Nationella minoriteter i Sverige

Proposition 1998/99:143

Regeringens proposition

1998/99:143

Nationella minoriteter i Sverige

Prop.

1998/99:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 1999

Göran Persson

Ulrica Messing

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till åtgärder som behövs för att Sverige

skall kunna ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för

nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller

minoritetsspråk. Det innebär att Sveriges nationella minoriteter och deras

språk erkänns samt att minoritetsspråken ges det stöd som behövs för att

de skall hållas levande. Härigenom läggs en grund för en samlad svensk

minoritetspolitik.

De grupper som enligt regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-06-15 Bordläggning: 1999-06-15 Hänvisning: 1999-06-16 Motionstid slutar: 1999-09-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (20)