Till innehåll på sidan

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Betänkande 2021/22:JuU4

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 oktober 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Aggressionsbrott ska kriminaliseras (JuU4)

Regeringen har föreslagit att så kallat aggressionsbrott kriminaliseras i svensk rätt och att Sverige samtidigt godkänner de ändrade regler som bland annat ger Internationella brottmålsdomstolen rätt att döma för det brottet. Aggressionsbrott avser det individuella ansvar som personer i ledande ställning har för en stats användning av våld mot en annan stat. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet innebär att straffet för aggressionsbrott i Sverige ska vara fängelse på viss tid, då lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Det är samma straffskala som för exempelvis folkmord. Dessutom ska reglerna i brottsbalken förtydligas och moderniseras när det gäller vilken omfattning svenska domstolar är behöriga att döma för brott utförda i eller utanför Sverige.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-09-30
Justering: 2021-10-14
Trycklov: 2021-10-21
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2021-09-16, 2021-09-30

Aggressionsbrott ska kriminaliseras (JuU4)

Regeringen har föreslagit att så kallat aggressionsbrott kriminaliseras i svensk rätt och att Sverige samtidigt godkänner de ändrade regler som bland annat ger Internationella brottmålsdomstolen rätt att döma för det brottet. Aggressionsbrott avser det individuella ansvar som personer i ledande ställning har för en stats användning av våld mot en annan stat. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att straffet för aggressionsbrott i Sverige ska vara fängelse på viss tid, då lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Det är samma straffskala som för exempelvis folkmord. Dessutom ska reglerna i brottsbalken förtydligas och moderniseras när det gäller vilken omfattning svenska domstolar är behöriga att döma för brott utförda i eller utanför Sverige.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-10-26
Debatt i kammaren: 2021-10-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-10-27
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20211027JuU4, Beslut

Beslut 2021/22:20211027JuU4

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Borttagande av livstidsstraff
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:204 punkt 3 och avslår motion

2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
2. Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i rättegångsbalken,
4. lag om ändring i miljöbalken,
5. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
6. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
7. lag om ändring i lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
8. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,
9. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
10. lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
11. lag om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet,
12. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
13. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
14. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
15. lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
16. lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia,
17. lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
18. lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
19. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
20. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
21. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
22. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
23. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
24. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
25. lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition,

b) godkänner
1. Resolution RC/Res.5,
2. Resolution RC/Res.6,
3. Resolution
ICC-ASP/14/Res.2,
4. Resolution
ICC-ASP/16/Res.4.  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:204 punkterna 1, 2 och 4-30.