om tobakslag

Proposition 1992/93:185

Regeringens proposition

1992/93:185

om tobakslag

Prop.

1992/93:185

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Könberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en tobakslag införs. Den föreslagna lagen
innehåller regler om vissa miljöer där rökning inte skall få äga rum eller
där vissa utrymmen skall hållas fria från tobaksrök. Bland de miljöer
som behandlas finns lokaler för barnomsorg, skolverksamhet och annan
verksamhet för barn och ungdom, färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
lokaler för hälso- och sjukvård, lokaler avsedda för gemensamt bruk i
bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Huvudregeln
för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-19 Bordläggning: 1993-03-19 Hänvisning: 1993-03-22 Motionstid slutar: 1993-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (34)