Begränsning av personbilsinnehav

Motion 2019/20:3339 av Mikael Strandman (SD)

av Mikael Strandman (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en begränsning av det antal personbilar som en privatperson får inneha i de fall privatpersonen redan innehar en eller flera personbilar med fordonsrelaterade skulder, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Begreppet bilmålvakt används om personer som av någon anledning går med på att registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare.

Genom att använda en bilmålvakt slipper fordonets verklige ägare betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom den registrerade ägaren (dvs. bilmål­vakten) är betalningsskyldig. Bilmålvakten betalar dock aldrig vare sig skatter eller avgifter och staten går därmed miste om stora intäkter.

Enligt Kronofogden var det sammanlagda skuldbeloppet för de fordonsrelaterade skulderna nästan 1,9 miljarder kronor i början av 2016.

Antalet bilmålvakter

Det går inte att säga exakt hur många bilmålvakter det finns i dagsläget, bland annat på grund av att det inte finns en definition på vad en bilmålvakt är och hur omfattande fordonsinnehavet måste vara.

I oktober 2016 gjorde Transportstyrelsen den senaste sökningen i vägtrafikregistret för att få en omfattning av företeelsen.

Förutsättningar för sökningen

  • Endast privatpersoner (inga juridiska personer som företag).
  • Endast privatpersoner som inte yrkesmässigt säljer/köper fordon.
  • Är registrerad ägare till fler än 100 personbilar och/eller lastbilar.

Resultatet visade att det finns 151 personer i vägtrafikregistret som uppfyller dessa kriterier.

Att försöka komma till rätta med det växande problemet med bilmålvakter genom dagens till viss mån skärpta lagstiftning har inte visat sig fungera tillfredsställande.

Ett mer effektivt sätt torde vara att införa en begränsning av innehav av ett visst antal personbilar hos privatpersoner som innehar personbilar med fordonsrelaterade skulder av kategorierna obetald fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift eller infrastrukturavgift. En rimlig nivå på denna begränsning skulle vara ett maximalt innehav av åtta personbilar. Om privatpersonen enligt ovan skulle införskaffa fler personbilar än den maximala gränsen på åtta ska polisen ha befogenhet att beslagta dessa införskaffade personbilar med omedelbar verkan.

Mikael Strandman (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)