om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling

Proposition 1981/82:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:102

Regeringens proposition

1981/82:102

om
säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling;

beslutad
den 24 februari 1982.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll
för den åtgärd eller det ändamål som framgår av före­dragandenas hemställan.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

TORSTEN
GUSTAFSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll


grundval av bl.a. 1978 års försvarskommiltés betänkanden Vår sä­kerhetspolitik,
Säkerhetspolitiken och totalförsvaret saml Totalförsvaret 1982/1987 läggs i
propositionen fram förslag om vår säkerhets- och för-svarspolifik saml om
totalförsvarets fortsatta utveckling.

Inriktningen
av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.