Till innehåll på sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Betänkande 2015/16:UU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 maj 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Avtal om samarbete mellan EU och Kazakstan (UU20)

EU har tecknat ett avtal om partnerskap och samarbete med Kazakstan, som ska godkännas av medlemsländerna. Avtalet är det första som EU har ingått med ett land i Centralasien. Det är tänkt som ett steg mot ökat EU-engagemang i regionen. Avtalet ger möjlighet till fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan EU och Kazakstan genom ökad handel och samarbete inom en rad olika områden.

Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig del av avtalet mellan EU och Kazakstan och riksdagen betonade vikten av att Sverige och EU aktivt driver på arbetet för demokratiska reformer och respekten för de mänskliga rättigheterna. Riksdagen delade vidare regeringens bedömning att avtalet är ett viktigt steg mot fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan EU och Kazakstan. Riksdagen sa ja till avtalet.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen 2015/16:112
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-21
Justering: 2016-05-10
Trycklov: 2016-05-12
Betänkande 2015/16:UU20

Alla beredningar i utskottet

2016-04-21

Avtal om samarbete mellan EU och Kazakstan (UU20)

EU har tecknat ett avtal om partnerskap och samarbete med Kazakstan, som ska godkännas av medlemsländerna. Avtalet är det första som EU har ingått med ett land i Centralasien. Det är tänkt som ett steg mot ökat EU-engagemang i regionen. Avtalet ger möjlighet till fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan EU och Kazakstan genom ökad handel och samarbete inom en rad olika områden.

Utrikesutskottet välkomnar att respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig del av avtalet mellan EU och Kazakstan. Utskottet understryker vikten av att Sverige och EU aktivt driver på arbetet för demokratiska reformer och respekten för de mänskliga rättigheterna. Utskottet delar vidare regeringens bedömning att avtalet är ett viktigt steg mot fördjupade politiska och ekonomiska förbindelser mellan EU och Kazakstan. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-05-17
Debatt i kammaren: 2016-05-18

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 83 Margareta Cederfelt (M)

Herr talman! Bakom betänkandet står ett enigt utskott. Förhandlingarna om avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan har pågått länge, ända sedan 2011.

Avtalet är viktigt ur flera perspektiv - inte minst för att det faktiskt är det första avtal som EU och dess medlemsstater ingår med ett land i Centralasien. Dessutom syftar avtalet till att stärka de redan befintliga ekonomiska förbindelser som finns mellan EU och dess länder och Kazakstan samt till att stärka de mänskliga rättigheterna. Detta är oerhört angeläget när det handlar om Kazakstan.

Sverige har, precis som resten av världen och länderna i EU, ett omfattande handelsutbyte med Kazakstan. Kazakstan är rikt på råvaror och har utvecklat sin handelsverksamhet och satsat på internationella handelsöverenskommelser. Det är naturligtvis oerhört positivt för såväl Kazakstan som omvärlden. Men det stora problemet i Kazakstan är landets bristande respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

I mars 2016 genomförde Kazakstan ett val till parlamentet. OSSE fanns på plats för att övervaka valet och konstaterade att det långt ifrån kunde anses leva upp till OSSE:s principer för ett fritt och demokratiskt val.

I Kazakstan har den sittande presidenten Nazarbajev väldigt stor makt och stort inflytande över hur landet styrs. Kazakstan blev självständigt från Sovjetunionen 1991, och den nuvarande presidenten är den enda som har funnits i landet, herr talman. Han har också lyckats förhandla fram att han i princip är president på livstid. Vid kommande val kan efterföljande presidenter enligt lagstiftningen endast väljas om en gång.

Jag vill också lyfta fram några av de frågor som gör att rättsstatens principer och mänskliga rättigheter inte fungerar så som de borde i Kazakstan, herr talman.

Det är till exempel endast presidenten som har rätt att upplösa parlamentet. Det är också bara presidenten som har rätt att ta initiativ till författningsändringar och att utfärda tillfälliga författningar, så kallade dekret. Tidigare fanns det en författningsdomstol; den har nu ersatts med ett konstitutionellt råd där endast presidenten har vetorätt.

För att ett nytt parti ska kunna registreras i Kazakstan krävs att det har minst 50 000 medlemmar och att det är registrerat i landets samtliga regioner.

Presidenten har också rätt att utse och avsätta domare vid såväl lokala som regionala domstolar. Enligt internationella korruptionsindex är korruptionen utbredd i Kazakstan. Inom rättsväsendet förekommer misshandel av såväl misstänkta som fångar. Jag kan säga åtskilligt mer, men jag stannar vid detta.

Min och utskottets förhoppning är att samarbetsavtalet med Kazakstan ska innebära en positiv utveckling i landet när det gäller rättsstatens principer, respekten för mänskliga rättigheter och demokratin, herr talman. På så sätt kan medborgarna i Kazakstan få ett bättre liv, inte bara ekonomiskt utan också på alla andra plan.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 19.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-05-18
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, Beslut

Beslut: Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:112.