med anledning av prop. 2021/22:211 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina

Motion 2021/22:4650 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

av Viktor Wärnick m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av utformningen av bemyndigandet i 16 kap. 13 a § plan- och bygglagen ska göras och förslag lämnas på lagstiftningsförändringar som behövs för att förebygga att ytterligare förändringar och undantag behöver vidtas vid händelse av en ny oförutsedd kris och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi välkomnar regeringens förslag som syftar till att underlätta framtagandet av boenden vid en särskilt omfattande tillströmning av asylsökande, också när en sådan särskilt omfattande tillströmning följer av tillämpningen av EU:s s.k. massflyktsdirektiv.

Vi moderater vill dock poängtera att detta är andra gången under en och samma mandatperiod som en kris föranlett skyndsamma förändringar av plan- och bygglagen (PBL). Vi anser därför att regeringen också bör göra en översyn av bemyndigandenas utformning i lagstiftningen och återkomma med förslag i de fall det krävs fler för­ändringar i PBL för att undvika att liknande situationer uppstår när en ny oförutsedd kris inträffar. 

 

 

Viktor Wärnick (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Püss (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-19 Bordlagd: 2022-04-20 Granskad: 2022-04-20 Hänvisad: 2022-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)