Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Betänkande 2018/19:UbU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 november 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Lagar kring behandling av personuppgifter för forskningsändamål ändras (UbU5)

Lagar om hur personuppgifter får användas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär att både offentliga och privata forskningsutförare fortsatt ska kunna behandla personuppgifter för forskningsändamål som är ändamålsenlig samtidigt som den enskildes rättigheter skyddas.

Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2019.

Riksdagen uppmanade också i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med förslag på lagstiftning som likställer villkoren för offentliga och privata forskningsutförare att kunna använda personuppgifter i forskningen. I dag kan offentliga forskningsutförare använda personuppgifter i forskning som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse medan privata utförare behöver tillstånd för detta. Privata forskningsutförare har även möjlighet att bedriva forskning med bland annat samtycke.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motion 2018/19:69 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör se över möjligheterna att återkomma med förslag på en lagstiftning som likställer villkoren för offentliga och privata forskningsutförare att bedriva forskning som inbegriper personuppgifter på rättslig grund.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-15
Trycklov: 2018-11-16
Reservationer: 1
Betänkande 2018/19:UbU5

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25

Lagar kring behandling av personuppgifter för forskningsändamål ändras (UbU5)

Lagar om hur personuppgifter får användas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål ska anpassas till EU:s nya dataskyddsförordning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär att både offentliga och privata forskningsutförare fortsatt ska kunna behandla personuppgifter för forskningsändamål som är ändamålsenlig samtidigt som den enskildes rättigheter skyddas.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2019.

Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med förslag på lagstiftning som likställer villkoren för offentliga och privata forskningsutförare att kunna använda personuppgifter i forskningen. I dag kan offentliga forskningsutförare använda personuppgifter i forskning som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse medan privata utförare behöver tillstånd för detta. Privata forskningsutförare har även möjlighet att bedriva forskning med bland annat samtycke.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:UbU5, Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Debatt om förslag 2018/19:UbU5

Webb-tv: Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-11-21
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut: Behandling av personuppgifter för forskningsändamål, Beslut

Beslut: Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
  2. lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,
  3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  4. lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa,
  5. lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:298 punkterna 1-5.
 2. Likställa villkoren för offentliga och privata forskningsutförare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över möjligheterna att återkomma med förslag på en lagstiftning som likställer villkoren för offentliga och privata forskningsutförare att bedriva forskning som inbegriper personuppgifter på rättslig grund och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2018/19:69 av Roger Haddad m.fl. (L, M, C, KD).
  • Reservation 1 (V)