Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:250 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under riksdagsåret 2017/18 riktades ett antal tillkännagivanden från riksdagen till reger­ingen. Ett av dessa rörde gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Det har dock fort­farande inte genomförts.

Vi har länge fått läsa om hur de svenska bönderna får det allt svårare ekonomiskt. På grund av höga skatter, ett flertal regler och en allt hårdare internationell konkurrens får svenska småjordbruk det allt svårare att hävda sig. Detaljmonopolet fick vara kvar efter att andra monopol på alkoholområdet avskaffades under 90-talet, vilket har missgynnat småskaliga alkoholproducenter i Sverige då Systembolaget kräver möjlighet att sälja en produkt i stora kvantiteter. En förändring på detta område behövde inte vara helt otänk­bar för några år sedan, men som det ser ut med denna regering finns det inte mycket hopp, till landsbygdens, kulturvännernas och turistnäringens stora besvikelse.

Redan tidigare har olika remissinstanser visat sig vara positiva till att tillåta gårds­försäljning. Viktiga instanser som Jordbruksverket, Tillväxtverket, Lantbrukarnas Riks­förbund, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och Företagarnas Riksorganisation har alla fått säga sitt, vilket borde tydliggöra vilka möjligheter detta kan ge. Faktum är att detta förbud kan slå hårt mot olika näringsidkare och det gynnar inte möjligheten att nya idéer blir verklighet. Långsiktigt blir det svårare att skapa nya arbetstillfällen inom området vilket missgynnar tillväxten i områden som ofta behöver just mer företagsam­het och mer tillväxt. Utan att behöva bry sig om ett antal mellanhänder och krångliga regler kan producenter av egentillverkade alkoholdrycker distribuera sin produktion i det lokala samhället. Det är en miljövinst som dessutom kan göra den aktuella orten unik på olika sätt, och därför också gynna besöksnäringen som behöver utveckla om­råden som anses vara framtidsbranscher.

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle gynna entreprenörer i hela Sverige och ytterligare sätta svensk mat- och dryckeskultur på kartan. Riksdagen bör därför på nytt ge regeringen i uppgift att återkomma med ett lagförslag där gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts för att främja en miljövänlig handel som gynnar företagande och turism.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

Bo Broman (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)