Protokoll 2018/19:19 Onsdagen den 21 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:19

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:13 till arbetsmarknadsutskottet

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialutskottets betänkanden

2018/19:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

2018/19:SoU5 Bastjänstgöring för läkare

2018/19:SoU6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

§ 3  Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU8

Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen (prop. 2017/18:281)

föredrogs.

Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 20.)

§ 4  Ändringar i regleringen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.