Jämställt arbetsliv

Motion 2020/21:2081 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan nå ett mer jämställt arbetsliv bl.a. utifrån att bryta befintliga ekonomiska hinder för vidareutbildning, förbättra kompetensförsörjningen och stärka yrkeshögskoleutbildningarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Coronapandemins spår har arbetslösheten ökat kraftigt och det bedöms den fortsätta göra under 2021. Framför allt är det unga kvinnor som drabbats då de redan innan arbetat i sektorer med dåliga arbetsvillkor. Dessa kvinnor har också ofta en otrygg anställning där man anställs dag för dag eller timme för timme. Samtidigt är det andra kvinnor som står i frontlinjen när de som drabbats av Covid 19 ska vårdas. Pandemin har tydligt visat att behovet av bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö är stort. Kvinnodominerade yrken måste uppvärderas och heltid måste vara norm. De otrygga anställningarna som ökar varje år och som är störst på de kvinnodominerade arbetsplatserna behöver försvinna.

När människor har ett jobb att gå till eller en sysselsättning att ägna sig åt bidrar det till att minska klyftorna i hela samhället. I Sverige har vi idag bra tillgång till arbetskraft men ändå är kompetensförsörjningen en utmaning för att sysselsättningen ska kunna öka än mer. Detta syns tydligt i både offentlig sektor och inom näringslivet. Därför måste ytterligare insatser vidtas.

Förutom utmaningen med kompetensförsörjning skiljer sysselsättningsgraden sig åt bland annat mellan män och kvinnor samt mellan låg- respektive högutbildade. Detta samtidigt som kvinnor fortfarande tvingas ta ansvar för den största delen av obetalt hemarbete och största delen av uttaget i föräldraförsäkringen. Det är tydligt att arbetsmarknaden inte är jämlik eller jämställd och att allas kompetens inte tas till vara fullt ut. Därför krävs åtgärder med ett tydligt jämställdhetsperspektiv och som samtidigt fokuserar på att möta arbetsmarknadens behov av främst yrkesutbildad arbetskraft. En sådan åtgärd som behövs skulle vara att identifiera åtgärder för hur den segregering som finns mellan kvinnligt dominerade yrken och manligt dominerade yrken kan brytas. Detta för att ta tillvara på den fulla kompetens som finns på arbetsmarknaden. Att kvinnor söker sig till viss typ av yrken och män till andra syns redan i skolan inför val till gymnasieprogram.

Att kvinnor som grupp fortfarande tjänar mindre än män under ett arbetsliv gör det extra viktigt att till dess att arbetsmarknaden är helt jämställd möjliggöra vidareutbildning och byte av yrkesinriktning. Det är särskilt viktigt inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna som har ofta har lägre löneläge, samt att säkerställa att ekonomiska hinder undanröjs. På så sätt ges fler, men främst kvinnor, en faktisk möjlighet till vidareutbildning.

Förutom att undanröja ekonomiska hinder krävs också fler faktiska vägar till utbildning och möjligheter för komplettering av kunskap över hela landet. Kunskap är makt och måste därför delas och tillgängliggöras för fler, detta är avgörande för att få ett jämlikt samhälle och ett starkare Sverige där fler människor har ett jobb att gå till.

Elin Gustafsson (S)

Joakim Sandell (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Rikard Larsson (S)

Annelie Karlsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Lena Emilsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)