Till innehåll på sidan

En modernare rättegång – några ytterligare frågor

Betänkande 2007/08:JuU31

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 juni 2008

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Prövningstillstånd till hovrätt införs i familjemål (JuU31)

Det ska i fortsättningen krävas prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett överklagande i ett familjemål till prövning. Prövningstillstånd ska beviljas till exempel om hovrätten vid sin inledande bedömning kommer fram till att tingsrättens dom bör ändras eller om det inte annars går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt. Riksdagen beslutar samtidigt att försöksverksamheten med att använda videokonferens ska bli permanent i förvaltningsdomstolarna, det vill säga länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2008, då även tidigare beslutade lagändringar för modernare rättegångar träder i kraft.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen Avslag på motionen
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-22
Trycklov till Gotab och webb: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-05
Justering: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-09
Reservationer: 2
Betänkande 2007/08:JuU31

Alla beredningar i utskottet

2008-05-22

Prövningstillstånd till hovrätt införs i familjemål (JuU31)

Det ska i fortsättningen krävas prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ett överklagande i ett familjemål till prövning. Prövningstillstånd ska beviljas till exempel om hovrätten vid sin inledande bedömning kommer fram till att tingsrättens dom bör ändras eller om det inte annars går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt.

Riksdagen beslutar samtidigt att försöksverksamheten med att använda videokonferens ska bli permanent i förvaltningsdomstolarna, det vill säga länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2008, då även tidigare beslutade lagändringar för modernare rättegångar träder i kraft. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2008-06-16
Stillbild från Debatt om förslag 2007/08:JuU31, En modernare rättegång – några ytterligare frågor

Debatt om förslag 2007/08:JuU31

Webb-tv: En modernare rättegång – några ytterligare frågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 82 Thomas Bodström (S)
Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till våra reservationer 1 och 2 om prövningstillstånd i familjemål och utvärdering av vårdnadsreformen. När det gäller dessa frågor är vi överens om mycket. Vi anser alla att man bör modernisera processen. Rättegångsbalken känns ganska förlegad och har av naturliga skäl inte följt med den utveckling som skett med till exempel videoupptagning. Där är vi överens. Vi genomförde de förändringar som nu träder i kraft i slutet av den förra mandatperioden. Det finns två frågor som jag vill ta upp där vi har olika uppfattningar. Den första är prövningstillstånd i familjemål. Jag kan börja med att säga att jag arbetade på advokatbyrå mellan 1990 och 2000. År 1990 fick jag ett mål som handlade om en sjuårig pojke i en vårdnadsprocess. När jag lämnade uppdraget år 2000 var pojken 17 år, och processen pågick fortfarande, ett år innan pojken skulle bli myndig. Anledningen till det var att det går att processa om och om igen. Man kan tycka att vi ska stoppa detta. Men det går inte om vi ska beakta barnens bästa. Det är det som skiljer de här tvistemålen från andra. I normala fall ska man ur rättssäkerhetssynvinkel och ekonomisk synvinkel vara säker på att en process som har slutförts ska gälla. Man ska inte behöva uppleva att motparten gång på gång stämmer, såtillvida det inte finns resningsgrunder. Därigenom är domen det man kallar för res judicata - den går inte att pröva igen. Det är slutfört. Men om man följer principen om barnens bästa går inte det. Om det framkommer en omständighet som gör att den dom som just har avdömts inte längre är förenlig med barnens bästa måste det finnas en möjlighet att väcka talan igen. Det är därför det har funnits möjligheter att komma tillbaka. Även i dag finns möjligheter att ansöka om stämning igen när det gäller vårdnad och umgänge. Man hävdar en omständighet som, rätt eller fel, innebär att någonting har hänt som gör att tingsrätten bör döma i en annan riktning för att det ska vara förenligt med barnens bästa. Det går alltså inte att förena de här två principerna; det är omöjligt. Jag tror att vi alla är överens om att vi inte ska göra avkall på barnens bästa. Det vore orimligt om en domstol dömde på ett sätt och det sedan var uppenbart att någonting har hänt och man inte kan komma tillbaka igen. Det här innebär att det inte går att jämföra med andra tvistemål där vi har gjort förändringar och begränsningar av möjligheten till överklaganden. De har redan funnits tidigare, men vi har skärpt dem ytterligare. Men när det gäller familjerättsmål är det alltså annorlunda. Det är ofrånkomligt att människor ska ha en möjlighet att komma tillbaka. Vi kan ha två olika situationer. Antingen har man den nuvarande, där man överklagar från tingsrätt till hovrätt och sedan har prövningstillstånd till Högsta domstolen. Eller också sänker man prövningstillståndet, så att det gäller redan mellan tingsrätten och hovrätten. Vad får då det för konsekvenser? Vi ska vara ärliga och inse att oavsett vilken väg vi väljer kommer vissa fall att fortsätta att processas. Skillnaden är att man trots allt har en viss respekt för hovrätten med det sätt som vårt rättssystem är uppbyggt på, med tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Det gör, vilket jag vet av egen erfarenhet, att det trots allt är många som känner ett hinder mot att börja om en process i tingsrätten efter att hovrätten har dömt. Då måste man gå ned en domstol och säga att överinstansen har fel. Det finns ett motstånd mot det - inte för alla, långtifrån, men för vissa. Om man nu inför ett prövningstillstånd, så att betydligt färre får saken prövad i hovrätten, kommer i stället situationen att uppstå att flera väljer att processa om i tingsrätten gång efter annan. Då hamnar man på samma nivå. Det är det som är det olyckliga. Vi ska inte överdriva konsekvensen av att det nu eventuellt införs ett prövningstillstånd för hovrätten. Men den som tror att det blir färre processer menar jag har fel. Så kommer det inte att bli. Intentionerna kan vara goda, men resultatet kommer inte att bli så. Eftersom vi inte kommer att släppa principen om barnens bästa kommer det inte heller att bli någon skillnad i möjligheten att processa gång efter annan. Man kan göra begränsningar i rättshjälpen, rättsskyddet och så vidare; det finns redan i dag. Men den som vill processa vidare kommer att kunna göra det oavsett om vi väljer det här eller det tidigare systemet. Det är därför vi socialdemokrater har en egen motion om att det inte ska vara prövningstillstånd i familjerättsmål. De skiljer sig alltså från andra. Den andra fråga där vi har en avvikande mening är utvärderingen av vårdnadsreformen. Jag tror att vi alla var överens om att det behövde göras en förändring. Barnens möjligheter att komma till tals skulle bli bättre. Det skulle bli en skärpning när det gäller möjligheten att se om barn har farit illa. Det fanns i den tidigare lagen en gräns på tolv år, enligt praxis från Högsta domstolen elva år, för när barnen skulle få komma till tals. Vi sade i den nya lagen att vi inte ska ha någon särskild åldersgräns. Det handlar om barnens mognad. Vi lade också till ett särskilt stycke - och där tror jag att alla sju partier var överens - om att man särskilt skulle beakta barnens vilja. Men det som har hänt är att man tolkar det här väldigt olika. Barnens mognad tolkas på olika sätt. De prejudikat som bör finnas finns inte. Den riktlinje på tolv år som tidigare fanns har suddats ut. Det här var inte vad någon av oss tänkte och hade för avsikt. Därför är det viktigt att vi får en utvärdering för att se om vi ska lägga till en ålder som utgångspunkt. Vi ska aldrig ha en fast ålder; det var det inte då heller. Det kan vara fruktansvärda missförhållanden som gör att inte heller en 15- eller 16-åring ska anförtros att vårdas av den som 15- eller 16-åringen vill. Men i dag är det en osäkerhet. Det handlar också om de krav vi ställer på myndigheter för att våld ska beaktas. Hur är det med de fall där ärenden och anmälningar om misshandel har lagts ned? Vilken betydelse ska de få i vårdnadsprocessen? Vi vet att det inte är samma beviskrav. Men också här finns en osäkerhet, har jag märkt när jag har tagit del av olika domar eller själv som advokat deltagit i processer. Man märker att det finns en osäkerhet. Därför är det viktigt. På vissa områden måste man göra en utvärdering snabbt. Det gällde sexualbrottslagen, och det gäller vårdnadsreformen. Det är därför det är viktigt att vi får en snabb utvärdering. Vi vet alla att en utvärdering inte görs på nolltid. Vi vill att man påbörjar arbetet, så kanske det blir klart 2010 eller 2011. Men det är inte nu förenligt med barnens bästa att vänta. Låt oss se till att den här utvärderingen kommer till stånd. Sedan följer vi utvecklingen och gör de förändringar som behövs. Då får vi en analys som vi behöver och som vi saknar i dag.

Anf. 83 Lena Olsson (V)
Fru talman! När det gäller våra motioner och reservationer kan jag bara säga att Thomas har tagit upp det mesta. Jag tycker inte att jag behöver stå här och tjata om det hela. Jag instämmer i det som Thomas har sagt.

Anf. 84 Mehmet Kaplan (Mp)
Fru talman! Tidigare talare, Thomas Bodström från Socialdemokraterna, tog i allt väsentligt upp det vi har att säga i frågan. Jag yrkar bifall till de två reservationer vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Anf. 85 Helena Bouveng (M)
Fru talman! Till skillnad från föregående talare måste jag föra min egen talan här. Med dagens proposition permanentas användningen av videokonferenser i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Lagändringen träder i kraft samtidigt som de beslutade förändringarna sker i de allmänna domstolarna, det vill säga den 1 november 2008. Domstolsverket i Jönköping har under en längre tid arbetat mycket hårt för att detta ska vara möjligt i hela vårt land, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Om dessa lagändringar torde vi vara överens. Det är ett klart steg framåt. Med teknikens hjälp underlättar vi inte minst för vittnen och brottsoffer, som vid eventuell överklagan till hovrätt eller kammarrätt inte lika frekvent ska behöva gå igenom en arbetsam process igen. Vi vet också att minnet är en färskvara. Ju längre tiden går, desto sämre kommer vi ihåg. Men i propositionen föreslås också att systemet med prövningstillstånd även ska omfatta tingsrätternas avgörande i familjemål, något som tidigare inte varit möjligt. Detta har i praktiken inneburit att mål beträffande vårdnad, boende och umgänge efter avkunnad dom i tingsrätten utan prövning kunnat gå vidare till hovrätten om en part så önskar. Jag välkomnar införandet av prövningstillstånd inte minst utifrån vad Vårdnadskommittén kom fram till redan år 2005. Det var ett utredningsbetänkande som fick namnet Barnets bästa, föräldrars ansvar . Exakt på dessa grunder landar också jag på att utdragna processer varken är för barnets bästa eller att föräldrar tar sitt ansvar. Vi vet alla att de allra flesta fall i familjemål är omfattande eller kan pågå under en mycket lång tid. Det är normalt med fyra-sex månader men kan ta upp till ett-ett och ett halvt år i vissa fall. Det är inte heller ovanligt att mamma och pappa bråkat under en lång tid innan det ens kommit till att bli ett mål. Separationer med många uppslitande bråk och gräl tillhör vardagen för många av de barn som sitter i kläm mellan sina föräldrar. Argumenten handlar sällan om vad som är bäst för barnen. Meningsutbyten går i mycket högre grad ut på att smutskasta den andra. I vissa fall har det gått så långt att barnen helt har tagit avstånd från den ena parten, inte helt ovanligt från pappan. Det finns ingen hejd på beskyllningarna trots att båda parterna i grund och botten är fullt kapabla föräldrar med fel och brister som alla vi föräldrar ändå har. Att förlänga en sådan process kan inte jag se är för barnets bästa. Fru talman! Jag blir därför lite förvånad när jag läser reservationen från s, v och mp. Man är inte med på att systemet med prövningstillstånd ska införas vad gäller mål om vårdnad, boende och umgänge. Antingen tycker man att det är bra att processen förlängs, eller så har man helt enkelt inte förstått hur det faktiskt fungerar. Ett införande av krav på prövningstillstånd i hovrätt innebär inte att parterna förhindras att överklaga tingsrättens dom. Det innebär inte heller att felaktiga domar ska kunna rättas till i hovrätten eller att hovrätten kan låta bli att ta ställning till överklagandet. Vad det innebär är att hovrätten vid en inledande prövning tar ställning till att meddela prövningstillstånd. Det är en inledande prövning som i sig själv är en överprövning. Finns det de minsta oklarheter, eller om det inte går att bedöma riktigheten, går målet vidare till hovrätt. Dessutom kvarstår möjligheten till en ny prövning i tingsrätten vid förändringar. Fru talman! Vidare kan jag inte nog understryka föräldrarnas ansvar. Oavsett hur domen lyder eller hur många domar det blir är det ändå hur vi föräldrar agerar som avgör om barnen får en trygg vardag. Många domare tar god tid på sig att understryka detta, och det är väldigt bra. Som föräldrar är vi skyldiga våra barn att se bortom våra egna behov av vedergällning till förmån för våra barns väl och ve. De flesta av oss är trots allt världens bästa mamma och pappa för just våra barn. Att som barn få höra hemskheter från ena föräldern om den andra måste vara oerhört svårt för barnet och dessutom mycket skadligt under en lång tid framöver. Att förlänga denna process i onödan kan inte vara för barnets bästa. Jag välkomnar därför det förslag som regeringen nu lägger fram. Det är ett förslag som gör att vi föräldrar använder vår kraft för att vara just föräldrar och att våra barn slipper utdragna och plågsamma processer. Det är för både föräldrars och barns bästa. I detta anförande instämde Krister Hammarbergh (m).

Anf. 86 Mildred Thulin (C)
Fru talman! Barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt i en miljö som främjar barnens utveckling och bevakar deras rättigheter. Det tror jag vi alla är överens om. Vi vet att långvariga vårdnadstvister är uppslitande för alla inblandade och inte minst barnen. Barn får alltför ofta utgöra spelbrickor i föräldrars smutskastning av varandra. Det är barn som kan känna sig utlämnade, utnyttjade och stämplade när och om de tvingas att välja den ena eller den andra av sina föräldrar. Är detta en utveckling vi vill ska fortsätta och som domstolarna ska vara ett led i att förstärka? Fru talman! Det förslag som vi har att ta ställning till i dag innehåller som vi nyss har hört flera frågor. Det handlar bland annat om att permanenta bestämmelserna om användning av videokonferens i de allmänna förvaltningsdomstolarna och att tillämpa dessa bestämmelser även i förvaltningsprocessen. Denna fråga lämnar jag här med inlägget att Centerpartiet är positivt till denna förbättring. Fru talman! I justitieutskottets betänkande finns två reservationer. Dessa berör frågan om prövningstillstånd i hovrätten för prövning i vård om vårdnad, vård och umgänge samt frågan om utvärdering av vårdnadsreformen. Det framförs i reservationerna att det inte skulle vara förenligt med barnets bästa att införa ett sådant prövningstillstånd. Mot bakgrund av vad jag inledningsvis sade om den splittring och press som barnen ofta får utstå vid långvariga vårdnadstvister ser jag det som både rimligt och riktigt att vi försöker göra vad vi kan för att denna process ska bli så kort och så bra som möjligt för de inblandade med bibehållen rättsäkerhet. Felaktiga domar ska givetvis kunna ändras. Detta ändrar inte kravet på prövningstillstånd. Fru talman! Hänsyn till barnens bästa talar därför i sig starkt för att införa ett prövningstillstånd. Dessutom kan införandet av ett sådant leda till att det blir ett snabbare avslut på processen i mål där prövningstillstånd inte meddelas. Det ger i sin tur såväl föräldrar som barn möjlighet att snabbare kunna lägga processen bakom sig och gå vidare. Utrymme kan också frigöras för att de mål där prövningstillstånd beviljas får en effektivare och snabbare prövning än i dag. Det är också ett led i det som är för barnets bästa i de mål som går vidare för prövning i hovrätt. Jag kan därför säga att hela kedjan kan komma att bli bättre anpassad till behovet av prövning i dessa mål men också till barnets bästa. Förslaget ger en balanserad avvägning mellan dessa behov. Jag vill betona att det fortfarande kommer att vara möjligt med de särskilda regler som gäller i fråga om vårdnad, boende och umgänge att på nytt ta upp frågan i tingsrätten till en ny förhandling. Ett avgörande i dessa frågor vinner inte rättskraft på samma sätt som i andra mål. I fråga om utvärdering av vårdnadsreformen har jag inte någon annan inställning än den som utskottet förmedlat i betänkandet, nämligen att regeringen kontinuerligt ska följa upp och utvärdera utvecklingen på området utan att detta särskilt måste regleras. Fru talman! Med detta inlägg yrkar jag bifall till regeringens förslag i propositionen En modernare rättegång .

Anf. 87 Jan Ertsborn (Fp)
Fru talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till förslagen i betänkandet och avslag på reservationerna. Jag ska också ta en kort version med tanke på vad klockan är just nu. Jag är liksom Thomas Bodström advokat. Vi har båda sysslat med familjemål. Förmodligen har jag kanske haft några fler med tanke på att jag har varit verksam några år mer än Thomas. Vi har kommit till olika uppfattningar om hur vi ska tolka begreppet barnets bästa och om man ska få lov att få ett mål prövat i hovrätten eller ej. Nu är det inte fråga om att man inte ska få ett mål prövat. Man ska få ett mål prövat även om vi inför prövningstillstånd. Vi gör det på de villkor som Thomas Bodström själv lade fram när det gäller övriga tvistemål. De tyckte jag efter att ha funderat mycket noga på detta med prövningstillstånd var fullt acceptabla och att de i huvudsak kommer att ta bort okynnesöverklagandena. Dem tycker jag att vi har all anledning att försöka få bort. Jag kom till samma uppfattning som Vårdnadskommittén hade att man kan införa prövningstillstånd i familjemål. Jag vet inte vad det är som Socialdemokraterna har som bakgrund. Men Vårdnadskommittén har gjort en ordentlig genomgång och konstaterat att tingsrätternas domar i allt väsentligt fastställes av hovrätten i vårt nuvarande förfarande. Fru talman! Jag stannar vid detta och yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Anf. 88 Inger Davidson (Kd)
Fru talman! Alla verksamheter måste följas upp - även en sådan verksamhet som det ärevördiga domstolsväsendet. Det har gjorts en del reformer under de senaste åren som har moderniserat rättegångarna. Det här är ytterligare steg i den riktningen. Vi är överens om vissa delar, och dem tänker jag inte gå in på. Jag vill ändå säga några ord om de delar där det råder delade meningar mellan oss. Det handlar om vad som är barnets bästa. Är det att man har ett prövningstillstånd eller ska man klara sig det förutan? Det är en svår fråga; jag tycker att vi alla måste medge det. Vi kommer fram till olika slutsatser, och det är inte så helt enkelt att säga vilken som är den rätta. Det visas bland annat av att även barnrättsorganisationerna kommer till olika slutsatser. Vi brukar ha ganska lätt här i riksdagen att komma överens när det gäller frågor om barnets bästa, men i det här fallet drar vi olika slutsatser. Framtiden får utvisa om vi ändå kommer ett steg på väg genom att införa prövningstillståndet, vilket jag tror. Det kan säkert leda till att en del omprövningar inte blir av och att barnen på det sättet slipper ytterligare en utdragen rättsprocess. Det är det vi alla egentligen syftar till. Vi vill inte ha utdragna plågsamma processer för barnen. Thomas Bodström tog själv upp ett exempel där det hela hade pågått i sju eller kanske till och med tio år. Det här vill vi komma ifrån, och jag tror alltså att detta är ett steg på vägen. Vi tar ju inte bort prövningsrätten. Vi säger att prövningen kan få äga rum, men den gör det inte automatiskt. Det blir en kontrollstation, skulle man kunna kalla det för, som ändå hejdar processen något. Min uppfattning är att vi gör det till barnens bästa. Jag håller med om att det behövs en utvärdering. Det har gjorts flera vårdnadsreformer, och de har efter hand utvärderats och förnyats. Det behöver också den här göra. Jag utgår från att regeringen kommer att ta ett sådant initiativ. Det behövs inget tillkännagivande från regeringen för att det ska komma till stånd. Jag är inte själv jurist. Men jag har haft många kontakter med föräldrar som inte har lyckats komma överens i vårdnadstvister. Därför kan jag nog säga att jag tror att familjemål är något av det svåraste som man kan hantera i en domstol. Därför behövs det rent generellt bättre barnkunskap hos alla inblandade för att processerna ska bli så rättssäkra som möjligt och för att barnen ska få komma till tals på ett bra sätt. Alla ska verkligen sätta barnet i centrum i alla dessa mål. Det hör inte riktigt till debatten, men jag tycker ändå att det är viktigt att framhäva det. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på motionerna.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2008-06-16
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 1, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ljud- och bildteknik i förvaltningsprocessen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
b) lag om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol,
c) lag om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:139 i denna del.
2. Prövningstillstånd i familjemål
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i äktenskapsbalken,
b) lag om ändring i föräldrabalken,
c) lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken,
d) lag om ändring i lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken,
e) lag om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:139 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju36 yrkande 1.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01603
Totalt146136067
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abramsson, Karl GustavsNejsakfråganVästerbottens län
Acketoft, TinafpJasakfråganSkåne läns västra
Adelsbo, ChristersFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Adolfsson Elgestam, CarinasNejsakfråganKronobergs län
Ahlberg, Ann-ChristinsNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, MaxmpNejsakfråganGöteborgs kommun
Andersson, MagdalenamJasakfråganJönköpings län
Andersson, PhiasNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, UllavNejsakfråganGävleborgs län
Andersson, Jan RmJasakfråganKalmar län
Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
Andersson, YvonnekdFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andnor, BeritsFrånvarandesakfråganJämtlands län
Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
Anger, StaffanmJasakfråganVästmanlands län
Appelros, StaffanmJasakfråganMalmö kommun
Arkelsten, SofiamJasakfråganStockholms kommun
Arleklo, AnnsNejsakfråganSkåne läns västra
Arnold, OttokdJasakfråganSkåne läns södra
Asplund, LenamJasakfråganVästernorrlands län
Astudillo, LucianosFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
Avsan, AntimJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartsNejsakfråganÖrebro län
Axelsson, ChristinasNejsakfråganStockholms län
Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
Backman, HansfpFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Baylan, IbrahimsNejsakfråganVästerbottens län
Bengtson Skogsberg, EvamJasakfråganKalmar län
Bengtsson, FinnmJasakfråganÖstergötlands län
Berg, MariannevNejsakfråganMalmö kommun
Berg, UlfmJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenmJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergkvist, AnnamJasakfråganKronobergs län
Berglind, MatssNejsakfråganUppsala län
Bergström, SvencFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Berliner, AgnetafpJasakfråganVästmanlands län
Bernhardsson, BosNejsakfråganSkåne läns södra
Bill, PermJasakfråganUppsala län
Bjurling, LailasNejsakfråganSödermanlands län
Björck, PatriksFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björkman, JansFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björlund, TorbjörnvNejsakfråganÖstergötlands län
Blix, GustavmJasakfråganStockholms kommun
Bodström, ThomassNejsakfråganÖrebro län
Bohlin, SinikkasNejsakfråganGävleborgs län
Bolund, PermpNejsakfråganStockholms kommun
Bouveng, HelenamJasakfråganJönköpings län
Brandin, Claes-GöransNejsakfråganGöteborgs kommun
Brink, JosefinvNejsakfråganStockholms län
Brodén, AnitafpFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
Brännström, KatarinamJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bäckman, RolandsNejsakfråganGävleborgs län
Carlsson, GunillasNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson, Rose-MariesNejsakfråganMalmö kommun
Ceballos, BodilmpNejsakfråganGävleborgs län
Cederbratt, MikaelmJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Damberg, MikaelsFrånvarandesakfråganStockholms län
Danielsson, StaffancJasakfråganÖstergötlands län
Davidson, IngerkdJasakfråganStockholms län
Dinamarca, RossanavFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabellempNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusannesNejsakfråganVästernorrlands län
Ehn, TinampNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Eldensjö, KjellkdJasakfråganSödermanlands län
Elinderson, LarsmJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eneroth, TomassFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickamJasakfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristersNejsakfråganGotlands län
Engle, KerstinsNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Engström, HillevimFrånvarandesakfråganStockholms län
Engström, MarievFrånvarandesakfråganVärmlands län
Enochson, AnneliekdJasakfråganGöteborgs kommun
Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
Ericson, JanmJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GmpNejsakfråganSödermanlands län
Ericson, Lars-IvarcJasakfråganSkåne läns norra och östra
Eriksson, Erik AcJasakfråganVärmlands län
Eriksson, BirgittasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Eriksson, AlfsNejsakfråganHallands län
Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ernkrans, MatildasFrånvarandesakfråganÖrebro län
Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
Fahmi, MahmoodmJasakfråganStockholms kommun
Federley, FredrickcJasakfråganStockholms kommun
Flyborg, EvafpJasakfråganGöteborgs kommun
Forslund, PatrikmJasakfråganDalarnas län
Forslund, Kenneth GsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Frid, EgonvFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Gabelic, AleksandersFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Garstedt, IngemFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Gerdau, MatsmJasakfråganStockholms län
Gille, AgnetasNejsakfråganUppsala län
Granberg, Lars UsNejsakfråganNorrbottens län
Granbom, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
Granlund, MariesNejsakfråganMalmö kommun
Green, MonicasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Grönfeldt Bergman, LisbethmJasakfråganGöteborgs kommun
Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
Gustafsson, LarskdFrånvarandesakfråganHallands län
Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gustafsson, BillysNejsakfråganÖstergötlands län
Habsburg Douglas, WalburgamJasakfråganSödermanlands län
Hagberg, ChristinsNejsakfråganSkåne läns västra
Hagberg, MichaelsNejsakfråganSödermanlands län
Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
Haglö, KerstinsNejsakfråganBlekinge län
Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
Hamilton, Carl BfpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlottemJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristermJasakfråganNorrbottens län
Hansson, AndersmJasakfråganSkåne läns södra
Hedquist, LennartmJasakfråganUppsala län
Hellman, JörgensNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
Helmersson-Olsson, CarolinesNejsakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmakdJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsmJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HanssNejsakfråganHallands län
Holm, UlfmpNejsakfråganSkåne läns södra
Holm, ChristianmJasakfråganVärmlands län
Holma, SivvNejsakfråganNorrbottens län
Hultqvist, PetersFrånvarandesakfråganDalarnas län
Hägg, CarinasNejsakfråganJönköpings län
Härstedt, KentsNejsakfråganSkåne läns västra
Högman, BeritsNejsakfråganVärmlands län
Israelsson, MargaretasNejsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifsNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenasNejsakfråganÖrebro län
Jarl Beck, IngersFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Jeppsson, PetersNejsakfråganBlekinge län
Jernbeck, IsabellamJasakfråganStockholms län
Jeryd, RenéesNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Johansson, AnniecJasakfråganJönköpings län
Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
Johansson, LarssNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsmJasakfråganStockholms kommun
Johansson, JörgencJasakfråganVästmanlands län
Johansson, MikaelmpNejsakfråganÖrebro län
Johansson, MorgansNejsakfråganSkåne läns södra
Johansson, Wiwi-AnnevNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethcFrånvarandesakfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristinesNejsakfråganVärmlands län
Johansson, YlvasFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Johnson, JacobvNejsakfråganUppsala län
Johnsson, EvakdJasakfråganKronobergs län
Johnsson, JeppemJasakfråganBlekinge län
Jonsson, PetersNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
Jönsson, ChristinemJasakfråganSkåne läns södra
Kakabaveh, AminehvNejsakfråganStockholms kommun
Kaplan, MehmetmpNejsakfråganStockholms kommun
Karlsson, UlrikamJasakfråganUppsala län
Karlsson, AnderssNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, SoniasNejsakfråganÖstergötlands län
Kerimo, YilmazsNejsakfråganStockholms län
Khelili Dylami, RezamJasakfråganStockholms kommun
Kierkemann, MariannemJasakfråganHallands län
Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
Kinberg Batra, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms län
Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
Kjellin, Margareta BmJasakfråganGävleborgs län
Kornevik Jakobsson, MariacJasakfråganVästra Götalands läns västra
Krantz, TobiasfpJasakfråganJönköpings län
Kvarnström, KurtsNejsakfråganDalarnas län
König Jerlmyr, AnnamJasakfråganStockholms kommun
Larsen, SofiacJasakfråganÖrebro län
Larsson, KallevNejsakfråganStockholms kommun
Larsson, NinafpJasakfråganVärmlands län
Larsson, Lars MejernsNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofmJasakfråganMalmö kommun
Leander, HelenampNejsakfråganUppsala län
Leivik, BjörnmJasakfråganVästra Götalands läns norra
Lennmarker, GöranmFrånvarandesakfråganStockholms län
Levi, LennartcJasakfråganStockholms län
Lilja, LarssNejsakfråganVästerbottens län
Liljevall, DésiréesNejsakfråganKalmar län
Lilliehöök, AnnamJasakfråganStockholms kommun
Lindberg, CamillafpFrånvarandesakfråganDalarnas län
Lindblad, GöranmJasakfråganGöteborgs kommun
Lindblad, LarsmJasakfråganSkåne läns södra
Linde, HansvNejsakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsasNejsakfråganGävleborgs län
Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lindgren, SylviasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindholm, JanmpNejsakfråganDalarnas län
Lindén, LarskdJasakfråganVästernorrlands län
Linna, ElinavNejsakfråganSödermanlands län
Lodenius, PercJasakfråganStockholms län
Ludvigsson, AnnesNejsakfråganÖstergötlands län
Lundberg, AgnetasFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Lundgren, KerstincJasakfråganStockholms län
Lundh, FredriksNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist-Brömster, MariafpFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Löfgren, UllamJasakfråganVästerbottens län
Löfsjögård, MalinmJasakfråganStockholms län
Löfstrand, JohansNejsakfråganÖstergötlands län
Magnusson, CeciliamJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikfpJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettymJasakfråganÖstergötlands län
Malmström, LouisesNejsakfråganÖstergötlands län
Markström, ElisebehtsNejsakfråganSödermanlands län
Moberg, CarinasNejsakfråganStockholms län
Montan, GöranmJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nihlén, ThomasmpNejsakfråganVästerbottens län
Nilsson, Mats GmJasakfråganStockholms kommun
Nilsson, PiasNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, Nils OskarmJasakfråganStockholms län
Nilsson, JenniesNejsakfråganHallands län
Nilsson, KarincJasakfråganKronobergs län
Nilsson, UlffpFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, DansNejsakfråganKalmar län
Nilsson, Rolf KmJasakfråganGotlands län
Nordén, MariesNejsakfråganJämtlands län
Norlén, AndreasmJasakfråganÖstergötlands län
Nuder, PärsFrånvarandesakfråganStockholms län
Nylander, ChristerfpJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ohlsson, BirgittafpJasakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ohly, LarsvNejsakfråganStockholms län
Olander, RonnysFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Olofsson, EvavNejsakfråganGöteborgs kommun
Olovsson, FredriksNejsakfråganSödermanlands län
Olsson, HanssNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LiseLottevNejsakfråganVästerbottens län
Olsson, LenavNejsakfråganDalarnas län
Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
Omanovic, JasenkosNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MikaelkdJasakfråganUppsala län
Oskarsson, IrenekdJasakfråganJönköpings län
Oskarsson, ChristinasNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Pagrotsky, LeifsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Palm, VeronicasNejsakfråganStockholms kommun
Papadopoulos, NikossNejsakfråganStockholms kommun
Pedersen, PetervFrånvarandesakfråganÖrebro län
Pehrson, JohanfpJasakfråganÖrebro län
Persson, KentvNejsakfråganVästmanlands län
Persson, Sven YngvemFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Persson, Sven GunnarkdJasakfråganÖrebro län
Persson, MargaretasNejsakfråganJönköpings län
Persson, GöransNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Pertoft, MatsmpNejsakfråganStockholms län
Petersson, HelenesNejsakfråganJönköpings län
Pethrus Engström, DésiréekdFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifsNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, LennartcJasakfråganSkåne läns västra
Pettersson, GöranmJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénsNejsakfråganVästerbottens län
Pettersson, MarinasNejsakfråganVärmlands län
Pilsäter, KarinfpJasakfråganStockholms län
Plass, MariamJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicamJasakfråganVästmanlands län
Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
Pärssinen, RaimosNejsakfråganGävleborgs län
Pålsson, Anne-MariemFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
Pålsson Ahlgren, ChatrinekdJasakfråganKalmar län
Qarlsson, AnnikacJasakfråganVästra Götalands läns norra
Rahm, LagempNejsakfråganGöteborgs kommun
René, IngermFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Ringholm, BossesNejsakfråganStockholms kommun
Rivière, HelenamJasakfråganStockholms kommun
Rojas, MauriciofpJasakfråganStockholms län
Roszkowska Öberg, ElizamJasakfråganStockholms län
Rothenberg, HansmFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Runegrund, RositakdJasakfråganVästra Götalands läns västra
Runeson, CarinsFrånvarandesakfråganDalarnas län
Rådberg, PetermpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Rådhström, Jan-EvertmJasakfråganVärmlands län
Rådström, BrittasNejsakfråganVästerbottens län
Sachet, AmeersNejsakfråganÖrebro län
Sacrédeus, LennartkdJasakfråganDalarnas län
Sahlin, MonasFrånvarandesakfråganStockholms län
Sandberg, GunnarsNejsakfråganJämtlands län
Sander, MatsmJasakfråganSkåne läns västra
Sandström, ÅkecJasakfråganVästerbottens län
Schulte, FredrikmJasakfråganStockholms län
Selin Lindgren, EvacFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sellén, BirgittacJasakfråganVästernorrlands län
Sigfrid, KarlmJasakfråganStockholms län
Sjösten, UlfmJasakfråganVästra Götalands läns södra
Sonidsson, EvasNejsakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArnemJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenberg, MariasFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Stenberg, HanssNejsakfråganVästernorrlands län
Strand, ThomassNejsakfråganJönköpings län
Streijffert, MagdalenasNejsakfråganHallands län
Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethmJasakfråganÖrebro län
Svedberg, PersNejsakfråganGävleborgs län
Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
Svensson, AlfkdJasakfråganSkåne läns norra och östra
Svensson Smith, KarinmpNejsakfråganMalmö kommun
Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
Sydow, BjörnsNejsakfråganStockholms län
Särnblad, AnnelisNejsakfråganDalarnas län
Ternemar, TommysNejsakfråganVärmlands län
Ternström, SolveigcJasakfråganStockholms kommun
Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
Thingwall, GöranmJasakfråganStockholms län
Thorell, OllesNejsakfråganVästmanlands län
Thulin, MildredcJasakfråganSkåne läns södra
Tiefensee, RogercJasakfråganSödermanlands län
Tingsgård, TonesNejsakfråganUppsala län
Tjernberg, GunillakdFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Tobé, TomasmJasakfråganGävleborgs län
Tornberg, StefancFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Tysklind, LarsfpJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ulvskog, MaritasNejsakfråganDalarnas län
Valtersson, MikaelampFrånvarandesakfråganStockholms län
Vestlund, BörjesNejsakfråganStockholms kommun
Vänerlöv, IngemarkdFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Västerteg, ClaescJasakfråganVästra Götalands läns södra
Wachtmeister, PedermJasakfråganSödermanlands län
Wahlström, GötesNejsakfråganJönköpings län
Wahlén, GunillavNejsakfråganVästernorrlands län
Waidelich, TommysNejsakfråganStockholms län
Wallmark, HansmJasakfråganSkåne läns norra och östra
Watz, MariannemJasakfråganStockholms kommun
Wegendal, LarssNejsakfråganKronobergs län
Weibull Kornias, MariemJasakfråganSkåne läns västra
Westerholm, BarbrofpJasakfråganStockholms län
Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Widegren, CeciliamFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
Wigström, CeciliafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Wikström, CeciliafpJasakfråganUppsala län
Wikström, RunemJasakfråganStockholms län
Winbäck, ChristerfpFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Wittgren-Ahl, SiwsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Yazdanfar, MaryamsNejsakfråganStockholms län
Ygeman, AnderssNejsakfråganStockholms kommun
Zakrisson, KristinasFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Zander, SolveigcJasakfråganUppsala län
Zedell, ChristinasNejsakfråganStockholms län
Åkesson, AnderscFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsling, PercFrånvarandesakfråganJämtlands län
Åström, KarinsNejsakfråganNorrbottens län
Åström, AlicevNejsakfråganJönköpings län
Öholm, OskarmJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristersNejsakfråganKalmar län
Österberg, Sven-EriksFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Östros, ThomassFrånvarandesakfråganUppsala län
3. Utvärdering av vårdnadsreformen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju36 yrkande 2.
  • Reservation 2 (s, v, mp)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01405
Totalt146134069
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abramsson, Karl GustavsNejsakfråganVästerbottens län
Acketoft, TinafpJasakfråganSkåne läns västra
Adelsbo, ChristersFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Adolfsson Elgestam, CarinasNejsakfråganKronobergs län
Ahlberg, Ann-ChristinsNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, MaxmpNejsakfråganGöteborgs kommun
Andersson, MagdalenamJasakfråganJönköpings län
Andersson, PhiasNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, UllavNejsakfråganGävleborgs län
Andersson, Jan RmJasakfråganKalmar län
Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
Andersson, YvonnekdFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andnor, BeritsFrånvarandesakfråganJämtlands län
Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
Anger, StaffanmJasakfråganVästmanlands län
Appelros, StaffanmJasakfråganMalmö kommun
Arkelsten, SofiamJasakfråganStockholms kommun
Arleklo, AnnsNejsakfråganSkåne läns västra
Arnold, OttokdJasakfråganSkåne läns södra
Asplund, LenamJasakfråganVästernorrlands län
Astudillo, LucianosFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
Avsan, AntimJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartsNejsakfråganÖrebro län
Axelsson, ChristinasNejsakfråganStockholms län
Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
Backman, HansfpFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Baylan, IbrahimsNejsakfråganVästerbottens län
Bengtson Skogsberg, EvamJasakfråganKalmar län
Bengtsson, FinnmJasakfråganÖstergötlands län
Berg, MariannevNejsakfråganMalmö kommun
Berg, UlfmJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenmJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergkvist, AnnamJasakfråganKronobergs län
Berglind, MatssNejsakfråganUppsala län
Bergström, SvencFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Berliner, AgnetafpJasakfråganVästmanlands län
Bernhardsson, BosNejsakfråganSkåne läns södra
Bill, PermJasakfråganUppsala län
Bjurling, LailasNejsakfråganSödermanlands län
Björck, PatriksFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björkman, JansFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björlund, TorbjörnvNejsakfråganÖstergötlands län
Blix, GustavmJasakfråganStockholms kommun
Bodström, ThomassNejsakfråganÖrebro län
Bohlin, SinikkasNejsakfråganGävleborgs län
Bolund, PermpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Bouveng, HelenamJasakfråganJönköpings län
Brandin, Claes-GöransNejsakfråganGöteborgs kommun
Brink, JosefinvNejsakfråganStockholms län
Brodén, AnitafpFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
Brännström, KatarinamJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bäckman, RolandsNejsakfråganGävleborgs län
Carlsson, GunillasNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson, Rose-MariesNejsakfråganMalmö kommun
Ceballos, BodilmpNejsakfråganGävleborgs län
Cederbratt, MikaelmJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Damberg, MikaelsFrånvarandesakfråganStockholms län
Danielsson, StaffancJasakfråganÖstergötlands län
Davidson, IngerkdJasakfråganStockholms län
Dinamarca, RossanavFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabellempNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusannesNejsakfråganVästernorrlands län
Ehn, TinampNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Eldensjö, KjellkdJasakfråganSödermanlands län
Elinderson, LarsmJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eneroth, TomassFrånvarandesakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickamJasakfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristersNejsakfråganGotlands län
Engle, KerstinsNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Engström, HillevimFrånvarandesakfråganStockholms län
Engström, MarievFrånvarandesakfråganVärmlands län
Enochson, AnneliekdJasakfråganGöteborgs kommun
Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
Ericson, JanmJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GmpNejsakfråganSödermanlands län
Ericson, Lars-IvarcJasakfråganSkåne läns norra och östra
Eriksson, Erik AcJasakfråganVärmlands län
Eriksson, BirgittasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Eriksson, AlfsNejsakfråganHallands län
Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ernkrans, MatildasFrånvarandesakfråganÖrebro län
Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
Fahmi, MahmoodmJasakfråganStockholms kommun
Federley, FredrickcJasakfråganStockholms kommun
Flyborg, EvafpJasakfråganGöteborgs kommun
Forslund, PatrikmJasakfråganDalarnas län
Forslund, Kenneth GsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Frid, EgonvFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Gabelic, AleksandersFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Garstedt, IngemFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Gerdau, MatsmJasakfråganStockholms län
Gille, AgnetasNejsakfråganUppsala län
Granberg, Lars UsNejsakfråganNorrbottens län
Granbom, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
Granlund, MariesNejsakfråganMalmö kommun
Green, MonicasFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Grönfeldt Bergman, LisbethmJasakfråganGöteborgs kommun
Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
Gustafsson, LarskdFrånvarandesakfråganHallands län
Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gustafsson, BillysNejsakfråganÖstergötlands län
Habsburg Douglas, WalburgamJasakfråganSödermanlands län
Hagberg, ChristinsNejsakfråganSkåne läns västra
Hagberg, MichaelsNejsakfråganSödermanlands län
Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
Haglö, KerstinsNejsakfråganBlekinge län
Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
Hamilton, Carl BfpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlottemJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristermJasakfråganNorrbottens län
Hansson, AndersmJasakfråganSkåne läns södra
Hedquist, LennartmJasakfråganUppsala län
Hellman, JörgensNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
Helmersson-Olsson, CarolinesNejsakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmakdJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsmJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HanssNejsakfråganHallands län
Holm, UlfmpNejsakfråganSkåne läns södra
Holm, ChristianmJasakfråganVärmlands län
Holma, SivvNejsakfråganNorrbottens län
Hultqvist, PetersFrånvarandesakfråganDalarnas län
Hägg, CarinasNejsakfråganJönköpings län
Härstedt, KentsNejsakfråganSkåne läns västra
Högman, BeritsNejsakfråganVärmlands län
Israelsson, MargaretasNejsakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifsNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenasNejsakfråganÖrebro län
Jarl Beck, IngersFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Jeppsson, PetersNejsakfråganBlekinge län
Jernbeck, IsabellamJasakfråganStockholms län
Jeryd, RenéesNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Johansson, AnniecJasakfråganJönköpings län
Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
Johansson, LarssNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsmJasakfråganStockholms kommun
Johansson, JörgencJasakfråganVästmanlands län
Johansson, MikaelmpNejsakfråganÖrebro län
Johansson, MorgansNejsakfråganSkåne läns södra
Johansson, Wiwi-AnnevNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethcFrånvarandesakfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristinesNejsakfråganVärmlands län
Johansson, YlvasFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Johnson, JacobvNejsakfråganUppsala län
Johnsson, EvakdJasakfråganKronobergs län
Johnsson, JeppemJasakfråganBlekinge län
Jonsson, PetersNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
Jönsson, ChristinemJasakfråganSkåne läns södra
Kakabaveh, AminehvNejsakfråganStockholms kommun
Kaplan, MehmetmpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Karlsson, UlrikamJasakfråganUppsala län
Karlsson, AnderssNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, SoniasNejsakfråganÖstergötlands län
Kerimo, YilmazsNejsakfråganStockholms län
Khelili Dylami, RezamJasakfråganStockholms kommun
Kierkemann, MariannemJasakfråganHallands län
Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
Kinberg Batra, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms län
Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
Kjellin, Margareta BmJasakfråganGävleborgs län
Kornevik Jakobsson, MariacJasakfråganVästra Götalands läns västra
Krantz, TobiasfpJasakfråganJönköpings län
Kvarnström, KurtsNejsakfråganDalarnas län
König Jerlmyr, AnnamJasakfråganStockholms kommun
Larsen, SofiacJasakfråganÖrebro län
Larsson, KallevNejsakfråganStockholms kommun
Larsson, NinafpJasakfråganVärmlands län
Larsson, Lars MejernsNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofmJasakfråganMalmö kommun
Leander, HelenampNejsakfråganUppsala län
Leivik, BjörnmJasakfråganVästra Götalands läns norra
Lennmarker, GöranmFrånvarandesakfråganStockholms län
Levi, LennartcJasakfråganStockholms län
Lilja, LarssNejsakfråganVästerbottens län
Liljevall, DésiréesNejsakfråganKalmar län
Lilliehöök, AnnamJasakfråganStockholms kommun
Lindberg, CamillafpFrånvarandesakfråganDalarnas län
Lindblad, GöranmJasakfråganGöteborgs kommun
Lindblad, LarsmJasakfråganSkåne läns södra
Linde, HansvNejsakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsasNejsakfråganGävleborgs län
Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
Lindgren, SylviasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindholm, JanmpNejsakfråganDalarnas län
Lindén, LarskdJasakfråganVästernorrlands län
Linna, ElinavNejsakfråganSödermanlands län
Lodenius, PercJasakfråganStockholms län
Ludvigsson, AnnesNejsakfråganÖstergötlands län
Lundberg, AgnetasFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Lundgren, KerstincJasakfråganStockholms län
Lundh, FredriksNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist-Brömster, MariafpFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Löfgren, UllamJasakfråganVästerbottens län
Löfsjögård, MalinmJasakfråganStockholms län
Löfstrand, JohansNejsakfråganÖstergötlands län
Magnusson, CeciliamJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikfpJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettymJasakfråganÖstergötlands län
Malmström, LouisesNejsakfråganÖstergötlands län
Markström, ElisebehtsNejsakfråganSödermanlands län
Moberg, CarinasNejsakfråganStockholms län
Montan, GöranmJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nihlén, ThomasmpNejsakfråganVästerbottens län
Nilsson, Mats GmJasakfråganStockholms kommun
Nilsson, PiasNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, Nils OskarmJasakfråganStockholms län
Nilsson, JenniesNejsakfråganHallands län
Nilsson, KarincJasakfråganKronobergs län
Nilsson, UlffpFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, DansNejsakfråganKalmar län
Nilsson, Rolf KmJasakfråganGotlands län
Nordén, MariesNejsakfråganJämtlands län
Norlén, AndreasmJasakfråganÖstergötlands län
Nuder, PärsFrånvarandesakfråganStockholms län
Nylander, ChristerfpJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ohlsson, BirgittafpJasakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ohly, LarsvNejsakfråganStockholms län
Olander, RonnysFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Olofsson, EvavNejsakfråganGöteborgs kommun
Olovsson, FredriksNejsakfråganSödermanlands län
Olsson, HanssNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LiseLottevNejsakfråganVästerbottens län
Olsson, LenavNejsakfråganDalarnas län
Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
Omanovic, JasenkosNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MikaelkdJasakfråganUppsala län
Oskarsson, IrenekdJasakfråganJönköpings län
Oskarsson, ChristinasNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Pagrotsky, LeifsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Palm, VeronicasNejsakfråganStockholms kommun
Papadopoulos, NikossNejsakfråganStockholms kommun
Pedersen, PetervFrånvarandesakfråganÖrebro län
Pehrson, JohanfpJasakfråganÖrebro län
Persson, KentvNejsakfråganVästmanlands län
Persson, Sven YngvemFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Persson, Sven GunnarkdJasakfråganÖrebro län
Persson, MargaretasNejsakfråganJönköpings län
Persson, GöransNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Pertoft, MatsmpNejsakfråganStockholms län
Petersson, HelenesNejsakfråganJönköpings län
Pethrus Engström, DésiréekdFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifsNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, LennartcJasakfråganSkåne läns västra
Pettersson, GöranmJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénsNejsakfråganVästerbottens län
Pettersson, MarinasNejsakfråganVärmlands län
Pilsäter, KarinfpJasakfråganStockholms län
Plass, MariamJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicamJasakfråganVästmanlands län
Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
Pärssinen, RaimosNejsakfråganGävleborgs län
Pålsson, Anne-MariemFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
Pålsson Ahlgren, ChatrinekdJasakfråganKalmar län
Qarlsson, AnnikacJasakfråganVästra Götalands läns norra
Rahm, LagempNejsakfråganGöteborgs kommun
René, IngermFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Ringholm, BossesNejsakfråganStockholms kommun
Rivière, HelenamJasakfråganStockholms kommun
Rojas, MauriciofpJasakfråganStockholms län
Roszkowska Öberg, ElizamJasakfråganStockholms län
Rothenberg, HansmFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Runegrund, RositakdJasakfråganVästra Götalands läns västra
Runeson, CarinsFrånvarandesakfråganDalarnas län
Rådberg, PetermpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Rådhström, Jan-EvertmJasakfråganVärmlands län
Rådström, BrittasNejsakfråganVästerbottens län
Sachet, AmeersNejsakfråganÖrebro län
Sacrédeus, LennartkdJasakfråganDalarnas län
Sahlin, MonasFrånvarandesakfråganStockholms län
Sandberg, GunnarsNejsakfråganJämtlands län
Sander, MatsmJasakfråganSkåne läns västra
Sandström, ÅkecJasakfråganVästerbottens län
Schulte, FredrikmJasakfråganStockholms län
Selin Lindgren, EvacFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sellén, BirgittacJasakfråganVästernorrlands län
Sigfrid, KarlmJasakfråganStockholms län
Sjösten, UlfmJasakfråganVästra Götalands läns södra
Sonidsson, EvasNejsakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArnemJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenberg, MariasFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Stenberg, HanssNejsakfråganVästernorrlands län
Strand, ThomassNejsakfråganJönköpings län
Streijffert, MagdalenasNejsakfråganHallands län
Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethmJasakfråganÖrebro län
Svedberg, PersNejsakfråganGävleborgs län
Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
Svensson, AlfkdJasakfråganSkåne läns norra och östra
Svensson Smith, KarinmpNejsakfråganMalmö kommun
Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
Sydow, BjörnsNejsakfråganStockholms län
Särnblad, AnnelisNejsakfråganDalarnas län
Ternemar, TommysNejsakfråganVärmlands län
Ternström, SolveigcJasakfråganStockholms kommun
Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
Thingwall, GöranmJasakfråganStockholms län
Thorell, OllesNejsakfråganVästmanlands län
Thulin, MildredcJasakfråganSkåne läns södra
Tiefensee, RogercJasakfråganSödermanlands län
Tingsgård, TonesNejsakfråganUppsala län
Tjernberg, GunillakdFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Tobé, TomasmJasakfråganGävleborgs län
Tornberg, StefancFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Tysklind, LarsfpJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ulvskog, MaritasNejsakfråganDalarnas län
Valtersson, MikaelampFrånvarandesakfråganStockholms län
Vestlund, BörjesNejsakfråganStockholms kommun
Vänerlöv, IngemarkdFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Västerteg, ClaescJasakfråganVästra Götalands läns södra
Wachtmeister, PedermJasakfråganSödermanlands län
Wahlström, GötesNejsakfråganJönköpings län
Wahlén, GunillavNejsakfråganVästernorrlands län
Waidelich, TommysNejsakfråganStockholms län
Wallmark, HansmJasakfråganSkåne läns norra och östra
Watz, MariannemJasakfråganStockholms kommun
Wegendal, LarssNejsakfråganKronobergs län
Weibull Kornias, MariemJasakfråganSkåne läns västra
Westerholm, BarbrofpJasakfråganStockholms län
Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Widegren, CeciliamFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
Wigström, CeciliafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Wikström, CeciliafpJasakfråganUppsala län
Wikström, RunemJasakfråganStockholms län
Winbäck, ChristerfpFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Wittgren-Ahl, SiwsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Yazdanfar, MaryamsNejsakfråganStockholms län
Ygeman, AnderssNejsakfråganStockholms kommun
Zakrisson, KristinasFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Zander, SolveigcJasakfråganUppsala län
Zedell, ChristinasNejsakfråganStockholms län
Åkesson, AnderscFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsling, PercFrånvarandesakfråganJämtlands län
Åström, KarinsNejsakfråganNorrbottens län
Åström, AlicevNejsakfråganJönköpings län
Öholm, OskarmJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristersNejsakfråganKalmar län
Österberg, Sven-EriksFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Östros, ThomassFrånvarandesakfråganUppsala län