Ansvarsfullt ägande för statliga bolag

Motion 2019/20:924 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för nya ägardirektiv i motionens anda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt 12 procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning vilket motsvarar omkring 752 000 personer. Det är ungefär lika många män som kvinnor som har en funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas här nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ha diabetes, hjärt-/lungproblem, mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. Bland personer med funktionsnedsättning bedömer två tredjedelar att funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. Det innebär att av de sysselsatta är har var tionde person nedsatt arbetsförmåga vilket motsvarar drygt 500 000 personer.

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är högre än i befolkningen totalt. Bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten 11 procent 2018 medan den är 6 procent i befolkningen totalt.

Den offentliga sektorn i samhället är viktig för att skapa sysselsättning för personer som av olika anledningar har nedsatt arbetsförmåga. Det statliga Samhall är den största aktören med verksamhet på 600 orter och 25 000 anställda är vi en av landets största arbetsgivare och världsledande i att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Regeringen har genomfört ett antal åtgärder för att för att få personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete eller praktik. Det är exempelvis införandet av extratjänster, förordningsförändringar i lönestöden, man har gett ett flertal myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och gör en satsning på moderna beredskapsjobb i staten. Det här är några av alla de satsningar regeringen gör för personer med nedsatt arbetsförmåga.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 48 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 137 000 personer.

Som en aktiv ägare bör regeringen utreda möjligheten att via ägardirektiv ge de statliga bolagen i uppdrag att exempelvis ställa praktikplatser till förfogande eller på andra sätt jobba för att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbete eller praktik.

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)