Sfi-lärarnas yrkesroll

Motion 2019/20:944 av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S)

av Per-Arne Håkansson och Anna Wallentheim (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att stärka sfi-lärarna i deras yrkesroll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att integrationen ska bli en framgång för Sverige är utbildning och stöd i språ­kundervisning en avgörande faktor. Sfi ska ge en kvalificerad språkutveckling för de studerande. Det senaste decenniet har antalet elever inom sfi mer än fördubblats och i dag råder det stor brist på behöriga sfi-lärare. I det läget är det angeläget att överväga lärarnas kompetens som en viktig faktor att satsa vidare på. I syfte att minska lärar­bristen inom sfi bör det övervägas huruvida sfi-lärare bör omfattas av samma satsningar på kompetensutveckling och löneutveckling som övriga lärargrupper. Det bör också övervägas huruvida fler lärare också bör få kompetensutveckling i svenska som andraspråk.

Per-Arne Håkansson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)