Klampning

Motion 2013/14:T436 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra betalning av böter på plats vid trafikbrott och att fordonet kan låsas fast tills boten är betald.

Motivering

Kristdemokraterna förespråkar en fungerande marknad inom åkerinäringen och värnar en hög trafiksäkerhet. Svensk åkerinäring är i dag utsatt för en hård internationell konkurrens. Enligt mätningar som branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag gjort är var tredje lastbil på de stora godsstråken i södra Sverige utlandsregistrerad. Det finns idag en utbredd frustration inom svensk åkerinäring på grund av vad som upplevs som marknadsstörningar. Svenska lastbilschaufförer upplever att de riskerar böter på tusentals kronor när de exempelvis överskridit körtiderna på ett sätt som utländska chaufförer inte gör. Då utländska fordon och utländska transportföretag begår överträdelser ska dessa enligt gällande regelverk rapporteras till deras hemland där åtgärder ska vidtas. Informationsutbytet mellan länderna är dock ännu inte digitaliserat men det pågår ett arbete inom EU för att medlemsstaterna på ett tydligt och konsekvent sätt ska kunna utbyta information med varandra. Frågan om betalning av böter behöver få en lösning. Flera skäl, bland annat konkurrensskäl, talar för att även Sverige inför liknande bestämmelser om krav på att betala böter på plats, som redan finns i en del EU-länder. Den som inte betalar bör inte få köra vidare. Då bör fordonet kunna låsas fast, klampas, tills boten är betald. Regeringen har aviserat att Transportstyrelsen ska få i uppdrag att fördjupa analysen kring beställaransvar, klampning av fordon samt av cabotage, det vill säga då utländska företag utför transporter i Sverige. De åtgärder som görs och planeras av regeringen och olika myndigheter är väl motiverade, men det är viktigt att frågan om böterna får en lösning för att skapa konkurrens på lika villkor.

Stockholm den 4 oktober 2013

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)