med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Motion 1990/91:Fö3 av Ylva Annerstedt (fp)

av Ylva Annerstedt (fp)
Under de senaste ett och ett halvt åren har förhållandena
för Ing 1 och Almnäsområdet i Södertälje debatterats och
en mängd olika besked har lämnats. I december 1989 beslöt
riksdagen att Ing 1 skulle flytta till Strängnäs. FOA skulle
därefter etableras på Ing 1:s område (Almnäs). I februari
1990 beslöt så riksdagen att FOA icke skulle
etableras där.
I skrivelse 1990/91:50 aviserades att förslag skulle
komma om att Ing 1 skulle läggas ner. Trots en omfattande
debatt och pågående utredning inför ett nytt försvarsbeslut
kommer så förslaget i den aktuella propositionen. Ett
sådant förslag ter sig mycket olyckligt då bl a arméchefen i
avvikande mening i ÖB 91 hävdat att det ännu saknas
underlag för att ange vilka regementen som kan komma att
behöva läggas ner.
Efter den nämnda skrivelsen har olika ''vinst''- eller
besparingssiffror tagits fram i syfte att motivera en
nedläggning. Däremot har ingen kalkyl redovisats som visar
de besparingar som görs med att ha kvar Ing 1/Almnäs. För
att undvika kostnader i närtid, 1991/92, och bevara
handlingsfriheten till dess frågorna om försvarets framtida
utveckling klarlagts, bör nuvarande status på Almnäs ej
ändras.
I skuggan av kriget i Gulfen och oron i Baltikum och
Sovjetunionen kan det finnas anledning att ytterligare
beakta den operativa betydelse som Almnäs och Ing 1 har
för huvudstadens försvar.
Enligt militär sakkunskap är Stockholmsområdet
särskilt känsligt för angrepp efter kort militär förvarning. Ju
mer överraskande en angripare kan göra en operation,
desto mer har han att vinna om han inriktar sig på
Stockholmsområdet. Avgörande för försvarsområdets
förmåga att lösa sina uppgifter är hur lång eller kort den
förvarning blir, som medger beredskapshöjande åtfärder i
form av inkallande av krigsförband.
Mot bakgrund av de erfarenheter som finns av modern
krigföring är det inte realistiskt att räkna med att allmän
mobilisering hinns med före ett krigsutbrott. Därför är det
av stor vikt att kunna disponera förband på nära håll.
Stockholm bedöms kunna bli inneslutet i ett mycket tidgt
skede av ett angrepp. Försvaret av detta inneslutna
Stockholm skall kunna ske ända tills förstärkning anländer.
Förmågan att försvara huvudstaden beror då på hur många
förband som kan mobiliseras innanför
''inneslutningsringen''. Det senare kräver dels att de
värnpliktiga är rekryterade till 100% från
Stockholmsområdet, dels att reservbefäl och yrkesbefäl bor
i Stockholm och slutligen att förbandets materiel finns i
området och inte är utlånat till något utbildningsregemente
utanför länet.
Det är helt orealistiskt att tro att det tänkta försvaret av
huvudstaden skall kunna fullföljas om utbildning skall ske i
Eksjö, vilket föreslagits. Ing 1 på Almnäs har därför en
utomordentligt viktig operativ betydelse.
En nedläggning av Ing 1 innebär stor risk för att
befälhavaren i Storstockholms försvarsområde ej
disponerar några ingenjörsförband i det mest kritiska
skedet. En nedläggning kan också innebära att länets olika
delar blir skilda från varandra och från omvärlden utan att
det finns resurser att upprätthålla förbindelser i form av
väg- och brobyggnad samt flygfältsreparationer.
Sammanfattningsvis kan sägas att militärområdet
Almnäs är av avgörande betydelse för Storstockholms
försvar.
I propositionen, som för övrigt saknar
innehållsförteckning och därför är svår att få överblick över,
skriver försvarsministern, att han strävar efter att
upprätthålla organisatorisk handlingsfrihet. Någon analys
av varför just Ing 1 är det ingenjörsförband som skall
avvecklas ett halvår före ett nytt försvarsbeslut presenteras
emellertid inte.
Det kan inte uteslutas att ett nytt försvarsbeslut ändrar
förutsättningarna för verksamheten på Almnäs. För att
bibehålla handlingsfriheten och undvika stora
investeringskostnader i närtid bör nuvarande status på
Almnäs ej förändras, åtminstone inte tills dess den framtida
krigsorganisationen klarlagts. Detta är också
överbefälhavarens åsikt. Besluten att flytta/omlokalisera
Ing 1 till Strängnäs, FN-skolan till Kungsängen och arméns
fältarbetsskola till Eksjö bör därför upphävas.
De medel som redan är avsatta för investeringar för
fältarbetsskolans flyttning till Eksjö, 16 milj.kr. 91/92, bör
således ej tas i anspråk. Beträffande kostnader för FN-
skolans flyttning har sådana ej presenterats.
Det kan inte heller vara i vare sig försvarets intresse eller
skattebetalarnas ögon försvarbart att överge en modern
anläggning med 1200 utbildningsplatser, hotell, restaurang
och sjukhus fyra mil från Stureplan. Almnäs kan med fördel
merutnyttjas.
I skrivelsen angavs att en nedläggning av Ing skulle
betyda en besparing av 75 milj.kr. Det är uppenbart att inte
alla konsekvenser av en nedläggning tagits med i den
beräkning som lett fram till denna summa. Det är därför
angeläget att förslaget om nedläggning omprövas och vägs
mot de fördelar som uppenbarligen skulle uppnås genom att
befintliga verksamheter på Almnäs får stanna kvar och ett
merutnyttjande av Ing 1 och Almnäsområdet kommer till
stånd.
I vare sig den ovan nämnda skrivelsen eller förevarande
proposition görs någon analys av vilka ytterligare
verksamheter som kunde förläggas till Almnäs, för att
uttnyttja den moderna anläggningen till full kapacitet.
Detta bör ske snarast. Riksdagen bör ge regeringen i
uppdrag att genomföra en sådan analys.
Ett område att undersöka närmare är t.ex. frågan om
flyttningen av värnpliktskontor öst, som föreslås flyttas från
Solna till Tullinge. Denna flyttning kräver investeringar i
Tullinge på ca 100 milj.kr. Att flytta VKÖ till
etablissemanget i Almnäs skulle däremot kosta ca 10
milj.kr.
Ytterligare alternativ är att förlägga den kommande
femmånadersutbildningen till Almnäs istället för till
Linköping.
Att utbilda 1000 värnpliktiga i Boden kostar 36 milj.kr.
mer i resekostnader årligen än om de utbildas i Almnäs.
Rädslan att blanda truppslag på en utbildningsplats får
inte hindra ett rationellt utnyttjande av en modern
anläggning som Almnäs. Nackdelarna med att utbilda
huvudstadens förband i Eksjö, Linköping och Karlsborg
istället för på den närmsta och mest naturliga platsen är
mycket påtagliga.
Det finns alltså en rad alternativ att undersöka närmare
för att göra utnyttjandet av Almnäs optimalt -- analyser som
inte gjorts trots att förslaget om nedläggning av Ing 1 sägs
vara motiverat av besparingsskäl.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar upphäva tidigare fattade beslut
om flyttning av Ing 1 till Strängnäs, FN-skolan till
Kungsängen och arméns fältarbetsskola till Eksjö,
2. att riksdagen, med avslag på proposition 1990/91:102 i
denna del, beslutar att ställningstagande beträffande Ing 1s
framtid bör vänta till 1992 års försvarsbeslut,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att regeringen bör utreda
förutsättningarna för ett bättre utnyttjande av Ing 1 och
Almnäsområdet.

Stockholm den 12 mars 1991

Ylva Annerstedt (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-03-14 Bordläggning: 1991-03-18 Hänvisning: 1991-03-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)