Cementkrisen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3354 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:3354 av Larry Söder (KD)
Cementkrisen

Larry Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige inte ska drabbas av en akut cementbrist.

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Cementa AB:s tillståndsansökan till fortsatt och utökad täktverksamhet. Orsaken till avvisningen är att domstolen bedömt att miljökonsekvensbeskrivningen haft sådana brister att den inte kan utgöra grund för ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen har inte prövat ansökan i sak.

Regeringen kan inte uttala sig om de juridiska överväganden som ligger till grund för Mark- och miljööverdomstolens beslut och ska inte yttra sig om pågående mål i en domstolsprocess.

Regeringen har tagit del av skrivelser både från Cementa och från Bygg- och anläggningsindustrin och gruvnäringen avseende de konsekvenser som de ser att en nedstängning skulle medföra för Sverige och näringen.

Ett departementsövergripande arbete har inletts för att följa frågan och analysera de konsekvenser som bedöms kunna uppstå. Regeringen har även löpande kontakt med företaget om hur situationen utvecklas.

Stockholm den 29 juli 2021

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-07-19)