Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Betänkande 2015/16:UU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 maj 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Redogörelsen om Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet har behandlats (UU17)

Utrikesutskottet har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse om förra årets arbete i Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM).

Syftet för organisationen Unionen för Medelhavet, UfM, är att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet. PA-UfM är UfM:s parlamentariska organ och har en rådgivande funktion. 280 parlamentariker ingår i församlingen, däribland tre svenska riksdagsledamöter.

Under 2015 stod migrationsfrågor och flyktingkrisen i fokus för verksamheten. Utrikesutskottet välkomnar att dessa frågor har prioriterats under året men konstaterar att behovet att förbättra församlingens organisation fortfarande finns kvar. Utrikesutskottet noterar dock att den svenska delegationen jobbar för att försöka påverka församlingens organisation till det bättre. Det finns också tecken på att man inom organisationen i stort har kommit till insikt om att organisationen bör förbättras.

Riksdagen lade ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Redogörelse 2015/16:RS2 till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-20
Betänkande 2015/16:UU17

Alla beredningar i utskottet

2016-03-22, 2016-04-05

Redogörelsen om Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet har behandlats (UU17)

Utrikesutskottet har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse om förra årets arbete i Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM).

Syftet för organisationen Unionen för Medelhavet, UfM, är att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet. PA-UfM är UfM:s parlamentariska organ och har en rådgivande funktion. 280 parlamentariker ingår i församlingen, däribland tre svenska riksdagsledamöter.

Under 2015 stod migrationsfrågor och flyktingkrisen i fokus för verksamheten. Utrikesutskottet välkomnar att dessa frågor har prioriterats under året men konstaterar att behovet att förbättra församlingens organisation fortfarande finns kvar. Utrikesutskottet noterar dock att den svenska delegationen jobbar för att försöka påverka församlingens organisation till det bättre. Det finns också tecken på att man inom organisationen i stort har kommit till insikt om att organisationen bör förbättras.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger ärendet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-04-27
Debatt i kammaren: 2016-04-28

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 5 Olle Thorell (S)

Herr talman! Vi har i dag att debattera frågan om den hopplösa förkortningen PA-UfM, som är omöjlig att uttala och som man måste läsa isär. Det gäller skrivelsen från den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet. Säg det tre gånger efter varandra, om ni kan.

Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget att lägga skrivelsen till handlingarna. Som ordförande i den svenska delegationen till PA-UfM ska jag redovisa hur arbetet fortlöpt under 2015 och säga något om framtiden.

Under 2015 har arbetet i församlingen generellt ägt rum med en ganska låg intensitet. Fokus för den verksamhet som har förevarit har varit migration och terrorismfrågor liksom vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna och de tragedier som utspelar sig vid Medelhavets kust.

Med de utmaningar som den södra Medelhavsregionen står inför finns det ett väldigt stort behov av ett effektivt forum för dialog med EU-länderna. Det är därför att beklaga att inte mer görs för att komma till rätta med organisationens administrativa tillkortakommanden.

Därför kommer den svenska delegationen att under 2016 och framöver eftersträva att bidra till att förbättra organisationen och ha en ökad proaktivitet för PA-UfM genom intensifierade kontakter med sekretariatet och relevanta medlemsländer, inte minst våra nordiska grannar.

Herr talman! PA-UfM är sedan 2003 en mötesplats för parlamentariker från EU-länderna och de så kallade partnerländerna Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien och Turkiet. Sammanlagt ingår ett fyrtiotal länder i samarbetet.

Hela processen vilar på det initiativ från 90-talet som var den så kallade Barcelonadeklarationen med fyra huvudinriktningar: politik, ekonomi, kultur och migration. År 2008 döptes det om till Union för Medelhavet, och detta är den parlamentariska dimensionen av det. Det finns ett samarbete på regeringssidan och parlamentariskt.

Målet är att skapa ett område runt Medelhavet som präglas av fred, stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor. Det är också ett av väldigt få forum i världen där Israel och delar av arabvärlden sätter sig kring samma bord.

Det arbete som bedrivs görs i fem permanenta fackutskott. Det finns ett politiskt utskott, ett ekonomiskt utskott, ett miljöutskott, ett kulturutskott och ett kvinnoutskott. I alla de utskotten har migration och flyktingkrisen förstås stått i fokus. Det handlar om kriget i Syrien och de effekter som det har haft i form av flyktingströmmar och mänskliga tragedier.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medel-havet (PA-UfM)

Utskotten möts två till fyra gånger per år för att enas om rekommendationer inom sina respektive sakområden. Dessa antas sedan vid en årlig församlingssession som är organisationens högsta beslutande organ, och de vidarebefordras sedan till regeringssidan.

PA-UfM hade förra året sin elfte församlingssession den 11-12 maj i Lissabon under portugisiskt ordförandeskap, och där var migration huvudtemat. Där deltog den svenska delegationen. Församlingssessionen avslutades med att man lämnade över ordförandeskapet till sydsidan, vilket man gör vartannat år, och det gick till Marockos parlament. Där kommer årets församlingssession att äga rum i slutet av maj.

I Lissabon höll jag ett anförande för den svenska delegationens räkning, där jag huvudsakligen lyfte fram det gemensamma ansvar vi har på båda sidor om Medelhavet för de tragedier som utspelar sig på Medelhavets vatten där män, kvinnor och barn dör under hemska lidanden i sina försök att nå andra sidan av en kust. De lämnar elände och armod bakom sig och söker hopp om en bättre framtid, och de dör på vägen. Mitt anförande handlade om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för det och hitta en lösning för att förhindra sådana tragedier.

I församlingssessionen ägde också ett toppmöte för talmän i länderna i PA-UfM rum. Där representerades Sverige av förste vice talman Tobias Billström.

Som nämndes inledningsvis finns det flera tillkortakommanden. Det är undermåligt organiserade möten och bristande framförhållning när det gäller dokumentation och information. Detta gör arbetet tungrott. Till skillnad från kollegorna i IPU, som har en ganska vältrimmad organisation, har vi ett ganska svårt arbete.

Den översyn av stadgarna som genomfördes 2014 och en etablering av ett mindre sekretariat i Bryssel tyder ändå på att det finns en insikt om att ta tag i problemen och komma vidare. Men det krävs förstås mer för att detta ska bli mer än ett diskussionsforum.

Hur det än är innebär ändå medlemskapet en plattform för oss som delegater och för Sveriges riksdag för att nätverka och skapa samarbete med aktörer internationellt men även i Sverige. Jag och mina kollegor har under året också sammanträffat med flera av regionens ambassadörer för att sätta oss in vilka frågor som är relevanta och titta på möjliga samarbeten.

Intresset för utvecklingen i Tunisien har varit särskilt stort. Tunisien är en blomma av hopp i en öken, som vi har stort intresse för. Vi har haft många möten med Tunisiens nuvarande ambassadör i Sverige, och detta kommer att fortsätta. Det skedde också ett statsbesök från Tunisien under hösten då talmannen stod värd för ett seminarium tillsammans med de fyra pristagarna av Nobels fredspris från Tunisien. Jag och viceordförande Ulrika Karlsson deltog.

Vi har gjort en studieresa till Bryssel, där vi har träffat sekretariatet och mött en mängd institutioner. Vi hade också möten i Europaparlamentet. Vi ordnade förra våren ett seminarium med titeln Nödvändigheten av Medelhavsintegration med intressanta talare, och vi har även haft gästtalare vid våra delegationsmöten.

I dag handlar det om återrapportering. Men, herr talman, det är naturligtvis framtiden och det pågående verksamhetsåret som vi nu har fokus på. Förberedelserna inför årets församlingssession, som äger rum i Tanger den 28-29 maj, är i full gång. I mars, för drygt en månad sedan, ordnade vi ett seminarium i riksdagen med temat Mellanöstern, Nordafrika och flyktingkrisen. Det var välbesökt, och vi hade talare från Utrikespolitiska institutet, Röda Korset och Migrationsverket som bidrog till att höja kunskapsnivån hos oss och dem som deltog. Vi planerar en studieresa i höst liksom nya seminarier och ett upprätthållande av ett aktivt besöksutbyte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medel-havet (PA-UfM)

Med dessa ord och en ursäkt för att jag har överskridit min anmälda talartid något yrkar jag återigen bifall till förslaget att lägga skrivelsen till handlingarna.


Anf. 6 Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Herr talman! Den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet, PA-UfM, är kort och gott Nordafrika, Mellanöstern och Medelhavet. Syftet med organisationen är att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet.

Det är ett parlamentariskt organ som har en rådgivande funktion. 280 parlamentariker ingår i församlingen. Sverige har tre mandat, och från Moderaterna är det jag själv och Amir Adan som ingår. Det är glädjande att jag har förmånen att representera Sverige och Sveriges riksdag även i detta sammanhang.

Min kollega Olle Thorell, som är ordförande, gick in på problembilden med PA-UfM, sekretariatet och den låga aktivitetsnivån. Detta är att beklaga, skulle jag vilja säga. Det här är en mycket viktig region. Precis som min kollega var inne på är migration, asyl och terrorism frågor som borde aktualiseras och stå mer i centrum inom denna parlamentariska församling i dagsläget.

Vi vet att FN:s flyktingorgan har beskrivit flyktingsituationen på grund av kriget i Syrien som den värsta humanitära krisen i modern tid. 12 miljoner människor är på flykt. Ett par miljoner har sökt sig till Europa. Vi vet att människor dör på Medelhavet. Det här borde vi engagera oss mer i, och detta är ett forum.

I den svenska delegationen sitter vi dock inte passiva för det, utan vi har varit aktiva med bilaterala möten. Min kollega Olle Thorell har träffat flera ambassadörer. Vi har tidigare initierat ett projekt för att stärka handelsutbytet i Nordafrika och för att stärka människor. Alltför få länder i Nordafrika samarbetar och handlar med varandra. I detta arbete försöker vi bidra.

Den svenska riksdagen har arbetat med Tunisien under en längre tid för att stärka landet i skapandet av en konstitution. Nu har man haft ett val. Vi har varit där tidigare, och vi har fortsatt det nära samarbetet med Tunisien. Tunisien är ett land som ligger mig varmt om hjärtat. Jag var själv inbjuden av presidenten att tala i parlamentet. Tyvärr blev det inställt på grund av terrorattentat, men det var ett seminarium om kvinnors roll och att stärka kvinnor. Det finns en god vilja inom Tunisien att stärka kvinnors roll såväl inom parlamentet som i samhället.

Vi samarbetar med ett projekt för att etablera yngre kvinnor att arbeta med svenska företag på detta sätt. Det handlar framför allt om den svenska spelindustrin.

Herr talman! I sammanhanget vill jag framhålla att för att vi som delegation ska kunna fungera behöver vi hjälp. Jag glömde att säga detta i det förra ärendet, så jag vill även hänvisa till det. Jag vill tacka riksdagens internationella kansli för de excellenta underlag vi får och för den hjälp vi får. Utan detta stöd skulle inte vi kunna agera och ha så mycket aktivitet som vi har. Stort tack till riksdagens internationella kansli!

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 11 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-05-11
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM), Beslut

Beslut: Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2015/16:RS2

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RS2 till handlingarna.