Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:219 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04399/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:219 av Johan Hultberg (M) Stärkt sjöfart genom ökad samverkan

Johan Hultberg har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD (forskning, innovation, utveckling och demonstration) inom sjöfartssektorn.

Som Johan Hultberg säger så är svensk sjöfart viktig för svensk ekonomi. Den ger många arbetstillfällen och bidrar till det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det är vidare viktigt att svensk sjöfart ställs om till att bli ett mer hållbart och klimatneutralt transportsystem.

Långsiktigt hållbara transportsystem är avgörande för Sveriges fortsatta ekonomiska utveckling och välstånd. Det var orsaken till att regeringen 2016 i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) valde att inrikta ett av fem samverkansprogram på nästa generations resor och transporter. Verket för innovationssystem har fått i uppdrag att fördela bidrag till samverkansprogrammen som i år uppgår till 155 miljoner kronor och successivt ökas till 400 miljoner kronor från 2020. Verket för innovationssystem har med dessa medel möjlighet att stärka forskningen och avsätta medel för nordiskt forskningssamarbete inom sjöfartssektorn.

Stockholm den 15 november 2017

Helene Hellmark Knutsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-11-03)