Vissa frågor om personlig assistans

Proposition 1995/96:146

Regeringens proposition

1995/96:146

Vissa frågor om personlig assistans

Prop.

1995/96:146

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 1996

Lena Hjelm-Wallén

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kost-
nadskontroll och vissa besparingar inom statlig assistansersättning.
Huvuddelen av förslagen avser vissa förtydliganden i lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade samt i lagen (1993:389)
om assistansersättning. Förslagen innebär inte någon förändring av de
grundläggande principerna för personlig assistans. Förslagen bedöms
innebära att den årliga kostnaden för statlig assistansersättning minskas
med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-03-13 Bordläggning: 1996-03-13 Hänvisning: 1996-03-14 Motionstid slutar: 1996-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)