med anledning av prop. 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Motion 2020/21:3899 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att information om skyddade geografiska beteckningar görs lättillgänglig och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nogsamt följa upp förändringen med anledning av borttagandet av bestämmelsen om det relativa hindret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna ställer sig positiva till att regeringen föreslår att varumärkeslagens bestäm­melser om skadestånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas i samband med intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som skyddas inom EU genom unionens tillträde till Genèveakten. Likaså välkomnar Moderaterna att propositionen inkluderar geografiska beteckningar som skyddas av frihandelsavtalen med Singapore och Vietnam. Det finns dock skäl att beakta att det tydligare bör belysas hur företag kan ges information om de beteckningar som skyddas av Genèveakten och frihandelsavtal­en. Moderaterna har tidigare pekat på behovet av att säkerställa att det ska vara enkelt för de svenska företagen, och inte minst för små och medelstora företag, att bedriva sin verksamhet. Lagar och regler ska utformas så att de är enkla att tillämpa för företagen. Regelkrångel, byråkrati och onödig administration ska undvikas i största möjligaste mån. Moderaterna vill därför att riksdagen beslutar om att ge regeringen ett uppdrag att återkomma med förslag för att säkerställa att systemet är lätt att använda för Sveriges företagare.

Propositionen tar bort bestämmelsen ”relativt hinder”, något som Patent- och registreringsverket tydligt sagt bör finnas kvar. Moderaterna är av samma uppfattning och vill därför att regeringen ges i uppdrag att nogsamt följa upp förändringar med anledning av borttagandet av det relativa hindret.

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-30 Granskad: 2021-04-01 Bordlagd: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)