Kostnad för överklagandeprocesser

Motion 2020/21:41 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kostnad för överklagandeprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Överklagandeprocesser kan vara något som tar mycket lång tid och ibland kan stoppa viss utveckling. Exempelvis inom byggbranschen där det årligen sker flera överklagan­den och som då kanske kan bidra till att projekt tar längre tid och ibland stoppar utveck­lingen i en hel bygd eller ett kvarter. Vi har under de senaste åren kunnat läsa att t.ex. flera bostadsprojekt har blivit uppskjutna tiotals år på grund av att överklagande har skett och på detta sätt också då kunnat stoppa utvecklingen.

Att kunna överklaga är varje individs rättighet och man ska kunna få göra det, men det får inte gå åt det hållet att processer stoppas upp för att överklagandet fortsätter och tar tid. Regeringen bör därför tillsätta en utredning som ser över möjligheten till över­klaganden inom plan och bygg, där första överklagandet till länsstyrelsen är gratis men om det är så att man sedan vill överklaga och får det prövat inom mark- och miljödom­stolen, eller sedan i nästa steg i Mark- och miljööverdomstolen, får betala en kostnad. Det bör också utredas hur ett sådant kostnadssystem ska och kan se ut. Förslaget om en kostnad ska självklart betalas av både privatpersoner som överklagar eller av kommuner och myndigheter och företag/organisationer.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-10 Granskad: 2020-09-10 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)