jämställdhetsarbetet inom vården

Skriftlig fråga 2003/04:1239 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 21 maj

Fråga 2003/04:1239

av Tina Acketoft (fp) till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsarbetet inom vården

För första gången presenterade nyligen Socialstyrelsen två rapporter om socialtjänstens och sjukvårdens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporterna visar med tydlighet att mer insatser behövs för att uppnå jämställdhet inom både socialtjänst och sjukvård. Den könsuppdelade statistiken visar att det finns skillnader i behandlingsfrekvens och val av behandling mellan män och kvinnor inom hälso- och sjukvården. Och tydligen färgas både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete fortfarande av traditionella föreställningar om kön. En slutsats från båda rapporterna är att i de fall kvinnor och män har olika behov så blir insatser som tar hänsyn till detta mer effektiva. Det är väl känt att det finns skillnader mellan kvinnor och män i sjuklighet, behandling och bemötande. Ändå saknar till exempel 13 landsting könsuppdelad statistik för vårdutnyttjande. Ändå har ingen av de senaste årens reformer som till exempel vårdgarantin, läkemedelsreformen och den nationella handlingsplanen värderats ur ett könsperspektiv. Rapporten konstaterar att det inte finns några könsneutrala reformer @ alla påverkar de kvinnor och män på olika sätt.

Baserat på ovanstående vill jag fråga jämställdhetsministern:

Vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att se till att socialtjänstens och sjukvårdens arbete präglas av ett könsneutralt perspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-05-21 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-06-02 Svar anmält: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-02)