Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Proposition 2010/11:115

Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Regeringens proposition 2010/11:115

Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Prop.

2010/11:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av två direktiv på om-

rådet för elektronisk kommunikation.

Tillstånd att använda radiosändare ska som huvudregel vara teknik-

och tjänsteneutrala. Tillståndsvillkor som innebär en begränsning av vil-

ka slag av elektroniska kommunikationstjänster eller tekniker som får an-

vändas, får endast uppställas i vissa fall.

Det införs ett nytt förfarande vid samråd och beslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-03-22 Bordläggning: 2011-03-23 Hänvisning: 2011-03-28 Motionstid slutar: 2011-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)