med anledning av prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Motion 2021/22:4311 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67) med den ändringen att det bör klargöras att den som innehar en ljuddämpare som passar till flera vapen som innehavaren av ljuddämparen har tillstånd eller rätt att inneha för skjutning får använda ljuddämparen till samtliga dessa vapen.

Motivering

På initiativ av Moderaterna och Kristdemokraterna har riksdagen tillkännagett för regeringen att kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare bör avskaffas. Riksdagen har därefter på nytt uppmanat regeringen att skyndsamt avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare.

Regeringen har i proposition 2021/22:46 föreslagit att 2kap. 8§ andra stycket vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse: ”Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får även utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.”

Det bör i det sammanhanget klargöras att detta innebär att den som innehar en ljuddämpare som passar till flera vapen som innehavaren av ljuddämparen har tillstånd eller rätt att inneha för skjutning, får använda ljuddämparen till samtliga dessa vapen.

Frågan om hur innehav av ljuddämpare ska regleras har ett nära samband med andra tillståndsfrågor. Det saknas dock möjlighet att ta ett samlat grepp om dessa frågor inom ramen för behandlingen av detta ärende. Mot denna bakgrund avstår vi från att i detta sammanhang lämna andra synpunkter än vad som ovan framgår om innebörden av formuleringen ”passar till vapnet” i den föreslagna lagtexten.

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-19 Bordlagd: 2021-11-22 Granskad: 2021-11-22 Hänvisad: 2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)