med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Motion 2021/22:4724 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffminimum till två års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja maxstraffet till fyra års fängelse för sexuellt övergrepp mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte införa en särskild bestämmelse om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som anses mindre grovt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skärpta straff för sexualbrott är av stor vikt för Centerpartiet. Vi har länge verkat för att straffskalorna för brotten ska motsvara den kränkning som sexualbrott samt sexualbrott mot barn innebär. Det är mot den bakgrunden välkommet att regeringen nu, efter ett flertal tillkännagivanden från riksdagen, återkommit med förslag för att fler ska kunna upprättelse samt att det de utsatts för möts av adekvata reaktioner från samhället och rättsstaten.

I regeringens förslag finns det dock ett par punkter där vi menar att de avvägningar som gjorts inte har resulterat i korrekta slutsatser. Inledningsvis kan konstateras att regeringen föreslår att straffminimum för grovt sexuellt övergrepp mot barn höjs till ett år och sex månader. Det är välkommet att regeringen vill höja straffminimum, men Centerpartiet anser inte att den höjningen är tillräcklig för att markera brottets allvar och den kränkning som brottsoffret utsätts för. I stället anser vi att minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp mot barn bör bestämmas till två år. Vidare bör maxstraffet för sexuellt övergrepp mot barn höjas till fyra års fängelse, för att på ett mer proportionerligt sätt samverka med straffskalan för brottet våldtäkt mot barn. Likt flera remissinstanser anser vi att det vore högst olyckligt att införa en särskild straffskala avseende utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som skulle bedömas som mindre grovt.

Det kan diskuteras om ordningen med ett särskilt brott riktat mot barn som är äldre än 15 men yngre än 18 över huvud taget är ändamålsenlig. Centerpartiet menar att införandet av en särskild straffskala som är mindre grov riskerar att medföra att bedömningar kring barnets ålder än mer kan insinuera att kränkningen kan ses som mer ringa ju närmare 18 års ålder barnet är. 

Vi menar att ett barns utforskande av den egna sexualiteten aldrig får motivera eller normalisera att barn utnyttjas genom köp av sexuell handling, oavsett ålder. Mot den bakgrunden menar vi att det inte är lämpligt att införa en särskild straffskala för vad regeringen kallar mindre grova brott.

 

 

Helena Vilhelmsson (C)

Johan Hedin (C)

Malin Björk (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-13 Bordlagd: 2022-05-16 Hänvisad: 2022-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)