Hem- och konsumentkunskapens fokus

Motion 2019/20:974 av Sanne Lennström och Elin Lundgren (båda S)

av Sanne Lennström och Elin Lundgren (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga att se över innehållet i skolans styrdokument med syfte att främja framtida konsumenters kunskap om hållbar konsumtion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hem- och konsumentkunskap är det i tid minsta ämnet i grundskolans läroplan. Ämnet hem- och konsumentkunskap innefattar som namnet antyder undervisning gällande både matlagning, hälsa och kunskap om konsumtionens villkor. Eleverna ska enligt ämnets syfte ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en konsument kan ställas inför. Det centrala innehållet innefattar kunskap om näthandel, hushållsekonomi och konsumtion, konsumenters rättigheter och skyldigheter, reklampåverkan samt hållbara val.

Det är mycket kunskap eleverna ska tillgodogöra sig samtidigt som tiden för ämnet är knapp. Kunskapen är viktig för att kunna göra ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara val som konsument – både som ungdom och i framtiden. Brist på kunskap kan leda till dåliga val som påverkar den egna ekonomin och i värsta fall sätter hela familjen i skuld. Det är något vi bör vilja motverka och förebygga.

Det finns flera sätt att se till att eleverna får tillräckligt med tid för att tillgodogöra sig kunskaper för att bli medvetna konsumenter. Det skulle vara möjligt att utöka hem- och konsumentkunskapens omfattning men styrdokumenten för andra ämnen skulle också kunna ses över. Det skulle exempelvis vara möjligt att ge konsumentfrågorna ökat


utrymme i ämnen som naturkunskap, samhällskunskap och matematik. Ämnesövergri­pande lärande kan ge eleverna en vidare syn på hur olika aspekter på konsumentlivet påverkar vardagen.

Sanne Lennström (S)

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)