Implementering av livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:211 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av livsmedelsstrategin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att stärka svensk livsmedelsproduktion och öka vår självförsörjningsgrad är det många som kan ställa upp på. Sveriges livsmedelsstrategi antogs 2017 och ska peka ut linjen om hur visionen och målen för livsmedelsproduktionen ska se ut fram till 2030. Strate­gin var mycket välkomnad av intresseorganisationerna inom de gröna näringarna.

LRF lyfter bland annat att de mål och visioner som finns måste stärkas upp, bli tyd­liga och att verkstad måste komma till för att målen ska uppnås.

Samtidigt är det viktigt att denna strategi genomsyrar hela den statliga apparaten som departement, myndigheter, verk m.m. samt självklart också Sveriges 21 regioner och 290 kommuner. Att öka och stärka livsmedelsproduktionen via livsmedelsstrategin är ett intresse som bör ligga inom allas intresseområde. På många håll vet man inte ens om att vi har en livsmedelsstrategi eller också vet man om den men inte vad den inne­bär. Den nationella livsmedelsstrategin är nedbruten i regionala strategier men dessa har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet eller implementerats på ett tillfredsställande sätt. Regeringen bör därför snarast påbörja ett starkare och större implementeringsarbete med livsmedelsstrategin så den blir känd och hela tiden finns med i de planeringar, ut­redningar och visioner som finns inom staten, regionerna och kommunerna. På så sätt ökar förståelsen för svensk mat och livsmedelsproduktion och målen och visionerna kan uppnås fram till 2030.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)