Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Betänkande 2021/22:SoU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 februari 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen bör utvärdera alkoholpolitiken och i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken analysera narkotikadödligheten (SoU10)

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om alkohol- och narkotikapolitiken. Uppmaningarna handlar om att regeringen bör

 • göra en bred utvärdering av alkoholpolitiken
 • i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken analysera utfallet av de internationella insatser som gjorts för att minska narkotikadödligheten
 • se över frågan om serveringstillstånd i alkohollagen i syfte att skapa ett enklare och mindre godtyckligt regelverk.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om bland annat alkohol- och narkotikapolitiken. Riksdagen sa nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut
Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om en utvärdering av alkoholpolitiken och om den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 5, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 72

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-02-01
Justering: 2022-02-03
Trycklov: 2022-02-08
Reservationer: 14
Betänkande 2021/22:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2021-12-14, 2022-01-13, 2022-01-27, 2022-02-01

Regeringen bör utvärdera alkoholpolitiken och i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken analysera narkotikadödligheten (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen beslutar att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om alkohol- och narkotikapolitiken.

Den ena uppmaningen gäller att regeringen bör göra en bred utvärdering av alkoholpolitiken. Den andra uppmaningen handlar om att regeringen i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken bör analysera utfallet av de internationella insatser som gjorts för att minska narkotikadödligheten.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att utskottet behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om bland annat alkohol- och narkotikapolitiken. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-02-15
Debatt i kammaren: 2022-02-16
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SoU10, Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Debatt om förslag 2021/22:SoU10

Webb-tv: Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 238 Yasmine Bladelius (S)

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Fru talman! I dag ska vi debattera socialutskottets betänkande nummer 10. Det är ett betänkande som samlar alla de motioner som av riksdagens ledamöter lämnats in under förra årets allmänna motionstid och som alla rör frågor som handlar om alkohol, narkotika, tobak och dopning, vilket vi brukar förkorta ANDT.

I betänkandet behandlas ungefär 120 yrkanden. När sådana betänkanden med många olika motioner och yrkanden från den allmänna motionstiden debatteras här i kammaren blir det naturligtvis väldigt brett och lite, som vi säger på skånska, spretigt.

Jag har haft debatter om just dessa frågor här i kammaren ett par gånger nu under mina år i riksdagen, och jag har ofta börjat med att prata om det som jag tycker är allra viktigast när vi talar om ANDTS-frågorna, nämligen barnen och deras rätt att inte utsättas för dessa produkter och deras negativa effekter.

Fru talman! 15 procent av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion. Det är 320 000 barn - barn som växer upp med och far illa av vuxnas drickande. Det är 320 000 barn som i stället för att känna glädje över att helgen äntligen är här, att det är lov eller att julafton närmar sig känner en stor oro, rädsla och ångest därför att de vet att det innebär att mamma, pappa eller vårdnadshavaren kommer att vara påverkad.

Det gör något med barn, fru talman, den där oron, rädslan och ångesten över att tryggheten inte längre finns där - den trygghet som vi föräldrar ska kunna ge våra barn. Den försvinner eller förändras när flaskan kommer fram.

Att växa upp i en miljö med risk- eller missbruk innebär stora påfrestningar för ett barn. Förutom en ständig stress visar studier att dessa barn klarar sig mycket sämre i skolan, att de i högre grad än andra barn lider av både psykiska och somatiska sjukdomar och att de utvecklar sämre relationer till andra människor.

Dessutom visar det sig att stödet från samhället till dessa barn ofta brister. Trots att vi är mycket väl medvetna om att barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket är en särskilt sårbar grupp är det få av dem som erbjuds stödinsatser.

Att vara barn till någon som dricker för mycket får alltså stora konsekvenser, direkt och på sikt. Många av barnen riskerar exempelvis att själva drabbas av olika missbruk och beroenden senare i livet. Just därför, fru talman, är det viktigt att vi som är vuxna, som är föräldrar och som finns runt barnen tar vårt ansvar.

320 000 barn är en alldeles för hög siffra. Inget barn ska växa upp med en förälder som dricker och påverkas negativt av det. Förutom ett stort mänskligt lidande och ett brott mot barnkonventionen är det i sig också ett stort samhällsproblem. Därför krävs det ett samhälleligt ansvarstagande.

Det krävs förändring och att vi är många som uppmärksammar problemen och bidrar till lösningar som sätter barnens trygga och säkra uppväxt, fri från konsekvenser av vuxnas bruk av ANDT-produkter, framför vuxnas bekvämligheter som exempelvis fler öppettimmar på Systembolaget, fler försäljningsställen, jordgubbsmakande produkter och en oreglerad marknad.

Det krävs lösningar och en politik som fokuserar på att så få barn och unga som möjligt ska börja med ANDT-produkter och därmed fastna i ett skadligt bruk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Det krävs en politik som tar fram ny lagstiftning för att reglera de nya produkter som lanseras av industrin och som framför allt attraherar unga, med smaktillsatser av bubbelgum eller choklad eller det så kallade vita snuset.

Det krävs politiker som vågar stå upp för den restriktiva svenska alkoholpolitiken, som tjänar oss väl och som är både väl förankrad och uppskattad av svenskarna, politiker som vet att minst hälften av alla våldsbrott i Sverige är alkoholrelaterade och att en ökad tillgänglighet leder till fler alkoholskador, fler fall av våld i nära relationer och fler våldsbrott.

Det krävs lösningar och en politik som reglerar en marknad med produkter som vi vet är skadliga för den enskilde, för samhället och för miljön.

Fru talman! Målet för regeringens alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelpolitik är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, minskat tobaksbruk och minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Jag är både glad och stolt över att vi har en regering som har satt dessa frågor högt på dagordningen ända sedan man tillträdde, som har genomfört en rad olika lagändringar på området, som har gett diverse uppdrag till myndigheter i syfte att stärka arbetet med målen och som nu höjer skatten på tobak och alkohol. Men mer måste göras, och regeringen kommer att återkomma med bland annat propositioner på nikotin- och tobaksområdet och en ny ANDT-skrivelse.

Regeringen ska också se över den svenska narkotikalagstiftningen i syfte att kombinera en fortsatt restriktiv narkotikapolitik med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete.

Fru talman! Oaktat det faktum att det är svårt att rakt av jämföra statistik mellan olika länder i Europa är den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige alldeles för hög.

Därför är det bra att ett enigt utskott har ställt sig bakom att utredningen också ska göra en internationell utblick. Vad har andra länder vidtagit för åtgärder, och vad har det fått för positiva eller negativa konsekvenser?

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och till vår reservation 3.


Anf. 239 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Om man får vara lite lustig: Vad passar bättre än att börja en ANDTS-debatt med lite sprit?

Fru talman! För ett år sedan lade regeringen sitt förslag till ny ANDTS-strategi på riksdagens bord. Det var en strategi som denna kammare sa nej till, och det faktiskt med eftertryck. Beskedet från en överväldigande riksdagsmajoritet var klart och tydligt: Strategin duger inte. Gör om, och gör rätt!

Regeringen fick i bakläxa att skyndsamt ta fram ett nytt förslag till strategi med bland annat ett nytt övergripande mål. Precis som för alkohol och spel om pengar behöver det övergripande målet och politiken avseende tobaks- och nikotinprodukter vara fokuserat på att minska skadorna. Översatt i praktisk handling betyder det att regeringen behöver sluta jaga snusare och i stället prioritera arbetet för att minska tobaksrökningen.

Men regeringen tycks, likt en trotsig tonåring, ha struntat i att göra sin läxa. Redan i fjol när regeringen presenterade sitt förslag till strategi var den försenad. Den tidigare strategin löpte ut 2020, och nu har ytterligare ett år passerat. Något nytt förslag är dock inte i sikte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Samtidigt tycks regeringen agera närmast som om den strategi som riksdagen avslog skulle gälla. Detta är minst sagt anmärkningsvärt. Jag vet, fru talman, inte om nonchalans, saktfärdighet eller respektlöshet är det som bäst beskriver regeringens agerande. Regeringens agerande är hur som helst anmärkningsvärt.

Sverige har en elkris, och Sverige har en trygghetskris som kräver en ny regering. Det är uppenbart så att det också tydligen krävs en ny regering för att Sverige ska få en ny och vettig ANDTS-strategi. Men som tur är närmar sig dagen då det kan bli möjligt. Om 207 dagar är det val. Som jag längtar!

Fru talman! Under många år har riksdagen drivit regeringen framför sig när det gäller ANDTS-arbetet. Riksdagen har exempelvis krävt bättre tillgång till överdosantagonisten Naloxon, ett samlat huvudmannaskap för personer med samsjuklighet och en tobakspolitik som är grundad i fakta. En annan viktig uppmaning som riksdagen gjorde i fjol handlade om att vi behöver ett nationellt kompetenscenter för prevention. I dagens debatt är vi oense om mycket. Men jag är övertygad om att vi är överens om just vikten av ett starkt preventivt arbete.

Sedan tidigare har riksdagen krävt en utvärdering av narkotikapolitiken. Man kan säga att vi i detta betänkande föreslår ett kompletterande tillkännagivande till regeringen om att den utvärdering som riksdagen tidigare har krävt och alltjämt väntar på också behöver innefatta en analys av åtgärder som har vidtagits i andra länder för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Eftersom Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet måste den svenska politiken utvärderas och utvecklas. Och vi måste, fru talman, lyfta blicken och lära av andra länder.

Nu vill riksdagen, efter förslag från oss moderater, också genomföra en bred utvärdering av alkoholpolitiken. Som vi i utskottet skriver i betänkandet som vi nu debatterar behövs en bred och gedigen utvärdering för att söka svar på hur effektiva de styrmedel som vi har inom alkoholpolitiken är och hur de sammantaget fungerar. Vi moderater menar att dagens alkoholpolitik i stor utsträckning utgår från gårdagens förutsättningar och därför behöver utvecklas. En bred och gedigen utvärdering är viktig för möjligheten att på ett framgångsrikt sätt, och förhoppningsvis i bred politisk enighet, utveckla politiken utifrån såväl ett folkhälso- som ett näringsperspektiv.

Men reformeringen av alkoholpolitiken får inte bara skjutas på framtiden. Det behövs också reformer här och nu. Gårdsförsäljning behöver skyndsamt komma på plats för att skapa bättre förutsättningar för svensk besöksnäring och för Sveriges allt fler mikrobryggerier, destillerier och andra småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker. Nu finns ett förslag till gårdsförsäljning som häromveckan skickades på remiss. Vi moderater vill se ett betydligt mer tillåtande system än vad den senaste utredningen har föreslagit. Utredningens förslag innehåller så hårda begränsningar att förslaget riskerar att bli ett slag i luften. Vi moderater vill se ett system för gårdsförsäljning som inte innehåller tuffare krav än vad som är absolut motiverat av EU-rätten.

Vi moderater menar också att det här och nu krävs en modernisering av alkohollagens bestämmelser kring serveringstillstånd. Därför vill jag yrka bifall till reservation 7 - bifall till Moderaternas förslag om att göra det enklare för seriösa aktörer att få serveringstillstånd. Konkret vill vi bland annat avskaffa det så kallade matkravet. Vi vill göra det möjligt för en vinbar att öppna eller för frisören att servera ett glas bubbel i samband med en håruppsättning inför bröllopet. Att ha ett eget kök och servera ett varierat utbud av lagad mat tycker inte vi ska behövas för att man ska kunna få ett alkoholtillstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Tvärtemot vad många kritiker hävdar behöver inte liberalare regler innebära ökad alkoholkonsumtion. Det visar våra egna svenska erfarenheter. Antalet serveringstillstånd har mer än fördubblats sedan 90-talet samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen har minskat. Under samma tid har också Systembolaget åter börjat med lördagsöppet. Vi har också sett att den omdiskuterade distanshandeln av alkohol via nätet har vuxit fram. Tillgängligheten till alkohol har ökat, konsumtionen har minskat. Särskilt glädjande är det att färre ungdomar dricker och att de ungdomar som trots allt gör det dricker mindre. Den svenska alkoholpolitiken är i förändring, från berusningsdrickande till ett större fokus på kvalitet, ursprung och hantverk.

Fru talman! Politiken avseende alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar behöver utvecklas utifrån samhällets förändringar och grundas i fakta med ett tydligt skadereducerande fokus. Det förebyggande arbetet behöver förstärkas, beroendevården behöver bli mer tillgänglig och lagstiftningen behöver gå i takt med tiden. ANDTS-politiken behöver en nystart, och Sverige behöver en moderatledd regering som också tar sig an den uppgiften.


Anf. 240 Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att sjukvården bör ta över ansvaret för missbruksvården. Majoriteten av dem som har missbruksproblem har bakomliggande psykiska eller fysiska sjukdomar. Därför måste missbruksvården också bli betydligt mer tillgänglig så att fler kan bli fria från sitt missbruk.

Sedan 2010 har Sverige haft en samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken, en strategi som nu har löpt ut. Det var en strategi som innehöll både brister och problem och som därför behövde åtgärdas. Det behövs fortfarande en långsiktig strategi.

Regeringens förslag om en ny ANDTS-strategi och ett övergripande mål avslogs av riksdagen i juni 2021. I samband med detta fick regeringen ett antal tillkännagivanden på sitt bord. Regeringen uppmanades inte minst att omgående återkomma med förslag på en reviderad och förbättrad strategi och ett nytt övergripande mål som tar hänsyn till att olika nikotin- och tobaksprodukter orsakar olika stora skador.

Någon ny, reviderad och förbättrad strategi har inte presenterats, fru talman. Därför känns det relevant för mig att framhålla att vår uppfattning är att kampen mot narkotika måste prioriteras i den kommande strategin. Målet måste självklart vara att kraftfullt arbeta för att dämpa problembördan av alla former av beroenden och missbruk.

Fru talman! Jag tänkte också ta tillfället i akt att lyfta fram frågan om de livslånga konsekvenser som alkoholkonsumtion under graviditet kan innebära.

Att dricka alkohol under graviditeten innebär alltid en ökad risk för fostret. Det kan orsaka allvarliga hälsoproblem, och det innebär risk för en för tidig födsel. Det kan orsaka missbildningar i hjärta, njurar, lever och så vidare. Självklart kan det också orsaka stora skador på hjärnan, vilket i sin tur kan leda till kognitiva problem, beteendeproblem och hyperaktivitet längre fram i livet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Vi behöver utreda hur omfattande förekomsten av fosterskador som kan vara orsakade av mammans alkoholkonsumtion under graviditeten är, och det krävs fler studier för att öka kunskaperna. Vi behöver lägga stort fokus på att förhindra alkoholrelaterade fosterskador och samtidigt arbeta för att de drabbade barnen ska få korrekt diagnos och hjälp. De ska få den behandling som krävs, och de ska få den i ett så tidigt skede som möjligt.

Vi menar att ett nationellt kompetenscentrum kan bidra till att förebyggande insatser på ett bättre sätt når ut till allmänheten. Det kan även säkra att personal inom vården får adekvat utbildning på området, vilket såklart ger betydligt bättre förutsättningar för ett framgångsrikt förebyggande arbete.

Fru talman! Jag tänkte också ta upp frågan om det ökade spelmissbruket. Även spelmissbruk har i många fall en tydlig koppling till annan problematik. Det kan vara hälsomässiga problem, ekonomiska problem och sociala problem.

Det är inte svårt att förstå att det har skett en ökning inte minst nu under pandemin. Flera stödföreningar uppger att många återfaller i ett spelmissbruk, och Folkhälsomyndigheten menar att det finns en risk att pandemin har haft negativa effekter på spelberoendet eftersom många har haft möjlighet att sitta hemma och spela online.

Det måste i ärlighetens namn ändå sägas att det görs mycket på detta område och att en rad åtgärder redan har vidtagits. Vi menar dock att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att kontrollera och säkerställa att kommuner och regioner har genomfört och fortsätter att driva arbetet med stödjande och spelförebyggande åtgärder enligt de ändringar som gjordes i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen när det gäller spelmissbruk. Så här i pandemins spår menar vi att det är extra viktigt att göra detta, innan konsekvenserna blir alldeles för stora, och därför yrkar jag bifall till vår reservation 13.

Något annat som har påverkats av pandemin är Sveriges restaurangbransch, som har haft en svår tid. Det har varit statligt reglerade öppettider, begränsningar i antal besökare, krav på avstånd och en massa andra åtgärder som vi tyvärr alla har färskt i minnet.

När restriktionerna nu har tagits bort vore detta ett ypperligt tillfälle att modernisera svensk alkohollagstiftning. Vår uppfattning är att frågan om serveringstillstånd i alkohollagen bör ses över och göras enklare och mindre godtycklig. Bland annat bör man utreda ett slopande av dagens krav på att ett serveringsställe, förenklat sagt, måste ha ett eget kök.

Fru talman! Alkohollagens nuvarande krav på att serveringsställen alltid måste tillhandahålla mat eller ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen är minst sagt förlegat. Ett bättre och mindre godtyckligt regelverk är precis vad Sveriges restaurangliv behöver, och det är precis vad Sveriges restaurangliv förtjänar.

Jag ser att min talartid rinner ut, så jag stannar där. Jag hade inte kunnat prata fortare, för då hade ni inte förstått min skånska.


Anf. 241 Sofia Nilsson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Fru talman! I dag debatterar vi de frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I mitt anförande kommer jag framför allt att prata om alkohol- och narkotikafrågan.

Detta är en fråga som det i allra högsta grad är viktigt att komma framåt i, framför allt relaterat till vår folkhälsa och till våra barn och unga. Att människor hamnar i ett beroende, oavsett om det gäller spel, narkotika eller alkohol, är något vi måste motarbeta och motverka på alla sätt vi bara kan. Det förebyggande arbetet inom området, som till stor del sker ute i våra kommuner, är otroligt viktigt.

Därför är det oroväckande att vi just nu befinner oss i limbo vad gäller ANDTS-strategin. Sedan fjolårets debatt, då regeringen lade fram ett förslag om just en ANDTS-strategi som sedan avslogs i riksdagen på grund av att det inte var tillräckligt bra, har det varit oroväckande tyst. Speciellt tyst har det varit kring den narkotikarelaterade dödligheten. Trots att en majoritet i riksdagen vill ha en utvärdering av den nuvarande narkotikapolitiken och en inriktning som fokuserar på det skadeförebyggande arbetet har regeringen inte levererat.

Gång på gång har riksdagen påpekat för regeringen att detta inte duger. Vi vill se mer förebyggande insatser, och vi vill se en inriktning i ANDTS-strategin som bygger på skademinimering - harm reduction. Vi vill ha en narkotikapolitik som bygger på vetenskap, forskning och beprövad erfarenhet. Men regeringen vägrar att lyssna, och man kan verkligen fråga sig varför. I andra frågor pratar regeringen om att vända på varje sten, men i just den här frågan verkar den absolut inte vilja vända på någon sten över huvud taget.

Även i detta betänkande föreslås två tillkännagivanden där det återigen påpekas att en majoritet i riksdagen vill se en bred utvärdering av både alkoholpolitiken och narkotikapolitiken.

Fru talman! Den narkotikarelaterade dödligheten är en fråga som regeringen absolut måste ta på största allvar. I statistiken för EU ligger Sverige faktiskt riktigt dåligt till: Vi är sämst i klassen. Detta är något som vi i Centerpartiet har påtalat vid ett flertal tillfällen genom åren, men trots det händer ingenting. I väntan på att regeringen ska agera och ta ut en ny riktning för narkotikapolitiken som bygger på forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet dör folk. Det är uppenbart att vi måste göra mer och att vi måste göra det fortare.

En annan insats jag saknar i frågorna kopplade till ANDTS är diskussionen om vad vi faktiskt kan göra här och nu, för att rädda liv i dag. En sådan insats, som också har kommit i skymundan, är LARO-behandlingen - läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende. Hade vi haft en bättre utbyggd och mer tillgänglig LARO-vård hade vi kunnat rädda fler liv. Här behövs både nationella mål och ett kvalitetsregister för att vi ska kunna fortsätta att utveckla vården för opioidberoende personer i hela landet.

Fru talman! Det finns åtskilliga och alltför många tragedier där personer dött på grund av sitt narkotikamissbruk och sin beroendesjukdom. Det är historier som berör på djupet. Kopplat till alla dessa tragedier finns det ofta vittnesmål om en missbrukarvård och en narkotikapolitik som över huvud taget inte fungerar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Om det hade varit så här med någon annan patientgrupp - om vi hade haft det sämsta resultatet vad gäller att behandla cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar eller vad gäller att få för tidigt födda barn att överleva - skulle det ha blivit ramaskri i Sverige och bland svenska politiker. Men just för att dödligheten drabbar en grupp människor som betraktas som stående längst ned på samhällsstegen och som är mer utsatt än någon annan grupp är det väldigt tyst i debatten.

Fru talman! Beroendesjukdom är en sjukdom, och sjukdomar ska behandlas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning ska ligga till grund för det vi gör och för våra ställningstaganden. Därför kräver Centerpartiet att det utvärderas om narkotikapolitiken bygger på just forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag tror inte att vi kan säga det nog många gånger.

Fru talman! Även inom alkoholpolitiken och tobakspolitiken saknas det skarpa förslag. Som jag nämnde inledningsvis föreslås det i detta betänkande ett tillkännagivande som handlar om att en majoritet i riksdagen vill se en utvärdering av alkoholpolitiken, vilket vi i Centerpartiet ställer oss väldigt positiva till.

Att vi har en tillgänglig och oberoende statistik och en regelbunden och oberoende utvärdering av alkoholkonsumtionen är ett viktigt underlag för att vi i riksdagen ska kunna fatta välgrundade beslut. Därför är det lite problematiskt att det inte finns någon utomstående, oberoende utvärdering och analys av just alkoholpolitiken utan att även denna i dagsläget faktiskt görs av Systembolaget.

I dag är det framför allt Systembolaget och den ideella organisationen CAN som samlar in och tillhandahåller alkoholstatistik. Systembolaget bedriver alltså inte bara försäljning av alkohol utan svarar också för information och forskningsfinansiering. Den statistik som Systembolaget tillhandahåller är dessutom begränsad, eftersom det är upp till bolaget självt att avgöra vilken statistik som ska offentliggöras. Bland annat redovisar Systembolaget sedan sex år tillbaka inte statistik över försäljningen uppdelat på kommunnivå. Detta försvårar den politiska insynen i exempelvis gränshandeln, som är ett stort problem i bland annat Skåne.

SCB, som är den myndighet som annars ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, tillhandahåller knappt någon statistik över huvud taget rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion.

Därför vill jag yrka bifall till reservation 4, som handlar om just statistik på alkoholområdet.

Fru talman! Även vad gäller frågorna om tobak finns det mer att önska. Jag är av åsikten att snus definitivt inte är en hälsoprodukt, och det är klart att vi ska göra allt vi kan för att undvika att ungdomar börjar snusa. Men att jämföra snus med cigarettrökning, som är ett av de största folkhälsohot vi har och som orsakar sjukdom och död i en omfattning som få andra saker gör, leder tanken helt fel. I stället borde vi fokusera på att skärpa straffen för dem som säljer tobaksprodukter till minderåriga så att våra barn och ungdomar inte leds in i att börja snusa eller röka.

Den här regeringen måste inse att det är dags att börja lyssna på riksdagens partier och på alla de tillkännagivanden som har beslutats i den här kammaren gång på gång de senaste åren. Där försöker vi att skapa en majoritet bakom ANDTS-frågorna som verkligen skulle förändra situationen i Sverige.


Anf. 242 Karin Rågsjö (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Fru talman! Vi väntar ju på en ANDT-strategi som vi inte kommer att få. Vi kommer i stället att få en skrivelse från regeringen.

Vi väntar också på att det ska tillsättas en utredning som ser till hela narkotikapolitiken. När kommer den? Ingen vet.

Fru talman! I den ANDT-version som ett enigt utskott avvisade finns en nollvision för narkotikadödligheten men inga svar på hur det ska gå till. Sverige har, precis som många här redan har sagt, Europas högsta narkotikarelaterade dödstal. Det har Sverige haft länge, trots en relativt låg narkotikaanvändning jämfört med övriga Europa.

För två år sedan begärde riksdagen av regeringen att man skulle påbörja en utvärdering av narkotikapolitiken, men ännu har vi inte sett detta. Det har varit en pandemi och mycket att göra, men dödstalen borde ha föranlett att det hade hänt någonting på den här fronten.

Fru talman! Under perioden 2006-2019 ökade dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar med 79 procent. Drabbade är förstås mammorna, papporna, systrarna, bröderna, vännerna och den döde själv. Ett liv har gått förlorat. Det finns en extrem stigmatisering och utsatthet, som dessutom har ökat. Vi anser att narkotikapolitiken inte håller ihop längre, men det händer väldigt lite på den här fronten - alldeles för lite.

Personer som är beroende stigmatiseras och behandlas som brottslingar i stället för att få den vård de behöver. Därför måste narkotikapolitiken ändras. Varför inte vända på varenda sten i stället för att bara göra det när man redan känner till vad som finns under stenen?

Vi vill också, som ni vet, titta på kriminaliseringen. Har den fungerat i praktiken? Det saknas kunskap om det. Det är ju inte längre bara vi som vill detta, utan det är också hela SKR, Folkhälsomyndigheten, forskare, professionen och så vidare. Vi får se vad det blir, fru talman.

Alkohol är ju inte vilken vara som helst; det är inte kex. Alkohol är ingen fråga som ska lämnas över till marknaden helt och hållet. Det är folkhälsoaspekter som ska styra alkoholpolitiken - inte alkohollobbyn eller alkoholindustrin.

Det förvånar mig inte att Moderaterna driver tesen att vi måste utvärdera Sveriges alkoholpolitik. Den som läser Moderaternas motioner - den som har tid och lust med det - ser att det är väldigt många kranar som öppnas. Att Centern hänger med är kanske inte heller så förvånande, men jag är lite förvånad över KD.

En utvärdering av den svenska alkoholpolitiken - det är intressant. Vad ska en sådan här utvärdering titta på?

Det pågår ju en mängd mätningar på det här området. Folkhälsomyndigheten gör sådana. Jag kan rekommendera att ni går in där och tittar; det finns väldigt mycket information.

Systembolaget lät lite creepy. De var inte riktigt korrekta när det gällde de här frågorna.

Vi har också CAN.

Jag är lite nyfiken på vad som ska utvärderas. I de här motionerna är det väldigt många som hugger på Systembolaget. Det kan man fundera på.

Jag tycker att Moderaterna är oerhört intresserade av alkohol. I en mening som jag tycker är intressant skriver Moderaterna att man menar att en bred utvärdering är nödvändig för möjligheten att utveckla alkoholpolitiken utifrån såväl ett folkhälsoperspektiv som ett näringsperspektiv. Man menar också att alkohollagen i grunden behöver ses över och moderniseras samt att en bred utvärdering lägger en grund för detta. Det är hela grejen som man har forsat igenom.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Fru talman! Ungefär 320 000 barn i Sverige växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion. Det är ingen liten grupp. Det kan låta som att vi lever i ett land där de här problemen inte finns, men jag vill påstå att dessa problem - med föräldrar som av olika anledningar exempelvis dricker för mycket på helgerna - finns lite varstans i Sverige. Det är 100 000 barn som har en situation där föräldrarna är i kontakt med beroendekliniker eller vårdas på sjukhus för beroende. Detta är ju ingen liten fråga.

Låt oss titta på vilket stöd de här barnen får. Det är 2 000-3 000 barn som får stöd på grund av föräldrarnas beroende. Dessa barn far väldigt illa, och det är tyvärr frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till dem. Därför har vi tidigare motionerat om att regeringen bör utreda lagstiftning för att barn till föräldrar med beroende ska få breda stöd- och hjälpinsatser, för det hjälper.

Ni öppnar dörren till alkoholindustrin. Det är faktiskt det ni gör; det handlar ju om näringen. Ni vill modernisera. Det handlar inte så mycket om att ni vill titta på folkhälsoaspekterna, utan ni vill modernisera. Det innebär exempelvis att ni tycker att tillgängligheten till alkohol ska öka.

Vi är av helt motsatt uppfattning. Vi tycker att Sverige ska ha en solidarisk alkoholpolitik. Det innebär att vi anser att tillgängligheten till alkohol ska vara begränsad. Det låter himla trist, men det är ju inte så att det saknas alkohol på alla krogar och så vidare som finns i det här landet. Det är inte så att det är svårt att få tag på alkohol. Jag vet inte om ni har upplevt det någon gång. Jag tycker inte att det är det, men jag kanske bor i fel stadsdel - vad vet jag?

Vi ska ha höga skatter; det står Vänsterpartiet för. Vi ska ha ett starkt systembolag och strängare regler för privatinförsel. Detta handlar om den låga totalkonsumtionsmodellen, som vi har jobbat med i Sverige under lång tid. Om totalkonsumtionen är låg minskar också den alkoholrelaterade ohälsan och dödligheten. Den alkoholrelaterade dödligheten ökar exempelvis bland kvinnor; det kan man fundera på.

Jag är oerhört nyfiken på den här utvärderingen. Vad är det ni ska utvärdera? Jag tror att det lutar mer åt att ni ska utvärdera näringen och hur man ska kunna sälja alkohol på ett fiffigare sätt.

Gårdsförsäljning är en fråga som vi kommer att debattera senare; det kommer att bli livat, tror jag. Om man tillåter gårdsförsäljning vid sidan av Systembolaget, fru talman, tror jag att det blir ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik vi har haft i Sverige och som har fungerat.

När man börjar tala om utvärdering av den här politiken är det inte barnen till beroende som är i fokus, och inte heller ungdomarna. Vi har faktiskt fått ned alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.

Jag jobbade själv i Alkoholkommittén, vilket jag är jättestolt över. Vi jobbade som illrar för att få ned alkoholkonsumtionen. Den är låg nu. Vi ska vara väldigt tacksamma för det. Den ska inte höjas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Moderaterna, Centern, KD och SD vill ha en lite poppigare alkoholpolitik, en modern alkoholpolitik. Jag har sett detta på lite olika håll i världen - den näringsvänliga alkoholpolitiken och den lättillgängliga och billiga alkoholen. Den skördar fler dödsoffer och gör folk sjukare, och barn till föräldrar med hög konsumtion försöker vara så osynliga som möjligt.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.


Anf. 243 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Det är naturligtvis fantastiskt glädjande att Karin Rågsjö har läst Moderaternas alkoholpolitiska motion så noggrant. Det borde naturligtvis fler göra. Det är bra läsning som innehåller många kloka förslag.

När det gäller frågan om att utvärdera alkoholpolitiken: Det ter sig för mig oerhört märkligt att Karin Rågsjö kan tycka att det är alldeles självklart att vi måste utvärdera narkotikapolitiken för att skapa en grund för hur vi ska utveckla den och tackla de problem vi ser med hög narkotikarelaterad dödlighet, men inte alls tycker att samma typ av utvärdering behövs som grund för att utveckla alkoholpolitiken.

Det är sant att jag tror att de partier som står bakom den här reservationen har olika uppfattningar om hur alkoholpolitiken ska utvecklas framöver. Det vi har enats om är att en utvärdering behövs. Sedan kommer vi säkert att dra olika slutsatser och lägga fram olika förslag utifrån en sådan utvärdering. Men som grund för politikutveckling behövs utvärderingar. Det borde man från höger till vänster kunna vara överens om.

Jag tycker att den svenska alkoholpolitiken i mångt och mycket har tjänat oss väl. Vi har låga skador jämfört med andra länder. Men mycket har också förändrats. Vi har sett hur tillgängligheten till alkohol kraftigt har ökat samtidigt som konsumtionen förändrats. Då måste man kunna börja fundera på om alla gamla sanningar verkligen är sanna i dag.

Jag tror att vi behöver rikta större insatser mot det förebyggande arbetet. Det är mer effektivt att ge tullen och polisen ökade resurser än att reglera alkoglass. Det handlar om vilka åtgärder som är mest verkningsfulla. Jag tycker att det är bättre att en oberoende utvärdering tittar på det än att jag och Karin Rågsjö står och bråkar om det här i riksdagens kammare. Varför vill inte Karin Rågsjö veta vilka av verktygen i den svenska alkoholpolitiken som verkligen är effektiva? Varför blundar du för den informationen?


Anf. 244 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Johan Hultberg! Jag har läst inte bara den här motionen utan även andra motioner som låg i högen av alkoholmotioner. Jag är lite förundrad över Moderaternas lättvindiga sätt att se på alkohol, måste jag säga.

Vad kan man då få för information i dag om alkohol, om hur den försäljs och så vidare? Man kan gå in hos Folkhälsomyndigheten och jämföra hitan och ditan i olika grupper och med andra länder. Man kan gå in hos CAN och titta på olika tabeller över hur det ser ut eller inte ser ut. Man kan också gå in hos Systembolaget. Jag tycker att jag har en ganska god bild av hur det ser ut när det gäller alkohol, måste jag säga, till skillnad från när det gäller narkotika, där man inte har samma koll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Jag tycker mig se att ni har slängt ut ett ganska saftigt köttben till övriga partier. En utvärdering - det låter ju nästan vetenskapligt. Men kollar man lite mer i underlagen kan man se att ni exempelvis inte kommer att titta på hur man ska fånga upp barn till personer beroende av alkohol. Men ni kommer att "modernisera" alkoholpolitiken, vilket innebär att marknaden ska få större makt över frågan.

Här har alkoholindustrin verkligen lyckats forcera en dörr, tycker jag. Det är tråkigt. Själv har jag en princip, och det är att jag inte lyssnar på vare sig tobaksindustrin eller alkoholindustrin. Det tycker jag att man ska vara försiktig med.

Ni vill "modernisera" alkoholpolitiken. Men det är som sagt inte svårt att få tag på alkohol i dag om man går till en liten pizzeria eller vart man nu går. Det är inte det stora bekymret i Sverige - oj, vad svårt det är att få tag på alkohol! Och alkoholglass - är det den stora valfrågan?


Anf. 245 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Nej, alkoglass är sannerligen inte den stora valfrågan, och det var lite grann min poäng. Tyvärr blir det ibland så i debatten om och arbetet med ANDTS-frågorna att man silar mygg och sväljer kameler. Det är min huvudsakliga kritik. Till exempel har regeringen den här mandatperioden kommit med reglering om alkoglass, men man har inte gett tullen ett förstärkt brottsbekämpande uppdrag. Man har heller inte tillfört tillräckliga resurser till polisen för att kunna jobba ingripande mot alla de rullande Instagramsystembolagen, som langar ut all alkohol till våra ungdomar. Det tycker jag är ett större problem än alkoglassen.

Jag tycker att det är ett större problem att vi har den typen av illegal införsel och försäljning än att seriösa restaurangägare och entreprenörer inom besöksnäringen får serveringstillstånd. Jag tror inte att en vinbar som får alkoholtillstånd utan att ha krav på sig att servera ett varierat utbud av lagad mat kommer att bidra till ökade alkoholskador. Tvärtom tror jag att den där baren kan bidra till att fortsätta utveckla den svenska alkoholkulturen till att bli mer sund, så att vi lämnar det berusningsdrickande som vi historiskt haft för mycket av och går mot ett sundare förhållningssätt till alkohol, där smak, kvalitet och inte minst hantverksmässighet och ursprung är värden som hålls högt.

Det vi efterfrågar i det här tillkännagivandet är som sagt en utvärdering. Sedan får man dra olika slutsatser av den och lägga fram olika förslag. Jag tycker att ett seriöst sätt att förhålla sig till politik är att man emellanåt tittar på hur de styrmedel, verktyg och redskap som införts har fungerat och om det fortfarande är samma politik som kommer att leverera de bästa resultaten. Jag är resultatorienterad. Jag tycker att vi ska titta på vilka styrmedel som är bäst. Därför behövs en utvärdering.


Anf. 246 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Johan Hultberg! Det är inte riktigt så att små vinbarer inte får servera alkohol. Man kan gå in i en affär - jag ska inte säga vilken - på Folkungagatan, sätta sig ned, ta ett glas champagne och vänta på att få gå in och handla. Det är inte ens småsvårt att få tag på alkohol.

När det gäller alkohol tror jag att vi har lite olika synsätt. Jag ser inte alkohol som vilken vara som helst. Jag ser alkohol som en vara som man ska vara väldigt försiktig med att låta flöda ut till befolkningen.

Någonting vi verkligen har lyckats med är att få ungdomar att dricka mindre. Det är jag väldigt glad för. Men det har fordrats ett enormt arbete för det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

När det gäller alkoholpolitiken anser jag att vi har koll på vad som fungerar, på hur statistiken ser ut och på vilka som serverar alkohol och inte. Det viktigaste för mig i den här frågan är att hålla nere alkoholkonsumtionen. Det kan kanske låta småtrist, men jag vill verkligen inte att Sverige ska öka sin totalkonsumtion av alkohol, för det är så drabbande för så många, speciellt barn men även dem som blir beroende. Jag tycker att man ska ha lite specialspej. Det är inte näringslivet som ska styra vår alkoholpolitik, utan det är helt andra principer som ska göra det, nämligen folkhälsoprinciper.


Anf. 247 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Beroende är en hjärnsjukdom. Det finns det mycket vetenskapligt belägg för. Men ändå är det många som ser beroende som en karaktärssvaghet snarare än en sjukdom.

I min roll som forskare vid Karolinska institutet studerade jag vad som händer i hjärnan vid utveckling av beroende. Vid upprepad berusning av exempelvis alkohol sker det förändringar i hjärnans belöningssystem. Det normala stämningsläget i nyktert tillstånd försänks över tid. Ångest och depression blir vanligt. I stället för att man dricker för att få en positiv upplevelse - en berusning - som när man började dricka skapas ett starkt sug. Man får ett driv för ett mer tvångsmässigt drickande för att slippa må dåligt.

Samtidigt som dessa förändringar sker i belöningssystemet minskar också aktiviteten i den främre delen av hjärnan. Där sker en försämring av impulskontrollen som gör att det blir ännu svårare att stå emot det starka suget.

Det är dessa förändringar i hjärnan som gör att det kan bli övermäktigt svårt att sluta dricka. Men myten om karaktärssvaghet lever. Den bidrar till att många drabbade och deras anhöriga lever med starka känslor av skuld och skam. Det starka stigmat genomsyrar dessvärre också ofta bemötandet inom vård och behandling.

Fru talman! Jag tror att de flesta av oss skulle reagera med förvåning och ilska om en person som har genomgått cancer skulle vägras vård om cancern kom tillbaka. Men denna inställning är dessvärre vanlig vid beroende trots att återfall är en del av sjukdomsförloppet.

Fru talman! Jag är hoppfull om att det faktiskt är en positiv förändring på gång. Det är bland annat tack vare viktiga steg som vi i socialutskottet har tagit tillsammans under den här mandatperioden.

För tre år sedan riktade en enig riksdag ett uppdrag till regeringen om att se över huvudmanskapet som i dag är delat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Jag är glad att regeringen agerade snabbt för att tillsätta Samsjuklighetsutredningen med Anders Printz som utredare.

Utredningen är klar och ute på remiss. Det ska bli jätteintressant att läsa remissvaren, Men jag känner mig mycket hoppfull om många av förslagen. Det är många delar om personcentrerade insatser. Att huvudmannaskapet ska vara hos vården är ett jätteviktigt förslag för att skapa en beroendevård utan skuld och skam.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Men, fru talman, det finns en angelägen fråga där regeringen inte har agerat snabbt. Det handlar om narkotikadödligheten. Varje år sker fler än 500 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Bakom varje siffra finns en människa, och varje dödsfall är ett för mycket.

Det mänskliga lidandet i spåret av narkotikabruk är skoningslöst. Alltför ofta är det anhöriga och vänner som under lång tid har larmat hos myndigheter och vården om att deras barn, vän, syskon eller förälder behöver hjälp för att klara livet men utan att få gehör. Jag kan bara förställa mig hur spåren av samhällets svek sliter i dessa familjer samtidigt som de befinner sig i sorgens mörker.

Ett enigt socialutskott uttalade för två år sedan ett ställningstagande om att Sverige behöver en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall. För att nå dit gavs ett tillkännagivande till regeringen om att narkotikapolitiken bör utvärderas i syfte att säkerställa att den är förenlig med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering.

Jag beklagar att regeringen ännu inte har påbörjat utvärderingen trots att vi har en akut situation där det ytterst handlar om att rädda människoliv. En nyckel för att komma framåt i frågan är att lära av erfarenheter från andra länder.

Jag vill därför i dag rikta ett varmt tack till alla er kollegor i socialutskottet från alla partier för att ni i enighet ställde er bakom Kristdemokraternas förslag om att regeringen i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken ska analysera utfallet av insatser som i ett internationellt perspektiv har vidtagits i syfte att minska narkotikadödligheten. Stort tack för ert stöd i den frågan!

Fru talman! Jag vill i sammanhanget betona att vi kristdemokrater vill ha en fortsatt restriktiv narkotikapolitik. Vi är därför, precis som regeringen, emot avkriminalisering. Utöver de uppenbara skadorna på hälsa och de mänskliga tragedierna har narkotikan alltför stora negativa effekter i samhället inte minst kopplat till gängkriminalitet. Användande av narkotika ska därför inte uppmuntras genom att man sänker trösklarna för att pröva.

Men, fru talman, ett starkt ställningstagande emot avkriminalisering får inte stå i vägen för en övergripande utvärdering av narkotikapolitiken med syftet att minska narkotikadödligheten. Genom att lyfta blicken och se helheten kan Sverige lära av andra länder som kombinerar en restriktiv narkotikapolitik med faktorer som exempelvis lättillgänglig vård, sammanhållna vårdkedjor, straffskalor som främjar vård och behandling och ett starkt evidensbaserat preventivt arbete. Jag hoppas därför att regeringen, efter riksdagens beslut i kammaren i morgon, omgående kommer att tillsätta den utredning som krävs för att Sverige ska kunna nå målet om en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall.

Fru talman! Jag vill avslutningsvis betona att vi kristdemokrater är besvikna över regeringens styvmoderliga hantering av ANDTS-strategin. För snart ett år sedan presenterade regeringen dessvärre en undermålig produkt tre månader efter att den tidigare strategin hade gått ut.

Regeringens otydliga strategi fick bakläxa av en majoritet i riksdagen efter förslag från oss kristdemokrater. Regeringen uppmanades att omgående återkomma med en förbättrad strategi som bland annat skulle omfatta ett nationellt kompetenscenter för ANDTS-prevention.

Tiden går. Regeringen sa för några veckor sedan att den nu skulle återkomma till riksdagen. Men då väljer man att göra det i form av en skrivelse i stället för en proposition. Det är olyckligt eftersom en skrivelse är mer av en redogörelse. Till skillnad mot en proposition innehåller den inte något förslag till riksdagsbeslut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Jag beklagar att regeringen inte verkar dela Kristdemokraternas syn om att det är angeläget med en partiöverskridande samsyn kring ANDTS-frågorna i den här delen.

Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till Kristdemokraternas reservation 8 som handlar om behovet av ett nationellt tvärprofessionellt kompetenscentrum för prevention av alkoholrelaterade fosterskador.


Anf. 248 Margareta Fransson (MP)

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservationerna 3 och 14.

Det är väldigt positivt att man vet vart man ska vända sig. Precis som att man vet vart man ska åka när man stukat foten. När man står vid stupet behöver man hjälp fort. Så sa Marthin Latvalehto 2018 när han intervjuades av Sveriges Radio.

Detta var i samband med ändringen i socialtjänstlagen som innebar att kommuner och regioner nu är skyldiga att arbeta förebyggande mot spelmissbruk och hjälpa personer som spelar för mycket. Sedan alldeles nyligen ingår även spel i ANDTS-strategin. Båda dessa förändringar är väldigt positiva, och vi upplever att utvecklingen går åt rätt håll. Men man kan aldrig vara nöjd. Det kan alltid bli bättre.

När man står vid stupet behöver man hjälp snabbt. Det bästa är ju så klart att ingen ska behöva stå där vid stupet och fundera: Ska jag ta några kliv till och då hamna över stupet?

I dag är spelberoende ett riktigt folkhälsoproblem. Jag har hört att så många som 340 000 personer i Sverige har någon grad av spelberoende. Det är personer som oftast har sämre hälsa och sämre ekonomi. De har riskkonsumtion av alkohol, och de använder oftare än andra tobak.

I coronans spår har spelberoendet också ökat både bland personer som innan hade ett problemspelande och bland dem som inte hade ett arbete att gå till.

För att stödja denna patientgrupp och förebygga återfall behöver man jobba långsiktigt. En viktig roll i detta långsiktiga förebyggande arbete, förutom det arbete som görs av kommuner, regioner och länsstyrelser, har de ideella föreningarna runt om i vårt land.

Vi anser att det är av stor vikt att vi ger dessa föreningar som jobbar med spelberoendet stabila förutsättningar och ökar de medel som avsätts till våra ideella föreningar. De kämpar med detta varje dag, och de finns där hela tiden. Det gäller dem som far illa av spelet, anhöriga och spelare.

Vi tror på en utveckling av lokal samverkan mellan skuldrådgivning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, låneinstitut och ideella föreningar och att denna samverkan behöver öka. Det här ska ske på regelbunden basis så att hålen i det skyddsnät som ska fånga upp individer med spelberoende inte blir så stora att människor faller igenom och kanske till slut står där vid stupet och funderar.

Exakt hur denna lokala samverkan ska se ut är upp till regioner och kommuner. Det är de som ska organisera den, men vi tror att samverkan runt denna grupp behöver öka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Ett problem kring spelande som verkar öka är att individer nu söker hjälp för att de har förlorat vansinnigt mycket pengar på spekulation av kryptovalutor och även, som det verkar, förlorat mycket pengar på aktiehandel. De har inställningen att spelare på nätkasinon är lite mer korkade - om jag får uttrycka det så - medan de som spekulerar i aktier mer ägnar sig åt ett hantverk som kräver gedigen kunskap. Dessa individer bortser dock från det spel- och slumpmoment som även finns i börshandeln.

Aktiehandel liknar traditionellt spelande, och även det kan alltså leda till missbruk. Samtidigt är det socialt accepterat, och de som handlar med aktier har generellt sett högre socioekonomisk status än andra spelare.

Börsmissbruk är dock än så länge ganska outforskat. Hur stort problemet är just nu är därför svårt att säga, och det gör att det kan finnas ett stort mörkertal. En utmaning är att de som spelar med aktier inte kan blockera sig från börsen på samma sätt som man kan göra från nätkasinon. Det är också en uppenbar skillnad i behandlingsapproachen och i vad samhället kan göra för personer med den här typen av problematik.

Mycket av det jag nu säger har jag fått lära mig i samtal med en forskare inom spelmissbruk. Jag tycker att det är angeläget att vi har mycket kunskap i de här frågorna så att vi ska kunna fatta de rätta besluten.

Jag vill också passa på att tacka dig, Pia Steensland, som gav oss mer kunskap utifrån ett forskande perspektiv.

Vi hade ett bra samtal om spelmissbruk och börsmissbruk. Men vi pratade också mycket om vikten av stöd till anhöriga. Forskning visar att det är få i dag som egentligen har ett riktat stöd till barn. Barnen behöver stödet, skyddsnätet och uppmärksamheten. Utan det riskerar de att bli osynliga. Det är inte acceptabelt.

Det här är en allvarlig brist, som vi verkligen måste ta på allvar. Jag tycker att vi alla i socialutskottet har ett gemensamt ansvar att följa upp hur stödet till anhöriga, och särskilt barn, fungerar runt om i landet så att alla kan få det stöd och den hjälp de behöver.


Anf. 249 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Låt mig inledningsvis tacka ledamoten Fransson för att hon lyfter fram spelfrågorna. När vi debatterar ANDTS-frågorna ägnar vi just den sista bokstaven, S:et, alldeles för lite uppmärksamhet.

Om jag ska säga något positivt om regeringens arbete kan jag nämna att det var en av få positiva nyheter i förslaget om ANDTS-strategi att man hade adderat spel till strategin.

Från Moderaternas sida har vi i betänkandet en reservation som handlar om spelfrågorna. Vi tycker att det är viktigt att man följer upp hur kommuner och regioner nu tar det skärpta ansvar de har enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen sedan 2018.

Men detta var egentligen inte min fråga till ledamoten Fransson, utan jag skulle vilja återgå till alkoholpolitiken. Jag tyckte att det var intressant att ledamoten inledningsvis i sitt anförande sa att man aldrig ska vara nöjd utan att det alltid kan bli bättre. Sedan yrkade hon bifall till reservation 3, som handlar om att man säger nej till en utvärdering av alkoholpolitiken. När jag läser reservationen får jag intrycket av att S, V, L och MP är just väldigt nöjda med hur den svenska alkoholpolitiken ser ut i dag.

Fru talman! Jag läser ur reservationen: "Vår uppfattning är att den svenska alkoholpolitiken tjänar sitt syfte väl, och vi anser därför inte att någon utvärdering av alkoholpolitiken krävs." Man verkar liksom ha tyckt att man har nått den perfekta politiken. Man behöver inte utvärdera, och man behöver inte utveckla politiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Är det Miljöpartiets uppfattning att vi har nått den perfekta alkoholpolitiken, som nu ska ligga fast?


Anf. 250 Margareta Fransson (MP)

Fru talman! På ledamotens fråga är det väldigt svårt att svara med ett ja eller ett nej, för jag menar verkligen att det alltid kan bli bättre. Men jag håller med Karin Rågsjö, som ifrågasatte vad det egentligen är vi ska utvärdera.

Jag är tacksam för att ledamoten Hultberg har begärt replik just på mitt anförande, för jag skulle vilja skicka tillbaka en fråga om det går bra. Länsstyrelserna har i dag ett samordnande uppdrag kring ANDTS-frågor. De jobbar mycket förebyggande och spelar, som jag upplever det, en stor roll.

Fru talman! Min fråga till ledamoten Hultberg är: Hur skulle ni vilja se styrningen av ANDTS-strategin, till exempel, om ni får bestämma och länsstyrelserna då inte finns?


Anf. 251 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Det är spännande hur en debatt kan växa! Vi kan gärna prata om den statliga organisationen. Jag och mitt parti tycker att länsstyrelserna är ganska dysfunktionella i dag. De fungerar inte så som de borde, och de glömmer ofta bort vilka de tjänar, nämligen invånarna och företagen.

Länsstyrelserna har naturligtvis en lång rad uppgifter som någon måste utföra. Om vi skulle avskaffa länsstyrelserna är det förstås en annan aktör som behöver axla detta ansvar. Här och nu har länsstyrelserna detta uppdrag, och det tycker jag är fullt rimligt. Min uppfattning är också att länsstyrelserna i den här delen gör ett gott arbete med att samordna insatserna och stödja kommunerna i deras arbete på marken. Det är ju trots allt ute i kommunerna som det verkliga arbetet görs med att förebygga och att hjälpa människor i behov av stöd.

Fru talman! För att återgå till min fråga tycker jag att det är intressant att man säger nej till utvärderingen. För vad är det den ska handla om? Den ska vara bred och gedigen, som vi skriver i vårt förslag. Den ska framför allt handla om att titta på de olika styrmedel som vi har inom alkoholpolitiken. Det handlar till exempel om reglering av öppettider, om hur alkohollagens bestämmelser om marknadsföring är utformade, om hur vi använder skatteverktyget för att reglera priser och om mycket annat.

Jag tycker att det är viktigt att vi utvärderar och ser vilka verktyg som är mest verkningsfulla i dag. Vilka kan vi skruva på? Vilka kan vi utveckla? Vilka kan vi fasa ut? Vilka nya verktyg behöver vi plocka upp ur verktygslådan eller lägga dit? Det är vad utvärderingen ska handla om.

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Men nu sätter sig S, V, L och MP på hälarna och säger: Nej, vi vill inte ha en utvärdering! Man är rädd för vad som ska komma. Låt oss utveckla politiken!


Anf. 252 Margareta Fransson (MP)

Fru talman! Jag tror inte att någon av oss är rädd. Det får stå för ledamoten själv.

I övrigt tänkte jag bara säga att jag ser fram emot att se hur er bild av styrningen kommer att se ut. Även om ledamoten Hultberg upplever att debatten har växt är länsstyrelsens roll för mig en viktig del i styrning och ledning. Länsstyrelsen är också en viktig aktör när det gäller ANDTS-strategin och det förebyggande arbetet, men också stödet till kommuner. Då tänker jag kanske framför allt på mindre kommuner, som behöver mycket råd och hjälp för att klara av detta viktiga arbete.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 17 februari.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-02-17
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 8, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. En kommande ANDTS-strategi

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3807 av Christina Tapper Östberg m.fl. (SD) yrkande 7.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (S)
 2. Utvärdering av alkoholpolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utvärdering av alkoholpolitiken och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2 och

  bifaller delvis motion

  2021/22:2095 av Sofia Nilsson (C) yrkande 2.
  • Reservation 3 (S, V, L, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, V, L, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S085015
  M551014
  SD55007
  C28003
  V02106
  KD19003
  L11405
  MP01204
  -0100
  Totalt158134057
  Ledamöternas röster
 3. Statistik på alkoholområdet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:1522 av Camilla Brodin (KD),

  2021/22:2095 av Sofia Nilsson (C) yrkande 1 och

  2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 4 (M, C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M056014
  SD55007
  C02803
  V21006
  KD19003
  L15005
  MP12004
  -1000
  Totalt20884057
  Ledamöternas röster
 4. Stöd och information

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.
  • Reservation 5 (M, KD)
  • Reservation 6 (C)
 5. Serveringstillstånd

  Kammaren biföll reservation 7

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 7

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:61 av Bo Broman (SD),

  2021/22:2090 av Noria Manouchi (M),

  2021/22:2322 av Joar Forssell (L) yrkande 2 i denna del,

  2021/22:2344 av Robert Hannah (L),

  2021/22:2817 av Katarina Brännström (M),

  2021/22:3043 av Boriana Åberg (M),

  2021/22:3135 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

  2021/22:3242 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 4 och

  2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.
  • Reservation 7 (M, SD, C, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, C, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M056014
  SD05507
  C02803
  V21006
  KD19003
  L01505
  MP12004
  -1000
  Totalt138154057
  Ledamöternas röster
 6. Alkoholrelaterade fosterskador

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4159 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 8.
  • Reservation 8 (SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M560014
  SD05507
  C28003
  V21006
  KD01903
  L15005
  MP12004
  -1000
  Totalt21874057
  Ledamöternas röster
 7. Gårdsförsäljning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:152 av Edward Riedl (M),

  2021/22:250 av Markus Wiechel m.fl. (SD),

  2021/22:398 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:707 av Martina Johansson (C) yrkande 2,

  2021/22:765 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C),

  2021/22:772 av Kerstin Lundgren (C),

  2021/22:1949 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

  2021/22:2171 av Margareta Cederfelt (M),

  2021/22:2432 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 11,

  2021/22:2449 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 7,

  2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

  2021/22:2479 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 24,

  2021/22:2686 av Sten Bergheden (M),

  2021/22:2704 av Sten Bergheden (M),

  2021/22:2847 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

  2021/22:3022 av Fredrik Lindahl m.fl. (SD) yrkande 8,

  2021/22:3176 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

  2021/22:3235 av Annicka Engblom (M),

  2021/22:3242 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 6,

  2021/22:3253 av John Widegren (M),

  2021/22:3328 av Saila Quicklund (M),

  2021/22:3624 av Lars Beckman (M) och

  2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.
  • Reservation 9 (M, SD, C)
 8. Licensierade ombud

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3807 av Christina Tapper Östberg m.fl. (SD) yrkande 6.
  • Reservation 10 (SD)
 9. Den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion

  2021/22:4159 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 12.
 10. Lustgas

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:1644 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2.
 11. Tobaksfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2320 av Joar Forssell (L),

  2021/22:3510 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 16 och

  2021/22:3977 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 18.
  • Reservation 11 (M, C, KD)
  • Reservation 12 (L)
 12. Spelfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:3807 av Christina Tapper Östberg m.fl. (SD) yrkande 12 och

  2021/22:4084 av Nicklas Attefjord och Anna Sibinska (båda MP) yrkandena 2 och 5.
  • Reservation 13 (M, SD)
  • Reservation 14 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M056014
  SD05507
  C28003
  V21006
  KD19003
  L15005
  MP00124
  -1000
  Totalt1691111257
  Ledamöternas röster
 13. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.