Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Proposition 1997/98:117

Regeringens proposition

1997/98:117

Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning Prop.
och design                                             1997/98:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas ett handlingsprogram för arkitektur, form-
givning och design. För första gången tas initiativ för att få en samlad
politik för området. De förslag som nu läggs fram skall ses som ett första
steg för att förverkliga handlingsprogrammet.

I propositionen föreslås att målen för statens arbete med arkitektur,
formgivning och design fastställs. Vidare föreslås ändringar i väglagen
(1971:948), plan-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-03-12 Bordläggning: 1998-03-12 Hänvisning: 1998-03-13 Motionstid slutar: 1998-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (20)