med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Motion 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag till 2 kap. 6 a § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om erforderliga följdändringar för det fall regeringens förslag till 2 kap. 6 a § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter avslås, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge i uppdrag åt lämplig myndighet att analysera hur ett förbud mot smak- och dofttillsättningar i elektroniska cigaretter skulle påverka privatimporten och den samlade konsumtionen av dessa produkter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition lämnas förslag till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet är att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk. Förslagen har utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har utvecklats. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen om tobak och liknande produkter samt radio- och tvlagen som bl.a. innebär att marknadsföringsreglerna förtydligas.

Centerpartiet välkomnar i stor utsträckning förslagen men anser att nya förbud som införs behöver vila på en tydlig vetenskaplig grund.

Vi delar regeringens synpunkt om att det är angeläget att bromsa utvecklingen med en ökad användning av ecigaretter bland barn och unga. Att redan nu förbjuda smaker på all ecigarettvätska, även vätskor som inte innehåller nikotin, framstår dock oveten­skapligt och prematurt, detta inte minst eftersom regeringen så sent som den 24 mars 2022 uppdrog åt Folkhälsomyndigheten att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar.

Enligt regeringsbeslutet är syftet just ”att säkerställa att politiken fortsatt vilar på en vetenskaplig grund”. Den logiska ordningen borde vara att först ta fram kunskaps­underlaget och sedan diskutera eventuellt hårdare reglering. Både i propositionen och i den utredning som propositionen bygger på (SOU 2021:22) är det svårt att utläsa någon tydlig vetenskaplig grund för förslaget om ett förbud.

Centerpartiet föreslår mot bakgrund av detta att riksdagen avslår regeringens förslag till ny 2 kap. 6 a § i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt att det bör ges regeringen till känna att den bör återkomma till riksdagen med förslag om erforder­liga följdändringar.

Vidare pågår enligt samma utredning ”en betydande handel med ecigarettvätskor från andra EU-länder, där privatimport står för en betydande del av den svenska kon­sumtionen”. Omfattningen av privatimporten är enligt utredningen ”djupt problematisk då det finns en risk att privatimporten gör att företagen kringgår punktbeskattning och svenskt regelverk”. Före ett eventuellt beslut om att förbjuda smak- och dofttillsättning­ar i elektroniska cigaretter anser vi att det behövs en analys av hur detta skulle påverka privatimporten och den samlade konsumtionen av dessa produkter.

Centerpartiet anser mot bakgrund av detta att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att ta fram en sådan analys. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.


BILAGA 1

 

 

7 kap.

3 §

Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

  1. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4 och 7 §§ på försäljningsställen

  2. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7–9 §§ och 3 kap. 2, 5 och 6 §§ på försäljningsställen

  3. marknadsföring enligt 4 kap.
1,2 och 5–7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och

  4. rökfria miljöer som avses i
6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler som avses i 6 kap. 3 §.  

   1. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4 och 7 §§ på fysiska försäljningsställen 

  2. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7–9 och 3 kap. 2, 5 och 6 §§ på fysiska försäljningsställen

   3. marknadsföring enligt 4 kap.

1,2 och 4–7 §§ när det gäller

marknadsföringsåtgärder på eller i

anslutning till fysiska försäljningsställen,

och

   4. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 §

och som inte är upplåtna enbart för

personal samt lokaler som avses i 6 kap.

3 §.

 

5 §

Folkhälsomyndigheten utöver tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

  1. produktkrav och rapporteringsskyldighet, i andra fall än som avses i 4 §,

enligt 2 kap. 1 § första och andra styckena och 2 kap. 2–11 §§,

  1. hälsovarningar, produktpresentation och medföljande information, i andra fall än

som avses i 3 §, enligt 3 kap. 1–6 §§,

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

  1. registrering enligt 5 kap. 5 och 16 §§ vid gränsöverskridande distansförsäljning och egenkontroll enligt 5 kap. 6, 7 och

17 §§ vid sådan distansförsäljning, och

3. registrering enligt 5 kap. 5 och 15 §§ vid gränsöverskridande distansförsäljning och egenkontroll enligt 5 kap. 6, 7 och 16 §§ vid sådan distansförsäljning, och

 

 

4.förbud mot sådan tillverkning eller införsel som avses enligt föreskrifter meddelade med stöd av 11 kap. 5 §.


 

 

 

Sofia Nilsson (C)

Anders W Jonsson (C)

Aphram Melki (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-13 Bordlagd: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-04 Hänvisad: 2022-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)