Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Proposition 2009/10:165

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

Regeringens proposition 2009/10:165

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och

Prop.

trygghet

2009/10:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller ett förslag till ny skollag. Utgångspunkten för förslaget till ny skollag är en tydlig och enkel struktur, som i så stor ut- sträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhets- former och alla huvudmän. Förskolan blir en egen skolform och de fri- stående skolorna och förskolorna blir en del av skolväsendet.

I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (28)