Försäljning av snus på internet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Socialminister Annika Strandhäll (S)Svar på fråga 2017/18:775 av Sofia Fölster (M)
Försäljning av snus på internet

Sofia Fölster har frågat mig på vilka grunder jag menar att regeringens
förslag om exponeringsförbud för snusförsäljning stärker folkhälsan.

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och hälften av alla dagligrökare dör i förtid. Regeringen har därför gått fram med en rad förslag som syftar till att minska rökningen, både tidigare och nu. Samtidigt är det övergripande målet för svensk tobakspolitik att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Det är ett mål som togs fram av alliansregeringen och som är beslutat av en bred riksdagsmajoritet. Snusning ökar risken för ohälsa och olika sjukdomar. Hälsorisker av snusning kan inte avfärdas med argumentet att rökning är ännu farligare.

Redan idag är huvudregeln att marknadsföring av tobak är förbjudet. Regeringen föreslår i det nya förslaget till lag om tobak och likande produkter inget exponeringsförbud av tobaksvaror på försäljningsställen, men möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror på försäljningsställen ska begränsas.

Nuvarande reglering vad gäller marknadsföring av tobak på internet har uppfattats som otydlig. Regeringen förtydligar att det ska vara tillåtet med försäljning av tobak i webbutiker, men förbjudet att exponera tobaksförpackningar på bild. Varu- och prislistor får användas. Regeringen har alltså inte föreslagit ett generellt exponeringsförbud för snusförsäljning, utan föreslår en förtydligad lagstiftning vad gäller tobaksförsäljning i webbutiker.

Det finns redan vissa undantag från marknadsföringsförbudet. Till exempel kan en webbutik ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Med ett utgivningsbevis omfattas hemsidan av yttrandefrihetsgrundlagen, vilket innebär att marknadsföringen är tillåten. Detta kommer att vara möjligt även fortsättningsvis.

En viktig anledning till att det är motiverat att ha olika regler för fysiska butiker och webbutiker är att internet når en mycket större kundkrets och lättare kan rikta sig mot yngre. Tydligare reglering vad gäller marknadsföring av tobak, både på försäljningsställen och på internet, är ett led i att nå regeringens övergripande mål att minska allt tobaksbruk och på så sätt stärka folkhälsan.

Stockholm den 21 februari 2018

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-13)