Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:1237 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 08 Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Migrationsverket

4 718 546

40 000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

9 060 000

150 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

143 013

−20 000

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

779 576

±0

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

200 800

±0

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

291 158

−30 000

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

326 202

±0

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

500 450

±0

Summa

16 019 745

140 000

 

Anslag 1:1 Migrationsverket

Vänsterpartiet föreslår att anslaget höjs med 40 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att införa en amnesti för ensamkommande.[1] Förslaget beskrivs närmare i motionen Svensk flyktingpolitik (2022/23:V250).

Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Vänsterpartiet föreslår att anslaget minskas med 290 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att införa en amnesti för ensamkommande.

Anslaget föreslås öka med 440 miljoner kronor för att finansiera vårt förslag om att höja dagsersättning för asylsökande.[2]

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet att anslaget ökas med 150 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:3 Migrationspolitiska åtgärder

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om insatser för att öka återvändande och återvandring. Därmed minskar anslaget med 20 miljoner kronor.

Anslag 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Vänsterpartiet föreslår att anslaget sänks med 30 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att införa en amnesti för ensamkommande.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Tony Haddou (V)

 


[1] RUT 2022:959

[2] RUT 2022:958

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)