Villkor för anslutning till politiskt parti

Motion 1990/91:K221 av Gullan Lindblad och Per Stenmarck (m)

av Gullan Lindblad och Per Stenmarck (m)
Kollektivanslutningen av LO-medlemmar till det
socialdemokratiska partiet har varit en länge omdebatterad
fråga. Riksdagen har ett tiotal gånger uttalat att
kollektivanslutning inte bör förekomma. Ändå har den
fortsatt.
Debatten om kollektivanslutningen blev till sist ''en
kvarnsten'' för socialdemokraterna och LO, och den
socialdemokratiska partikongressen beslutade 1987 att
kollektivanslutningen skulle upphöra vid årsskiftet 1990/91.
Men är då inte allt gott och väl? Ingalunda! Ett nytt
anslutningsförfarande har tillskapats, som innebär att
fackliga organisationer kan anslutas till SAP. Fackligt
anslutna tvingas på detta sätt att kollektivt vara med och
stödja det socialdemokratiska partiet utan rätt att själva ta
ställning i frågan.
Av LO-tidningen 50/52 1990 framgår att
socialdemokraterna tappar ca 65 procent av sina
medlemmar i och med att kollektivanslutningen upphör. I
Skåne, där kollektivanslutningen varit störst, uppskattas att
fyra av fem tidigare kollektivanslutna LO-medlemmar
lämnar partiet.
Att kollektivanslutningen tillfört socialdemokratiska
partiet många miljoner varje år vet vi förut. Nu
framkommer det med all önskvärd tydlighet att det
ekonomiska bidraget till SAP varit och är en viktig faktor
för kollektivanslutning. En intervjuad ombudsman vid
SAP säger:
''Men inkomstbortfallet blir inte så stort eftersom många
avdelningar som haft medlemmarna kollektivanslutna i
stället organisationsansluter sig, och för det betalar
avdelningarna ungefär hälften av vad kollektivanslutningen
kostade.''
Det är uppseendeväckande att fackanslutna medlemmar
på detta sätt även fortsättningsvis ska tvingas betala avgift
till ett politiskt parti till vilket de inte sökt inträde!
En utveckling där juridiska personer kan bli medlemmar
i ett politiskt parti är närmast att gå ur askan i elden.
Tidigare hade den enskilde medlemmen åtminstone
reservationsrätt, även om detta förfarande var ett djupt
ingrepp i rösthemligheten och den personliga integriteten.
Nu har fackmedlemmen ingen som helst möjlighet att stå
utanför. Han ''buntas ihop och slås ihjäl'' av organisationen.
Samtidigt som den enskilde medlemmen utsätts för ett
rättsövergrepp förstärks de korporativistiska dragen i vårt
samhälle.
Varje människa och varje parti som har någon respekt
för den enskilda människans frihet måste säga nej till en
sådan politisk anslutningsform!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att anslutning av enskild medlem
till en politisk organisation får ske endast genom egen
ansökan,
2. att riksdagen beslutar att en fristående juridisk
organisation inte må kunna anslutas till ett politiskt parti.

Stockholm den 14 januari 1991

Gullan Lindblad (m)

Per Stenmarck (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06
Yrkanden (4)