Enskilda vägar

Motion 2019/20:863 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns 35000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar. Över två miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar, och respektive fastighets andelstal används för fördelning av föreningarnas kostnader på fastighetsägarna.

Andelstalen är i mycket stor utsträckning inaktuella och uppgifter i fastighets­registret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät, totalt 44000 mil, varav endast 7800 mil får statsbidrag. Kartläggningar visar att minst 5000 lantmäteriför­rättningar skulle behöva göras varje år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen. Lantmäteriet klarar i dag inte av att hantera så många omprövningsförttningar till skäliga kostnader och inom ramen för rimliga handläggningstider.

Det bör övervägas huruvida lagstiftningen bör ändras så att vägsamfälligheterna själva kan ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen genom kvali­ficerad majoritet på föreningens stämma och Lantmäteriet godkänner den beslutade ändringen innan registreringen sker i offentliga register.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)