Protokoll 2021/22:22 Onsdagen den 27 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:22

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Sofia Nilsson (C) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen och

att Linda Modig (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:11 för torsdagen den 21 oktober i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:53

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:53 Provtagningen av dioxin i fisk

av Johan Hultberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 29 oktober 2021.

Skälet till dröjsmålet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.