jordabalken,
  2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
  3. lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304),
  4. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
  5. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:108 punkterna 1-5 och avslår motion

  2018/19:3086 av Mats Green m.fl. (M, KD).
  • Reservation 1 (M, KD)
  • Reservation 2 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S92008
  M06406
  SD62000
  C29002
  V00271
  KD01903
  L17002
  MP13003
  -0001
  Totalt213832726
  Ledamöternas röster