En jämställd skola för alla

Motion 2019/20:987 av Amineh Kakabaveh (-)

av Amineh Kakabaveh (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de skolor som bryter mot svensk lagstiftning då de bedriver undervisning som inte är vetenskapligt grundad och/eller praktiserar könsapartheid bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför ofta får vi rapporter om hur barn indoktrineras i olika medeltida trossatser i relig­ioners namn. Utan att peka ut enstaka skolor som under åren har skapat chockerande ru­briker vill jag bara påminna om att det handlar om en rad olika former av diskriminering alltifrån att lärare underkänner legitimiteten av evolutionsläran till att barn utsatts för hjärntvättning, i vissa fall likvärdigt med psykisk tortyr som resulterade i självmordsför­sök. Vissa skolor praktiserar rena könsapartheidsmetoder såsom könssegregation i skol­bussar, i sex- och samlevnadsundervisning samt i gymnastik- och idrottslektioner. Efter varje uppmärksammande avslöjande om liknande missförhållanden uttalar sig t.o.m. några ledande politiker om att dessa skolor ”borde” stängas. Men i verkligheten växer antalet religiösa friskolor och även missförhållandena fortsätter. Ord följs inte upp med handling.

Jag vill betona att religionsfriheten är en självklar rättighet i en demokrati. Men de­mokratin borde inte kunna missbrukas i syfte att indoktrinera barn i ovetenskapliga läror eller tvinga dem till ett liv under könsapartheids regler, importerade från religiösa dikta­turer. Religiösa friskolor skapar ofta motsättningar mellan barn från olika bakgrund och därmed främjas segregation, i stället för integration. När barns och kvinnors mänskliga rättigheter begränsas i religioners namn då kan till och med individens grundläggande rättighet att välja sin livspartner upphävas. Vi vet att tvångs- och barnäktenskap numera har blivit en del av den svenska verkligheten (också).

Religioner bygger på dogmer och dogmer får inte ifrågasättas. Vetenskap bygger på ständig utveckling och ständigt ifrågasättande. De två systemen går inte att förena (utan att på ett eller annat sätt skada barnen). Därför bör religioner och alla sorters dogmer hållas utanför skolorna. Skolor i en demokrati skall inte främja marknadsföringen av olika religioner, skapa segregation och extra motsättningar mellan elever av olika reli­giös och anti-religiös bakgrund. Skolan bör inte heller främja i religioner inbäddade kvinnofientliga dogmer. Religioner skall således tillhöra fritiden. Det innebär också att alla synliga religiösa symboler och attribut bör lämnas utanför skolans område.

  1. Att religiösa friskolor men framförallt de skolor som praktiserar könssegregation och ignorerar eller motverkar vetenskapligt grundade kunskaper, skall stängas med omedelbar verkan.
  2. Att alla iögonfallande religiösa symboler skall lämnas utanför alla skolor (liksom i Frankrike).

Detta vill jag att regeringen ger till känna.

Amineh Kakabaveh, fristående socialistisk riksdagsledamot

Amineh Kakabaveh (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)