med anledning av prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet

Motion 2017/18:4027 av Jonas Millard m.fl. (SD)

av Jonas Millard m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya former av presstöd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en höjning av drifts- och distributionsstödet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att det införs två nya former av mediestöd. Det ena

stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Stöden har som övergripande syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. I propositionen föreslås vidare en höjning av driftsstödet med 10 procent för hög- och medelfrekventa tidningar och en höjning av distributionsstödet med 50 procent. Vidare föreslår regeringen en förlängning av presstödsförordningens (1990:524) giltighetstid.

De nya stödformerna för stärkt lokaljournalistik och utvidgat innovations- och utvecklingsstöd är enligt regeringen en del av en utveckling mot ett mer teknikneutralt stödsystem som på sikt bör omfatta även ett mer långsiktigt hållbart produktions- eller driftsstöd. Sverigedemokraterna anser att regeringen går i rätt riktning; samtidigt har partiet andra viljeinriktningar för att säkra mediers oberoende och journalistik i hela landet.

Nya former av mediestöd

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att medier måste ges förutsättningar att finnas i och bevaka hela samhället, även utanför våra storstäder. Lokal nyhetsbevakning, särskilt i mindre städer och på landsbygden, är sällan särskilt lönsamt, men medför samtidigt ett stort värde för dess invånare och i förlängningen vår demokrati. Sverigedemokraterna välkomnar därför det föreslagna stödet som syftar till att bistå lokal nyhetsbevakande journalistik. Då behovet för medier att utveckla moderna, digitala tjänster och innovativa tjänster hela tiden ökar ser vi också ett värde i ett utvecklat innovations- och utvecklingsstöd. Vi välkomnar därför att stödet nu görs teknikneutralt vilket i praktiken betyder att det inte längre enbart omfattar tryckt press.

Sverigedemokraterna är dock, till skillnad från regeringen, av uppfattningen att denna form av stöd främst ska ges till lokala medier, vars begränsade verksamhet annars skulle ha svårt att med egna medel kunna finansiera och utveckla innovativa och framtidssäkra lösningar som syftar till att nå ut till nya och bredare läsargrupper.

Höjning av drift- och distributionsstödet

I propositionen föreslås en höjning av driftsstödet med 10 procent för hög- och medelfrekventa tidningar och en höjning av distributionsstödet med 50 procent.

Sverigedemokraterna vill i stället se en halvering av presstödet. Halveringen avser dock inte distributionsstödet. Vår ideologiska utgångspunkt är att medier i den mån det går ska kunna stå fria från statligt stöd och på så vis uppnå en högre grad av oberoende. Det är problematiskt när de som är satta att granska makten är beroende av stöd från staten. Samtidigt är distributionen av tryckt media och nyhetsverksamhet på landsbygden inte alltid kommersiellt gångbar. Vi gör således avvägningen att driftsstödet bör sänkas och kanaliseras mot landsbygden, för att på så vis öka mediers generella oberoende av staten. Samtidigt kvarstår distributionsstödet för att säkra tryckt media i hela landet.

Det ursprungliga syftet med presstödet var delvis att bidra till en allsidig nyhetsjournalistik, där inte en politisk åsikt skulle vara den enda rådande. Vidare föreslår Sverigedemokraterna dessutom åtgärder även på andra områden, såsom lindring av sjuklöneansvaret och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare, vilka torde kunna underlätta för framför allt mindre redaktioner som i dag kanske inte ens uppbär presstöd. Detta menar vi är mer ändamålsenligt för att främja lokal och differentierad medienärvaro än befintligt presstöd samt den nu föreslagna höjningen av drifts- och distributionsstöd

Jonas Millard (SD)

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-03-28 Granskad: 2018-04-03 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)