Vattenfall AB

Motion 2019/20:549 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av uppdraget för statligt ägda Vattenfall AB och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tillsätta en oberoende snabbutredning som analyserar de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för vidare drift samt vilken påverkan nedstängningen av Ringhals 1 får för utsläppen av växthusgaser och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt tillsätta en oberoende snabbutredning som analyserar de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för vidare drift samt vilken påverkan nedstängningen av Ringhals 2 får för utsläppen av växthusgaser och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Vattenfall AB i ägardirektiv att stoppa den förtida avvecklingen av Ringhals 2 och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner när det gäller att planera, förbereda eller bygga ny kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.

Vattenfalls uppdrag

Sverigedemokraterna anser att Vattenfalls strategi gällande förnybar energi bör ses över och anpassas efter rådande förhållanden på den svenska och europeiska energimarknaden. Relativt låga energipriser samt ett lågt pris på utsläppsrätter i kombination med enormt investeringsbehov i infrastruktur, bland annat till följd av uppförandet av väderberoende kraftproduktion, kommer att resultera i långsiktigt ökade kostnader och ekonomisk osäkerhet gällande lönsamhet. Något som lär medföra ökade kostnader för staten och dessutom innebära en negativ inverkan på svensk industris konkurrenskraft. Vi poängterar rimlig lönsamhet genom sund ekonomisk konkurrens mellan energislagen utan subventioner som snedvrider marknaden.

Sverigedemokraterna förordar emellertid ett system för elproduktion i Sverige som i möjligaste mån är oberoende av fossil energi. Elmarknaderna i norra Europa är delvis integrerade, vilket är naturligt, men Sverige bör undvika att göra sig långsiktigt beroende av importerad el. Vi vill bland annat därför varna för en övertro på väderberoende energislag, som vindkraft och solceller, eftersom dessa måste kombineras med baskraft av något slag. Förutom att vi menar att Vattenfalls strategi gällande förnybar energi bör ses över bör man även flytta fokus från expansion i utlandet till att värna den svenska elförsörjningen ur ett långsiktigt perspektiv. 

Undersöka fortsatt drift av Ringhals 1 och 2

Vattenfall avser att i förtid, redan 2019 och 2020, stänga kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Beslutet är ett hot mot leveranssäkerheten då Svenska Kraftnät redan inför kommande vinter i sina kraftbalansrapporter inte räknar med att Sverige kommer att klara sin effektförsörjning på egen hand. En förtida avveckling av dessa reaktorer kommer därför att ytterligare försvåra effektsituationen och där vi anser att staten bör se mer till landets energiförsörjning än till de ekonomiska målen i bolaget.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare uppfattningen, att möjligheten att driva Ringhals 1 och 2 vidare måste ses över vilket det tyvärr inte vunnit stöd för i riksdagen. I slutet av detta år kommer Ringhals 2 påbörja slutlig avställning, medans Ringhals 1 som planerat kommer att drivas till slutet av 2020. Med anledning av det föreslår vi att den förtida stängningen av reaktorerna stoppas och att regeringen skyndsamt tillsätter en oberoende snabbutredning som analyserar de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för vidare drift samt vilken påverkan nedstängning av reaktorn får för utsläppen av växthusgaser.

Inget tankeförbud om kärnkraft för Vattenfall AB

Vattenfall AB lämnade i juni 2012 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få ersätta befintliga reaktorer med nya. Detta skulle utgöra ett led i arbetet med att analysera förutsättningarna inför en eventuell investering i nya reaktorer. På så vis har Strålsäkerhetsmyndigheten anbragts att påbörja ett arbete med att ta fram nya föreskrifter för kraven på en ny reaktor.

Regeringen har trots att detta bara är en process i undersökningsstadiet, gett uttryck för att vilja ålägga Vattenfall AB med ett stopp för att ens undersöka förutsättningarna.

I regeringens budgetproposition för 2015 står följande att läsa:

Regeringen avser ta ett helhetsgrepp om det statliga bolaget Vattenfall och av styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.

Vi ser detta som djupt problematiskt och anser att man kan dra paralleller till det så kallade tankeförbudet som infördes av en tidigare socialdemokratisk regering 1987 som innebar att Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.

Vi anser därför att riksdagen ska tillkännage för regeringen att Vattenfall AB inte ska åläggas några restriktioner att ansöka, undersöka eller förbereda för uppförande av ny kärnkraft.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (6)